Poslovi ဦး Dubaiju
Slobodna strana radna mjesta ။ Izvrstan bijeg ဦးဒူဘိုင်း
နိုဝင်ဘာလ 28, 2018
РаботниместавДубай
နိုဝင်ဘာလ 29, 2018
အားလုံးပြရန်

2019 - 2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා

ဒူဘိုင်း

ဒူဘိုင်း

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!

2019 - 2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා

ගල්ෆ්හිවාසයකරන්නන්ට 2019 - 2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා, එක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේඅපගේබඳවාගැනීමේආයතනයමගින්දැන්සොයාගතහැකිය။ අපිඑමිරේට්ස්තුලනොමිලේසේවාවන්රැසක්සපයනුලැබේ။ මතකතබාගතයුතුපළමුකරුණවන්නේඅපගේසමාගමටඕනෑමකෙනෙකුටනොමිලේතොරතුරුඑක්කිරීමටහැකිවීමයි။ අපිවිදේශගතවසිටින්නන්සඳහාමැදපෙරදිගරැකියාඅවසථාසලසාදෙන්නෙමු။ අපිහැමවිටමඩුබායිහිනවවෘත්තියක්ආරම්භකිරීමටරැකියාඅපේක්ෂකයින්ටඋදව්කරන්නෙමු။ එපමණක්නොව, අපේසමාගමබඳවාගැනීමේවෙලඳපොලේඉහළපෙලේසේවාවන්සපයමින්ඩුබායිහාඅබුඩාබිහිදක්රියාත්මකවේ။ අනිත්අතට, අපේඩුබායිරැකියාවෙබ්අඩවියලොවපුරාසිටිනපරිශීලකයින්මිලියන 1 කටවඩාවැඩිගණනකටදැනටමත්උපකාරකරඇත။ විශේෂයෙන් 2019 සහ 2020 වසරවලදීඩුබායිවලරැකියාවක්ලබාගැනීමපහසුදෙයක්නොවේ။

ඒහේතුවනිසාඩුබායිසිටිසමාගමඑක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේරැකියාසොයන්නන්ගේජනප්රියආයතනවලින්එකක්බවටපත්වඇත။ අපගේසමාගමවිදේශගතවසිටිනශ්රීලාංකිකයින්ටවිශිෂ්ඨසේවයක්සපයනඅතරරැකියාපිළිබදඉඟිසහඋපක්රමලබාදෙනුලැබේ။ එසේම, එක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේරැකියාඅවස්ථාසොයාගතහැකිඉක්මන්ක්රමයකි။ මැදපෙරදිගනවවිදේශීයසේවකයින්අතරඅංක 1 සමාගමවීමටඅපිඅපේක්ෂාකරමු။ එපමණක්නොව, එක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයතුලඑයසැබෑවක්කරගැණීමසඳහාඅපවෙහෙසමහන්සිවීවැඩකරන්නෙමු။ රැකියාලබාගැනීමේසරලහාඵලදායීක්රමයවන්නේඩුබායිසිටිසමාගමටඔබේවිස්තරඅප්ලෝඩ්කිරීමයි။

ඔබටඅවශ්යරැකියාවඔබටමසොයාගතහැකිවීමවඩාත්මවැදගත්වූවකි။ අරාබායේහෝකටාර්හිනවරැකියාවත්සමගඔබේසහඔබේපවුලේඅනාගතයසුරක්ෂිතවේ။ 2019 සහ 2020 සඳහාඔබවටාඇතිඩුබායිරැකියාඅපගේසහායෙන්ඔබටසොයාගතහැකිය။

2019 - 2020 දීසංක්රමණිකයින්ටඅපඩුබායිහිරැකියාසපයන්නෙමු!

ඩුබායිහිඇතිරැකියාවෙබ්අඩවිකිහිපයඅතරඅපසත්යවශයෙන්මඋසස්මසහවේගවත්මස්ථානයේසිටින්නෙමු။ මැදපෙරදිගසිටිනරැකියාසොයනසංක්රමණිකයින්ට අපරැකියාපිළිබදතොරතුරුසපයන්නෙමු။ මැදපෙරදිගරැකියාසැපයීමටඅපබැඳීසිටින්නෙමු။ එනිසාඔබටඩුබායිහිරැකියාවක්හෝඩුබායිනගරයගැනතොරතුරුදැනගැණීමටඅවශ්යනම්නිසැකවමඔබේතොරතුරුඅපවෙබ්අඩවියටඅප්ලෝඩ්කරන්න။ ඔබරැකියාවේසාර්ථකත්වයකරාතබනසෑමපියවරකදීමඅපසමාගමඔබේසහායටසිටී။ ඔබනවරැකියාවකසොයන්නෙකුහෝඩුබායිහිරැකියාවකනියුතුවූවෙක්ද။ එසේනැතිනම්ඔබපළපුරුදුසේවකයේද, එසේනම්නිසැකවම වෙබ්අඩවියටපිවිසෙන්න.

අපගේඩුබායිරැකියාසහ බඳවාගැණීමේකණ්ඩායමේ දෛනිකකාර්යයවන්නේලක්ෂසංඛ්යාතරැකියාසොයන්නන්හටමැදපෙරදිගරැකියාවක්ලබාගැණීමටසහයවීමයි။ අපේඅරමුණවන්නේඔබේනමටශක්තිමත්වටිනාකමක්ඇතිව්යාපාරිකමුහුණුවරක්ලබාදීමයි။ ඔබගේරැකියාකටයුතුඅවශ්යතාසඳහාඩුබායිසිටිසමාගම (ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ) සමගඑක්වන්න။ ඔබටමැදපෙරදිගරැකියාවක්සොයාගැණීමටඅදව්කිරීමසඳහාඅපකණ්ඩායමනිතරමඔබේතොරතුරුඅලෙවිකිරීමේමාර්ගසොයාගනිමින්සිටිති။ එනිසාဒူဘိုင်းဂျော့ 2019 - 2020, අදවිදේශරැකියාපයන්නෙකුබවටපත්වඇත။

2019 සහ 2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියාදැන්ලබාගතහැක

හොඳයි, පසුගියවසරකීපයකසිටගල්ෆ්සමාගම්දහස්ගණනක්නවරැකියාඅපේක්ෂකයින්කුළියටගැණීමටසොයමින්සිටිනඅතරමෙයසැලකිල්ලටගෙනනවරැකියාසපයන්නන්සමගඅපසමාගමගිවිසුම්අත්සන්කරඇත။ ෆෝබස්සඟරාවේසදහන්ෙහාදමසමාගම් 500 ය, සේවකයින්කුලියටගන්නේඅරාබියෙනි။ එබැවින්, ඔබ 2019 දීඩුබායිහිරැකියාවක්සොයන්නේනම්ඔබටසහායවීමටඅපමෙහිසිටින්නෙමු။ සාමාන්යයෙන්කිවහොත්සාමාන්යකම්කරුවාගේසිටඋගත්කළමනාකරුවාදක්වාඕනෑමතරාතිරමකඅයටරැකියාසැපයිමේහැකියාවඅපසමාගමටඇත။ එබැවින්මැදපෙරදිගරැකියාප්රවර්ධනයටමෙන්ම 2019 ටඩුබායිහිරැකියාවක්සොයාගැණීමටඇතිහොඳමමාර්ගයඅපසමාගමයි။

අපසියළුමජාතිකයින්සඳහාඩුබායිහිවිදෙස්රැකියාස්ථාපනයකරමින්සිටිමු

2019 සහ 2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියාදැන්ලබාගතහැක။ ගල්ෆ්ප්රදේශයේසිටිනසංක්රමණිකයින්ටවිශේෂයි။ එබැවින්ඔබඉහලප්රමිතියක්ඇතිඅරාබිසමාගමකරැකියාවක්කිරීමටසැලකිලිමත්වියයුතුයි။ විදෙස්සේවකයින්සඳහාඅපහොඳමසේවාවන් 2 ක්සපයන්නෙමු။ අරාබියේරැකියාඅවස්ථාසොයාගැණීමටසහායවන්නෙමු။ ඩුබායිසිටිසමාගම (ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ) සියළුමජාතිකයින්අතරජනප්රියආයතනයකි။ සමාජජාලඔස්සේදඅපආයතනයටඉහළබලපෑමක්සිදුවේ။

අපවිසින්ශ්රීලාංකිකයින්හාපාකිස්ථානුවන්පමණක්නොවලොවඕනෑමතැනකසිටිනඅයෙක්ඩුබායිහිරැකියාවකපිහිටුවන්නෙමු။ උදාහරණලෙසදකුණුඅප්රිකාව, ඉන්දුනීසියාව, ඊජිප්තුව, තුර්කියවැනිරටවලඅනුග්රාහකයෝදඅපටඇත။ සාමාන්යයෙන්පවසනවිටඩුබාය්සිටිසමාගමමැදපෙරදිගසිටරැකියාසැපයීමකළමණාකරනයකරයි။ මේඅදහසින්අපසවුදිඅරාබිය, කටාර්සහකුවේට්වලදසේවයකරමු။ එනිසාඑක්සත්අරාබිඑමිර්රාජ්යයතුලරැකියාවක්සොයාගැණීමටඅපඔබටසහයවන්නෙමු။

ဒူဘိုင်းအပ်လုတ် CV ကိုဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်

ඩුබායිසමාගමටතොරතුරුඅප්ලෝඩ්කිරීම

එමිරේට්ස්වලටතොරතුරුඅප්ලෝඩ්කිරීමවිශාලතමගැටළුවයි: ඔබේතොරතුරුඩුබායිසිටිසමාගමවෙතයොමුකළයුත්තේඇයි? අපඑක්සත්අරාබිඑමිර්රාජ්යයේඩුබායිවලසිටිනප්රමුඛතමසමාගමවනනිසාසහඅපගේසේවාවඩුබායිරැකියාසඳහාඇතිහොඳමමූලාශ්රයවනනිසාය။

ඇත්තවශයෙන්මඅපසමාගමජාත්යන්තරරැකියාදඩයම්කරන්නන්ටදක්රියාකාරීසහයලබාදේ။ මේනිසාඔබේනවතමතොරතුරු, සමගසම්බන්ධකරඩුබායි, GCC (ගල්ෆ්සහයෝගීතාකවුන්සිලයටඅයත්) රටවල්සහයුරෝපයේරැකියාසඳහාප්රදර්ශනයකරන්න။

අපආයතනයසංක්රමණිකයින්ටජාත්යාන්තරවමගපෙන්වීමක්කරනවා။ විශේෂයෙන්මඅපකණ්ඩායමශ්රීලාංකිකහාපකිස්තාන්ජාතිකරැකියාසොයන්නන්හටඋදව්කරනවා။

අපගේවෑයමඔබඩුබායිහිසිටිනහොඳමමානවසම්පත්කළමණාකරුවාසමගසම්බන්ධකිරීමටයි။

ඩුබායිසිටිසමාගමේදීර්ඝගමනේප්රධානඅරමුණමැදපෙරදිගරැකියාවක්සෙවීමයිඩුබායිසමාගමකරැකියාවක්කිරීමටකැමැත්තෙන්සිටිනඅයටඅපඋදව්කරන්නෙමු။ අපසමාගම, සමාජජාලතුලවඩාත්මජනප්රියඩුබායිසමාගමබවටපත්වඇත။ රැකියාසොයනසියල්ලෝමඅපගේවෙබ්අඩවියහාසම්බන්ධවීමටකැමැත්තක්දක්වයි။ ගල්ෆ්හිරැකියාසෙවීමටදඅපකණ්ඩායමසහායවේ ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်ရှာဖွေ။ ඔබේතොරතුරුඅපේවෙබ්අඩවියටඅප්ලෝඩ්කරප්රතිපලබලන්න။

ඩුබායිහිරැකියාවක්සෙවීමසඳහා

බදුවලින්නිදහස්වැටුපක්ලබාගැණීමටහැමෝමකැමතියි။ එනිසාවිදේශගතවූවන්බොහොමයක්ඩුබායිවෙතසංක්රමණයවේ။ GCC වෙළදපලෙහිරැකියාඅවස්ථාවිශාලලෙසවර්ධනයවෙමින්පවතීනමුත්ඔබටසුදුසුරැකියාවක්සුදුසුසමාගමකසුදුසුවැටුපකටලබාගන්නේකෙසේද?

පිළිතුරඇත්තේඔබළගයි။ මෙයසැළකිල්ලටගත්අපඔබේතොරතුරුපහසුවෙන්අපවෙතඑවීමට (අප්ලෝඩ්කිරීමට) හදුන්වාදිඇත။ මේනිසාමිනිත්තුකීපයක්තුලදීඔබේවිස්තරඩුබායිසමාගමවෙතඑවියහැක။

මේසඳහාඔබේරැකියාඅයදුම්පතසම්පූර්ණකරදීඇතිඋපදෙස්අනුගමනයකරන්න။ ඉක්මනින්ප්රතිපලලබාගැණීමටඔබේතොරතුරුအမြန်အပိုင်းතුලඅප්ලෝඩ්කරන්න။ ඔබේසිහිනසැබෑකරගැණීමටඇත්තේමිනිත්තුකීපයකදුරක්පමණි။

ඩුබායිහිරැකියාසොයන්නන්ගේසහඑහිරැකියාකරනනවකයින්ගේවිශ්වාසනීයත්වයපිළිබදවඅපදැඩිලෙසසැලකිලිමත්වනඅතරඔවුනගේරැකවරනයපිළිබදඉතාශක්තිමත්වැඩපිළිවෙලක්දඅපසතුවපවතී။

අපඔබේපෞද්ගලිකත්වයටගරුකරමු။ මෙමක්රියාවලියතුලඔබටකිසිවක්අහිමිවන්නේනැත။ ඔබකුමනඅන්දමේරැකියාවක්අවශ්යවුවත්, ඔස්සේඅපකණ්ඩායමඔබටසහායවනුඇත။ ඔබටරැකියාවක්ලබාදීමේදීඅපසියළුමදේවල්පිළිබදවසැලකිලිමත්වෙමු။

2019 දීඩුබායිසහඅබුඩාබියේරැකියා

එකිසත්අරාබිඑමිරේට්ස්රාජ්යයේඅගනුවරඅබුඩාබියමීලගටඇතිරැකියාඋත්පාදනනගරයයි။ රැකියාසපයනසමාගම්වලදත්තගොනුවකඔබේතොරතුරුතැන්පත්වූදිනයේසිටනිසැකවමඔබටඉක්මනින්මරැකියාවක්ලැබෙනුඇත။

ක්රියාවලියඉතාමසරලයි။ ඔබේරැකියාඅයදුම්පතදත්තගොනුවේඇතිවිටඔබේතොරතුරුඑයින්ලබාගෙන, ඩුබායිවලහෝඅබුඩාබ්යේරැකියාවක්ඔබටලබාදීමඉතාපහසුකටයුත්තකි။ අපදැන්සදහන්කලආකාරයටඩුබායිසමාගමේපිරිස්කළමණාකරුවන්විසින්, ගැලපෙනසුදුසුරැකියාඅපේක්ෂකයින්කඩිනමින්සොයමින්සිටී။

ඩුබායිහිසේවායොජකයින් 82% කටවැඩිපිරිසක්ඔවුන්ගේරැකියාඇබෑර්තුපිළිබදදැන්වීම්පවාපළනොකොටරැකියාඅයදුම්පත්සහිතදත්තගොනුපිරික්සමින්සිටිනනිසා ඔවුන්වෙතලඟාවීමටඅපගේ වෙබ්පිටුවභාවිතාකරන්න။ සේවකයින් 542,000 වඩාවැඩිපිරිසක්අපගේඩුබායිසමාගමෙහිලියාපදිංචිවීඇත။ අපදිනෙන්දිනධනාත්මකවවර්ධනයවෙමින්පවතිනසමාගමකි။ සේවකයින්කුලියටගැණීමේගණුදෙණුසහ 2018 දීඩුබායිහිරැකියාසඳහාගෙන්වාගන්නාඅයපිළිබදවඅපසමාගමදැනුවත්වසිටිනනිසාඔබඩුබායිහිරැකියාවක්සොයාගැණීමපිළිබදවකණගාටුවියයුතුනැත။

ඔබේරැකියාඅයදුම්පත, අපගේ සහකාරවෙබ්අඩවිය වන Bayt.com හිඅප්ලෝඩ්කිරීමට අමතකනොකරන්න။ එයගල්ෆ්හාමැදපෙරදිගකළාපයේප්රමුඛතමවෙබ්අඩවියයි။ Bayt මගින්ඔබටරැකියාඅයදුම්පත්අප්ලෝඩ්කිරීම, ෆ්රොෆයිල්සකස්කිරීම, 2018 සඳහාපවතිනනවතමරැකියාපුරප්පාඩුසොයාගැණීමසිදුකලහැක။ රැකියාසොයනපුද්ගලයින්ව Bayt.com මගින්මැදපෙරදිගසිටිනසේවායෝජකයින්සහනවකයින්බඳවාගන්නන්හාසම්බන්ධකරයි။ රැකියාසොයන්නන්ටවිස්මිතඋපදෙස්හාවෙනත්ප්රධානකරුණුඅපගේ ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် බ්ලොග්අඩවියේඇතුලත්කරතිබේ။ මේනිසාඅපසමාගම, අරාබියේවිධායකශ්රේණියේරැකියාසඳහාදනවකයින්ගෙන්වාගැණීමටඅදහස්කරයි။

ඩුබායිහිසිටිනනවකයින්බඳවාගන්නාඅපගේහවුල්කරුවා

අපගේහවුල්කරු Bayt.com අදමැදපෙරදිගසහගල්ෆ්කළාපයේප්රධානමරැකියාවෙබ්අඩවියබවටපත්වඇත။ කලාපයේසිටිනඕනෑමවෘත්තීයමට්ටමකරැකියාසොයනඅයට Bayt.com රැකියාදොරටුවවිවරවඇත။ ඔවුන්ෙග්වෙබ්අඩවියේඇතිඑකමඅඩුපාඩුවවන්නේඩුබායිවලභාවිතානොකිරිමයි။

ඉන්අදහස්වන්නේ අපගේහවුල්කරුවන් ඩුබායිවලඇතිදහස්ගණන්සමාගම්සහපිරිස්කළමණාකරුවන්සමගවැඩකරනබවයි။ ඉතින් ඔබමැදපෙරදිග කුඩාව්යාපාරයකහෝවිශාලබහුජාතිකසමාගමකරැකියාවක්සොයනඅයෙකුනම්සමගඑක්වන්න။ එහිප්රතිඵලයක්ලෙසඩුබායිබ්ලොග්අඩවිමොරැකියාදඩයම්කරුවන්ටහාඩුබායිවලසිටිනගූගල්ව්යාපාරිකයන්ටදසුදුසුකම්ලත්වෘත්තිකයන්සහවිධායකයින්බඳවාගැනීමසඳහාඅපසමාගමඋදව්කරයි။

2000 වසරේදීස්ථාපිත Bayt.com, එක්සත්අරාබිඑමීර්කළාපයේවඩාත්විශ්වසනීයහාශක්තිමත්ඩුබායිරැකියාසන්නාමයබවටපත්වඇත။ ඔබේරැකියාඅයදුම්පතඅප්ලෝඩ්කළයුතු Bayt.com හිප්රධානකාර්යාලයඩුබායිනගරයේඇතිඅතරඅබුඩාබි, අම්මාන්, බීරූට්, කයිරෝ, කසබ්ලැන්කා, දෝහා, ජෙඩා, කෝබා, කුවේට්සහරියාද්වලඑහිශඛාකාර්යාලපිහිටුවාඇත။

ඔබේරැකියාඅයදුම්පතඅපසමාගමවෙතයොමුකරන්න

ඔබගේරැකියාඅයදුම්පතඅන්තර්ජාලයඔස්සේඩුබායිනගරයේ Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများ වෙතයොමුකරන්න။ ඩුබායිජොබ්වට්ස්ඇප්කණ්ඩායමසමගඑක්වන්න။ නිසැකවමවගකිවයුතුරැකියාවැඩසටහනට $ 10 කටආරම්භකරන්න။ රැකියාසෙවීමේලේකනයඩුබායිතුලවෙනස්කරඇත။ අපඔබටතුලින්උදව්කරමු။

ඩුබායිහිදීඅපෙන්අනේවාසිකඔබටඅද්විතීයඋපදෙස්දලබාගතහැකිවනුඇත။ * රැකියාඅයදුම්පතේසියළුමකොටස්, Dubaicitycompany.com වෙබ්පිටුවටඔබඇතුලත්කළතොරතුරැවලටඅනුකූලවඔබවිසින්සම්පූර්ණකළයුතුවඇත။ අනේවාසිකඔබට ඔස්සේඅමතරපුශ්නකීපයකටදපිළිතුරුදීමටසිදුවනුඇත။

ජනප්රියක්රමයසමගඔබයාවත්කාලීනද?

ඩුබායිසිටිසමාගමේසාමාජිකඔබටරැකියාඅයදුම්පතක්සම්පූර්ණකිරීමටසිදුවේ။ අපගේරැකියාස්ථාපනයකිරීමේවැඩසටහනමගින්ඔබව 100% ක්මඋසස්සුදුසුකම්ඇතිමැදපෙරදිගසිටිනසුපිරිතමඅයදුම්කරුවන්ගේගොන්නටඔබෙනමදඇතුලත්කරනුඇත။ එමගින්ඔබටරැකියායක්ලබාගැණීමේහැකියාවවැඩිකරගතහැකිවනුඇත။

ඩුබායිසිටිසමාගමේවෙබ්අඩවියටඅයදුම්පතක්අප්ලෝඩ්කිරීමසාර්ථකත්වයේඅඩිතාලමයි!

විදේශිකයින්සඳහාඩුබාය්නගරයේරැකියාඅවස්ථා

විදේශිකයින්සඳහාඩුබාය්නගරයේඇතිරැකියාපුරප්පාඩු။ ඔබටඋසස්රැකියාඅවස්ථාවක්ලබාගතහැකික්රමයසොයාගැණීමටඅපඋදව්කරන්නෙමු။

විදේශිකයින්සඳහාඇතිරැකියාපුරප්පාඩු

ඩුබායිසිටිසමාගමෙන්උසස්රැකියාඅවස්ථාවක්

විදේශිකයින්සඳහාඇතිරැකියාපුරප්පාඩු. ඩුබායිවෙතපිටවීමටමහගුඅවස්ථාවක් මගන්ඔබටසපයාඇත။ අපසමාගමදේශීයමෙන්මවිදේශියසේවකයින්ටවිශ්මිතඋපදෙස්ලබාදෙයි။ එමෙන්මඅරාබියේසුදුසුරැකියාවක්ලබාගැණිමටමගපෙන්වයි။

එක්ස්පෝ 2020 වැඩසටහනනිසාවිදේශිකයින්ටඅරාබියේනවරැකියාඅවස්ථාවැඩිවීඇතඑමෙන්මවිදේශීයරැකියාසොයන්නන්ටඅපගේවට්ස්ඇප්දභාවිතාකළහැක။ මෙමලිපියමගින්අරාබියේජීවනවියදමපිළිබදඅදහසක්ඔබටලබාදිමඅපගේවෑයම්යි။ මේහේතුවෙන්බොහෝපිරාසක්අරාබියවෙතපැමිණෙයි။

අප 80% ටවැඩිඅයදුම්පත්පුමාණයක්වෙතයොමුකරඇත.

අරාබිරැකියාසොයනඔබවඅපිදිරිමත්කරන්නෙමු။ ယူအေအီး။ අරාබියේසාර්ථකරැකියාවක්සොයාගැණීමට අනේවාසිකඔබටනිරතුරවමවිවෘතවපවතී။

සෑමමසකමආසන්වශයෙන්මිලියන 4 ක් 5 ක්පමණඔබවැනිඩුබායිරැකියාසොයන්නන්සමගසම්බන්ධතාපවත්වාගන්න။ ඔවුන්ඔබටඔස්සේසහයවනුඇත။ අන්අයමෙන්වාසනාවගැනමසිතමින්කල්නොයවාඩුබායිසිටිසමාගමසමගඑක්වඉක්මනින්මරැකාවක්ලබාගන්න။

අරාබියේසංක්රමණිකයින්හාරැකියාසොයන්නන්

රැකියාවක්නොමැතිවසිටිනවාටවඩාඉක්මණින්රැකියාවක්ලබාගන්න။ ඩුබායිසිටිමගින්ජංගමදුරකථනභාවිතාකරනඔබටඔස්සේදතමසේවාවන්සපයයි။ නූතනරැකියාසොයන්නන්කටාර්සහජෝර්දානයේරැකියාවලටදකැමැත්තක්දක්වයි။ එමෙන්මඉංග්රිසිකථාකරනඅයටඔස්සේඩුබායිහි හොඳරැකියාඅවස්ථාලබාගතහැක။ විශේෂයෙන්යුරෝපයේසිටපැමිණිඅයටඉක්මනින්මරැකියාසොයාගතහැකිය။

අරාබියේප්රධානරැකියාසොයන්නාබවටපත්වීමශ්රීලංකාවෙන්පැමිණිඅයගේප්රධානකාර්යයි။ බොහෝශ්රීලාංකිකරැකියාසොයන්නන්නිහතමානීව ඔවුන්ගේඅනාගතරැකියාවසෙවීමට භාව්තාකරයි။ ඉදිරිවසරවලදීසංක්රමණිකකාන්තාවන්සඳහාදවැඩිරැකියාඅවස්තාබිහිවනබවඅපටපෙනීයයි။ කාන්තාවන්සතුපාරිභෝගිකසේවාහැකියාව සහධනාත්මකචින්තනයනිසාමේඅවස්ථාඔවුන්ටහිමිවේ။

ඩුබාය්සහඅබුඩාබියවිශේෂයෙන්දියුනුවනනිසාඅරාබිරජයරැකියාසඳහානවවිදේශකයින්ගෙන්වීමආරම්භකරඇත။ වත්මන්දශකයේරැකියාසඳහා හොඳමස්ථානයඩුබායිනගරයයි, කටාර්වැනිරටවල්සමගසැසදීමේදිඔබටවඩාත්හොඳරැකියාසහඋසස්ව්ම්ඩුබායිවලදීලබාගතහැකිය

2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා
2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා

අනේවාසිකයින්සඳහාරටරැකියාඇබෑර්තු

ඩුබායිවෙතින්ලොවපුරාරැකියා

ඔබඩුබායිසිටිහිස්ථානගතකිරීමටඅපිකැපවීසිටිමු

ඩුබායිහිදීරටරැකියාසෙවීම

මලියන 8.5 කනේවාසිකරැකියාඅපේක්ෂකයින්ගැනකථාකරනවිටබොහෝඅයඩුබායිවලඇතිවාසිදායකමරැකියාගැනසොයාබලයි။ අරාබියේවෙසෙනමිලියන 9.2 ක්මවිදේශිකයොවෙති

අරාබිරජයපවසනආකාරයට 2020 එකස්පෝප්රදර්ශනයපැවැත්වෙනතුරුඩුබායිසහඅබුඩාබිවලබොහෝරැකියාඅවස්ථාවන්පවතිනුඇත။ වඩාත්නිවැරදිනවතමදත්තඅනුවඑමිරේට්ස්හිආර්ථිකවර්ධනය 20% කින්වැඩිවීඇතිනිසාවිදේශිකයින්මැදපෙරදිගටසංක්රමණයවේ။

ඩුබායිසහඅබුඩාබියගල්ෆ්කළාපයේතිබෙන වඩාත්පලදායීනගරයන්ය.

අනේවාසිකයින්විදේශරැකියාසෙවීමේදිසැලකිලිමත්වනතවත්වැදගත්කරුණක්වන්නේකාළයගැණීමයි။ ඔබටකොපමණපළපුරුද්දක්තිබුනදපිළිගත්රැකියාවක්සඳහාමාස 6 ක්වත්සෙවීමගළයුතුයි။ හෝටල්වැනිසාමාන්යරැකියාසඳහාදඑයඑසේමවේ

එහෙත්ධනාත්මකවබැලූකලඔබටරටරැකියාවක්ලබාගැණීමටමගින්හැකිවේ။ විශේෂයෙන්මඔබවිදේශගතවසිටීනම්ඔබටතවමත් ඔස්සේරැකයාසෙවියහැක။ ඔබකුමණතරාතිරමකරැකියාවත්සෙවුවත්, කුමණඅංශයකරැකියාවක්සෙවුවත්එයඔබටහමුවනුඇත။ ඒපරාසයතුලඔබටසවුදිඅරාබි, කටාර්හෝකුවේට්වැනිමධ්යස්ථරටකරැකියාවක්සොයාබැලියහැක။

වධායකනිලධාරින්දහස්ගණනක්එමිරේට්ස්වලහොඳවැටුප්සහිතරැකියාවලනියුක්තවසිටිති။ එසේවිමටබලපෑප්රධානසාධකයජාත්යන්තරරැකියානියෝජිතආයතනයි။ ඒසෑමඅයෙතුටමඅරාබියේකාර්යාලයක්ඇත။ එයපදනම්කරගෙනඔබටකුමණආකාරයේපලපුරුද්දක්තිබුනද ඩුබායිහිරැකියාවක්සොයාගැණීවමේහැකියාවඔබටඇත။

ඩුබායිහිඑතෙරරැකියා

සමහරරැකියාසොයන්නන්ඩුබායිවෙතපැමිණිපසුඅවාසනාවන්තලෙසතමපවුලඅතහැරදමයි။ මෙවැනිතත්වයකදීඔබටටැක්සිරියැදුරකුහෝඉදිකිරීම්ක්ෂේස්ත්රයේකමකරුවකුලෙසරැකියාවක්ආරම්භකලහැකිවේ။ අරාබියේඒමොහොතේදීමසොයාගතහැකිරැකියාදඇත။

එබැවින්ඔබටඅඩුවැටුපකටරැකියාවක්ඇරඹියහැක။ වැඩිවැටුප්සහිතරැකියාවක්ලැබුනොත්ඔබේපවුලේඅයටත්උදව්කළහැකිවේවි။ ඔබේදරුවන්ටත්හොඳකලක්යාවි။ ඩුබායිවලදීඔබටබදුවලින්නිදහස්වැටුප්ලැබියහැකියි။ සමහර Google ကවලඇතිඩුබායිරැකියා ලබාගැණීමහාසම්මුඛපරීක්ෂණසමත්වීමඑතරම්පහසුනැත။ නමුත්ඔබටඑමකාර්යාලවලරැකියාවක්ලබාගැණීමේහැකියාවපවතී။

විදේශරැකියාවලහොඳමක්ෂේස්ත්රයබැංකුක්ෂේස්ත්රයයි။ නමුත්එවැනිඋසස්රැකියාසඳහාඔබටඅරාබියේමට්ටමටවඩාඋසස්සුදුසුකම්තිබියයුතුයි။ ඩුබායිහිරැකියාසඳහාබඳවාගන්නා හොඳමසමාගම්ලොවසෑමතැනකදීමබඳවාගැණීමසිදුකරයි။ ඔබට skype ကඔස්සේශ්රීලංකාවතුලදීමසම්මුඛපරීක්ෂණයටසහභාගීවීරැකියාවක්ලබාගතහැක။

අරාබියේසිටිනසංක්රමණිකයින්ටවිදේශරැකියා

දුෂ්කරලෙසඩුබායිවෙතපැමිණෙනඅයසිහිතබාගතයුතුයිමෙහිජීවනවියදමවැඩිවනබව။ අරාබිරජයවිදේශරැකියාරජයටපවරාගැණීමේවෑයමතවතවත්වැඩිකරමින්සිටි။ එබැවින් ශ්රිලාංකීයහාපකිස්තානුරැකියාසොයන්නන්ට ඩුබායිරැකියාවක්සොයාගැණිමපහසුවීඇත။

ශ්රමබලකායහාරැකියානියුක්තිකයින්ගේඅඩුවනිසාඅරාබියසංකූමණිකයින්ටආරාධනාකරයි။ ගල්ෆ්රටවලපමණක්නොවමිනිසුන්දැන්ගෑස්හාඉන්ධනක්ෂේස්ත්රයේදරැකියාසොයමින්සිටී။ එමෙන්ම අබුඩාබියේස්වයංක්රියයන්ත්රවලරැකියාඅවස්ථා දඔබටසොයාගතහැක။ එනිසාඔබේරැකියාඅයදුම්පතවෘත්තීයකළමණාකරුවකුහෝජ්යෙෂ්ඨවිධායකනිලධාරියකුලවාසකස්කරගන්න။

සෑම රැකියාසොයන්නෙකුටමඩුබායිහිරැකියාවක්ලබාගැණීමට නොහැකිය။ තවදුරටත්, සංක්රමණිකයින්ඩුබායිහිරැකියාලබාගනිමින්සිටිති။ සමහරපුද්ගලයින්අරාබියහැරයමින්සිටිති။ ඔවුන්තමන්ගේමව්යාපාරආරම්භකිරීමටකරම්පුමාණවත්මුදල්උපයාගෙනතමරටේව්යාපාරආරම්භකරඇත။ සමහරපුද්ගලයින්හොඳවශාපාරහැකියාවක්සහිතවසවතආපසුපැමිනේ။ ඩුබායිහාඅබුඩාබියනනගරයන්හීව්යාපාරිකකටයුතුපුළුල්ලෙසඉහළයමින්පවතී။

එමතත්ත්වයන්යටතේ කළාපයසංක්රමණිකයින්ගේසිහිනපරාදීසයයි။ ඇත්තවශයෙන්ම, ඩුබායිපදනම්කරගත්බඳවාගැනීමේඋපදේශකයකුඔබේරැකියාඅයදුම්පතසඳහාබලාසිටී။ නමුත්ඩුබායිනගරයේඅධිකජීවනවියදමනිසාසමහරසංක්රමණිකයින්ඉන්පිටවයාමටතීරණයකරඇතිබවමතකතබාගතයුතුය။ මේහේතුවනිසාසමහරරැකියාසොයන්නන්ඔවුන්ගේරැකියාසුරක්ෂිතභාවයපිළිබදවකණගාටුවෙන්සිටී။

ශ්රීලංකාවේඋපාධිධාරීන්ටරටරැකියා

ශ්රීලංකාවේඋපාධිධාරීන්ටරටරැකියා ။ ඔවුන්සමහරෙක් ජීවිකාවලෙසගුරුවෘත්තිය තෝරාගැණිමටතරම්බුද්ධිමත්වේ။ එහෙත්ඩුබායිසිටිසමාගම්, සංක්රමණිකයින්විශාලවැටුපකටගෙන්වාගන්නේනැත။ බටහිරසේවකයින්ටපවාආරම්භයේදීගෙවන්නේසුලුවැටුපකි။

අපිදැන්ශ්රීලාංකිකයින්අළුතින්බඳවාගැණීමපිළිබදවසොයාබලමු။ ඩුබායිසමාගම්සමගගිවිසුම්කීපයක්අපටඇත။ ඔබඋපාධිධාරීශිෂ්යයකුනම්ඔබේඅයදුම්පතඅපවෙතඑවන්න။ රැකියාවක්සොයාගැණීමටඅපිඔබටඋදව්කරන්නෙමු။

අපේඅත්දැකීමටඅනුවබඳවාගන්නෙකුනිතරමකියනවා, අළුත්කිරීමේතීරණයගනුලබන්නේසංක්රමණිකයින්විසින්මිසබඳවාගත්නියෝජිතයින්නොවනබව။ ඔබටඅගතියන්නොවනබවටතහවුරුවීඇත්නම්නිසැකවමඔබසිටින්නේනිවැරදිස්ථානයකයි။

ශ්රීලාංකීයආගන්තුකයින්ටඩුබායිරැකියා

බොහෝදෙනෙක්ටඅරාබියේදැවැන්තසමාගම්වලරැකියාලැබේ။ නමුත්මෙයඔබටනිතරමසහයවන්නේනැත ඒසඳහාඔබවෙහෙසීමෙන්වැඩකලයුතුය.

ශ්රීලාංකිකඅනගන්තුකයින්ටරැකියාලබාගතහැකිතවත්ක්රමයක්ඇත။ නගරමධ්යස්ථානයටගොස්අයදුම්පතක්දමාඋත්සාහකරන්න။ එයරැකියාසෙවීමේපරණක්රමයක්වුවදදැනටත්සාර්ථකවක්රියාත්මකවේ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်ရှင်များ.

වීසාලබාගන්නාආකාරය? အလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့?။ ඩුබාය්හෝඅබුඩාබියේරැකියාකිරීමටවීසාඅවශ්යවේ။ එයරැකියාබලපත්රයක්ලෙසටදසැලකේ။

ඩුබායිසිටිසමාගමේබඳවාගැණීමේකණ්ඩායමඔෟබටඅවශ්යමගපෙන්වීමසිදුකරයි။ මේමගින්ඔබටශ්රිලාංකිකසේවකයකුඅරාබියේස්ථානගතකරනආකාරයපිළිබදවයම්අදහසක්ලබාගතහැකිය။

සංක්රමණිකයින්සඳහාවිදේශරැකියා

බොහෝසංක්රමණිකයින්ඩුබායිහෝඅබුඩාබිවලපදිංචිවීමටකැමැත්තක්දක්වයි။ ඩුබායාහිදීඔබටහොඳවෙළදපලක්ඇත ඔබයම්කිසිරැකියාවෙබ්අඩවියක ලියාපදිංචිවූවිටඊමේල්මගින්මබටරැකියාසඳහාතෝරාගත්බවදැනුම්දෙනුඇත။

අරාබියතුලදීඔබටසම්මතනොවූබඳවාගැණීම්ක්රමරාශියක්හමුවනුඇත။ උදාහරණලෙසක්ලික්කිරීමෙන්ඔබටරැකියාපුරප්පාඩුවක්සඳහාඉල්ලුම්කිරීමටහැකිවේ။ පසුවඔබටබඳවාගැනීමේකළමනාකරුවන්සමගසජීවීවකතාකළහැකිය။ රැකියාසඳහාපුරප්පාඩුවක්සඳහාඉල්ලුම්කිරීමට.

ඔබබඳවාගන්නන්සමාලෝචනයකළයුතුය။ විදේශරැකියාපුරප්පාඩුසඳහාඩුබායිහිකුලියටගන්නේකවුද? එක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේහොඳමරැකියාවන්සපයනරැකියාස්ථානයකුමක්ද? ඩුබායිරැකියාසඳහාඅයදුම්කරන්න ඒසියල්ලමඑක්සත්අරාබිඑමීර් රාජ්යයේබදුවිරහිතරැකියාසිහිනයසඳහාඔබගේමාර්ගයවේගවත්කරයි။

විදෙස්ගතවූවන්සඳහාවිදේශරැකියාපුරප්පාඩුනිර්නයකිරිම

විදේශරැකියාපුරප්පාඩුවිවිධරැකියාඅංශහාබැදිපවතීඩුබායිහාඅබුඩාබිවලඅලෙවිකරණරැකියාඅනිත්එවාටවඩාපහසුවෙන්සොයාගතහැකියි။ එබැවින්, නවවිදේශීයශ්රමිකයින්රැකියාසඳහාඉක්මන්මවිකල්පයවශයෙන්මෙමරැකියාවපිළිබදවසැලකියයුතුය။ ඩුබායිසිටිසමාගමසෑමවිටමඅඛණ්ඩවවැඩකිරීමටනවකයන්දිරිමත්කරයි။

ඩුබායිනගරයේරැකියා සොයාගැනීමසඳහාඉගිය။ ඩුබායිහිවිවිධසමාගම්මාසකිහිපයක්මබඳවාගැණීම්සිදුකරයි။ එනිසාඔබඅනිවාර්යයෙන්මඑක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේදිගුකාලීනරැකියාවක්සොයාගතයුතුය။

2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා
2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා

ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ဘာသာစုံလမ်းညွှန်များ: တွင်လည်း Check

ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။

ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ
ကွိုဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားရောက်လည်ပတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုသူအသစ်ဖြစ်လာဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

တစ်ဦးစာပြန်ရန် Leave

CV ကို Upload လုပ်ပါ