ലോലോജൻ പെക്കെർജാൻ അസൻ
ലോലോജൻ പെക്കെർജാൻ അസൻ
നവംബർ 13, 2018
ശ്രീലങ്കൻ തൊഴിലാളികൾക്കായി ദുബായിൽ ജോലി
ശ്രീലങ്കൻ തൊഴിലാളികൾക്കായി ദുബായിൽ ജോലി
നവംബർ 18, 2018
എല്ലാം കാണിക്കൂ

ദുബായ് ഐസ്ലർ - ദുബായ് സിറ്റി കമ്പനി

ദുബായ് ബ്ളോഗ് ഫോർ എക്സ്പാറ്റ്സ് - ദുബെയ്ഡ് ഐസ്ലർ
[ARForms_popup shortcode_type = 'popup' id = 101 desc = 'ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക!' type = 'fly' position = 'left' height = 'auto' width = '800' angle = '90' bgcolor = '# ff5100' txtcolor = '# ffffff']

ദുബായ് ഐസ്ലർ

ദുബായ് ഐലർ, BAE vatandaşları ve yabancılar için 2019 yılında Dubai'deki işler. ബു കാറ്റെഗോറി ജെനെൽ ഒലാറക് ബി‌എഇഡെ വെ ദുബൈഡെ ഐ ബൾ‌മാക്ല ഇൽ‌ഗിലിഡിർ. ബിർ‌ലേസിക് അരാപ് എമിർ‌ലിക്ലെറിൻ‌ഡെ യെർ‌ അലൻ‌ şirketimiz, burada iş başvurusunda bulunacaklar için mükemmel Bir bilgi kaynağıdır. Yabancılar için en uygun seçeneklerin neler olduğunu mu merak ediyorsunuz? ഓർട്ട ഡോസുഡാക്കി alışanlara rehberlik eden işe alım ekibimiz, BAE'de iş bulabileceğinize dair en etkili kanıtlara sahip. അൻകാക് ബനുൻ ഐസിൻ സിവി'നിസി നെറേ യൊല്ലയാക്ക ğııııı ബിൽമെനിസ് ലാസാം. ദുബായ് yaşamak ve çalışmak için kesinlikle mükemmel Bir yer.

İşletme yönteminden satış ve mhendisliğe kadar, ദുബായ് യബാൻ‌കലാർ ഐസിൻ‌ അവളുടെ ടർ‌ലേ കരിയർ‌ ഫോർ‌സാറ്റ മെവ്‌കട്ട്. Yeni yabancı ziyaretçiler ദുബായ്'ഡെ കെസിൻലിക്കിൾ ബിർ iş ബുലാബിലിർ. അൻകാക് ബനുൻ ഐസിൻ ദുബായ്ഡെകി şirketlere başvururken özgeçmişlerini nasıl hazırlayacaklarını bilmeleri gerekmekte. ദഹാസ, മകൻ ഡെറീസ് പ്രൊഫസിയോണൽ ബിർ ബാവുരു മെക്തുബു ഡ യാസ്മാലസാനസ്. Ayrıca işe alım ajanslarıyla nasıl iletişime geçeceğinizi bilmelisiniz. Bütün bu bilgilere blog yazılarımızdan ulaşabilirsiniz. കരിയർ danışmanlarından oluşan ekibimiz, yeni özgeçmişler için beklemekte.

ദുബായ് yabancılar için

BAE'de iş bulmaya çalışan yabancıların çoğu, keylkeyi yalnızca turist vizesiyle ziyaret ediyor. അൻകക് çoğu zaman, iş başvurusunda bulunabilmek için çalışma vizesi gerekiyor. ബു യാസ്ഡൻ, ദുബൈഡെ സലാമക്ല ഇൽ‌ഗിലി റെഹെറിമിസി തമമെൻ ഒക്കുഡുനുസ്ദാൻ എമിൻ ഒലൂൺ. എകിബിമിസ് സിസി ബുറഡ ഗോർമെക്റ്റൻ ബയാക് മത്‌ലുലുക് ദുയാകക്തർ. Ltfen Orta Doğu'da ve BAE'de nasıl iş bulabileceğinizi öğrenmek için bize danışın.

ദുബായ് സിറ്റി Şirketi, yeni ve mevcut müşterilerimize, yeni işler bulmaları konusunda முற்ற ımcı oluyor. സിസ് ഡി ഒൻ‌ലാർ‌ഡാൻ‌ ബിരി ഒലപ്പ്, യാം ടാർ‌സാനെസ് ഡെസിറ്റൈർ‌ബിലിർ‌സിനിസ്. എകിബിമിസ് സിസി ദുബായ്ഡെ ആൽ‌മയ ഡാവെറ്റ് എഡിയോർ; sosyal medya hesaplarımızda düzenli olarak yeni iş pozisyonları paylaşıyoruz. അയ്രാക്ക, başka şirketlerle işbirliği yapmaya özen gösteriyoruz; örneğin Bayt.com, മോൺസ്റ്റർ ഗൾഫ് ദുബായ് ve കരിയർ ജെറ്റ്. Kurduğumuz ortaklıklar sayesinde yabancı adayları başarılı Bir şekilde Dubai'de eşitli işlere yerleştiriyoruz. İş അരയൻ ഹെർകീസ് ഇയി ianslar.

ദുബായ് İşler

ദുബായ് ഡാനിയാൻ അവളുടെ യെരിൻഡെൻ ഗെലെൻ യബാൻ‌കലാർ ഐസിൻ യുഗുൻ ഐലർ വാർ. Artık iş aramayı bırakın ve şirketimiz sayesinde bu frsatı yakalayın. പ്രൊഫസിയോണെൽ വെ ഉസ്മാൻ എകിബിമിസ്, ö സെല്ലിക്കിൾ യർട്ട് ദന്ദാ çalışmaya yeni başlayacak olanlara, BAE'de yeni Bir yaşam tarzına kavuşmalarında marginımcı oluyor. ദുബായ് കാറിയർ യാപ്മാക്, യബാൻ‌സാലാർ ഐസിൻ ജെറക്റ്റെൻ മം‌കാൻ. ബു ജെറേസിൻ ബിലിൻസിൻഡെ ഓൾഡുമുസ്ദാൻ, ഡാനിയാൻ അവളുടെ യെരിൻഡെൻ അഡേ കാബുൽ എഡിയൊറൂസ്. Şe başladığımız günden beri, ekibimiz dünya çapında iş arayan tüm yabancılara motorasyon sağlıyor. İş അരമയ യെനി ബലയാൻലാർ ബിർ‌ലേസിക് അരാപ്പ് എമിർ‌ലിക്ലെറിൻ‌ഡെ യെർ‌ അലൻ‌ സി‌ർ‌ലെറ്റൈമൈസ് സി‌വി'ലെറിനി ഗുണ്ടേറിയോർ‌ലാർ‌ ve hepsi yurt dışında işlere yerleştiriyorlar.

ജെനെൽ ഒലാറക്, ബിർലെസിക് അരാപ്പ് എമിർലിക്ലേരി, iş അരയാൻ യബാൻസാലാരൻ അന ഹെഡെഫ്‌ലെറിൻഡൻ ബിരി. Çünkü bu Arap ülkesi, Basra Körfezi'nin kıyısındayer alıyor. ബു സെബെപ്പിൾ, ഹിന്റ്ലി ve പാക്കിസ്ഥാൻ yöneticiler için çok uygun Bir lokasyon. ദുബായ് വെ അബുദാബി, ഉമ്മൻ വെ സ udi ദി അറബിസ്ഥാൻ ile komşu olmasından dolayı BAE'nin ana iş merkezleri haline geldiler. ബു ഇക്കി şehirde ve komşu bölgelerde son derece iyi iş olanakları olduğu biliniyor. അയ്രാക്ക, അൽകെനിൻ റെസ്മി ദിലി അരപിയ. Bu yüzden ileride Katar ve Suudi Arabistan'a yönelmek isteyen adaylar için, BAE iyi Bir başlangıç ​​noktası.

നെ വർ‌ കി, BAE'yi ilk defa ziyaret edecek olanların dikkat etmesi ve uygulaması gereken önemli Birkaç nokta var. Yöneticileri işe almaktan sorumlu ekibimiz, sizin için bu konuda Birkaç rehber hazırladı. Ellzellikle de yeni yöneticilerin Dubai'de iş aramaya başlamasına marginımcı olmaya çalışıyoruz çünkü yabancılar için Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş fırsatları yakalamak görünüşte oldukça zor olabiliyor.

ഹരികാ ബിർ കരീയർ ഇസിൻ അസ്റ അമാമ അറ്റ്ലമറിനി കുള്ളാനിൻ

Genel olarak BAE'de iş bulabilmek için iş arama sitelerini kullanmak gerekiyor. എകിബിമിസിൻ ബു കൊനുഡ, ellzellikle yurt dışında çalışmaya yeni başlayacak adayları düşünerek hazırladığı Birkaç detaylı rehber var. അൻകാക് യിൻ ഡി, aşağıda bu sitelerden bazılarına değindik. നെ യാസക് കി, സ്റ്റാൻ‌ഡാർട്ട് ബിർ çalışanın bu sitelerden çok fazla şey beklememesi gerekiyor. Başvuruların yanıtlanma oranı% 2-% 3 civarında ve bu kesinlikle düşük Bir oran. Üstelik oğu durumda, വലുപ്പം yanıt veren şirket, istediğiniz şirket olmayabiliyor ve iş tekliflerinin beklentilerinizi karşılamama olasılığı da var. Başvuru mektubunuzu ve CV'nizi kime gönderdiğiniz konusunda da dikkatli olmalısınız nkü dünyanın her yerinde Birçok dolandırıcılık şirketi var.

Yine de, ദുബായ് സിറ്റി şirketi sizi güvenilir siteleri denemeniz için teşvik ediyor. İş അരാമ സൈറ്റ് ve portallarına kayıt olmalı ve bu siteleri Bir şans tanımalısınız çünkü karşınıza neyin çıkacağını gerçekten bilemezsiniz. കെൻ‌ഡിനിസി ബിർ‌ ആൻ‌ഡ ഓർ‌ട്ട ഡോസുഡ ബുലാബിലിർ‌സിനിസ്. Ünkö özellikle ദുബായ്, ബേസിറ്റ് ബിർ കൊനുമാ യാ ഡാ ബലാന്റ, ബിർ iş ടെക്ലിഫൈൻ ഡെനെബിലിർ വെ ബിർ ആൻഡാ യർട്ട് ദാണ്ട çalışmaya başlayabilirsiniz. അരാമ മോട്ടോർലാർ ജെനെൽ ഇസ്തിഹ്ദാം അസന്ദൻ യെനി iş അരയാൻലാർ için çok faydalı olacaktır; ദുബൈ'ഡെ യബാൻ‌കലാർ ഐസിൻ പെക്ക് çok iş pozisyonu mevcut. Ayrıca bu ilanlar size yeni Bir bakış açısı sağlayabilir.

നിരാകരണങ്ങൾ

BAE'deki iş arama sitelieri hakkında daha fazla bilgi edinin

ദുബായ് ഐസ്ലർ YAbashılar ve BAE vatandaşları için

ഗൾഫ് ടാലന്റ്

ഗൾഫ് ടാലന്റ് hakkında: Krfez bölgesindeki en iyi sitelerden biri ve genel olarak, gerçekten iyi iş pozisyonlarıyla dolu. അവളുടെ ഗോൺ കോർഫെസ് ഓൾക്കെലെറിൻഡെക്കി ve Katar ile Abu Dhabi'deki açık pozisyonlar güncelleniyor. Pek çok yabancı bu site sayesinde Dubai'de iş buldu.

Bayt.com

ബേട്ട് hakkında: Orta Doğu'daki Bir numaralı şirket. Yabancılar için özellikle öneriliyor ve genel olarak en iyi iş അരാമ സൈറ്റ്ലെറിൻഡൻ ബിരി. ഓർട്ട ഡോസു വെ ഹിന്ദിസ്ഥാൻ യാന സാര, ടാം ദന്യാദൻ യെനെറ്റിക്കിലർ സിവി'ലെറിനി ബു സൈറ്റേ ഗുണ്ടേറിയോർ.

എഡ്അറാബിയ

എഡ്അറാബിയ hakkında: ബു şirket en hızlı büyüyen şirketlerden biri. അന ഹെഡെഫ്‌ലെറി, yabancılar da dahil iş arayan tüm adaylara eğitim vermek. Google'da üst sıralarda yer alan şirketin sitesinde, pek çok iş ilanı var. Ayrıca iş arayanlara başarılı rehberler de sunuyorlar.

ഡബിസ്ലെ

ഡബിസ്ലെ hakkında: ബു şirket, ellzellikle ദുബായ് എൻ എൻഡെ ഗെലൻ ഇലാൻ സൈറ്റ്ലെറിൻഡൻ ബിരി. BAE'de çalışma vizesiyle iş aramak için bu siteyi kullanabilirsiniz. Sektöre 2005 yılında giriş yapan Dubizle, o zamandan beri büyük Bir popülarite kazandı ve siteye eklenen iş ilanı sayısı her gün artıyor. Hem iş arayanlar hem de işverenler için oldukça faydalı Bir araç.

മോണ്ടൻ ഗൾഫ്

മോണ്ടൻ ഗൾഫ് hakkına: Bu kariyer sitesinde aradığınız her türlü işi bulabilirsiniz ച്̧ഉ̈ന്കു̈ സ്̧ഇര്കെത് COK ഉജുന് ജമംദ്ıര് ബു സെക്തൊ̈ര്ദെ ഒല്ദുഗ്̆ഉംദന് COK യു̈ക്സെക് ക്കുക പുഅംലര് അല്ദ്ıഗ്̆ıംദന്, ഹെമെന് ഹെമെന് തും ഇസ്̧വെരെംലെര് ബു സിതെയെ ഉ̈യെ ഒലുയൊര്ലര്.

ഗ്ലാസ് വാതിൽ

ഗ്ലാസ് വാതിൽ hakkında: Aslında bu şirket, ദുബായ് വെ അബുദാബിഡെക്കി iş fırsatlarını yayınlamaya yeni başladı. സിറ്റെനിൻ ö സെല്ലിക്ലെറിൻഡൻ ബിരി, iş ilanı yayınlayan firmaların kullanıcılar tarafından puanlanabilmesi. Ayrıca, işletma alanında yüksek lisans yapmış olan adaylar bu sitede kendilerine çok uygun pozisyonlar bulabilirler.

കരിയർ ജെറ്റ്

കരിയർ ജെറ്റ് ഹക്ക്ıംദ: ആണ് ദെനെയിമിനിജ് NE സെവിയെദെ ഒലുര്സ ഒല്സുന് ബു സൈറ്റ്, കരിയെര് അരമ മൊതൊര്ലര്ı അരസ്ıംദ en COK ഒരു ച്̧ıകംലര്ദന് ബിരിയിലും ക്കുക, BAE'de iş bulmak için bu siteyi kullanabilirsiniz. അയ്രാക്ക, özel olarak tasarlanmış sistemleri internet internetzerinden iş bulmayı son derece kolay hale getiriyor.

ദുബായ് കരിയർ

ദുബായ് കരിയർ hakkında: ബു സൈറ്റ്, yenilikçi Bir iş arama portalı. പോർട്ടൽ അകെല്ലെ ദുബായ് ഹാക്കോമെറ്റ് കുറുലു ta തരാഫണ്ടൻ ഗെലിസ്റ്റിൽമിക്ക്, യാനി മകൻ ഡെറീസ് ഗെവാനിലിർ ഓൾഡുനു സെയ്‌ലേബിലിരിസ്. Yeni olmasına rağmen kısa sürede BAE'nin en popüler iş arama motorlarından biri haline geleceği kesin.

റീഡ്

റീഡ് ഹക്ക്ıംദ: ബു ഇ̇ന്ഗില്തെരെനിന് കടപ്പാട് Buyuk ആണ് അരമ മൊതൊര്ലര്ıംദന് ബിരിയിലും പൈസ്സ ബിര്ലെസ്̧ഇക് അരപ് എമിര്ലിക്ലെരിംദെകി അച്̧ıക് പൊജിസ്യൊംലര്ല ഇല്ഗിലി ആണ് ഇലംലര്ı ഡാ ഇച്̧എരിയൊര്. İngiliz vatandaşları ve diğer uluslardan adaylar buradan yeni iş fırsatlarına başvuruda bulunabilir. Ayrıca bu sitedeki iş teklifleri İngiliz sterlini ile hesaplanıyor, yani kesinlikle göz atmaya değer Bir arama motoru.

തീർച്ചയായും

തീർച്ചയായും ഹക്ക്ıംദ: ബു സൈറ്റ്, ദു̈ംയദകി ആണ് അരമ മൊതൊര്ലര്ı അരസ്ıംദ .മാരാരുടെ മോള്ദോവ മൂന്നാഴ്ചകള് അല്ıയൊര് അവളെ സ്̧ഇര്കെത് ഗെച്̧എന് തോക്ക് ദഹ ഡ ബു̈യു̈യൊര് ക്കുക. 2019 yılında 200 milyon ziyaretçiye ulaştılar ve ay yeni üyeler kayıt oluyor.

നാക്രി

നാക്രി hakkında: ദുബായ് സിറ്റി Şirketi, tüm dünyadan adaylara açık olduğu için ന au ക്രിയേ റെഹെർബെറിൻഡെ ഡി യെർ വെറിയോർ. സൈറ്റ് yurt dışından başvuracak adaylar için Hindistan, BAE ve Katar'dan iş ilanlarıyla dolu. യെരെൽ പസാർലറ യെനെലിക് ടെക്ലിഫ്‌ലർ ഡി ഡെസെൻലി ഒലാറക് ഗൺസെലെനിയോർ.

ലെയ്മൺ

ലിയാലോൻ hakkında: Bu site BAE'de kariyer arayanlar arasında çok popüler çünkü açık iş pozisyonlarını doğrudan şirketlerin internet sitelerinden topluyor ve Katar ve Suudi Arabistan'dan iş ilanları da içeriyor.

ദുബായ് ഞാൻ ദുബായ് എവിടെയാണ്?

ബിർലെസിക് അരാപ്പ് എമിർലിക്ലെറിൻ‌ഡെ, യബാൻ‌കലാർ ഐസിൻ ആൻ‌ഗിലൈസ് öğretmenliğinden işçiliğe kadar pek çok kariyer fırsatı mevcut. അൻകക് ദാഹ ഐയി ഐലർ ഐസിൻ, അരപായ ıok iyi konuşuyor olmalısınız. അരപിയ ബിൽ‌മിയോർ‌സാനസ് യാ ഡാ യെറ്റെർ‌ലി ഐ ഡെനെയിമിനിസ് യോക്സ, ദുബൈഡെ ദാഹാ ഡിക് ബിർ പോസിസോണ്ട ഐ ഐ ബ ş ലമാനസ് ഡാ മം‌കാൻ. Yukarıda saydığımız sitelerde yabancılar için Dubai'de bulunabilecek pek çok iş mevcut ancak അരപിയ ബിൽ‌മെൻ‌ലർ‌ ഐസിൻ‌ ഇസ്തിഹാം ഒലാസെ മാലെസെഫ് ഡെക്ക്.

Bir başka olumsuz yön de, bu sitelerin hepsinde çok fazla sayıda iş fırsatı bulunması. Bu sebeple her alandan Bir sürü insan zgeçmişlerini yollayabiliyor. അവളുടെ ബിൻ വാസതാസൈല, onlarca yeni aday başvuruda bulunuyor. ഒലംലു ആദാൻ ബക്കർസക്ക്, ദുബായ് മകൻ ബിർക ç യെൽദർ ഹാസ്ല ബയമെക്റ്റെ വെ ആംഗിലൈസ് ബു സെബെപ്പിൾ, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iş fırsatları da uluslararası alana açılarak artmakta. Böylece yabancılar için Dubai'deki uygun işler de giderek çoğalmakta. വാവച്ചിയെ ദ്ıസ്̧ıംദ .ഒരല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ആണ് അരമയ ബസ്̧ലയചക് ഒലംലര് ഇലെരിദെ ബെദെ ഇയി ഇസ്̧ലെര് ബുല്മയ്ı ഉമബിലിര്ലെര് Basra ൽ കൊ̈ര്ഫെജി ബൊ̈ല്ഗെസിംദെകി ച്̧എസ്̧ഇത്ലി ഉ̈ല്കെലെര് യബന്ച്ıലര് ഇച്̧ഇന് .ഒരല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എവ്ലെരി ഹലിനെ ഗെലെബിലിര് ക്കുക.

ദുബായ് എവിടെയാണ്?

BAE, dünyadaki en güzel yerlerden biri. ഒ̈തെ യംദന്, ഹുകുക് സിസ്തെമി സ്̧എരിഅത് ഹുകുകുനുന് അബൂബക്കര് ബിർ യൊരുമു ഗിബി ബജ്ı Sert കുരല്ലര ദയന്മക്ത ഇതുപോലെ NE ഒലുര്സ ഒല്സുന്, ബു കുരല്ലര ഉയുല്മക്ത. Yabancı çalışanlar bu konuda sıkıntı yaşayabiliyor. nocturnal ഇംഗ്ലീഷ് ഉറപ്പു ഇച്̧ഇംദെ, ഹപിസ് ചെജസ്ı അല്ıയൊര്ലര് ച്̧അല്ıസ്̧മക് അബുദാബി വെയ ദുബൈയെ ഇച്̧ഇന് ഗെലിപ് .ഒരല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ബിർ ഹയത ബസ്̧ലയന് യബന്ച്ıലര്, കുരല്ലര ഉയ്മക്ത ജൊര്ലുക് ച്̧എകിയൊര് ക്കുക. ബു yüzden BAE, ülkesindeki yabancıları ülkede nelerin yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgilendirmeye çalışıyor. Bu gerçekten faydalı Bir hizmet ve suç oranını azaltıyor.

Yine de, ദുബായ്'ഡെ യെനി യാൻമ ബസ ne ർനെക്ലർ var. Yabancı turistler yasaları çiğneyip, avukatlar aracılığıyla kurtulmaya çalışıyorlar ama ne yazık ki, BAE'deki yasalar herkes için son derece katı. Halka açık yerlerde el ele tutuşmak ve Facebook'tan uygunsuz paylaşımlar yapmak yasak. കമുയ açık yerlerde ruhsatsız olarak alkol kullanmak kesinlikle yasak. മാലെസെഫ്, കര സിൻ‌സിയേട്ടൻ ബിരിയേൽ (eğer karınız değilse) aynı otel odasını paylaşamıyorsunuz.

ദുബായ് ഐസ്ലർ

ദഹാസ, ദുബായ് മകാംലാർ ബസാ ദുരുംലാർഡ അഡാലെറ്റിസ് ഡാവ്‌റനബിലിയോർ. ബിർലെസിക് അരാപ്പ് എമിർലിക്ലേരി ഹാക്കെമെറ്റി, അവളുടെ ജമാൽ സോരുതുർമ അമാനൻ യോല്ലാരൻ അരിയോർ. Yabancıların eriat yasasına uygun olmayan davranışlarda bulunmasına asla izin verilmiyor. ഒലംലു യാൻഡെൻ ബക്കർസക്ക്, യബാൻ‌കലാർ ഐസിൻ ബിർക ç ഇസ്തിസ്ന യാപൽ‌ഡാന സെയ്‌ലേബിലിരിസ്. Ğrneğin, ദുബായ് വെ അബുദാബി ഹോട്ടലറി çiftlerden evlilik cüzdanlarını istemiyor. ഹൽ‌ബുക്കി ദുബായ് യെരൽ‌ ഹാൽ‌ക ıin സാധാരണ uygulama bu. Elstelik BAE'de renkli Bir gece hayatı da var. ബു വലുപ്പം BAE'nin അവളുടെ yerinde uluslararası müşterilere hizmet vermek için yaygın olarak açılıyor.

ദുബായ് ഷോപ്പിംഗ് ലൈബ്രറി

Dünyanın her yerinden gelen yabancılar için ദുബായ് pek çok iyi iş imkanı bulunmakta. പെക്ക് çok kişi, özellikle de yöneticiler, burada kolaylıkla iş bulabilir. Dikkat edilmesi gereken tek nokta, ദുബായ് വെ അബുദാബിഡെകി യാകാം ടാർസ. BAE'yi ilk defa ziyaret edenler, bazı kurallara uymak zorunda olduklarını unutmamalılar. Yte yandan, ദുബായ് yabancı yöneticilere kucak açmakta. ദുബായ് ഹവാലിമാൻലാർ, ഒട്ടെല്ലർ വെ ഒട്ടോമോടിവ് സെക്റ്റോറ ബു കൊനുഡ ബാ ç എകിയോർ. Btün bu alanlarda, Pakistanlı işçilerden Hindistanlı yöneticilere kadar pek çok yeni çalışan var. Şirketimiz dünyanın her yerindeki adaylara kesinlikle ദുബായ് സിയാരെ എറ്റ്മെലെറിനി വെ യർട്ട് ദാൻ‌ഡ çalışamaya başlamalarını tavsiye ediyor.

ഇതും പരിശോധിക്കുക: പ്രവാസികൾക്കുള്ള ബഹുഭാഷാ ഗൈഡുകൾ

ദുബായ് സിറ്റി കമ്പനി ഇപ്പോൾ ദുബായിലെ ജോലികൾക്കായി നല്ല ഗൈഡുകൾ നൽകുന്നു. ഓരോ ടീമിനും ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം തീരുമാനിച്ചു ദുബായ് പ്രവാസി. അതിനാൽ, ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റുകളിൽ ഗൈഡുകൾ, ടിപ്പുകൾ, തൊഴിൽ എന്നിവ ലഭിക്കും.

ദുബായ് സിറ്റി കമ്പനി
ദുബായ് സിറ്റി കമ്പനി
സ്വാഗതം, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചതിന് നന്ദി, ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ അതിശയകരമായ സേവനങ്ങളുടെ പുതിയ ഉപയോക്താവാകുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

50% ഡിസ്കൌണ്ട്
സമ്മാനമില്ല
അടുത്ത തവണ
മിക്കവാറും!
ടിക്കറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുക
സ CV ജന്യ സിവി!
സമ്മാനമില്ല
ഇന്ന് ഭാഗ്യമില്ല
മിക്കവാറും!
അവധിദിനങ്ങൾ
പോസ്റ്റ് പുനരാരംഭിക്കുക!
താമസ
സൗജന്യമായി! - നിങ്ങളുടെ അവസരം നേടുക ദുബായിൽ ജോലി നേടുക!

മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ദുബായ് തൊഴിൽ ലോട്ടറിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം! യുഎഇ അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തർ തൊഴിൽ യോഗ്യത നേടുന്നതിന് രണ്ട് ആവശ്യകതകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ: നിങ്ങൾ തൊഴിൽ വിസയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും ക്ലിക്കുകളിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ ദുബായ് വിസ ലോട്ടറി ഉപയോഗിക്കുക. യുഎഇ പൗരനല്ലാത്ത ഏതൊരു വിദേശ പ്രവാസിക്കും ദുബായിൽ താമസിക്കാനും ജോലിചെയ്യാനും റെസിഡൻസി വിസ ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾ വിജയിക്കും ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന റെസിഡൻസി / എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് വിസ!

നിങ്ങൾ ദുബായിൽ ജോലി നേടിയാൽ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.