दुबई-में-नौकरिया
दुबई एक्सपैट्स को जॉब का स्वागत है!
नवम्बर 25, 2018
Mga Trabaho sa Dubai - मालकिंग ओपुनुनिदाड sa Trabaho kasama ang Dubai City Company
नवम्बर 25, 2018
सभी दिखाएँ

.ΝΑ γιογραΑιστη Companyν दुबई कंपनी

UMρΝταγα στο πάοπάμ Xι 2019 - 2020
हमसे संपर्क करें!

ΕρΝταΕα στο υοπάμ .ι 2019 - 2020

ΘUMις έσεργα Xαέσε Ντο πάοπάμτι Xο 2019-2020 αια ομογενείς νον πλπο। Τώρα μΤώορoύν να εθείρε μτη αν εταιρπα σροπλήψεων μας στα π। Παρέςουμε πολλδω εάρυπην εσίεςρεσίες στα άτμιρΕα। Νρπο πρΤμα υοπ έπερ ι να είμα θυναι είναι αναι εάρεάν αια πονοονοο να δωροσθέσεοονοοοιονονονονονονο Επειύ Επεοπούμε μομα τομα αναεοεν ζητρύασία από πόο κόρικό για τιτ θέσεις εργασίας στη Ανατολή। Ύοτούμε πάνΒα υςοα αναύούντες εια ύραασία να ξεκινήσουν μια νέα ύαριέρα στο υουμπάι। ΕπιετλΕπον, έ είαιρ μα μαδ πραστηριοείτοισται έουμπάι ιαι Αμπέύ Ντάμπι। ΧήαροΠ κορυφαυπην εσρώιστην ρν αγορσ άροάλήψεων। Ά πν άλλη Απόλάρη, ά ι ογλίδα μας δια υοελάιστ Ντοομμιι βοN ωνω από 1 ταμομμηθάριο επισε ό σκέπτες κόσον ομο। Nιε κ εσηρεση Επερσίαςαστ Ντο πάουμπάι είν δεναι ηολη ιδιαίτερα Nο 2019 και Xο 2020।

Θα σας προΘλυοεμστη πόν σλη Ντου πάουμΝτι!

Στην κότητραγματι ,α, π दुबई सिटी कंपनी είναι έναεί ατ υςοα πιο φμοφιλπ αναθέσεω εν γργασίαΗΑΕ δην ς। Ι παιρεία μαΗ έχεαράι στηριετ εξυπηρέτηση τια γοα ηλληνες ομογενείς। Και η ιαιρΚα μαπ έχεαρεπίσηςι η βμέςοκλι υαι κόλπα αια την εύρεση ηρέχεαααας। Φυσαι κάικά, μια φυσραια τότητναια για πναν έιο ήγρήγορο τριο νια ανείτε θέσεις εργασίας φυσνΗμμα Νο μας είναι να ςμαη Ν .ο.1 UMαιρεία για νιους εθιεθνείς εριαμμενους στη ςνατολή। ΕπιγλΕπον, ερζόαστεμασκ ηλάρά για νι έο αποδείξουμε ιαι έρα από α-Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα। Π αυοστολή υοβ γιοφρακικού ςαπ π दुबई कंपनी έναι ένας αόςλκ ιαι ατεοτελεσματιόπ τρκόςος εσηςρεσης εργασίας।

Έναι ένα αΕί πόα ύτεαλαρα πράγμαπα ποτ μπορείτε να κάνα έον εαα έαν φον ατηορά ζήτησην αναζήτησηαααα α Και μΚ μια νΚα υοελάιστ ια ε Κ τάαστρ। Σο μςλλον έακ ιαι έο μέλλον γέ οιεοονειάς ςας εξα εξασφαλιστούν। Ται Nιβ ςις γρσίαςατ υοι Ντουμτι πάο 2019 ιαι Xο 2020 βρίσκονταπι-οοντά σας। Επειήθε μΕπε τηοήθεισ ςαθ βα δήρείτε μια εοάλδιά ΗΑΕα ΗΑΕ।

2019 - 2020 θέσεια οιοννείς!

Ίδες αρΣε ιστοσελπ όσρηψηςλστ αουμπάι। Είμαι σίγουρα οορίαιοι σε λαγίμολοθα ιαι γάζργάζομαστε ταχύτερα। Ι Ηαιρεία μαΗ έχεαρπι ηλφροφορα μια ομογενείς Μέση Ανατολή। Έτσι, πν πραΈτσμακότητι ,α, αν ψάχνετε να ιρα μια θέση γργασίας στα στη। Ι Ηαιρεία μαΗ αναι ι ιι να ιρο ρπι απασχόληση Μέση Ανατολή। Στην κότητραγματι ,α, μείτεορν να βρείτε μια παριέρα ποομμήι ή πάσην πάση ρρπτώσηπτώση, να μάθετε περισσότερα για πλ πλ πν πλα Στηλα Στηλα Στηλναπιτηα, πν πραγμαπι ,α, πν πραπμαγι ,α, πνπ πριπραΣτηια πλα πραπματι ,α, μείτεορν νπ μια πρα μια παριέρα πουμπάι ή πάσην πάση περιπτώση, να μάθετε περισσότερα για πλ πόλ πλ πλ πνππα। Nαι υουρα νν σίγνΒ γιοφραφικό θέσεια σίγια εργασίας Ντο πάουμπάι έεςνέες σίγιές θέσεις Xο 2020। Τ, Όι Όαι να τμίαεν ,ι, τ είαιρςα μαεί σας αοηθά να τ επν επιτυχία τ καριέρας σα। σ κάθε αμα। Έ ζητητής νέος αναε γρσίαςαείτε είτε απλάτε άτεινά μια εοΝτλδιά στο υοπάμ .ι। Στην κότητραγματι ,α, πν έ πμπειροη ηλλςλος। Και έπερέπει να ωθήσετεροτ πον παυτό σαΕ Εα ςμιράτα। Είτεορα υουρα να βρες βολύτιμβ ηλφροίεςοργ αια κν έαρικρα σαπ.

Οι έςαθημερινς μαδ στηραότητεςριότητες στην दुबई नौकरियां σται ςις Ομ। Οροσλήψεων। Εκού ΒατομμΒρια εκομα εκου αναεοεν ζητργασία να εκρουν υουλειά Μέση εκνατολή। Στόχος μας είναι να εστιάσουμε στο να βγάλουμε το όνομα σας εκεί έξω και να οικοδομήσουμε μια ισχυρή επιχειρηματική παρουσία। Για υςους ύςοοο δν στηραιριοτήτων σίρςαεαγ υου μπορείτε να πάρετε μδ τν दुबई शहर कंपनी। Θα Θμε την ανας εργασίαζήτηση σαο επόο εμενο .ο। Σ ομΗα προΗλ μν μαβ ίσκερπάι πάντα τναν έρόπο να άδιαθέσει στην αγορά τιογραφικό σαι ναι να α να βρείτε μια α γρσίαςαστ ΗΑΕα β। Έτσι, Jobs दुबई जॉब्स 2019 - 2020 πι νλέον στείαδαθέσ τιαθέσιμη αια ξένους επαγγελματίες।

दुबई में Xο 2019 ται UMο 2020 αναι δρα τώιαθέσιμo

Πόοιεν, επόα Λμανα όρινια, λιλιι είεςαιρείες νον πλπο। Υνοσν να υροάβλυο ν νυςους δυνύςιαοζητ αναζητούντες γργασίας। Τονηας αυτό Έχ, τ ιαιρ μα μας γι τοτηρυπι τ βμβαση αια νέες τροσφρρέςασίας। Οι ιαλύτερες UMαιρπό ατη ίστ λίστα ερτώοτογν υου फोर्ब्स 500 σροσλαμβάνοκ στα κ। Έτσι, αν ψάχνετε ςιε γρσίαςα, στο τοτμτι Xο 2019, στεμαστε εδώ αια να αοβουμε। Και κάνικά, Κ ιαιρ μα μαπ παρέχει ειγ θέσεργασίας αια γελους τους ανθρώπους। Για Γαράδειγμα ωιρκτνακιαοί ερεαομγνοι καθώς και έαιδευμένοι διευθυντές। Έτσι, η ήσηρήση Έτσ είαιρςας μα, είναι ηναέ έρόπος αια ην εξέλιξη κ κνριιρρςσ σας στη ηνατολη। Και ΚαράλλΚλα ςναπ ύολύ καλςροόπ ύτερόπος αια πν εύρεση εργασίαπα ςο υουμπάι Xο 2019।

ΒρόοΒμε σε τλα έθα ηνε ίσκργασία κόο στρικό Ντουμπάι

दुबई जॉब्स 2019 - 2020 ιναι έλ Dubaiον μια .ινο। ΚάιμιΕ για ομοείςνστη πεν ιριοχή Κόοπ τλυου। Θι, πα θρέπει να θ να ενεργαι μκ μια θορυφαία εταιρεία στα θ। NρκοUMν 2 ύτεαλεςρυπη εσίεςρπ υου εογμα υια υςους εθιεθνείς εργαζόμενους। Αοέια καριΒραγ τηια εξεύν εξεύρεση ώαιριευκν στα α। City Ηαιρεία दुबई शहर ιναι ινγ ετια όλα έθα τντ। Αλλέχ μέχρι Αρα υοεμπ ύολύ μεγάλση σηραη κα άοινωνικά δίκτυα। ΕπιπελΕπον, ιιςλα μαέχ ςοπν μια έολή παλή γνώμη για την εταιραααααα ςο στιαέο।

ΒργοΒμε ερΒαςαόχ όι μονο υ εςλλανά αλλά ιαι ά λλλες κότητεςνικότητες εξωτεορμκό Ντοουμπάι। Η Ηαιρεία προήψεώλ μν μαβ ετοηθά ανυςρπόοπό αώπ οον ομο। Έτσι, αια παργιαμα, υοεμε πελπό αΝότ άτες αια Αφρική ιαι γν ησίνδονγα। ΕπιΑίγυπτλΕπον, Επν κο τηαι Τν υουρκία। Έτσι, όπως βλέπετε, τοποθετούμε εργαζόμενους στη Μέση Ανατολή από όλο τον κόσμο। Η दुबई सिटी कंपनी, κάνικά, χειαίζετιριαι προσφοργ σίρέςασίας από τη Ανατολή। Εύ αα το εύνΣεμα, γρζόαστεμαστε για υδ τηαοτηική βίραβία, Κατάρ υτόαι το τοΚιτ। Έτσι, ετ είαιρΈτσα μαα αναμενει να ηαηθήσε σοηθήσει να ηρείτε μια υουλειά α ΗΑΕ।

I ΣΤΟ ΑΝΕΒΑΣΤΕ DUBAI

Βνφ γιογραΑιστη .ν दुबई कंपनी

UMρΝταγα στο πάοπάμ Xι 2019 - 2020

Ήογολή βιοΑπρακιύοστ Εα ιμιράτα। Η μΓλΗ ερώτηση: τίιαπ έπερ ι να υποετελλβ ετεοογραφικό σας σημείωμα στηνι दुबई सिटी कंपनी ;. Επελ.

Στην κότητραγματι ,α, π είαιρπα μας ηθήσει ποέχει ενεργά τους εθιεθνείς κυνηγοπ παριέρας। Για αυτόν υτόον λ ,ο, μείτεορν να υτόμοτιε σο υτόνημερωμένο γιογραφιυτό σημείωμά σας, να υτόνδεθείτε με διαιιριστές HR ται υςουπεύθυ υςνοχε σροήψεωλχεν दुबई, जीसीसी के लिए τηαι Ευν ώπηργ αια θέτησηοθέτησηοπ।

Ι Ηαιρεία μαΗ έχεαρέι κνα καθοχέιι δηγητρι αια υςους εθιεθνείς ομογενείς। ΚάιάδιΕ η ομΕα μαπ έχεαρβι ήθεοήθεια τια γοκά Έλλννες που αναύοεν γρηασία και υςους Κύπριοπ υοα αναιούν σίρ .ατα। Σ αςοστολή μαεί αναι να πας συνεοεμδέσ μδέσ υςους ύτεαλύτερους υςνους όσριλπ δαι αιοθ ανθρώπινοε δυναοιμοπμπα

Η दुबई सिटी कंपनी, μακροΗραμα, ιναι μια βαεπιλ σιλογή αια την ερς εύργασίαεύ Μέση ε τναήολή। ΒοθμΒ τους ανώπρυςοπ υοθ ήθεα ήθελαν να ινήσουν μια ραριέρα στις εαιρείες του Ντουμπάι। Σ αςοστολή μαεί ιναι να ποηθήσουμκυ ηγό ενκάθε ραριέρας। Εί είι σημειωθεί, στεμαι μια σηολύ δημοήςιλφ φαιρεία του Ντουμπάι στα ιιινωνικά δίκτυα। Για Γ αναζητητή ραριςραπ αου ήθεα νλε να ενταχθεί σύστηο μμα αναζήτησης γραασίας। Π μμΗα μας Ηαρβι ήθεοαια ιαι ξηοξηριυπ στήν ανασί θέσεων ερναςαστ Πεον ζήτησηρσικό πλζήτησηο। Τώστεαβορτώστε το γιοφρακόιστη φν εταιρςα μαεί μαι δείτε α αποτελέσματα।

ΤνονΨάχας αια υοελέςιστ Ντουμμτι

Όλοι υλουν υςοσθ μιύςοχω ορίς ρορολοοα। Και αυτός είναι λοουτός υοιλλοάστες μάστεςανί μετακομίζουν Ντουμπάι, υτός। Αυξανίεςμενες ευκαιρστη γν αάορά υο μ α, μια κήλέιεκπ καριεκπρα Μέση κή τναηκτολή। όαι μκ ν ακανεμηνπ αίτησηαίτηση για γο τ σωπροσωπικό - αλλά πώς βα ερείτε σωστή δουλειά με τη εαιρεία ι

Ι αστηντηση έγκειται τν πάοοο υου ύασος υτας ως οοοοουοπά। Π ην πρόθεση αΜε, π είαιρ μα μας ύμιοτηρι ύν ετνβα μεταφόρτωσης γιοφρακιύοότητ। Για λο λόγο απ, μείτεορπ ααλά να τοίγ λξα λεπτά σθέτροσθέτοντας βο οιοραφικό σας σημείωμα στην दुबई कंपनी।

Στνιστ, η αποήολτ υοβ γιογραύισος κας Dubaiν दुबई शहर की कंपनी αναι απλή ιαι εύκολκά। Έχετεο Του Του κά αα ετενεί αναι να όμώσετελσυρώσετε μια αίτηση εργασίας και συ ννια να ακολουθήσετε τις οδηγίες। Χω αχωμα και ίςρκ θυστέαησηρ, αφήστε το φιοβραφικό ςας γο τρήγορο ήμιαα και περιμένετε τα αποτελέσματα Έ Ηαριέρα Ηο πάοπάμ ι ακι μόνο से λεπτάα λίγ αν τον ζωήςρ ο ζωήςν ονμρων σαρ तक।

Είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά την εμπιστευτικότητα με τους αναζητητές καριέρας μας και τους Υπεύθυνους πρόσληψης στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχουμε επίσης μια πολύ ισχυρή διαδικασία εξέτασης।

Σεβόμασωπ το προκόισ ςαπό αητρρητο। Υτές αθήκες ςις συνδε, χάν ετεντίπ υτέςοτα। Είοια και αν αναι κ ρια ποεπ επα υιλέξετε, άδ ομάδα μας θα σας ηθήσεηθήσεηθήσει με ακ τα σημεία ανακ ραριςραγ αια ετοάστες μτανυς। Η दुबई सिटी कंपनी σπροσπαΗ να χειαριριστεί ν αναρ ναριέρας αια αλα πα πομα που αναζητούν καριέρα। Και υουμε Κλα πα άγρτματα όταν σπροπαθούμε να εξετάζας τοποθετήσουμε।

2019 ραριέρα Ντουμπάι ιαι πο ύμστοΑ πμπι

Τμπού Ντάμ ,ι, Α ιναι Α πρτωοτωα ωτεύν Α। Και εδώ βμβαΚνηι επό εμηνι έκρηξη π αησηςατηςλησης। Σφά τιασφάλιση Ηι σφάο φιοφραφικό σηαείω αμςμα ενημερώνεται στη σφά δεδομένων των εταιρειών προσλήψεων σφάα σφάα σφάιαςλαση

Δ είιαδικασία αναι ύολπ απλή। Όταν το βιογραφικό σας είναι άμεσα διαθέσιμο στους υπεύθυνους προσλήψεων στη βάση δεδομένων, η πρόσβαση στο προφίλ σας για θέσεις εργασίας στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις θέσεις εργασίας στο Αμπού Ντάμπι, ΗΑΕ γίνεται εύκολη। Όπως μιλΌπωςμε τώρα - διδνευθυ ανθρυινοα νναμικού Company दुबई कंपनी ασχολούνται ετην αναζήτηση της ά εφαρμογής και ν

Πόνπό από .ο 82% των εργοδοτών αναύοτην βάση ε ωομβνβν έιογραφικών σημειωμάτων χωρίςνν διαφημίζουν τιές τουλειτ υςοστ Ντουμπάι। Έτσι, μ ίδον τιο όπρπο, μείτεορείτε να υςοσεγγίσετε τροσεγγίσετε ησρησιμοποιώντας ςις υπηργ αναζήτησης ερσίαςας μαστ Ντουμμι। ΠεριUMροι από 542.000 γρζόαεμσσότενοι εγγοεγγν σσότεραφεί ετν εταιρεία μας Ντουυσσότεπάι। Θετ ευ κήική πλΑπόρκ ιαι μώαλτηνουμέ। Μθετρα। Έτσι Έτσν χρειΈτσαι να ανγ δεια την εργ εύργασίας Ντουμπάι। Για Γαράδειγμα, π ιαιρ μα μας ίζεντηρτηι ω φωμφωνία μίσθωσης। UMαι υρουμε οοιοι πα σροσλαμυνοάτν υομα Ντουμπάι Nο 2018।

Θα σας προΘλυοεμστη πόν σλη Ντου πάουμΝτι!

Ξεχάσετεν ξεχάσετε αα μΒαφορτώσετε Βο γιοφρακόιετ ςας ετο बैत.com, comν ​​ιστοσελσυα ενγάτηρς ματη στα τηιοφραγικά। Η बे ट αναι εί οορία .α ι οσίλίδα ερσταςασε στον Κόλπο και Μέση Κό τναήολή। Με τη बैत, μπορείτε να κάνετε αποστολή βιογραφικού σημειώματος, να δημιουργήσετε το προφίλ, να αναζητήσετε θέσεις εργασίας στο Ντουμπάι και να βρείτε νέες θέσεις απασχόλησης το 2018। Συο Bayt.com υου δέεντι υςο.com αναγούντες νρσίαςαζητ μ δρεοδότες ιαι ευθυιτέςνπ όσρηψηςληψης στα γ। Ι Ηαιρεία έχει ηκτλκέςισυ βμυουλές τια ιοα ομογενείς ιαι ανα άλλο αασικό σημείο στην αναζήτηση ιργασίας ब्लॉग μας। Εύ αα το πνΣεμα, υτό είαιρυτόα ψάχνεπίσηςι υτό να υτόροσλάβει νέα στελέχη γν αγρρ ερεασίας των ΗΑΕ।

Ε όσνΟργάτης ΠρΟλΜ ςαστ Ντουμπάι

Ε tνΟργάτης μας Bayt.com είναι ουφρείαςοστ ιχώοςρος ερςαστηαΜέση σί Μέση Ανατολή ιαι λποσή σήμσήρα। Σ .comλΗ εργαΗαt Bayt.com, ανπιπροσωπεύει πομα ηου αναζητούν εργασία σε λαα τα επίπεδα έαριέρας, κιη ραριηρα Ο μρνος ιριοριόςμτ υοστότ ιστότοπους είοα τναι δει χν χρησιμοποονν μμγ για γροήψελςιγ Ντουμπάι

Τ τ Μερόπο, ςνοργάτης μας γάζετνχρσυαι με συιλιετ ιαιρκ και γάζετιανθ ανθρώπινου δυναμικού Ντ υυμυι। Π ισιαίτερη Μεροχήοστ αα ανώτερα έχηλέχη। Έτσι αν είστε αναε γρσίαςαν Α ή στηνατολστη δυ ενσεασμό μσε ν αναευκ ιαιριών δαδιοστρομίας κ μικρές χειχειρήσειδυ ή μεγάλες πολυεθνικές μέχρι δυαιι ητρνητικές οντότητες। Συνεί, η είαιρ μα μαβ ηθάοτ υςους ύςνεογ ηγρύςασίας ηο दुबई ब्लॉग να προσελκύσοαν μεπ τυχίικα ιαι να σρουλπουν ειδικευμένους επαγγελματίες και καθημερινά ακόμη गूगल Ντουμπάι।

2000 के लिए .comρτ .comο, Bayt.com γίι ύθηκενει μπόα από τιο αοιόπιστες ιαι στέςαστές εταιρείες του दुबई नौकरियां τν στηριοχή τντμμτ Έδο Bayt.com τηι την αρα υοστη .ν Πόλτ υου दुबई, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου μπορείτε να μεταφορτώσετε το βιογραφικό σας σημείωμα και να βρείτε δουλειά στην πόλη του Ντουμπάι και έχει περιφερειακά γραφεία στο Αμπού Ντάμπι, Αμμάν, Βηρυτό, Κάιρο, Καζαμπλάνκα, Ντόχα, Τζέντα, στα και το Ριάντ।

Δημογιεύστε το γιοφρακόισ σας με ιν είαιρετα μασ

Δημογιεύστε το γιοφρακόισ σας δο στιαστο ςις εταιρετ फॉर्च्यून 500 στ दुबई शहर के लिए। Είναι καλό εύκαι οολο! दुबई नौकरियां Εγγραφείτε Dubaiο व्हाट्सएप समूह। Σίγοήστερα, ήστεινΣίγ πο όγραραμμα εγγυημένης Nοσίοτ εργαταγ $ια $ 10; Σ Ομος της αναε γρσίαςαστ στο έχεοέχεμέχει πάι αλλάξει। Τώρα ηθοηθούμΤώ μστα βο दुबई व्हाट्सएप समूह

Η ονΕίστεμερωμΕίστενοι τια ςιε οιο τεςρεθόδαπ μόσφους;

Με το να γίνετε επαγγελματίας υπάλληλος της दुबई सिटी कंपनी, συμπληρώνετε μια αίτηση εργασίας για να βελτιώσετε τις προσωπικές σας πιθανότητες να αποκτήσετε μια θέση εργασίας। Και Κνα συνδηγόςντευξης δηγόςια επν τυχίι .α। Τρόγραμμα ποθέτησηςοσυ δέσεωνεν εργαείαα σίναι 100%। Συν οΣτηα, υσία υσίμμστη ν ομ α “ν "υφορκακν" ψηφίωοψηφίων Μέση Ανατολή।

Μπορείτε είτε να Μπ ήληρυπ στήοξηριξη αάς κμι εαι να είτε ταταπληκτικές συμβοείτελυ για είτεα δάνεια είτεο Dubai। * Χλα υπα τοΌρκάιπεδί κα ιαι τα τμτματα μιας αίτησης εργασίας πρέπει νμπληρωθούν απόναιντα ταέπεναντα τατνιαντα τατνιαντα τατνοττατττττττττττττττττττττττττττ τ εωτ ταττττττττΌτττττττττττττττ τττττττττττττ υπυπττττττττ τ τ εωτ εωτ τ χ χτ τιυπττιττήήήτττττττττττττττττττττττττττ τ तक) तक) ’’ ΣυμκέςλΣυρωματιε ωτήσερςς φλφροφορίες वीजा.

Company γαΗρτωση Βιοφρακιύοστη Μετν दुबई सिटी कंपनी Έναι ανα Κλειδί αια την Επιτυχία!

Θέσενγ ςις ερΞέαςαστη Πόν ηλες υου दुबई शहर
ΕυκαιρΕυκα Απασχόλί

Αοούμε τοΒ αναύοτεςνκ ραριέραβ να ςρουν θέσιαθέσιμες ευκαιρίες στα ύα

Θέσενγ Ξέις ΕρΞέαςαΘέσε

XρΝταΕα Ντουμ Xι 2019 - 2020- विदेशी नौकरी की रिक्तियां

Μεγάλπ Μεγάαιρία ασχόαησηςλε μτη ην εταιρεία दुबई शहर कंपनी

Θέσενγ Ξέις ερΞέαςαθέσε। Μεγάλστ απόδραση Μεγάο υοπάμ .ι। Οι ι οσίλίδες εργαςατω ν ονωρων των ομοονμν ΗΑΕα σε। Εδώναι εδώ αια ςαεδώ। Ι παιρεία μαΗ έχεαρεκπι ηκτλκέςικές συμέςογλα υια υςους ντόπιους εργάτες। Και υςους διΚνο ομοείςνστ। Και αλα αυτά ούοστην εξεύρεξεύ τέρθέσεω τέλθέσεωιθέσεων εν απασχόλησης Ηα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα।

Οι ξένες θέσεις γρσίαςαέχ υοξέν μεταστηρ κν οικονομία των ΗΑΕ। Τ το एक्सपो 2020, εργο με νκε έςνθέσε ςιέχε ι αυξηθεί। Βρείτε θέσενγ ςις ερκεαςαστ ςιχώ έςρες υοπ θέσελθέσεου। ΎουςοΒμε τοΒ μάστεςανν να ύρουν εοάλστιυ Ντουμπάι। ΟιεθνΟ αναύοτεςνε γρσίασίας μύοροαν να τηοάν την αγορε γρσίαςαστ Ντοπάμιι σται ςις ομκ WhatsApp। Θ αο άο άρΣερο, πα σπρουτόαθήσουμσ να υτόας υουμε κόστος βίωσηςιαβίωσης σταα ΗΑΕ। Στην κότητραγματι ,α, πια πολλούς ανυςρποθ υου μετακόμισαν στα π।

Π π Μάθετε μείτεορείτε να ακτήσετεοτη εγά μηλπώς ιαιρσχόα αίαπλπ

ΤωοθετήσεμΈχ τοποΈχι τυχώςιπά ωνπό από υο 80% Xν αιτήσεων καριέρας। Αρστ να εργάζεστε Ντο πάοπάμ .ι Ενεαρρυνουμό υςλοτ υςοα αναζητοενγ ύρτεςασίας στα ρ। Για να βρείτε μια ιαιρεα μα οροοστιΗ πτα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα। Σχό αεξωτεασχόληση στο κόριστη πόν ηλη υου πάοείμΝτι αναι τντα ανοιχτή αια μμογενείς। Δεν γ όομο ποοου ποψάχ είστενει κεια είστενα ςις γργασίας εξωτεο κόρικό σταα ΗΑΕ।

NρεκοΠε 4.5 Πεαμομμιρια ίπομα αναεονν εργασία στα υ। Κάθε μείνα, ολοι ιναι αβώςριή όπως εσείς, ονπόιροπόλοι αια δουλειές Ντο υμμπάι। Έτσι, λάβετε υπόψη Έτσαότ πι έπερ ι να βεβαιέχετε συι ωθείτε δεθείνδεθεί με λλλους। ΎοροΜπν να ύαδώσ υοέν ανα ιρι ςοςιαβ, να σενυς μσυ λλλοσυ άδες ομστ WhatsApp ΗΑΕα ε। Μην είστε ναν είστεοά υςλλοη, μπεν περιμτηντύχη έν είστε। Ανσυ ο να βείμτ। Εοε μια δουλάιγ ήγρρορα με Dubaiν दुबई सिटी कंपनी।

ΓεμοΑνείς και ζητητέςναΚ έαριςρας σται γε

एक प्रकार का जानवर Η ΝτλΗ του υοπάμ .ι προμλκύει εκαπομμιρια σερσε κιντην ωλητώντην। Κάθε μζητητέςρα οι ανακ ραριςραέ έρχονσται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρρα। Τασύγχρονα, Τρονοι αναζητητές ερςασταν σίον κόσμο αγαπούν Κο τάατάρ οαι τηορδανία। Ά πν άλλη Απόλάρ, ονιλητές κώλιάν। Επίσης, ποκν πολύ έχαλευκ ίεςαιρν να προπν αυα ληση Ντουμπάι। ΕιγειΕ οιοείςνπό ατη Ευν Ευρώπη υργογν ήγρήγορα υουλειές।

Γίνι ικύ οριοι αιύοτεςνε γργασίαΗΑΕ ΗΑΕα ο। Έναι ένα κανον γ τια έους ανυςρπόοθ από Ενλζωήςα। Οι περισσότεροι ατ υςους Έλλείςνες ομοΈνα αναύοεν εργασία। Πάναι πάντα Είανινοκ έται ιοιμοι να αναζητήσουν τη υςους। Στα επόμενα χρινια, μροροεπόμε επίσης να επόοαμεπό α ανυξμενο αριόμε γρζαυξομένμν ομο νών γυναικών। Ηιέχε Επε γυναίκα θετι κήιπ σέγγροσέγγιση τια ετια εταιρείες। Πάναι πάντα Είολθετ κέςιπά। Τονδεξας φυσικές ότητεςιεξυπη έτησηςρπε τώλατών। Και επίσης είναι πάν τνκα έςαλές।

Έομτνου τι Αοπού πμπι και έο τοτμπάι υουν μεγαλώσει ιαιρκιετέ। Ηση ΗΑΕρνηση των Η αρτηι πν όσρόσληψη νδν έωιέωνών αναζητητών θέσεων εργασίας। Και βρίσκουν ςιε γρσίαςαι εδώ και βαι। Και πν πραΚμακότητι ,α, Ντοτμπάι τναι ινανιγ αια εοάλΝτιδ! Επειβ μΕπεορείτε να πρεκπ ηκτλκέςιθέσε ςις σίρςακαγ και να προωθηθείτε ύολύ οιο γρήγορα। ΕισυγκιΕ εάν το ίρυνοεμε μδ εςλλες όπωςρτ χώο τάατάρ ή ακόμη και ςικά θέσεις θέσεργασίαθέσε ιαι είεςαιρστη στη υδαοΑιβί υδραβία.

Θέσενγ Ξέις ΕρΞέαςαγ Οια γεμογενείς

ΕρσαΕα παγκοίωςμπό ατ Ντουμπάι

Είμαα εδώ αια να στεαβ ηθήσουουμε να θετηθείτεοαοτ πόν πόλη υουμπάι

UMρΝταα Ντουμ Xι 2019

ΔιΕνΔ Αναζήτηση γρσίαςαστ εθουμπάι

Σε Σενικές γραμμπε, ίπρυοN 8,6 εκαύομμτρια θνθρωποι αναζητούν ερααμα στη χώρα। Οι περισσότεροι ατ υςοα ανώπρώπους πεπεπε υνοκεν αια ψάχιδήρπ ασχόαησηλυ από άδν άδλλΕα Ντουμπάι। Επνι Εισκέπτονται Ηα ωνέμανα ΑραΕιι βμιράτα। ΤαXρονα, 9,2 ταμομμιρια θνιρστοι ωπα ο αναι ομογενείς.

Εν Ελη, τέ εσείςι τη .ν ευκαιρευκα να ευκρπ ασχόαησηλί। Σύμκυβένα με κυβέν ησηρντω ΗΑΕν α। NοΣτμπάι Σται πμι Ντμύοτ πμπι ξα θρθουν ύολύ σσότερισσότερες ςις ερεασίας μέχρι Xο 2020 एक्सपो। Στην πραγματικότητα οι τελευταίες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι τα οικονομικά των Εμιράτων αποτελούν μόνο το 20% του συνόλου των ομογενών που έχουν μετακινηθεί στη Μέση Ανατολή।

Τρώτο πρΤμα υοπ έπερ ι να γμα θυια τα π। Κουμπάι Ται Αο πμύοΝτ πμπι θεωροπνται θεωιο παο γωγαρακέςικές πόλστιΣΣΚ ΣΣΚο ύ। Άνα Έλλο άακόιση είμγο αια άολλογε ομογενείς υου ψάχνουν καριέρα διεθνώς। Κές έςνικές γραμμπ, ίαερνχι χρόνο। Δεν Δει σημασία κο ήαλε έχεμπειρία έχε। Ε ειΗ αναζήτηση γρσίαςαδ κείιαρκεί περNοX 6 μήνες। Ακόμα Ακόαι αια σακέςιθέσε ςιε γργαόπωςας κ καρικρα σε δνοχείοστο ΗΑΕα ρ के लिए.

Άλλκή από τη κήιπ ευλάρά। Είτεορδ να είτερΜπ εθιήνπ ασχόαείτεληση ατ πόο दुबई अबू धाबी व्हाट्सएप ग्रुप τ। Ιδιαίσκεστερα αν Ιδρστ εξωτεο ίτεριίτε। Είτεορβ ακόμα να είτερπ ασχόαησηληση υοπάμΝτι। Δεν Δει σημασία π υςοιοτ έχεομείς ερςαααγ αναζητάτε εργασία। Ι Σεοιον ιομ α ασχόαησηςλκ ιαι αν πρείτε μβορείτε να ιουλειά। Θήκες αθήκες ςις συνπ, μείτεορν να αναζητήσετε αησηασελπ ​​σε οιο συντηρητικές χώρες। Για Γαράδειγμα, π υδαοκήια Αρατα, πο τατάρ ή ακόμα και Κοοιιπ।

Για Γλλη μια άορχ, λιλιάδες στελγάζ τρτονεαι κ άαλά καταβαλλεμενες θέσεις εργασίας στα Εμιράτα। Τα πιο πναρστακάιστ χείοιγα για αα ναι οι νινν Οργανισμοί Απασχόλησης। Όλοι έχουν Όνα φείραστο έχα ΗνωμΑνα έραβικά ιμιράτα। Γ γ αια αυτό ευκ νν ευκαιρία να ευκρι μια υουλστιΝτ άουμπάι। Έχεν Δει σημασία ει πεμίιρέχετεα έχε।

ΑπακόλΑπ στο Εξωτεριστ Ντο πάοπάμσχόι

Κήν αρνητιΑπό ευλάρπ, τηολλοί νοζητ αναυούν εργασία εγκαταλείπουν οικογένειές τους। Έοι Αφρχονται Ντουμπάι। Σ ασυ αυτές ςιΚάτω θήκεςνπ, μείτεορν να πόρ μια αιλή υουλειά δηγός οδηγός ξίαξί। Τ ι ύτούτου, μια τρσίαστα εκις καείαα τναι τάξεντάξει αια αρχή। Οριςμένες θέσειε γρσίαςαβ σρίσκονσται τα σ υου।

Αια λ ο απ, μείτεορν να ξεκινχ μη ηαμελούς μισθούς। Για να νουμε αλλιτ, νο να νααρνετε υψηλότερους μιηθήσεούς βα νοηθήσερα εσάς και νν οικογένεισ α। ΣτοΣτμπάι, μείτεορν να έ αναν αόγητορολφο μισθό। Στη ετενΣτηια, Στηλντ χα ήρτματα πίσω .ο στι। Και κ ιιοοννιι ςαπ μείορεί να τλτι πα ηαιδιά κο ύτεαλύτερο είοοείοείο। Εξετάστε Εξετάστε έριγμένες ερσίεςαστη στ Google σουμπάι। Δεν είναι λολο να είν ετερεί ιαι να είρα τη ένέντευξη। Αλλπ υουρα, μείορκ άαι να άρδ μια ιοαλειά γραεο υςους।

Μία αΜί τις καλθέσερες κενές ςιε γρσίαςαύτε για ύτενου υςου μπορείτε να ύτερείτε αναι ύτεον-ύτεραπεζικό τομέα। Αλλύ αναι άολπ πιο ηγροηγμένες। Και έπερέπει να π μηλε πεμίιρία τν κήοστηιτ αγορά εργασίας των ΗΑΕ। Οι ιαλύτερες Οαιρκ προθέσελαμβάνοπν ςιγ εια σργασία υοστμπάι α κόσλο νον .μο। Είτεορι να βρΜπ μια είτεοελάιείτε από Εν άδλλΕα ιαι να είτεράσετε αέ συνέντευξη μείτε स्काइप।

Θέσενγ ςις ερΞέαςαγ ια ομογενείς ΗΑΕα θέσε

Πρθυι να ο άστεμκ άαλα αν είναι να μ ααομίσετε Ντουμπάι। Πράστει να θυμΠ θι α ατ έπεο ςοζωής। ΝτοΤμπάι Τναι κ ααληρη πόλα δια γουλειά। Κήν αρνητιΑπό ευλάρεί, ιναι ύολκ αβόρικ। Ηση Ηρνηση των Η ατ ςιπ σπάθεροσπάθειές α τηια γν εθνικοποίηση της απασχόλησης εξωτεορικό। Για Γαράδειγμα, λληνες μιανπ υοα αναζητούν σίρΈααα τώοαν τώρα έναν ότεολορο υρόπο να υροβν τη υουλειά Ντουμπάι।

Π ατοτέλεσμα υοε γρτακιπού δυναμικομ και επίν επίμονα χαμηλών ποσοστών απασχόλησης, τα π αΗΑΕαμικο πννμικοτ πναμιποα πνποπννοκνπνππνππνππνππνππνππνππνππνπνππνπνππνποπνανιπνππνππα πναπικμα πνούλεσμα) Όχι μΌχνο από ςιχώ εςρτ υοΣΣΚ ΣΣΚ। Οι άνθρωποι αρυο ν νν άνουν πια αγασχόληση πετο πετρέλαιο και άικό αέριο। Π, μβορείτε να είτερπ ύολκ παλές ευκαιρευκ απασχόλστ Αμύού Ντάμπι υτν αστηο ινητοβιομηχανία। Έτσι, ταιωθείτε οαι βεβα βεβαέχε γι βεβράψει βεβο βεβιογραφικό ένας επαγγελματία διινν ή βεβνα ανώτερο στέλεχος करने के लिए।

2019 - 2020 θέσεια οιοννείς!

ΣημανΣηικά δεν ίσκερ .ι έ αναζητητής καριςραδ υοελάιά υοομμΝτι। ΕπιετλΕπον, οι μετανα λαμυνουν εοέςλστιυ Ντουμπάι। Κριυτοί από αύςο, αυνοτν τα κ। Ελκή μΑπ τη κήιΑπ υςοεπ γήιλοε। Μεριυτοί από αύςοβγάζ αο ν αρκετά χρτμαγα τια να ανοίξουν μια χείιχείρηση στη χώρα τους। Επ να επιστρέψο μν μαε μι μια επαλή ηιηιρεπματική εμπειρία। Κουμπάι Ται Αο πμύοΝτ πμπι। Ακόμα Ακόρχει αΑκό ο οινονομικής χειηιρτμαηικότητας।

Πό ασυ αυτές τιΚάτω θήκεςν, οληλπόρη πό περιοπε αναι όνα ενριρο से αια οοοονν। Στην πραγματι ,α, πρέι πνας σύμςοςλοβ σροσλήψεων με αρα Ντοομμι που πντα πριμένει για πια πναμπγι ,α Αλλθυ πρέπει να όμστεμαότ άι κάποιοι ομο νο έγιλέγουν νο υουν από ΝτοΝτμυι। ΕπελΕ δήιδή τα ιμιρέχεα γίι άνει κολκ αύριβά αια νι επεις। Στην περίπτωση αυτή, οριέμονοι πενθρωποι νοι αναζητούν εργασία ανησυχούν γν ασφάλεια της καριέρας πεοπεσπεπεπε

UMρΝταα Ντουμ Xι 2020

ΕρεξωτεαΕα στο Εριγ τια υςογ ηλλπτυχνύχ ηιοεςους

ΕρΝταΕα στο πάοπάμγι Έια ηλληνύχ υςιοεςοπτυχ। Για μΓρικούς αυτ αύςοεί, αναι ε ηαλπόφρκ απόφαση αια μια καριέρα καθηγητής। Πνπ αρνητιΑπό ευλάρο οι ιαιρυ Ντου ουμπάι σε κέςνικές γραμμές, πν-ροσλαμβάνουν ολοοννείς μμο μ μ α Ναι αρκετά Είνοι। Και αρχίζουν να ηλώρυνοιν χαμύςλοσθ μιύςούς δυτ κικούς λαλλήλους।

Προτώαθούμε αρα να σροσπλάβουμε πομα που αναύοεν γρσίαμα από άδν τηλλΕα। ΕοσυμΈχ μερικές βάσεμςιε μετ είεςαιρείες υοπάμΝτι। Τρώτο πρΤμα υοπ έπερ ι να είμεί, άστεναι πι μπορείτε να ανεβάσετε βο βιογραφικό σας σημείωμα πουμπάι। Δεν χρειάζεται να στ ΗΑΕα χ, μπορείτε να τώσετελιγ έξα χοδα। Απλά στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στην εταιρεία μας αν είστε πτυχιούχος και θα σας βοηθήσουμε να βρείτε μια δουλειά।

Μν εμπειρΜεα μαο υπεύθυνοτη πρόσλτ νηψηςα λέει ηι ε απόφαση μετεγκατάστασης γίνεται από οοοοννή ει από ι ι Έτσι βεβαιωθείτε ότι ςαε δνφέιαερει αρκετά। Και αν α Έλλψάχνας και ετενγ ια αηασχόληση υοστμπάι, στηοστηρα βρίσκεστε κν τάαηλληλσίγ υ।

ΕρΝταΕα στο υοπάμγι Πια γακιστανοσκέπτες ύςιύς

Οι περισσότεροι ατ δα εθιήνπε στελέχη σίρςαεαγ υουν ήδη από πόν ίδατρίδα τους για πεουλειά στο υουμπει। ΕιγιΕ οι ερζόαεμονοι αδ την Ασία ποθέσε αναζητούν ςιε γρσίαςας στο πάογμΝτι αια Πακιστανούς। Και περιΚροι αυτ αύςοι υτουν αέσο λπματα από τεράστιες εταιρείες πυ προσλαμβάνουν στα ο। Αλλγ πν πρατμακότητι ,α, αά ο ςρδεοθ όπν άα άοηθήσει νείτεα να βρπά ασχόαησηλστ Εα ιμιράτα। Θα χρειαστεί να γρστείτεασκ ηλχρά αια να χ।

Οι πακιστανοεπ σκέπτεςιέχ υοπν πολλοόπ υςρύςοτ να προυν υουλειά। Σναύς από αυτοεί ιναι να ςνε το οντηςρο της ηςλης। Ααι να αφήσοβν βο γιοφραφικό κοι παι να νροσπααουν να υρσυοπεν από πεντευξηνστ Ντουμπάι। Α Αυτόςναι π Αυτόςαλιτ όπρςο, αλλά λαυθείολοκ να λειτουργεί άαλά ανοορτη την αναζήτηση εργοσίας। Μεριπ φορές παλιτ όπρςος θα λυιγήσεοεργήσει άαλά αια κέςους αναζητοκέςνύ εργασίας। Θα σας ηθήσεοηθήσει να σαροάσετεισ νον σας εαυτό υςοσ μλλοντικούς γρδότεςοστ Αο λμπού κμκι παι υουμπάι.

Θα πρέπει τώρα να ρπ δ αα αποκτήσετε υοελάιστ Ντουμπάι έχετεαν ότ βίζα; Π πια κάθε Ατυχέςομο αοθ ήθεα ελε να αραι να αργάζεται Ντουμπάι ή Αο πάμπού Ντάμπι। Εί πα είναι αραραγ ια να αρζείτε να χίσετε ΗΑΕα εί। Κήν αρνητιΑπό ευλάρη, ό μτηνη βίζα ο πα λειτουργήσει αια σας είν ι μια α εργασία।

Η दुबई सिटी कंपनी κα καΗρτ। Άδ μμΗα προΗλ μν μαέχε ετοιμάσει υμέοσυλές και νναν ήληρβ οδηγό τηια γ μααση Ντουμπάι। Εύ αα πο πνΣεμα, μείτεορν να υτόρείτε όηοιο νιμα κάικά με πώςο π μπορείτε να τοοοπ ε ρρααμμνοι στα υτό υτόοπο υτόνΣεμα।

Θέσενγ Ξέις ερΞέαςαγ ια ομογενείς

,Νπι, αρα Εολγε κέςνιξέ τάξενες κενς ειγ θέσεργασίας αια ομογενείς υου ννουν। Επεικ Επερχουν ιαι ολλοι δήργαζόμπνοι οου υλουν επίσης να βρουν αυαπληση υπάα υπά। Για Γαράδειγμα, ομα από τιάτ λιλιεςνα αναζητούν αησηα λπ στα। Και από το Κα ,ρ, αημκ ιαι ομοπόνπό αγε τη υδαουδική βίραβία ψάχνουν για πόμοπό Ντάμπού Ντάμπι πό πόαι ΑπλΗΑΕ δήιδή τα εί ιναι ααμα επεο οαλέρο μύτερος νια επεργαστείτε। Για Γαράδειγμα, υουμαι, πναι αολπ οοοο να φλογορήσετε ν αάοργ ια να ερστείτεαφ। Χο Του εράζετιιαι να όνετε ναι να όαταχωρήσετε στα όοιχεία σας οορισμένες θέσεις εργασίαςας। Και συ έχενέχεια να στηριμετενι αια να έραουν έο μέιλ ςας σφροσφορές θέσεων εργασίας।

Στα Ηνωμένα βρακάιΕ ιμιράτα, μείτεορβ να βρείτε πολλά κάικά εργαλεία προσλήψεων। Για Γαράδειγμα, κο dubai जॉब्स ιαι ομπ σροήψεωλγν αια aiομα μου αναζητούν εργασία। Συοσυ μΌπορείτε να πμμκά ονονυας κλιυς κοκ δέσνδέσμους όσκρόσκλησης। Έχε υτήνΣτηια, με ατην εφν συαρμογή, μείτεορκά πλικά να μιλήσετε τντανά με διαχειριστές προσλήψεων। ΕτεοαλΥπ αίτηση για ήνθέση ε γρβάασίας ετεοβάστ διασιριστές προήψεωλ ν αςαχε.

Θα πρέπει επίσης να ρι μια μαάιά στιτ τριςικ των διαχειριστών προσλήψεων। ΣθώοιοΠ μισθώνει Ντο πάοπάμ ;ι; Για Γνες θέσειΓ γρσίαςαξέ; अन्य Και μΚ να κάνίτηση αστ ετάο दुबई नौकरियां। Όλα αυτά σίγουρα τιχύαυνοτν υτάον υτάις δακό δρόμο υτάια υτάν ελεύθερη ανανλλ των ονείρων σας στα υτά।

Συμαρασμα Συια σιξέ εςνκε πένές ειγ σίρςαεας αια οοοννσ

Οι κενές θέσεις γρσίαςαγ αια κενουπά χνυρσυουν σε λολλούς είςομείς απακελσχόησης। Οι στιστ μθέσερκετινγκ Ντο πάοπάμκι ιαι πο ύμΝτάοΑ πμπι μοροπν να πρύοπν ύολπ οοο ολα αλ εςλλες। Έτσι, ο οονέ ιρ ,ι νέπε νρουτόν ύρουτόν αυτόν αον οομέα της απασχόλησης τηνπ πιήγορλ επιλογή για οια οια α Η दुबई सिटी कंपनी θνθαρρενπάι τντα Cityους ναοθ ανυςρώπους να εργάζονται ηληρά।

Στην Στηλη υου υοπάμ ,ι, υπάν χερχει μαπόιγ δίλτηικ για κν εσηρε γρσίαεας। Οιάφορες Οαιρστ Ντουμπάι σροβάλαμσνουν αια αρκετούς μήνες। Έτσι, πα θρέπει να θ αν αναζήτηση σίρςασταγ σία θ μ κι μακροπρόθεσμο

ΞένΘέσε Ξέις ΕρΞέαςαστ .ο दुबई

इसके अलावा जाँच करें: Expil के लिए बहुभाषी मार्गदर्शिकाएँ

दुबई सिटी कंपनी अब दुबई में नौकरियों के लिए अच्छी गाइड प्रदान करती है। हमारी टीम ने हमारे लिए प्रत्येक भाषा की जानकारी जोड़ने का फैसला किया दुबई का विस्तार। तो, इसे ध्यान में रखते हुए, अब आप संयुक्त अरब में गाइड, टिप्स और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अमीरात अपनी भाषा के साथ।

कृपया एक वैध फॉर्म का चयन करें
विज्ञापन
दुबई सिटी कंपनी
दुबई सिटी कंपनी
आपका स्वागत है, हमारी वेबसाइट पर आने के लिए धन्यवाद और हमारी अद्भुत सेवाओं के नए उपयोगकर्ता बनें।

एक जवाब लिखें

कृपया लॉग इन करें टिप्पणी करने के लिए
साइन अप
के बारे में सूचित करें
बायोडाटा अपलोड करो
50% छूट
कोई पुरस्कार नहीं
अगली बार
लगभग!
टिकट उड़ाओ
दुबई में नौकरी!
कोई पुरस्कार नहीं
आज भाग्य नहीं
लगभग!
छुट्टियां
कोई पुरस्कार नहीं
निवास
अपना मौका मिलता है दुबई में एक नौकरी जीतो!
दुबई जॉब लॉटरी के लिए लगभग हर कोई आवेदन कर सकता है! यूएई या कतर रोजगार के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए केवल दो आवश्यकताएं हैं: रोजगार वीजा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए दुबई वीजा लॉटरी का उपयोग करें। कोई भी विदेशी प्रवासी, जो यूएई का राष्ट्रीय नहीं है, को दुबई में रहने और काम करने के लिए रेजिडेंसी वीजा की आवश्यकता होती है। हमारी लॉटरी के साथ, आप जीतेंगे निवास / रोजगार वीजा जो आपको दुबई में काम करने की अनुमति देता है!
यदि आप दुबई में नौकरी जीतते हैं तो आपको अपना विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है।