श्रीलंकेतील कामगारांसाठी दुबईतील नोकरी
श्रीलंकेतील कामगारांसाठी दुबईतील नोकरी
नोव्हेंबर 18, 2018
รับ สมัคร งาน ใน ดู ไบ
งาน ใน ดู ไบ - การ ว่าจ้าง - คำ แนะนำ สำหรับ อาชีพ ใน เอ มิ เร ต ส์
नोव्हेंबर 22, 2018
सगळं दाखवा

दुबई दा इस्लाश

दुबई दा इस्लाश
आमच्याशी संपर्क साधा!

2019 - 2020 युलडा दुबायदा इश ओरिनलारी

दुबई दा इस्लाशॅश - 2019-2020 युलार्ड Ko'rfazda yashovchi muhojirlar uchun दुबायदा इश ओरिनलारी. बिझनिंग बिर्लाशगान अरब अमिर्लिगिडागी कॉम्पाणियामीझ सिझ्गा हेच कानाका टूलोवर्सिस टर्ली xil xizmatlar krrsatadi. एंग एसोसिसी, ओ'ज मॅमूमोलार्लिंगिझी टॉलोव्हर्सिस क्म्पाणियामिझ्गा जॉयलाशेटिंग. बिझ ब ऑरकली इश क्यूदिरायोटगान शाक्सस्लर उचुन ओर्ता शारकडन इश ओरिनली टॉपमीझ. बिझ हर दोमु दुबेयदा यांगी कररे बोशलाशनी xohlaganlarga yordam beramiz. बिझनिंग कॉम्पॅनियामिस दुबे व अबू दबीदा जॉयलाशगान, मेहनाथ बोझोरिडा यकुरी ओरिंग इगा. Shuningdek, विचित्र दुबायदा आयशिनरी वेब साहिफामिझ ड्यूनो बोइइच 1 दशलक्ष ताश्रीफचिगा यार्डम बेरडी. दुबायदा 2019-2020 यिलदा हे टॉपिश ओसन इश इमा.

"दुबे सिटी कॉम्पॅनियासी" बादागी माशूर इश टॉपूची कॉम्पायन्यलार्डन बिरी फिरोबलादी. बिझनिंग कॉम्पनिया हिंडिस्टोनलिक मुहोजीलरगा अजिब तक्लिफर बीलन एक्सझमत कोसारता. शुनिंगडॅक, बिझ इश टॉपिश व जॉयलाशिशगा डोवी तवसीयालर हॅम बेरमीझ. वा अल्बट्टा, बिझ बिलन बिरलागान अरब अंबिलिकारिडा आयश टॉपिश इमोकोनियालाटरी जूडा यकुरी. बिझ ओर्ता शारकदा इश टोबेब बरूवची 1-raqamli कॉम्पनियाग एलेनिश्नी मक्साद कीलगॅनिझ. दुबे कॉम्पॅनियासिस रेझ्युमेन्झिनी जॉयलाशिरिष ज्युदा कुल्ले आणि आयशो थियोशिंगिंग योरोली होलोबलाडी.

सिझ बिझ ऑरकली ओझिंगिज कतर योकी बाडा इस्श टॉपशिशीझ मुमकिन. सिझ यांगि इशानिंगिज बिलन तेलंगिझ व केलाजगेझिझनी काफोलॅटायझीझ. बिझ बी योल्ड सिझगा बाडा इस्श टॉपिशगा यार्डम बेरामिस.

बिझ मुहोजिर्लीणी 2019-2020 यिलदा दुबायदा इशिनरी बिलन तामिलेमिझ!

तुर्ली xil ish qidiruvchi saytlar orasida बिझ एंग युक्कोरी ओरिंडा तुरुची व टीझ इस्हलोव्हची सेटिमिस. बिझ ओर्ता शारक्दा मुहोजिर्लीणी टर्ली मलमोत्तर बिलन तामिलेलेडी. अगर साज बादा इस्श क्दिरायोटोगन बोलंगांग, बिझनिंग कॉम्पनिया सिझनी ओर्ता शर्क हुदूदिदा इश बिलन तामीनलेडी. सिझ बिझ ऑरकली ओझ कार्यरंगिझनी याराटिस, दुबे हकीदा फोयदाली मल्लमत्तागा इगा बोलासिझ. रेझ्युमिंगिझनी जॉयलाशेटिंग हम्दा दुबेयदा 2020-yildagi बोश इशिनली हकीदा बिलीब ओलिंग. सिझ यांगि इश क्यूडिरियोटॉटन बोलसांगिझ हैम, योकि इशिंगिझनी बोशलेओट्टन बोल्स्ंगिझम हाम बिझ सिझा यार्डम बेरामिस. सिझ बी यर्डन करीरींगिज उचुन फोयदाली मामुमोलार्णी टॉपशिशिझ ममकिन.

बिझनिंग गुरूहिमीझ हर कुनी दुबायदा इश ओरिनलारी va इशगा ऑलिश बोरासाइदा इश ओबिब बोराडिलर हम्दा ओर्ता शारकदा इश क्यूदिरायोटगन दशलक्ष लॅब इशचिलगार् यार्डम बेराडी. बिझनिंग इशगा योलोव्हची गुरूमिमिझ सिझिंग रेझ्युमिंगिझनी मेहनत बोझोरिगा ओलिब चाकीदी हदादा बडाडा इशो. शुंडे क्लिब, 2019-2020-yillarda दुबायदा इश ओरिनलरी चेल्ट इलिक्लार uchun ochiq.

2019-2020-yillarda दुबायदा इश ओरिनलारी चेल्ट इलिक्लार uchun ochiq

ओट्गान यिलर डेवॉमिदा कोफझादगी मिंगलाब कॉम्पनियालर यांगि इश कुचलारिणी इशगा ओला बोशलाडिलर. शु ओरिंडा, बिझनिंग कॉम्पनिया हॅम बिर कंच इश बरूवचिलर बिलन शर्टनोमालर तुझिल्डर. होजिरदा फोर्ब्स ताल्किन्गा कोअरा 500 ता इश बररूची कॉम्पनियालर बाडा यांगी इस्चिलर्णी कबुल किलमोक्दा. अगर साज दुबेयदा इश क्यूदिरायोटगन बोल्लेंगझ, बिझ सिझा यार्डम बेरामिस. बिझ तर्ली कास्ब उदालारी बिलन इस्लेमिझ, मसलान, ओडिय इशचिलार्डन कार्तिब तमिल मनेगेर्लरिगाचा. बिझनिंग कॉम्पॅनियानी तनलश ऑरकली सिझ ओझ कार्यरंगिझनी यानादा रिवोज्लांटिरिसिझ हम्दा दुबायदा ओसनलिक बिकन इश टॉपिस.

बिझ बरचा मिलत वाकिल्लारी uchun दुबायदा इश ओरिनलिनिओ टोबीब बेरमीझ

2019 - 2020-yillarda दुबायादागी इश ओरिनलरिगा आरीझलर कबुलि बोशंडी. अगर साज बहादु युकोरी ओरिंडा तुरुची कोपनियालार्गगा इशगा किर्मोची बोल्स्ंगिझ, बिझ्डा झलकारो इशचिलर uchun ikkita xizmatlar turi mavjud. बिझ सिझिंग कररेंगंगी उचुन अजिब इमोनिय्याटलानी याररमीझ. बिझ बरचा मिलत वाकिल्लारी uchun xizmat krrsatamiz. "दुबे सिटी" कॉम्पायन्यमिस इज्टिमोय तर्मोक्लार्डा युक्कोरी मावेगी इगा, शुनिंगडेक, मिजोझ्लारिमिझ बिझिंग xizmatlarimiz haqida onlayn tarzda yaxshi fikrlar bildiradilar.

बिझ हिंडिस्टोनलिक व पॉकीस्टोनलिक मुहोजिर्लगागिना इमास, बाल्कि बुतुन दुनीददान केल्ग इशचिलगर्गा xizmat krrsatamiझ. मसालन, बिझ जबूनी अफिका, इंडोनेझिया, तुर्किया व मिस्सार हाम ओज मिजोझ्लारिमिझ्गा इमामझ. शुंडय किलिब, बिझ ओर्ता शारकदा बटुन दुय्युनदान केल्ग इशचिलगंगा इश टॉपिशदा यार्डम बेरामिस. "दुबे सिटी"कॉम्पनियासी ओज मिजोझ्लारिगा ओर्ता शार्कदागी इश ओरिनलिनिणी तल्लिफ किलडी. मसालन, बिझ सौदी अरेबिस्टोनी, कतार व क्वैयातदा इशिब बोरोमकॅडिझम वि सिझगा बाडा इस्श टॉपिशगा यार्डम बिरिशगा टेयोरॉमिझ.

दुबेगा सिविनिझनी युकलांग

हद्दपार साठी दुबई नोकरी

दुबे कॉम्पॅनियासिया रेझ्युमेन्झिझी युक्लांग

निमा उकुन सिझ रेझीमिंगीझी "दुबे सिटी" कॉम्पॅनियासिस जॉनीटिशिज कर्क? चुंकी बिझ कॉम्पनियानी दुबायदान बोष्करिब बोरामिस हमदा, दुबायादागी इश ओरिनर्लिगा मुलगा मॅनबा हेरोबलाडी.

बिझनिंग कॉम्पनिया झेलकरो इश कुचि क्दिरायोटग्लगर्गा फाल तारझादा तोर्डम बेरिब केल्मोक्डा. शु सबादान हॅम सिझ ओज क्व्वीनझनी जॉयलाशिंगिझ लोझिम, बु ऑरकली सिझ दुबे, येवोप्रदागी व कोफझादागी कॉम्पाण्यालर्णी कद्रला बलिमी वा इशागा ओलुविचिलर बिलन बोग्लानसिस.

बिझनिंग कॉम्पॅनियामॅमिझ xalqaro मुहोजिर्लगा, एयनिक्स हिंदूस्टोनलिक व पॉकीस्टोनिक्लिक इश क्दिरायोटागन शाक्सस्लार्ग योरदाम बेराडी

बिझिंग असोसी मक्साडीमझ सिझनी दुबायदागी ईंग याक्षी इश्वर बरूवचिर्णी टोकिफ इतिश हीरोबलाडी "दुबे सिटी" कॉम्पायनिसी ओर्ता शारकदा आयश टॉपिशिंग एंग कुलेय युसुली बोलीब, बिझ ओज कार्यरेसीनी दुबेयदा बोशलामोक्की बोल्गनलर्गा यार्डम बेरामिस. विचित्र इश qidirish टिझिमिमिगा मूरोजत कीलगान हरि बिर किशिगा कॉम्पनिया ओज योरदामिनी टलिफ इटाडी.

दुबायदा इश ओरिनलिनिनि क्दिरीश

बरखा शाक्सस्लर्सोलीक्लार्डन ओझोड बोल्गान इश हकी ओलिशनी xohlaydi. शुनिंग uchun हैम कोपचिलिक मुहोजिळूर दुबायग केलिशादी. Ko'rfazning ओ'सिब borayotgan ishchi kuchi बोझोरिडा ओझिंगझगा मोस व कुले करारीणी कंडे टॅनलेझीझ? बुनिंग जावोबी ओडिय. सिझ ओझिंझनी युहुब इशगा कंचल कॅन्सरिक मॅनेजिंग कॅरसिटिझीझ कर्सॅक. बिझनिंग कॉम्पनिया सिझ्गा Rezyume joylashtirish बोल्मिलिनी टोकिफ इटाडी व सिझ ओसनलिक बिकान दुबे कॉम्पॅनियासिग्स कॉव्हिंगिझनी जॉयलाशतिरासिस.

बुनिंग uchun siz ishasini to'ldirishingiz वा कूल्लनमागा amal qilishingiz lozim. सिझ सीव्हीनी जॉयलाशतिरगदान कीन, ओशा जहोत्ती इश क्दिरिश्नी बोशलाशिंगिज मुमकिन.

बिझ ओज मिजोझ्लारिमिनी व दुबायादागी इश बररूचिलर्णि qat'iy tarzda nazorat qilib boramiz आणि ma'lumotlar maxfiyligini ta'minlaymiz.

बिझ सिझिंग शाक्सिया मॅलुमोलार्लिंगिनी कड्रलेमिझ व ularni saqlaymiz. क्यूसी xizmatni tanlasangiz ham, bizning गुरू सिझगा ushbu मुहोजिर्लार uchun करीयराLar योरदामिनी तुलीफ इटामीझ. कॉम्पायन्यमझी टर्ली तुम्मन करियेरा टर्लीनिनी तल्लिफ इटाडी.

2019-यिल्दा दुबे व अबू दाबिदा कारर्यलर

अबू दबी बिर्लाशगान अरब अमिर्लिगिनिंग पोटाक्ष्ती हीओबलाडी. होजिरदा येहुबु हुडुद्दा कोप्लाब इश ओरिनलारी यारतीमोक्दादा. इश बरुची कोपनियालर बसासिदागी रेझ्युमिंगिझनी डोमिया तर्ज्झा यांगिलब बोरिश ऑरकली सिझ तेझ्रोक इशगा जॉयलाशिश इमकोन्गीगा इ बोलासिस.

Bu जारायॉन जुदा ओसन. अग्रर सिझिंग रेझ्युमिंगिझ इश बररूचिलर बझशिगा जॉयलाशतिरिल्सा, कृपा दुबे व अडु दाबिदागी इशिनलिरीगा ओसोन्गिना मुरोजाट किला ओलासिझ. एववल अतीब ओटगिनीझडे, कॉम्पायन्यमिस कद्रल ब्लामिली एक्सोडिमी बोझादगी इस्लाहार uchun mos nomzodlarni izlash bilan shug'ullanadi.

82% दान कोप्रोक इश्वर बरूवचिलर ओझ्लारिडागी बोश इशिन ओरिनलिनिनी हकीदा इलोन बर्मदादान, दुबायदागी सीव्ही लार बझसीदान इस्शिलर क्दिराडी. सिझ एसा दुबायदा इश क्दिदिश xizmati योरदामीदा उलर्ग यानदा यकिनलाशसिस. दुबे कॉम्पेनियासिडा 542,000 आणि ऑटॅक इस्शिलर रॉयक्सटडन ऑगंगलर. बु कोसरतगीच कुंदन कुंगा ओशिब बोर्मोक्दा. वा अल्बट्टा, बिझ कंदय कीलिब इशगा जॉयलाशतिनिष्णी, 2019-Yilda Dubayda किमलार इशगा ऑल्गिनिनी यक्ष्शी बिलामीज.

Reyumingizni bizning hamkorrimiz Bayt.com saytining सीव्ही कारर्यलर बोलिमिगा युक्लश्नी unutmang. बेईट सती Ko'rfazda v'ओर्ता शारकदागी हयाकी इश ओरिनलरी सेति थेरोबलाडी. बेयट सती योरदामिडा सिझ रेझ्युमेलर्नी युकलाशिंगीझ, प्रोफाइल ओचिशीझ, दुबायदा इश क्विदिरीशिंगीझ, 2018-yilgi bo'sh ईश O'rinlari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. बेयटॉम.एटीटी बादादगी इश क्दिरुरुचिलर व इश बेरुवचिर्णी ओझारो बिर्लाशिरिष बिलन शुगुलानाडी. शुनिंगडेक, मुहोजिर्लार्गा ब्लॉगिंगरीझ्डा कुंडे कीलिब इश क्यूदिरीश हकीदा अस्जिब मस्लाह्टलार बेरडी.

बिझनिंग दुबायदागी इश बररूची हॅमकोर्लिमिझ

बिझनिंग हॅमकोरीमिझ Bayt.com ओर्ता शारक वा कोफझाडा हयाकाची इशिनली हकीदागी हितोबलादी. Bayt.com निंग आयएस पोर्टलिडा टर्ली मिलतगा मन्सब, तरली इश वाकिल्लारी उचुन इश ओरिनलिनिणी तल्लिफ इटाडी. फकतगीना आयलर बुगंगी कुंड दुबायदा व्हाट्सदागी इशगा ऑलिश गुरूनी तोझ्झातिब क्योग्लारार.

बिझनिंग हमकोरीमिझ दुबायदागी मिंगलाब कॉम्पाण्यालार्निंग काडलर बोलीमी बिलन इश ओलिब बोरडी. अगर साझ ओर्ता शारक मिन्ताकसिदा किचक बिझनेसडन कर्तब कोप तर्मोक्ली कट्टा जकोर्क्सोनलर योकी हुकुमा कोर्क्सोनलारिडा इस्लामोक्ची बोल्लेंगझीझ, विचित्र दुबे ब्लॉगिझी हेटू दुबायदागी गुगल करीयरे उचुन हैम मालकाली इशचिलर्णी हकीकाझीब बेरडी ..

Bayt.com 2000-yilda tashkil etilgan bo'lib, बिर्लाशगान अरब अंबिलिकलारिडागी इग ओब्रोली दुबे ईश ब्रांडी हीओबलाडी. Bayt.com दुबे शाहिरियन टरिब बोशकारीलादी, युनिंग अबू दबी, उम्मन, बेरूत, कोहिरा, कासाब्लांका, दोहा, जिद्दा, तोबार, क्वायट व रियाददा मिन्टाक्विया फिलीअलीरी मावजूद.

बिझनिंग कॉम्पनिया ओरकली सीविंगिझनी जॉयलाशेटिंग

सीविंग्झनी दुबे शाह्रिरीगी एक्सएमएक्सएटी एंगे याक्षी कॉम्पनियागा ऑनलाइन tarzda joylashtiring. बु जुदा ओसन व क्यूले. व्हाट्सपदागी दुबायादागी ईश ओरिनलरी गुरूगिंग कूशिंग, एक्सएमएक्सए एक्सचेंज कॅफोलटांगन इशान ओर्निगा आणि बोल्श डस्टुरिडन फॉयडलनिंग. बिझ होजिरदा दुबे व्हाट्सएप ग्रुरुहीda हॅम सिज्गा योरदाम बिरिशनी योल्गा क्ओदिक.

यागी टुर्डगी xizmatlardan boxabarmisiz?

"दुबे सिटी" कॉम्पॅनियासिनाइंग प्रोफेशनल अझोसिगा आयलॅनिब, सिझ इशगा जॉयलाशिश इमोनियेटिझिनी यनदा ओशिरसिझ. इंटरविय टॉपशिरिशिंग मुकामाल योओर्नोमासी व्ही बिझनिंग इशगा जॉयलाशटिरिश दस्तुरिमिझ 100% नाटिजा बिरडी. वा नतीजादा सिझ ओर्ता शार्कदागी यकुरी मलाकला "झमोनावी" नामजोदलार्डन बिरिगा आयलानेसिस.

शुनिंगडेक, सूझ दुबेयदा विचित्र मुहोजिर्लार मस्लाहाती xizmatidan foydalanishingiz mumkin. ड्युबिकिटी कॉम्पॅनी डॉट कॉमिंग सीव्ही युरीशिस साहिफासिडागी इशगा टॉपशीश एरिजलरिनिंग बर्च क्यूझम व मेडोनलालरी टूलीक टू'लिरिलिशी झारूर. रेझिडेंटिगी योक शाक्सलर कौशिमा सोलोलर वा व्हिसा मालोमोट्लारी क्यूस्मलीरिनी हॅम टू'लिरीशलिशरी झारूर.

"दुबे सिटी" कॉम्पॅनियासिगा रेजीझ्यूम टॉपशिश ओमडिंग्ज कलती!

दुबे शाहिरीगोगी xorijiy बोश Ish O'rinlari. कन्देय किलिब कूलय इशगा किरीश इमोनिय्याटलिनियन ऑर्गनिंग. बिझ BAADA Karyerasini Oshirmoqchi बोलन Kishilarga yordam beramiz.

झोरिजिया बोश इशिन ओरीरली
"दुबे सिटी" कॉम्पनियासी बिलन इशगा जॉयलाशिशिंग यकुरी इम्रोनियालाटारी.

झोरिजिया बोश इशिन ओरलर. बीएए मुहोजिर्लारी ऑर्झु कुलाडिग इश साटेलरी. बिझनिंग कॉम्पानियामिझ नफकत महहली इशचिलगर्गा, बाल्कि xalqaro मुहोजिर्लगा हॅम अजिब तवसीयालर बेरिब केल्मोक्दा. उशुबू तवसीयालर योरदामीदा सिझ बिरलागान अरब अमिर्लिग्डा ओजिंगिझ्गा मुनोसिब इशगा इगा बोलासिस.

बुगुंगी कुंडा बीएए आयक्टीसोदियोटिडा कोप्लाब झोरिजि इश ओरिनलारी यारतिमोक्दा. एक्सपो 20GA कोरा, बंडे इश ओरिनलारी या ओशिशी कुटिलमोक्दा. कोरफज दवललावारी बो'इलाब बोश इशिन ओरीरली ओरकली दुबेयदा ओ'झिंगिझ्गा मोस इश्नी टॉपिंग. सिझ शुनिंगडेक, व्हाट्सपदागी गुरूहिमिझ ऑरकली हॅम दुबायदागी मेहनत बोझोरी हकीदा एम; लूमोट ऑलिशिंगिज ममकिन.

बिझ 80% मिजोझ्लारिमिझिनी इश बिलन तामिलेमिझ. दुबायदा इस्लाशनी बोशलांग वु बु योल्ड बिझ सिझा यार्डम बेरामिस. "दुबे सिटी" कॉम्पॅनियामीझ मुहोजिर्लार uchun doimo ochiq.

बिर्लाशान अरब अंबिलिकारिडा हरिली टॅक्समिन 4-5 दशलक्ष इस्श क्यूदिरीब मुरोजत क्लिडी. सिझ उलारन फोयदाली मसलहालार ओलिशनी xohlasangiz, unda बादागिरी इस्शिलर्निंग व्हाट्सएप गुरूगंगा अझो बोलिंग हम्दा "दुबे सिटी" कॉम्पॅनियासी बिलन तेझाडा इश ओर्निगा इगा बोलिंग.

बाडा मुहोजिळर व कार्ये कीलमोक्ची बोल्ग्नलर

"दुबे सिटी" कॉम्पॅनियासी मिलियनलॅब मोबिल टेलिफोन फॉयडलानुव्हिलिलीनी ओजिगा जॅल्ब इटॉमक्डा. हर कुणी मिंगलाब इशचिलर बाएगा केल्मोक्दा, ुलर शुनिंगदेक कतर व इरोडानीदाम हम कोल्पिलिक्नी ताश्किल इत्यादी. उलार ओरसिडन इंग्लिझ टिलीनी बिल्वची योकि हेव्रोपदान केल्ग इशचिलर Dubayda Juda Tez ishariga इम्लोनिया येथे आहे.

शुनिंगडेक, इशचिलर ओरसीडा पॉकीस्टोन व हिंडिस्टोंडन बोल्गन इशचिलर हॅम बोर. कोपचलिक हिंडिस्टोनलिक इस्शिलर जुडा यक्ष्शी मालाकागा इगा हेबोबलादिलर. बुंदन ताश्करी, इशचिलर ऑरसीदा मुहोजिर अयलोर्निंग सोनी हॅम ओसिब बोर्मोक्डा, को'पाजिना कॉम्पायन्यलर युक्कोरी मलाकागा इग अयश इशचिलर्णी मकुल कोराडिलर.

अबू दबी वा दुबे रिवोज्लग्णी सारी, हुक्मत हॅम चेत इलचिश्र्णी इशगा ऑलिशगा कट्टा अहमदित बेरा बोस्लादी हम्दा दुबे इस्लाशश uchun qulay maskanga aylandi. चुंकी सिझ ब यरदा इस्तल्गान तुर्दागी इश ओरिनी टोपा ओलासिज, शुनिंगडेक, बु इमोनियायत कतर व सऊदी अरब अरेस्टोनिडागी इश ओरिनर्लिगा कुरगंडा केन कुमरोगा इगा.

मुहोजिर्लार uchun xorijiy ish orinlari

दुबायदा xalqaro ish orinlari

दुबायदा xalqaro miqyosda ish qidirish

उमुमिय होयोबगा कोरा, मुमलाकट हुडुडीदा एक्सएमएक्सए मिलियन कर्री क्लेमोक्ची बोल्गन किशी मावजूद. उलार्डन कॉपिलिजिनी हिंदिस्टोदान दुबायग सेरारोमद इश इलब्ब केल्ग इशचिलर ताश्किल इटडी आयनी बीर पेडिता BAAning 9.2 दशलक्ष अहोलीसिनी मुहोजिर्लार ताश्किल इटडी

शुंगा कुरामय, सिझ हॅम इशगा इगा बोलीश इमकोन्गा इगाजिझ. बाहु हुकुमती बर्गन मल्मोट्लारगा कोआरा, एक्सपो 2020GA दुबे व अबू दाबिदा कोप्लाब यांगी इस्हेर ओरीलाडी. मालूमोटर्गा कोआरा, मुमलकट इक्टीसोडाइनिंग 20% i ओर्ता शारकदागी मुहोजिळर्ल हेससिगा टू'ग्री केलीडी.

दुबे व अबू दबी मिन्टाक्दागी एंग सेरारोमड शाहरलर हीरोबलादिलर. बू शाहरलार्ड इश ओर्निगा आणि बोल्श उचुन ऑरच एक्स 6 ओ मूडत केतडी, हट्टोकि सिझ बाडा मेहमोक्सोना सोहासिडा इस्लामोक्ची बोल्लेंगझ हेम.

अम्मो, एसआयजी दुबई व अबू दबी व्हाट्सएप गुरू योरोडेमिडा xalqaro miqyosda ishinlarini topishingiz mumkin. सिझ चेत एल्डन टारिब हॅम दुबायदा इश ओरिनर्लिनि qidirishingiz ममकिन बुंदन ताश्करी, स्यूज सऊदी अरब अरविन्टोनी, क्वैत व कर्तार हॅम इश ओरिनर्लिगा आणि बुलिश इमकोन्गा इगिसिज. अमर्लीकादा टर्ली मालकागा इ बोल्गन इशचिलार्ग मोस इश ओरिनलारी मावजूद. उल्र्निंग देयारली बरचसीदा यकुरी माश तोलानदी.

दुबायदा डेंगीज आर्टी ममलकतलाारी uchun ish orinlari.

कोपिलिक इस्शिलर ओज तेललार्नी वतनलार्डा क्लोदीरिब दुबायग इस्लागगणी केलीशादी. उलार ओ'ज इस्लार्निणी टोक्सी हैडोवचिसि सिफतीदा ओस्लोलिक बिलन बोशलाशलरी मुमकिन. कुरिलिश इस्शारी असोसन, इंदि इश बोशलगणला उचुन तोग्री केलाडी. बाझी इस्ला टर्र्लिगा जॉयलाशिशुदा ओसन कचडी.

दस्तलाब, सिझ किचक माशगा इशले बॉशलेझीझ. सिज दुबायदा सोलिक्लर ओलिनमेयडिगन इस्लाहार बिलन हॅम शगुलुन ओलासिझ. सिझ शुनिन्दक दुबायदा गुगळे इस्लाश इमकोनीगा हॅम इगॅझिझ. अलारनिंग सुहबितिदान ओतिष जुदा कियान बोल्सा-दा, उलारदा सिझ uchun albatta ish orni topiladi.

सिझ इस्लाशिंगिझ ममकिन बोल्गन इंग यक्ष्शी xorijiy ish orrinararidin biri bu bank sohasi हिरोबलाडी अम्मो, ब सोहदा इस्लाशश uchun siz yuqori malakaga hamda BAning mahalliy बोझोरिडा ताज्रीबागा ई बोलिशिंगझ केरक. सिझ शुनिंगडेक दुबायदागी इश बरुवची कॉम्पनियालर बिलन हिंदिस्टोन्डा स्काइप ऑरकली इंटरवियू टॉपशिरिब, इशगा किरिशिंगिज मुमकिन.

BAAda muhojirlar uchun xorijiy ish orinlari

दुबायदा इस्लाशनी रेजालशतिर्षिशन जुनिन सिझ बायक कंच मलमोत्तरणी हरोबगा ऑलिशिंगिझ केरक. दुबे इशलाश उचुन जुडा कुल्ले शाहर, अम्मो बुरे यर्दा यशश हरकतलारी जुडा बालन हेोबब्लाडी. बीएए हुकुमती बगुंगी कुंडा उहबू मुमुमोर्णी हील किलिश्गा हरकत किलमोक्दा. मसालन, हिंदुस्तान व पोकिस्टोंडन केल्ग मुहोजिळार ओसनलिक बिलन इशान ओर्लिनरिगा इगा बोल्मोक्दलार.

इश्ची कुचिंग कमलीजी सब्बली बीएए टारली दवलेलार्दन मुहोजिरर्णी ओजीगा जाल्ब इटॉमक्डा. ओमलेदार नेफ्ट वा गाझ सोहसोडा हम इस्लार्गा जॉयलाशोमक्डलार. सिझ हॅटो अबू दाबिदा अवतोसोट सोहसिदा हाम अजिबि इश ओरिनर्लिगा एगा बोलिशिंगझ ममकिन. बुनिंग uchun siz मुक्माल सीव्ही योजनिश हरकत qiling.

दुबेयदा कररेरा किलमोक्ची बोल्ग्नलरआपले हम्मासी हॅम ओसनलिक बिलन इश टॉपमॅडी. बाझी मुहोजिलीर इशगा इगा बोल्मोक्दलार, बाझीलरी एसा हैरलिची पुल टोपिब, वतनलारिडा बिझनेस बोशलाश uchun ऑर्टगा क्यतोमोक्दलार. बाझीलर एसा कट्टा ताजीरिगा इगा बोल्मोक्दलार. शुभसिज, Butun hudud barcha muhojirlar orzu qilgan joyga aylanmoqda.

हिंदिस्टोलिक बिट्टरुवचिलर uchun xorijda ish orinlari

हिंदिस्टोलिक बिट्टरुवचिलर uchun xorijda ish orinlari. बाझीलर uchun ओकिटुची सिफतिदा करारीणी बोशलाश जुडा कट्टा कुरार हेरोब्लांडी. अम्मो सिझ्गा शूनी मॅलम क्लिमिझकी, दुबायदागी कॉम्पॅनियास्लर कट्टा ऑयलिक इशुन इशलेडिगन मुहोजिर्लीनी इशगा जॉयलाशटर्मयप्ती, ुलर यव्रोपलिक इश्किगर्गा काम्रोक इश हकी टू इस्लामोडालार. बिझ होजिरदा हिंदुस्तानिक इस्शिलर बिलन इश ओलिब बोरिशगा हरकत क्यिलापमिझ. सिज दुबेदान इश टॉप टॉप यूच ब यर्गा केलिशिंगिज शार्ट इमा. अग्रर साझी बिट्टरूवची तालाबा बोलेंगझीझ, शुंचकी सीव्ही इंजिझनी बिझिंग सेट्गा जॉयलाशेटिंग व बिझ सिझगा इशगा जॉयलाशशिंगिग्गा यार्डम बेरामिस.

सिझ इशगा जॉयलाशयोटगांडा, कयरेदा इस्लाशनी ओझिंझिझ हल किलसिस. आगर सिझ हिंदिस्टन योकी जॅन्यूबिया अफ्रिकालिक इश क्यूदिरुवची बोल्संगझ डेमॅक, सिझ टू जी 'जॉयगा मूरोजाट क्लिल्डिमिज.

पोकीस्टोनलिक्कार उचुन दुबायदा इश ओरिनलारी

होझीरडा कोपजिना ओसियोलिक्लार, जुमलादान, पोकीस्टोनलिक्लर हॅम दुबायदा इश ओरिनलिनिनि क्दिर्मोक्क्लदार. उल्र्निंग कोपिल्लिगी बाडागी यरिक कॉम्पन्यलगार्ग इशगा किरीशगा हरकत किलमोक्दा. अम्मो, बुंडे हरकतलार्निंग ओझी अमर्लीकादा इश ओर्निगा इ बोलिश uchun yetarli emas.

पोकीस्टोनलिक तश्रीफिचिलर बिर नेचा युसुल्लर ऑरकली दुबायदा इश टॉपिशलारी मुमकिन. उदारदान बिरी शाहर मार्काजीगा बोरिश, सीव्ही लारिणी क्लोदीरिश हम्दा दुबायदागी इंटरविदन ओतिष्गा हरकत कलिश्दीर. Bu ancha eskirgan usul hisoblansada, होजिरदा हम नटजा बर्मोक्दा. सिझ बी उसल ऑरकली अबू दबी व दुबे शाहरलारीदा इशगा जॉयलाशिश इमकोन्गीगा इगा बोलासिस.

सिझगा शूनी मलम क्लिमिझकी, दुबे व अबू दबी शाहरलारीदा इस्लामोच्ची योकि बाडा याशमोक्की बोल्गन बर्च मुहोजिलीर विजागा इगा बोलिशलाल लॉझिम. Bu haqida दुबेयदा कुंडय किलिब तश्रीफ विझासी बिलन आश टॉपिश ममकिन? हावोलसी ऑरकली बाटाफेसिल मालुमोट ऑलिशिंगिज ममकिन. शूनी योडदा तुत्तुकी, बाडा इस्लाश उचुन सिज्गा इस्लाश विझासी केरक बोलाडी.

"दुबे सिटी" कॉम्पायन्यासी बो बोरादा हम सिझा यार्डम बेरडी. बिझिंग इशची गुरूमिझिझ सिझ uchun दुबायग बोरिश uchun to'liq yoriqnoma व tavsiyalarni टायोरलाब क्ओयगॅन. अंडा शुनिंगडेक, पोकीस्टोनलिक्लर उचन बाह हुडुदीदा इश टॉप बोरसिडागी तवसीयालर हाम मालवुड.

मुहोजिर्लार uchun xorijiy ish orinlari

बिझ अमिर्लिक हुडुदीदिश क्दिरायोटगान टर्ली दवलेत वकिल्लारी बिलन इश ओलिब बोरामिस. मसालन, फिलिपिनलिक ओडलर हाम बीएए हुडुदीदा इश ओरिनरी कुदिर्मोक्दलदार. हतोतो कतार व सौदिया अरेबिस्टोनी फुक्करोल्री हम अबू दबी अव दुबे शाहरलार्डन इश क्यूदिराडिलर. बुनिंग असोसिए सबाबी, बीए ए इस्लाश उचुन केंग इमोनिय्याटलगागा इमादीर. मसालन, सिज दुबायदा ओसनलिक बिकन ओह मॅथेनटिझनी सॉटिशिझ ममकिन. बुनिंग uchun शुंचकी ओझिंझिझ हकिंगजादागी मालूमोटर्णी इश कदीरिश सांगतेरिगा जॉयलाशतिरंग्ज किफॉया.

सिझ बिर्लाशगान अरब अमिर्लीक्लरी कोप्लाब इश क्विदिरीश टिझिमर्लिनि टॉपशिशिझ ममकिन. मसालन, इश क्दिरायोटाग्लार उचुन दुबायदागी इश वा इशा ओलीश गुरूलारीगा siz havolani bosish orkali qo'shilishingiz mumkin. योकि सिझ टू ग्रिडान टू ग्रेस इशगा ऑलिश मनेगरली बिलन गॅप्लाशशिंगीझ, हम्दा इशगा ऑलिश मनेगरली Bevosita एरिया टॉपशिरिशिंग ममकिन.

सिझ शुनिंगडेक इशगा ऑल्वचिलर्निंग ताकरीझलारी बिलन तनिशीब चिकन होल्ड दुबायादागी इशिनलार्लिग एरिया टॉपशिरिशिंग्ज मुमकिन व्ही बु ऑरकली बाडा इस्श टॉपिश इमोकोनियालार्लिंगिझनी यानदा ओशिरसिझ.

मुहोजिर्लार uchun xorijiy ish orrinlarini topish borasida xulosa

झोरिझी बोश इश्रालिरी टर्ली सोहलारद वुजुगा केली मिमकिन. दुबई व अबु दाबिदा मार्केटिंग सोहसिदागी इस्लाहार बोष्का सोहळगारा कुरगंडा ओसनलिक बिकन टॉपिलडी. याकिंडा केल्गन मुहोजिळार तेझ्रोक आश टॉपिश uchun ushbu सोहगा मूरोजत किलिशलात्री मुमकिन. "दुबे सिटी" कॉम्पायनिसी हर डोम यांगी केलगनर्णी कट्टािक इस्लाशगा चोरलाब कोलडी.

दुबे शाहरिदा इशगा जॉयलाशिशिंग सिहरली युसुली मवाजुद इमास. हर झिल कॉम्पननिअर टर्ली मुड्डालाटार इचिदा इशगा कबुल कीलडिलर. शुनिंग uchun हैम sizning ish qidirish jaraayoningiz uzoq muddatga cho'zilishi mumkin.

दुबे शाहिरीगोगी xorijiy बोश Ish O'rinlari

मुहोजिर्लार uchun दुबायदा इश ओरिनलारी - बिर्लाशगान अरब अमिर्लिग्डा आयश टॉपिश

बुगंगी कुंडा दुबे शाहरी जुद्दी शन्हाय शाहरी कबी कांग कोलामदागी कुरिलिश्लर, नवात्सियालर हम्दा xalqaro iqtisodiyot markaziga aylanib boldi. बुरे येरदा अमलगा ओशिरिलोयोटन टोब कोलमली ओझगारिशर्णी तसवुर्गा सिग्दिरीष जुडा क्यिन. दुबे कुंडन कुंगला झेलकरो मिक्योसदा टॅनिलिब बोर्मोक्डा, मशूर ब्रेंडरला केलीब जॉयलाशोमक्डा. क्ष्का कीलिब अत्तिंग्डा, बु हूडूद "इमकोनीलालर मुखानी" गा आल्यांदी.

दुबे आयक्टीसोडीय जोनासिदा टर्ली बिर्जलर, इकतीसोडी तुझीलमार, कोर्क्सोळार तेझलिक बिलन रिवोजनलिब बोर्मोक्डा. हुकुमत हॅम इक्टिसोडियोटनी रिवाजलंतिरिश उचुन नफाकत इचिकी, बल्की ताश्क मॅनबार्गा कांग इम्तियोझलर बर्मोक्दा, सोलिकर्णी कामटेरिमोकडा. युकोरी झलकारो मोलियेवि कॉम्पनियालर व कन्सल्टिंग xizmatlari mintaqaga katta miqdorda investitsiya kiritish bilan shug'ullanmoqda. उशुबू अमळगा ओशिरिलॉयटन इस्लाहार नतिजादा नफाकत दुबेयदा, बाल्की बिर्लाशगण अरब अमिर्लिगिनिंग बोष्का हुडुडलारिडा कोप्लाब बोश इश ओरिनलारी यारतिमोक्दादा. इचकी मेहनत बोझोरिडा मेहनत रीर्सलरिनिंग, हिरिंग्जलिगी बोइस एक्सोरिजन, डेंगझ ऑर्टी ममल्लाटारिडान टर्ली सोहलार्ड, कास्ब्लर्डा एक्सझमत किलुवची कास्ब इमेलारी, इशची कुचर्लिगा बोल्गान तालब ओशिब बोर्मोक्दा. डून्युनिंग टर्ली बुर्चक्लारिदान मिंगलाब इशचिलर युकोरी माश वा अोजेबि इश ओर्निगा इ बोलिश uchun दुबायगा कुरब यो ओलमोक्दलार.

बुगुन दुबे जुन्यांगाई देवदारगिगा उममान ओक्सशामयी, यू बटामॉम ओजग्रिब केत्दी. कुमलीक्लर ओर्निडा गोझल, मुलगा व झोनोव्हाय शाहर बार्पो एटिली. यू हर दोम ईंग यक्ष्शी शाहर बोलीब कुलाडी. यू नफ्ताकत जिमोनवी, बाल्कि जुदा xavfsiz व ओसोयित्ता मास्कन थेरोबलादी. Bu yerda siz ओ'झ ऑर्झुलिंगिग्गा इरिशासिस.

यक्षशी इश्गा जॉयलाशिशनी xohlaysizmi? अंडा यानद कट्टाईक्रोक हरकत qiling

सिझ बिरोर मार्त निबा सबबदान बंगुंगी कुंडा जुडा शिद्त बिलन इशोब बेरवची एजंटिलिक्लर व वोजाशिलार्सोनी ओशिब बोरायोटगनी हाकिदा ओलाब कोर्गेनिसिस. बुनिंग सब्बी ओडीडी, चुन्की अवलगी पेटलार्डगाइडक फकतगिना कुंडलिक इश नटजलारिझनिणी तेक्षशीर कोहर बिलन इशगा ओलिश दवरी ओतीब केतडी. बगुन इश क्यूदिरायोटगन हरि बिर किशी एंग युकोरी ओरिन्गी कॉम्पाणिल्यार्ग इशगा किरीश उचुन बिर कंच इशगा किरीश बोस्क्चिलारिडा ओटीशी तालब कीलिनोमक्डा. बु सोहदा मिनलब महलिये इशगा जॉयलाशतिरुव्हची एजंटलिक्लार, आयक्स्टिसोस्लाशिरिलगान आश एजंटलिक्लर, इश यमर्कारलारी, ओलेन इश यर्मकाळारी, महलिया व झलकारो इंटरनेट ताकमोगडागी इश क्दिदिश साटेलरी फोलियात युरिटमोक्डा. अम्मो, को'पाजिना ओडमार उहबू इमोनियट्लर हकीदा तोकी आश टॉपोलमे क्लोमगुनलार्ची जिद्दी कोझ बिला कुरामयदिलर.

बु बुगंगी मेहनत बोझोरिडागी ओडिअ हकीकतलार्डन बिरी फिरोबलादमी होजिरदा इस्श क्यूदिरायोटगान शाक्सस्लर्निंग फोलियातिनी इकी टर्गा बोलामिझ: एक्टिव व पासिव्ह.

अक्टीव, यानी फोल इश क्दिरुवचिलर कोपिनचा इशगा जॉयलाशिशदा जुडा कट्टा क्युनिचिलिकर्गा डच केलीदीदी, इशगा जॉयलाशिश फोजली हॅम जुडा काम, ular o'zlarining hozirgi ish joylaridan qoniqmaydilar hamda bo'sh bo'lgan barcha is o'rinlari bilan qiziqib kradradilar.

पासिव्ह, यानी नोफाल तर्फ्झा इश क्यूदिरुवचिलर एसा बुनिंग टेस्करिसी: उलार कोपिनचा इशगा कबुल क्लिनाडिलर, अम्मो बू जारायॉन्डा ularning o'zi faol ishtirok etmaydi, यानी वक्तालिनि व एनेगीयसिनी इश कदिरीशगा सर्फमायदी. एयन शु जारायॉन्डा बिर क्विझिक होदीसा सोदीर बोलाडी, आक्टिव इश इझ्लोव्हिलर बिरिनची तेलीफ इटिगान इमोनियनीनी ओशा झोती कबुल कीलडिलर, एम्मो कॉपजीना कॉम्पाणियाल इशगा ऑल्वची एजंटिकिक्र्गगा पासिव इश इझ्लोव्हिलिअर टॉपिब बरशी उचुन कंचन कंचन मालाबग सर्फलाई.

Bu होलट, आयनिक्स, युकोरी बिलीम वा मलाका तालब इतुची लव्होजीम uchun juda mos keladi. शुनिंग अचुन हॅम, अगर साज याकिंडा इशगा कबुल किलिंगन बोल्स्ंगिझ हम्दा इश क्यूदिरीशगा होजत बोल्मासा, देमाक, सिझ फोल इश क्दिरुव्ची बोल्गानिस.

दुबे व अबू दबी शाहरलारिडा करारीणी बोशलाश

इशगा जॉयलाशिश जरायोनी सिझ ओ'लगिनिंगिझादान हॅम qiyinroq bo'lishi mumkin. हट्टोकी पासिव इश्यू कुदिरुवचिरर हॅम इशगा जॉयलाशिश uchun ancha vakat sarflaydilar. बाजी ओडमार इंटरनेटदा बोश इश ओरिनर्लिनि कुरब चिक्स्लर, बाझीलर व्यावसायिक म्यूटॅक्सिस बिलन uchrashadilar. इक्काला युसुल्गा हम आज़र सिझ ओजिंगिझ हकिंगिजागी माल्मोटनी इशगा इशगा ओलिशी मुमकिन बोल्गन इश बररूविगा याकदीगिन किलिब क्रोसाटा ओलसॅंगिज, सिझ इशगा इ चिकाशीझिंग ममकिन. Xo'sh, siz qanday qilib passiv ish qidirish समराली नटजा कोसारशिशीझ ममकिन.

Buning javobi oddiy: shunchaki आभासी tarzda sotsiallashing. सिझ दुबायदा इश ओरिनलारी साफिफाइडिंग ओझीझिंगिंग प्रोफेलींगिनी ऑस्निलिक बिलेन युरिशिशिज, ऍक्टिव्ह योकि पासिव्ह होलटाइड ओझिझिझिंग आयक्टीडोर व टेलेन्टीनिझी कोसरसिशिंगिझ, कॉम्पॅनियालार्ड क्विझीकिश यूगोटिंगिज ममकिन. बुएट टीझिंग फोयडॅन्जिगा xizmat qiladi. उशुबू शाहिफा योरदामीदा सिझ ओजिंगिझनी इशगा ओलुविचिलर ओरासिडा रेक्लमा क्लालिस. उस्बू सांगतागी प्रोफाइलिंग फेसबुकवरुन फेसबुकवरील मित्रांना 'गृहिणी' असे संबोधले जाऊ शकते.

दुबायदा इश ओरिनलरी शाहिगीगा किरिगान मामुमोलार्लिंग्ज ऑरकली बिझ सिझ uchun mos बोल्गन बोश इशिन ओरिनलिनिनि क्दिरामिझ. बुजारायण xuddi ish qidiruvchilar tizimini yaratishga oxshaydi. उस्बू साहिफ़निंग इस्लाहार डोस्कासिदा हर डोम बोश इशिन ओरिरीरी हकीदा मलमुम बरीब बोरीलाडी. शुंडय किलिब, Bir necha daqiqa ichida siz o'z mehnat kuchingizni sotuvga qo'yasiz. बिझ सिझगा टर्ली लवोजिमलार, तारली ऑईलिक माओश मिक्दोरलरी, सोलिकलार्डन ओझोड इश तुर्लिनि तकीफ इटामीझ. सिझ ओ'झिंगिझ्गा मसो इश्नी तानलेयझ हम्दा बिर्लाशगान अरब अमिर्लिगिनिंग एंग यर्क शाह्रिदा ओज कार्यरंगिझनी रिवोज्लांटिरिसिस.

मुहोजिर्लार uchun दुबायदा इश ओरिनलारी

BAAda xorijlik sifatida ish topishning eng yaxshi usullari

अमीरिक हुडुदीदा बिरिंग कॉम्पनिया योरदामीदा ओझ कार्यरंगणी यार

ईश कुदिरीश उचुन नतीजा

ओझबेस्टिस्टोलिक मुहोजिळार uchun दुबायदा इश ओरिनलारी

बुगुन दुबायदा इश टॉपिस मसालासी एंग डॉल्झारब मज्जुलर्दन बिर्गा आयलंडी. हरिली बिर नेचा युज मिंग xorijiy ishchilar दुबायदा ओझिगा मोस बोल्गान इश ओर्निनी कुदिरीश बिलन शुगुलानाडी. ड्युनिन्गिंग बर्च बुखारक्लिडन, जुमलानन, ओझबिकिस्टोन्दन हॅम मिंगलाब शाक्सस्लर दुबायदा ओज कार्यरेसीनी यारीश उचुन ताशरीफ खरीराडी. Bu yo'lda bizning jamoa sizga yordam berish uchun tayyor. सिझ तालाबमीझ, योकि एडिजिना सार्वभौमिक टीमॉम्लाडिंग्मी, योकि सोहांगिझदा बोरे नेचा यिलिक ताज्रीबा इगा इश्चिमी, बिझ सिझगा ओज xizmatimizni taklif etamiz. सिझ इग याक्ष्मी इमोनियियट्लारगा एगा बोल्मोक्चिमिझिस, "दुबे सिटी" कॉम्पॅनियासी सिझिंग एंग यॅकिन योरडॅमिंगिज्ज आयलानाडी. उशबू मकोला दुबायदा इश क्यूदिरीब युगानन बरचा शाक्सलर उचुन मॅक्सस टेयोरलँडी. यू बरचागा, महलय इशचिलर उचुन हैम, झोरिजि इशचिलर उचुन हैम, मालकाली वा मलाकागा इगा बोल्मगान इशचिलर उचुन हैम इंग याक्षी योयर्नोमा वजीफासी ओ; तायडी. बिझ मुहोजिर्लगा ओझिमिंगिंग ईंग यक्ष्शी म्यूटॅक्सिस्सारारिमिनिनी तल्लिफ इटामीझ. Ularning Dubayda Ozlariga mos, Yukori maosh olinadigan ish orrinlariga आणि bolishlariga yordam beramiz.

यानाद कोप्रोक मल्मुत्गा इगा बोलीश uchun, iltimos, बिझनिंग सहिफामिझ्गा मूरोजत किंगिंग. यू येडा सिझ कुंडय कीलिब ओसनलिक व तेझलिक बिलन इश टॉपिश, ओझबिकिस्टोदान दुबायग केलीश उचुन कुंडय हुजजलटर केरक बोल्लिश, विजा ऑलिश हाकिदा बाट्सफिल मालुमोलार्गा एगा बोलासिस. बिझी सिग्गा दुबायदागी बरखा शालार्ड एंग याक्षी बोश इशिन ओरीरली हकीदा मल्मोट बिरिशगा व उलारन बिरिनी उदालाशिंगिगा कोमक्लाशमीझ. दुबायदा इम्रोनियाटलर जुडा कट्टा. मसालन, बगुन अमीरलीदागी अंग याक्ष्शी कोम्पनियालर ओझ इटिबोरलिरीनी जोरिजिया मेहनत रिलार्लिगा कुरतोमोक्डालर

हे देखील तपासा: एक्सपॅट्ससाठी बहुभाषी मार्गदर्शिका

दुबई सिटी कंपनी आता दुबई मधील जॉब्ससाठी चांगली मार्गदर्शिका प्रदान करीत आहे. आमच्या संघाने आमच्यासाठी प्रत्येक भाषेची माहिती जोडण्याचा निर्णय घेतला दुबई expats. म्हणून, हे लक्षात ठेवून, आता आपण आपल्या स्वतःच्या भाषेसह संयुक्त अरब अमीरातमध्ये मार्गदर्शक, टिप्स आणि रोजगार मिळवू शकता.

दुबई सिटी कंपनी
दुबई सिटी कंपनी
आपले स्वागत आहे, आमच्या वेबसाइटला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद आणि आमच्या आश्चर्यकारक सेवांचा नवीन वापरकर्ता झाला.

प्रत्युत्तर द्या