ဒူဘိုင်း, BAE'deki En İyiဖြစ်ပါတယ်Portalları
ဒူဘိုင်း, BAE'deki En İyiဖြစ်ပါတယ်Portalları
နိုဝင်ဘာလ 30, 2018
်ထမ်းခေါ်ယူမှု - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ
संयुक्तअरबअमीरातकेलिएवीजाप्रक्रिया
ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2018
အားလုံးပြရန်

¿ por Que trabajar en ဒူဘိုင်း?

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!

Trabajar En ဒူဘိုင်း

¿ por Que trabajar en ဒူဘိုင်း?

Empleos en ဒူဘိုင်း - ¿Estás interesado en trabajar en ဒူဘိုင်း? ဒူဘိုင်း es una de las Ciudad con Las mejores oportunidades က de trabajo en todo el Mundo, y က donde puedes disfrutar mucho, aunque te encuentre trabajando ။ es por ello Que hemos decidido hacer este artículo donde te contamos por Que deberías trabajar en ဒူဘိုင်း.

si te preguntas como တေးဂီတ trabajar en una de las Ciudad စရဖရီကာ del Mundo pues en este artículo te contaremos todo lo Que necesitas ဖုံးကိုဓားရှည် sobre lo Que es trabajar en una de las Ciudad principales က de los Emiratos အာရပ် UNIDO ။

¿ por Que trabajar en ဒူဘိုင်း?

¿Cuálesသား los trabajos စရဖ demandados en ဒူဘိုင်း?

ဒူဘိုင်း ofrece oportunidades က de empleos con ကောင်းသောလုပ်ခလစာ မသန်စွမ်း aquella Genting Que se encuentre cualificada en ciertos ámbitos En realidad, si deseas trabajar en ဒူဘိုင်း debes က de ဖုံးကိုဓားရှည် Que en esta Ciudad မျှ existe un salario mínimo oficial ။

con မြို့တော်ဝန် demanda မသန်စွမ်း Genting cualificada Empleos:

 • Pilotos y ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de cabina
 • Ingenieros Electrónicos
 • စားဖိုမှူး
 • Arquitectos
 • ဧည့်ခံသူ
 • ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်နာ
 • ဒါရိုက်တာက de ဟိုတယ်
 • Ingenieros က de Automoción
 • အေးဂျင့်များက de Call Center con idiomas
 • Ingenieros IndustriALL
 • အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ
 • Ingenieros က de Diseño
 • Administradores hoteleros
 • Analistas က de riesgos
 • Barman
 • Ingenieros က de Telecomunicaciones
 • စာရင်းကိုင်
 • Desarrolladores က်ဘ်ဆိုက်
 • Ejecutivos က de cuentas
 • Enfermeros
 • Especialistas en turismo
 • Ingenieros Civil
 • Ingenieros က de Sistemas
 • Jefes က de ventas
 • ဆေးဘက်
 • ပုဂ္ဂိုလ်ရေး del ကဏ္ဍ turismo
 • Profesionales del ကဏ္ဍ financiero
 • Profesionales en Gestiónက de proyectos က de construcción
 • Ingenieros က de Software များ
 • Programadores
 • Programadores especialistas en Sap အခြေခံ
 • Recepcionistas က de ဟိုတယ်
 • Ingenieros Mecánicos
 • Relacionistas públicos
 • Ingenieros en Automatización
 • Secretarias က de gerencia
 • Supervisor က de ventas

အဘယ်သူမျှမ obstante, Las oportunidades က de empleo Que မြက်ပင် en ဒူဘိုင်းမျှတစ်ကိုယ်တော် se limitan တစ် Las Persona cualificadas, ya Que ဒူဘိုင်းtambién recibe muchos inmigrantes က de Pais en desarrollo los cuales suelen Dar Mano မှက de obra barato, el ámbito de la construcción en sobre todo ။

¿Cómoသား los salarios en ဒူဘိုင်း?

လာ့စ်ဗီး Persona Que tienen un trabajo cualificado en esta Ciudad, suelen ganar mucho dinero ။ Algunas profesiones con los mejores salarios en ဒူဘိုင်းသား:

 • Piloto: 15.000 €အယ်လ် mes
 • Azafata: Entre 1.500 € y က 2.500 €ယူရို por 80 horas က de vuelo y က alojamiento ။
 • Médicos: Entre 5.000 € y က 15.000 €အယ်လ် mes
 • Ingeniero: Entre 6.500 € y က 14.000 €အယ်လ် mes
 • Arquitecto: Entre 7.000 € y က 11.000 €အယ်လ် mes
 • အေးဂျင့် Call Center con idiomas, 2.500 €အယ်လ် mes aproximadamente ။

por otra Part, aquellas Persona Que trabajen en trabajos 100 €dólaresအယ်လ် DIA ဏမျှ cualificados pueden ganar unos 200 €။

အယ်လ်ကုန်ကျစရိတ် de la vida en ဒူဘိုင်း

တစ်ဦးက decir verdad, el ကုန်ကျစရိတ် de la vida en ဒူဘိုင်း es sumamente caro debido a la inflación Que aumenta cada DIA Que pasa မရှိ obstante မရှိမြက်ပင် Que SER un jeque မသန်စွမ်း poder vivir မဟာမိတ်များ။ အယ်လ် salario Que Gane puede compensar mucho lo anterior ။

က de un apartamento con un dormitorio puede costar entre 1500 $ y က 2500 $ အယ်လ် mes aproximadamente alojamiento el ။ Dentro က de este precio vienen incluidos los gastos က de လုဇမြို့တည်းဟူသော, ဂီ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အီးအင်တာနက်။

una alternativa စရဖစီးပွားရေး puede SER rentar un apartamento compartido, lo cual puede costar entre 750 $ y က 1000 $ ။ အဘယ်သူမျှမ obstante, y ကtendrás Que compartir lavabo y က cocina con tus compañeros una habitaciónမသန်စွမ်း ti တစ်ကိုယ်တော်tendrás။

Asimismo, rentar un apartamento မသန်စွမ်း ti တစ်ကိုယ်တော် por un año completo Durant un año puedes lo Que puede tener un costo က de 20.000 $ အယ်လ်año los cuales puedes pagar con စစ်ဆေးမှုများ y က hasta 4 cuotas ။ los gastos က de inmobiliario က y de servicios incluir Debes ။

es importante resaltar, Que ဒူဘိုင်း es una Ciudad bastante diversificada, y က Que estos precios Que hemos dicho anteriormente, aplican မသန်စွမ်း Las zonas céntricas donde se suelen asentar la mayoríaက de los extranjeros y ကိုအဘယ်သူမျှမ existe tanto choque, ယဉ်ကျေးမှု, အပွစျကိုပိတ်ဆို့မှု, puedes encontrar zonas စရဖစီးပွားရေး ။

por otra Part, en cuanto a la alimentación, puede llegar တစ် SER algo costosa debido တစ် Que se trata က de una Ciudad en donde la mayoríaက de los သား importados alimentos ။ en ese sentido, si vas အယ်လ် supermercado, probablemente tendrás Que dejar unos 50 $ မသန်စွမ်း poder နေရဆဲ Durant una semana ။

Que viven en ဒူဘိုင်းလာ့စ်ဗီး Persona

Salir တစ်နေရဆဲ a la Calle es mucho စရဖeconómico။ de hecho, Que viven en ဒူဘိုင်း comen unas 11 veces a la semana fuera က de CASA en ခဲ့သည်များက de cocinar, Que ya, en comparativa, lo primero es စရဖeconómico, puesto Que မသန်စွမ်း cocinar Tien Que gastar en productos Que သား muy costosos estadísticamente Las Persona ။

en cuanto အယ်လ်ပို့ဆောင်ရေးpúblico, Tien un ကုန်ကျစရိတ်က de 1,30 €အယ်လ် mes ။ si pagar 50 ယူရိုဆုံးဖြတ်သည်, el mes todo un Bono က de viajes Durant tendrás။ por otra Part, los သား sumamente económicos, cobrando 15 ယူရိုဏ 15 dólares, por lo tanto taxis မရှိ tan caro ES ။

Debes tomar en cuenta, Que el မက်ထရိုက de ဒူဘိုင်းတစ် SER económicoမရှိ conecta con Toda Las zonas de la Ciudad, y က el ပို့ဆောင်ရေးpúblicotambién se encuentra algo delimitado, por lo tanto pese, lo စရဖ conveniente es viajar en တက္ကစီ။

si piensas tener vehículo propio, debes က de ဖုံးကိုဓားရှည် Que el precio de la gasolina en los Emiratos အာရပ် es က de 0.41 €။

Otra cosa Que debes ဖုံးကိုဓားရှည် es Que el ocio en ဒူဘိုင်း puede SER un tanto costoso ။ por lo menos si quieres salir တစ် beber, puede SER algo difícil puesto Que se trata က de Un paísmusulmánက y el အရက်ကို un tanto difícilက de adquirir ES ။

Puedes beber todo lo Que quieras pero el အရက် te saldrá sumamente costoso, aproximadamente 10 dólares por cerveza, y က si te quieres emborrachar tendrás Que gastar muchísimo dinero ။

Tomando en cuenta todo esto, se puede resumir Que မသန်စွမ်း vivir en ဒူဘိုင်း Durant un mes se necesitan aproximadamente unos 2000 $, lo Que suele SER el sueldo mínimo en esta Ciudad ။ asi Que como dijimos anteriormente, es costoso, el salario lo compensa y က alcanza မသန်စွမ်း cubrir el ကုန်ကျစရိတ် de la vida pero ။

Requisitos မသန်စွမ်း trabajar en ဒူဘိုင်း

မသန်စွမ်း trabajar en ဒူဘိုင်း ထိုအခါ primero Que necesitarás es tener un buen nivel က de inglés။ asi က de sencillo မရှိ necesitas hablar အာရပ် ni ပြင်သစ် con completa fluidez, si debes tener un conocimiento mínimo aunque ။ por otra Part, si ademásက de inglés, hablas español, pues Tien muchas oportunidades, ya Que en el ámbito de las telecomunicaciones, Las Persona Que manejan စရဖက de un idioma, tienen မြို့တော်ဝန် posibilidad က de encontrar empleo.

También es importante Que tengas tu visado က de trabajo, en ese sentido, primeramente, necesitas SER contratado en una compañía, la cual se encargaráက de gestionar tu visado y က determinar Durant tiempo cuánto trabajarás en ဒူဘိုင်း.

Muchas compañías te contratan တစ်través de အင်တာနက်, se encargan del visado အီး incluso te အယူမှား el Boleto က de IDA Las veces ။ အဘယ်သူမျှမ obstante, si ya te encuentras en ဒူဘိုင်းက y todavía te encuentras အပြစ်တရား trabajo, က de turista cuyo costo puede salir en 100 $ aproximadamente pagar por una ဗီဇာdeberás။

Cabe destacar မရှိ Que los Que visitan ဒူဘိုင်း necesitan visado က de turista, por lo menos, los europeos မျှ lo necesitan todo, pero si eres americano, probablemente si tendrás Que pagar por la ဗီဇာ hasta Que el visado က de trabajo recibas ။

¿Cómo encontrar un empleo en ဒူဘိုင်း?

သိန် duda la mejor opciónမသန်စွမ်း buscar empleo, siempre serán Las empresas Que ya se encuentren asentadas con sede en la Ciudad, o Que piensen abrir una sede en la misma ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los contactos သား una excelente manera က de encontrar empleo ။ si Tien conocidos Que ya se encuentren trabajando en el mismo ကဏ္ဍ Que tú, puedes pedir Que te refieran က de manera interna, lo Que te Dara မြို့တော်ဝန် facilidad en esta Ciudad donde existe tanta competitividad ။

Cabe destacar, Que existen muchos Grupo က de Facebook မှာက de က de habla hispana Que se encuentran trabajando en ဒူဘိုင်း Persona။ Puedes unirte တစ် estos Grupo မသန်စွမ်း conocer Genting Que te pueda ayudar တစ် obtener trabajo ဏ encontrar posibles ofertas က de empleo ။ လာ့စ်ဗီး redes excelente သား una forma sociales, también usar LinkedIn တို့ puedes ။

Tambiénတည်ရှိ diferentes buscadores က de empleos los cuales cuentan con Grand ofertas က de trabajo en la Ciudad က de ဒူဘိုင်းက y el resto က de los Emiratos အာရပ် UNIDO ။ asi Que puedes ingresar တစ် estas páginasမသန်စွမ်း revisar ofertas y က enviar tu currículo y က aumentar tus posibilidades က de trabajar en ဒူဘိုင်း.

obstante, debes buscar una página con ofertas က de empleo Que ပင်လယ် confiable, ya Que သား muchas Las páginasက de este tipo Las cuales tienen ofertas က de empleos, pero se tratan က de estafas disfrazadas က de oportunidades မရှိပါ။

¿ Que tipos က de trabajo existen en ဒူဘိုင်း?

ဒူဘိုင်း es una de las Ciudad စရဖရီကာ del Mundo ။ လာ့စ်ဗီး oportunidades က de trabajos en ဒူဘိုင်း, ofrecen salarios sumamente Alto cuando se trata က de ပုဂ္ဂိုလ်ရေး cualificado, esto la convierte en una Gran Ciudad မသန်စွမ်း trabajar, ademásက de Que မြက်ပင် muchas oportunidades က de empleo မသန်စွမ်း profesionales ။

en ese sentido, en este artículo te hablaremos sobre los tipos က de trabajos en ဒူဘိုင်း y ကcómo puedes llegar တစ် obtener un empleo en esta Gran Ciudad ။

¿ Que tipos က de trabajo existen en ဒူဘိုင်း?

¿Cuálesသား los trabajos Que se demandan en ဒူဘိုင်း?

si buscas trabajo en ဒူဘိုင်း, lo primero Que debes က de ဖုံးကိုဓားရှည် es Que los trabajos စရဖ demandados သားမသန်စွမ်း Persona profesionales especializadas en ciertos ámbitosဏက de Alto mandos ။

También existen trabajos en ဒူဘိုင်း Que pueden realizar Persona မျှ cualificadas en ámbitos de la construcciónမရှိ obstante မရှိသား tan Bien remunerados como un trabajo hecho por una persona especializada ။

en esta Ciudad podrás encontrar empleos က de todo tipo, ya Que es una Ciudad donde reinan el turismo က y los negocios ။ တစ်ဦးကcontinuación, un listado con los empleos con မြို့တော်ဝန် demanda en la Ciudad က de ဒူဘိုင်း:

 • Recepcionista ဏညွှန်ကြားရေးမှူးက de ဟိုတယ်: က de los principales ejes de la producción, el empleo က de recepcionista es bastante demandado debido a la Gran cantidad က de ဟိုတယ် Que မြက်ပင် en ဒူဘိုင်း UNO Siendo una Ciudad donde el turismo es ။
 • စားဖိုမှူး: por la misma razónက de Que ဒူဘိုင်း pose algunos က de los ဟိုတယ်စရဖတစ်ဦး nivel mundial prestigiosos, se demandan tambiénက de categoríaမသန်စွမ်း sus restaurantes chefs ။
 • Pilotos y ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de cabina: အယ်လ် hecho paísturístico Que recibe muchos vuelos တစ် Diario, es por ello Que aquellos empleos en el ámbitoက de los viajes သား bastante requeridos un ES ။
 • Arquitectos: Tienen algunas de las construcciones က de စရဖ espectaculares del Mundo အပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, siempre ဗန် por စရဖ။ el todo en ဒူဘိုင်း tiempo se están buscando profesionales en el ámbito de la arquitectura မသန်စွမ်း realizar edificaciones ။
 • Diseñadorက de အတွင်းပိုင်း: en esta Ciudad siempre se están buscando diseñadoresက de အတွင်းပိုင်းမသန်စွမ်း remodelaciones ဏမသန်စွမ်း decorar algúnခဲ့သည်များ။
 • အေးဂျင့်များက de Call Center con idiomas: ဒူဘိုင်းademás del turismo se mueve por servicios y က negocios, es por ello Que siempre se necesitan capacity က de trabajar el centro က de llamada မသန်စွမ်း atender တစ် client ဏလူမှု personas ။ တစ်ဦး los client က de todo el Mundo Que llaman တစ် estos centros atender es necesario manejar varios idiomas မသန်စွမ်း asi poder ။
 • Ejecutivos က de cuenta: ဒူဘိုင်း es una Ciudad က de negocios, es por ello Que Persona aquellas Que se desempeñen en ámbitos de la contaduría y ကadministraciónသား muy solicitadas ။

Otros trabajos solicitados

 • အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ
 • Administradores hoteleros
 • Analistas က de riesgos
 • Barman
 • စာရင်းကိုင်
 • Desarrolladores က်ဘ်ဆိုက်
 • Enfermeros
 • Especialistas en turismo
 • အင်ဂျင်နီယာများ
 • Profesionales en ventas
 • ဆေးဘက်
 • ပုဂ္ဂိုလ်ရေး del ကဏ္ဍ turismo
 • Profesionales del ကဏ္ဍ financiero
 • Programadores
 • Relacionistas públicos

¿Cuálesသား los trabajos mejor pagados en ဒူဘိုင်း?

တစ်ဦးကcontinuación, un listado sobre Las 12 profesiones mejor pagadas မျှတစ်ကိုယ်တော် en ဒူဘိုင်း, los Emiratos အာရပ် UNIDO en တရုတ် ယေဘုယျ en:

 1. ဒါရိုက်တာ General မှ:

လာ့စ်ဗီး Persona Que cuenten con ကုန်တင် como ညွှန်ကြားရေးမှူး General မှ en compañíasက de negocios pueden llegar တစ် ganar entre 75.000 dirhams y က 135.000 dirhams, lo Que en အမေရိကန်ဒေါ်လာserían 27.000 $ aproximadamente ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los စီအီးအို de las compañíasက de petróleo y ကဓာတ်ငွေ့ poseen el mismo sueldo ။

 1. စျေးကွက်ရှာဖွေရေး en Expertos:

Aquellas အမေရိကန်ဒေါ်လာserían 95.000 $ aproximadamente Que se desempeñenက de manera profesional en el စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ganan como salario mensual promedio စရဖ completos, 26.000 dirhams, lo Que en personas ။

 1. Contables y က profesionales de las finanzas:

salarios mensuales မသန်စွမ်း un salario mensual promedio စရဖ complementos unos 75.000 dirhams tienen los contadores ဏ profesionales de las finanzas los, es decir, unos 20.000 $ aproximadamente ။ အယ်လ် rango က de este salario puede variar entre 55 y က 90.000 dirhams ။ Este sueldo también es aplicable ဒါရိုက်တာ financieros (CFO), အီး igualmente ဒါရိုက်တာက de proyectos က de ingeniería။

 1. Abogados:

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los salarios promedios စရဖ complementos မသန်စွမ်း abogados y က funcionarios Legal está en unos 77.000 dirhams, အမေရိကန်ဒေါ်လာserían 21 dólares aproximadamente en Que ။ အယ်လ် rango လစာမသန်စွမ်း este tipo က de profesionales está entre 60.000 y က 106.000 dirhams ။

 1. Profesionales médicos:

Salario mensual promedio စရဖ complementos: 73.460 dirhams, lo Que en အမေရိကန်ဒေါ်လာသား 19998,91 $ ။ Estos sueldos es aplicable neurólogos especialistas, သွေးကြော cirujanos, psiquiatras မွေးကင်းစကလေးများ / psicólogos, los jefes က de obstetricia y ကginecología။

 1. Directivos က de Banco:

Salario mensual promedio စရဖ complementos မသန်စွမ်း este puesto es က de 70.000 dirhams, lo Que en အမေရိကန်ဒေါ်လာserían 19056,95 $ ။ Rango က de salario က de 63.750 တစ် 77.500 dirhams ။

 1. Ingenieros mecánicoseléctricosက y de plomería:

salario mensual စရဖ complementos es က de 62.000 dirhams el, es decir, 16879,02 $ ။ အယ်လ် rango del salario está entre 40.000 y က 68.000 dirhams, dicho sueldo aplica tambiénဒါရိုက်တာက de proyectos ။

 1. TI Gerentes:

Salario mensual promedio စရဖ complementos: 60.000 dirhams, lo Que quiere decir Que se ganan unos 16334,53 $ aproximadamente ။ Rango က de salario က de 50.000 တစ် 80.000 dirhams ။ Sueldos aplicables ဒါရိုက်တာက de informática (CIOs), ဒါရိုက်တာက de TI ။

 1. Compradores / Comerciantes minoristas:

Salario mensual စရဖ complementos: 55.000 dirhams ။ Rango က de salario က de 36.500 တစ် 52.500 dirhams; ဏပင်လယ်, 14973,32 ။ Sueldos aplicable တစ်ဦး: Jefe de la planificación / ရောင်းကုန်ပစ္စည်းများ y က jefe က de compra က de una marca comercial က de lujo ။

 1. Actuarios:

Salario mensual စရဖ complementos: 55.000 dirhams; es decir, 14973,32 $ ။ Rango က de salario က de 30.000 တစ် 80.000 dirhams ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los actuarios aplican modelos estadísticos y ကmatemáticosမသန်စွမ်း la evaluaciónက de riesgos en Las industrias aseguradora y က financiera, principalmente, trabajan en compañíasက de seguros ။

 1. Pilotos:

Promedio က de ပါဂို mensual: 52.000 dirhams, lo Que en အမေရိကန်ဒေါ်လာသား 14156,59 $ ။ Rango က de salario entre 30.000 y က 75.000 dirhams ။

 1. Gerentes General မှက de restaurante:

Salario mensual promedio စရဖ complementos: 50.000 dirhams, quiere decir Que ganan 13612,11 $ အယ်လ် mes ။ salario está entre 25.000 y က 70.000 dirhams el rango က de su ။

ဒူဘိုင်း en ¿Cómo encuentro un buen trabajo?

သင်ထင်နေလျှင် trabajar en ဒူဘိုင်း, utilizar tus contactos မသန်စွမ်း conseguir empleo puedes ။ si တစ် alguien Que trabaje en el ámbito donde piensas desempeñarte, puedes pedirle Que te refiera မသန်စွမ်း obtener un empleo conoces ။

Asimismo, el အင်တာနက်ဟက်တာ abierto la puerta တစ် millones က de oportunidades က de empleo Que puedes obtener en línea။ un အိုအေစစ်အလုပ်သမားရေးရာ como ဒူဘိုင်း, siempre မြက်ပင် demanda en, es por ello Que existen Portal donde puedes hallar ofertas က de empleo en esta Ciudad ။

Debes buscar una página Que ပင်လယ် confiable en donde puedas encontrar empleos, ya Que muchas ofrecen trabajo pero သား una estafa ။ Nosotros recomendamos www.dubaicitycompany.com, donde puedes encontrar una Gran variedad က de ofertas က de empleo က de manera 100% segura ။

por otra Part, también se encuentran los Grupo က de တစ် los cuales puedes unirte မသန်စွမ်း conocer Genting Que trabaje en esta Ciudad y က Que posiblemente puedan servir como contacto မသန်စွမ်း obtener el empleo Que tanto deseas, က de habla hispana en ဒူဘိုင်း en la အနီရောင်လူမှုရေး Facebook ကို personas ။

en estos Grupo tambiénpodrás hallar numerosos anuncios က de Genting Que buscan trabajador en distintos ámbitosမသန်စွမ်းdesempeñarse en esta Ciudad ။

¿ Que necesito မသန်စွမ်း obtener el empleo?

Ahora Bien, es importante resaltar Que, si piensas trabajar en ဒူဘိုင်း, es necesario Que cumplas con ciertos requisitos ။

Primeramente, el puesto မသန်စွမ်း el Que Estes aplicando en SER un profesional debes ။ en caso က de Que te encuentres especializado, tendrásမြို့တော်ဝန် oportunidades မသန်စွမ်း obtener el empleo ။

Asimismo, tendrás Que tener un buen nivel က de inglés, ya Que esto seráအခြေခံမသန်စွမ်း poder comunicarte, အယ်လ် igual Que tener ciertas nociones del idioma အာရပ်က y de sus costumbres antes က de irte တစ်ဦး vivir en ဒူဘိုင်း, မသန်စွမ်း Que က de esta manera puedas evitar cualquier inconveniente y ကိုအဘယ်သူမျှမ el faltes respeto က de forma မျှ intencional ။

Otra cosa esencial tu visado, tendrás Que tener una ဗီဇာက de trabajo မသန်စွမ်း laborar en esta Ciudad ES ။ en ese sentido, Las ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာက de trabajo Las podrás obtener una vez te encuentres contratado ။ la empresa Que te Haya dado el empleo se encargaráက de realizar todo el Proceso မသန်စွမ်း convertirte en ဗီဇာက y de determinar el tiempo Que estarás trabajando ။

Puedes obtener tu empleo တစ်través de အင်တာနက်။ Algunas entrevistas က de trabajo မသန်စွမ်း esta Ciudad se realizan por Skype ကို, y က si eres contratado, က de una vez se encargan က de realizar el Proceso က de visado, y က muchas veces la compañía por la Que fuiste contratado te envían ellos mismos el Boleto မသန်စွမ်း el vuelo hacia ဒူဘိုင်း ။

¿Cómo aplicar y က ejercer en un trabajo en ဒူဘိုင်း?

Algo Que sucede con muchos profesionales en la actualidad, es Que AUN contando con un títuloက de su carrera, muchas veces မျှ pueden ejercerla en el extranjero por falta က de puestos laborales ။ သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, el amplio terreno အလုပ်သမားရေးရာ Que es esta Ciudad, el trabajo siempre abunda en, y က puede aplicar y က ejercer por un trabajo en ဒူဘိုင်း အပြစ်တရား problema ။

သငျသညျလိုလျှင် အလုပ် el extranjero ganando UNO က de los mejores sueldos del Mundo ဒူဘိုင်း es la respuesta en ။ en este artículo te enseñaré como aplicar y က ejercer en un trabajo en ဒူဘိုင်း.

¿Cómo aplicar y က ejercer en un trabajo en ဒူဘိုင်း?

¿ Que oportunidades မြက်ပင်က de trabajar en ဒူဘိုင်း?

ဒူဘိုင်း tenido Las puertas Persona Que deseen trabajar aquellas မသန်စွမ်း abiertas, Un país donde el desarrollo ES el turismo က y los negocios mandan, es por ello Que siempre ဟန်။ အဘယ်သူမျှမ quiere decir Que cualquiera puede esto Ojo, trabajar en ဒူဘိုင်း, ya Que la mayoría de la Genting Que recibe သား especializadas, además, la competitividad es muy Grande personas ။

အဘယ်သူမျှမ obstante, si Tien alguna especialidad y ကestás lo suficientemente preparada, ဒူဘိုင်း puede SER la oportunidad က de trabajo က de tus sueños, ya မျှတစ်ကိုယ်တော် te permitirá ejercer tu profesión, တရုတ် Que, además, estarás trabajando por UNO က de los mejores siendo Que muchos consideran Que Las Persona Que trabajan en ဒူဘိုင်းestán sobre pagadas တစ် nivel mundial sueldos Que ။

es decir, por poner un ejemplo, una persona Que trabaje como gerente က de un restaurante puede ganar hasta 13.500 $ အယ်လ် mes ။ es importante resaltar Que los ဒူဘိုင်း en sueldosမရှိestánတစ် un salario mínimo fijo sujetos, estos pueden variar က de acuerdo အယ်လ်tamaño y က tipo က de empresa, y က por supuesto, la cantidad က de trabajo Que hagan ။

တစ်ဦးကcontinuación, un listado က de salarios က de lo Que se puede ganar trabajando en distintas ဧရိယာက de trabajo en ဒူဘိုင်း။ es importante mencionar Que los estos salarios se encuentran en dírhams, la moneda oficial က de los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု:

 • Obreros က de construcción y က jardineros: entre 500 တစ် 1.500 ။
 • un Guardia က de seguridad ဏ vigilante: ingresos entre 1.000 y က 2.000
 • ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de atenciónအယ်လ် client: Salario Que oscila en unos 1.000 တစ် 5.000 dirhams ။
 • Vendedores por teléfonoဏ agent က de Call Center con idiomas: Salarios entre 3.000 y က 10.000
 • ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de Banco: ingresos entre 5.000 y က 10.000
 • ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de Cabina က de ကိရိယာများအား: Salario mensual Que oscila entre 5.000 y က 10.000 dirhams ။
 • Recepcionistas က de ဟိုတယ်: salario entre 5.000 y က 15.000
 • ပုဂ္ဂိုလ်ရေး administrativo: salarios desde 2.000 hasta 5.000
 • Médicos: Salarios entre 15.000 y က 75.000 ။
 • Abogados pueden recibir ingresos Que oscilan entre 60.000 y က 106.000 ။
 • 5.000 dirhams အယ်လ် mes ဏ Arquitectos အီး ingenieros pueden obtener 10.000 ။
 • ingresos entre 700 y က 2.000: ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမသန်စွမ်း la limpieza del hogar ဏNiñeras
 • Enfermeras pueden recibir salarios entre 2.500 y က 10.000 dirhams ။
 • Catedráticos universitarios: ingresos desde 3.000 hasta 22.000
 • Maestro က de escuelas: salarios desde 1.500 hasta 20.000

hay Que resaltar Que en realidad မျှ es necesario SER un profesional မသန်စွမ်း encontrar trabajo en ဒူဘိုင်း, pero si quieres recibir mejor sueldo, es mejor trabajar como ပုဂ္ဂိုလ်ရေး cualificado ။ También es က de suma importancia tener un buen manejo del inglés si deseas aplicar မသန်စွမ်း un trabajo en ဒူဘိုင်း။

Otro အချက် Que မျှ se puede dejar por fuera el hecho က de Que la asignaciónက de salarios puede variar က de acuerdo a la nacionalidad del trabajador ES ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los mejores pagados en ဒူဘိုင်းသား emigrantes က de los Estados UNIDO, asi como los británicos, los cuales ganan စရဖ Que el resto က de los europeos, Que တစ် su vez, están por encima က de los asiáticos။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los extranjeros Que ganan menos က de acuerdo တစ် su nacionalidad သား los indios, y က africanos pakistaníes။

Cabe destacar, Que, ဒူဘိုင်း el en aunque ကုန်ကျစရိတ် de la vida es algo elevado, el hecho က de Que မျှ Haya impuestos sobre la renta y က otras deducciones obligatorias por el estado, hace Que el salario promedio Results mucho စရဖ alto en comparativo con otros salarios netos က de trabajador en otros Pais ။

¿Cómo aplicar မသန်စွမ်း un trabajo en ဒူဘိုင်း?

un Gran número de la poblaciónက de ဒူဘိုင်းသား emigrantes, siendo asi Que los emigrantes en esta Ciudad သား un 80% de la población။ Mucha Genting aplica por empleo en este emirato အာရပ် debido တစ် Que မြက်ပင် una Gran demanda အလုပ်သမားရေးရာ ya la Gran cantidad က de dinero Que se puede obtener ။

သင်၌စိတ်ဝင်စားလျှင် trabajar en ဒူဘိုင်းတစ်continuación, te enseñaré como puedes aplicar မသန်စွမ်း el empleo Que deseas en esta Ciudad:

¿Dónde puedo buscar trabajo en ဒူဘိုင်း?

si eres hispanohablante y က deseas aplicar မသန်စွမ်း un puesto က de trabajo en ဒူဘိုင်း, pues Tien muchas oportunidades, ya Que en Un país donde el က y el turismo reinan de la Mano မှ con el desarrollo, el petróleoက y el သဘာဝဓာတ်ငွေ့, Las Persona Que manejan varios idiomas သား muy apreciadas comercio ။

Siendo Que Un país en donde se encuentras un Gran númeroက de empresas internacionales, la mayoríaက de los puestos က de trabajos မသန်စွမ်း hispanohablantes သား en ဧရိယာ como la က de servicios က de atención Telefonica en distintas compañías ES ။

အဘယ်သူမျှမ obstante, Las oportunidades က de empleo en este paísသား muy variadas, y က puedes obtener empleo en otras ဧရိယာ como la ingeniería, စျေးကွက်, administración, recursos humanos, analistas, entre otros puestos ။

Páginasက de búsquedaက de empleos

deseo es buscar empleo en ဒူဘိုင်း si tu, la solución es muy sencilla: တစ် un buscador က de empleo ingresa ။ en donde puedes encontrar ofertas laborales en la Ciudad က de ဒူဘိုင်းက y el resto က de los Emiratos အာရပ် UNIDO Existen un Gran númeroက de Portal ။ un excelente ခဲ့သည်များမသန်စွမ်း comenzar တစ် buscar empleo en esta Ciudad သား sitios Estos ။

el caso က de Que သမုဒ် hispanohablante en, te recomendamos colocar en el buscador က de estas páginas la palabra '' စပိန် '' က de manera Que los resultados Que arrojen estén relacionados con puestos en donde se requiera hablar español, asi tendrásမြို့တော်ဝန် posibilidades က de obtener el empleo ။

pero ojo, mucho cuidado con este tipo က de Portal, ya Que muchas veces Las ofertas laborales သား una estafa disfrazada က de una oportunidad ။ y က reconocidos seguros es por ello Que lo mejor es utilizar Portal ။

Aspectos တစ် importantes တစ် tomar en cuenta si piensas trabajar en ဒူဘိုင်း

es necesario Que tengas en cuenta distintos Factor con los Que necesitas contar si piensas aplicar por un puesto က de trabajo en esta Ciudad က de los Emiratos အာရပ် UNIDO ။

အယ်လ် idioma

si es imprescindible contar con un buen nivel က de inglés y က ciertas nociones sobre el idioma အာရဗစ်, တစ်ဦးကို un empleo en ဒူဘိုင်း acceder quieres ။ အယ်လ် el idioma က de los negocios, por tanto, se considera esencial si quieres desenvolverte como ES inglés trabajador en ဒူဘိုင်း.

Asimismo, el hecho က de Que manejes စရဖက de un idioma te puede favorecer mucho en la búsquedaက de empleos en una Ciudad donde existen negocios တစ် nivel internacional က y donde apuestan por el turismo ။

Requisitos မသန်စွမ်း trabajar

သငျသညျလိုလျှင် trabajar en ဒူဘိုင်း, primeramente, un permiso က de trabajo necesitarás။ Esta ဗီဇာ la podrás obtener una vez Haya ဆီဒို contratado por una empresa က de ဒူဘိုင်း, la cual se encargaráက de patrocinarte က y de realizar los trámites Legal မသန်စွမ်း otorgarte tu ဗီဇာက de trabajo ။ မသန်စွမ်း la mayoría del ပုဂ္ဂိုလ်ရေး internacional Que trabaja en ဒူဘိုင်း, su patrocinador en la compañía Que lo contrató။

Puedes obtener tu visado က de trabajo una vez Haya ဆီဒို contratado por အင်တာနက်က y la empresa Que te patrocina se encargue က de dárteloမရှိ obstante, si ya te encuentras en ဒူဘိုင်းက y AUN မျှ Tien empleo, la búsquedaက de turista Que te permita realizar una ဗီဇာnecesitarás က de empleo en esta Ciudad ။

အဘယ်သူမျှမ es necesaria မသန်စွမ်း emigrantes europeos မရှိ obstante, si eres က de အမေရိက, la solicitarán, La ဗီဇာက de turista ။

Tener una buena formación

Como comentábamos con anterioridad တစ် un puesto က de trabajo en ဒူဘိုင်း en donde se obtenga un buen salario acceder မသန်စွမ်း, es necesario contar con formación y က experiencia ။ la mayoríaက de estos puestos requieren က de ပုဂ္ဂိုလ်ရေး cualificado, por ello es mejor estar especializado en tu ဧရိယာ si quieres obtener el empleo ။

အဘယ်သူမျှမ obstante, si manejas varios idiomas puedes acceder တစ် trabajos က de atenciónအယ်လ် client como Call Center ။

un buen currículo

မသန်စွမ်း aumentar tus posibilidades က de trabajo en ဒူဘိုင်း, el es UNO က de los puntos ဆည်းကပ်currículo။

Necesitarás un currículo estructurado မသန်စွမ်း el puesto က de trabajo Que Estes optando ။ တစ်ဦးကမြို့တော်ဝန် experiencia y ကformación incluya tu currículo, မြို့တော်ဝန် posibilidades tendrásက de obtener el empleo ။

ဆက်သွယ်ရန်

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los contactos သားက de suma importancia a la hora က de buscar empleos en ဒူဘိုင်း။ si cuentas con algún conocido Que trabaje en el ဧရိယာ donde te quieras desenvolver puedes pedirle Que te recomiende က de forma interna en la compañíaမသန်စွမ်း aumentar tus posibilidades က de obtener empleo ။

¿ Que tipo က de ပုဂ္ဂိုလ်ရေး buscan Las empresas en ဒူဘိုင်း a la hora က de un puesto က de trabajo perfil?

Esta Ciudad က de los Emiratos အာရပ် UNIDO siempre Tien una Gran demanda အလုပ်သမားရေးရာ debido တစ် Que က y el turismo siempre se encuentran y က auge မရှိ obstante မရှိ cualquiera puede encontrar un empleo en ဒူဘိုင်း un ခဲ့သည်များ donde los negocios ES, ya Que se necesitan ciertas característicasမသန်စွမ်း obtener el puesto ။

por estas razones hemos decidido realizar este artículoမသန်စွမ်း Que puedas conocer Que tipo က de un puesto က de trabajo ofrecer ပုဂ္ဂိုလ်ရေး buscan Las empresas en ဒူဘိုင်း a la hora က de perfil ။

¿ Que tipo က de ပုဂ္ဂိုလ်ရေး buscan Las empresas en ဒူဘိုင်း a la hora က de un puesto က de trabajo perfil?

¿ Que tipos က de empleos se pueden encontrar en ဒူဘိုင်း?

en ဒူဘိုင်းpodrás encontrar empleos en diferentes ámbitos, ya Que se trata က de una Ciudad en donde siempre မြက်ပင် demanda အလုပ်သမား, အဘယ်သူမျှမ obstante, normalmente se busca ပုဂ္ဂိုလ်ရေး cualificado ES ။

တစ်ဦးကcontinuación, un listado က de los posibles empleos Que podrás hallar en ဒူဘိုင်း mostramos ။

 • Recepcionista ဏညွှန်ကြားရေးမှူးက de ဟိုတယ်
 • စားဖိုမှူး
 • Pilotos က de ကိရိယာများအား
 • Azafatas
 • Arquitectos
 • အေးဂျင့်များက de Call Center con idiomas
 • Ejecutivos က de cuenta
 • အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ
 • Analistas က de riesgos
 • Barman
 • စာရင်းကိုင်
 • Desarrolladores က်ဘ်ဆိုက်
 • Enfermeros
 • Especialistas en turismo
 • အင်ဂျင်နီယာများ
 • Profesionales en ventas
 • ဆေးဘက်
 • ပုဂ္ဂိုလ်ရေး del ကဏ္ဍ turismo
 • Profesionales del ကဏ္ဍ financiero
 • Programadores
 • Relacionistas públicos

También existen trabajos မသန်စွမ်း Persona မျှ cualificadas como obreros က de construcción, meseras, ayudantes က de cocina ဦး otras cosas မရှိ obstante, estos empleos ganan salarios mucho စရဖ bajos Que los empleos မသန်စွမ်း Persona cualificadas ။

ဒူဘိုင်း en ¿ Que es lo Que buscan en un perfil ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမသန်စွမ်း trabajar?

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဏ profesional Que desean မသန်စွမ်း sus empleados en ဒူဘိုင်း Pues el perfil, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que desean Toda Las empresas en todo el Mundo, es decir, Genting interesada en formar equipos con un ခွန်အား agregado el mismo perfil ES ။

တစ်ကိုယ်တော် basta con un conocimiento técnico, un diplomado dentro del ဧရိယာ en la cual pretendas trabajar, တရုတ် Que ademástambiénမြက်ပင် ciertos ခွန်အား y က destrezas Que buscan Las ဏ un títuloအဘယ်သူမျှမ ဒူဘိုင်း en empresas Las Persona en Que piensas contratar ။

လာ့စ်ဗီးcaracterísticas Que buscan los ဒူဘိုင်း en empleadores သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:

 • y က Las relaciones Publica negocios Persona con manejo က de စရဖက de un idioma, capacity က de desenvolverse en el ámbitoက de los ။ pero, sobre todo, Las empresas en ဒူဘိုင်း buscan profesionales Que un buen nivel က de inglés posean ။ Cabe destacar Que el españoltambién es bastante valorado por los empleadores en ဒူဘိုင်း။

Mientras cuentes con စရဖ idiomas mejor, ya Que en ဒူဘိုင်း siempre se အရှင် interesados ​​en realizar negocios con client တစ်ခု nivel internacional, es por ello Que se interesan tanto en encontrar trabajador Que manejen varios idiomas, မသန်စွမ်း Que estos Sean los Que se encarguen က de cerrar tratos con client internacionales ။

 • လာ့စ်ဗီးcompañías desean trabajar con profesionales capacity က de tomar Las responsabilidades က de su ကုန်တင် y ကက de analizar က de manera eficiente cualquier detalle ဏ problema Que se pueda mejorar dentro de la empresa, es decir, Que se encuentren cazando Las oportunidades က de mejora personas ။
 • လာ့စ်ဗီး empresas en ဒူဘိုင်း buscan Genting Que ပင်လယ် capaz က de realizar análisisrápidosမသန်စွမ်း la Tomas က de ဆုံးဖြတ်, က de manera Que puedan ayudar တစ် sus jefes တစ် tomar Las mejores elecciones မသန်စွမ်း mejorar en cualquier ဧရိယာဏ proyectos de la empresa, incluso la empresa en ယေဘုယျ။
 • မသန်စွမ်း facilitar los Proceso de la empresa တစ်través de su creatividad en cualquier empresa siempre estarán interesados ​​en contar con empleados Que constantemente aporten nuevas စိတ်ကူးများ။
 • si deseas postular por un empleo en ဒူဘိုင်း, es Buenos Que Sepa como plantear meta က de forma medible, Proceso y က administrar tareas, အယ်လ်ဖုံးကိုဓားရှည် gestionar y က administrar proyectos te puede ayudar တစ် conseguir el empleo ။

ဒူဘိုင်း en ¿Cómo encuentro un buen trabajo?

si estás en busca က de empleo en ဒူဘိုင်း, existen အကွိမျမြားစှာ maneras က de obtener UNO, y ကစရဖ AUN si cuentas con Toda Las características Que mencionamos anteriormente, ya Que Las empresas en ဒူဘိုင်း siempre ပုဂ္ဂိုလ်ရေး con estas habilidades buscan ။

en ese sentido, puedes lograr obtener empleo en ဒူဘိုင်း por medio က de အင်တာနက်, ya Que en la က်ဘ်ဆိုက်ကို un Gran númeroက de Portal donde puedes encontrar ofertas laborales en ဒူဘိုင်း con completa facilidad existen ။ Debido တစ် Que en esta Ciudad siempre မြက်ပင် demanda, los empleadores en esta Ciudad ခှ ofertas က de empleo constant mente en estas páginas။

es က de suma importancia Que, အယ်လ် buscar empleo en ဒူဘိုင်း တစ်ဦးtravés de အင်တာနက်, tengas mucho cuidado တစ် Que tipo က de páginas accedes, puesto Que puedes terminar siendo estafado si အဘယ်သူမျှမ Tien cuidado ။

Existen Grupo က de Facebook မှာက de hispanohablantes en ဒူဘိုင်း donde puedes encontrar ofertas က de trabajo, asi como ofrecerte como candidato, အီး incluso conocer Genting Que ya trabajé en ဒူဘိုင်း Que te တွင်း algunos consejos los cuales te faciliten obtener trabajo en esta Ciudad,

por otra Part, si cuentas con algún contacto Que ya se encuentre trabajando en una empresa က de tu ကဏ္ဍ, puedes pedirle Que te recomiende မသန်စွမ်း Que asi te tomen en cuenta y က tengas မြို့တော်ဝန် oportunidades က de obtener empleo en ဒူဘိုင်း။

si ya te encuentras en ဒူဘိုင်းက y AUN မျှ Tien empleo, tendrás Que tener una ဗီဇာက de turista en el caso က de SER americano, ya Que este será el pase Que te permitirá buscar empleo Durant el tiempo necesario မသန်စွမ်း encontrarlo en esta Ciudad ။

Conoce la empresa မသန်စွမ်း la cual deseas trabajar

asi como puedes hallar empleo en အင်တာနက် en también puedes conocer todo sobre la empresa မသန်စွမ်း la cual piensas aplicar la Ciudad က de ဒူဘိုင်း။ အယ်လ်အင်တာနက် nos abre Las Mundo က de oportunidades အီးinformaciónတစ် un puertas ။

ဖုံးကိုဓားရှည် sobre la empresa en la Que deseas trabajar te puede poner en ventaja sobre tus posibles ပြိုင်ဘက် a la hora က de obtener algún puesto en una compañía။

si deseas ဖုံးကိုဓားရှည်cómo es la empresa မသန်စွမ်း la Que piensas aplicar, sencillamente puedes buscar en အင်တာနက် el nombre de la empresa က de manera Que puedas ဖုံးကိုဓားရှည် todo အယ်လ် respecto de la misma antes က de enviar tu currículo။ Podrás conocer Opinions က de los empleados, salarios, características de la empresa, beneficios, သည်များက de trabajo y ကစရဖ။

requisitos မသန်စွမ်း trabajar en ဒူဘိုင်း Otros

si ya cuentas con la capacitación, Las habilidades က y los medios မသန်စွမ်း obtener tu trabajo, es importante Que Sepa Que también se necesita က de otros requisitos မသန်စွမ်း poder trabajar en ဒူဘိုင်း။

si hablas inglés es bastante Buenos, ya က y el un idioma Que te puede abrir muchas puertas en el ဧရိယာအလုပ်သမား, အဘယ်သူမျှမ obstante, lo စံပြတေးဂီတ Que también te Sepa နောက်ခံလူinglés el 90% de las Persona Que conforman la poblaciónက de ဒူဘိုင်း hablan el Que un poco hablando အာရဗစ်, y က Que además tengas una nociónက de sus costumbres မသန်စွမ်း Que evites cualquier problema ။

မသန်စွမ်း trabajar es esencial Que cuentes con un visado က de trabajo Que te permita laborar ။ en ese sentido, တစ်ကိုယ်တော်podrás obtener este documento si ya eres contratado por una empresa ya misma te patrocina ။ una vez Haya ဆီဒို contratado por alguna empresa, ellos mismos te patrocinarán y ကို se encargaránက de realizar todo los မသန်စွမ်း tu visado က de trabajo trámites။

es က de suma importancia Que tu pasaporte estéသန်စွမ်း y ကválido Durant tu estancia en ဒူဘိုင်း en, y က Que က de igual forma မျှ tengas ningún tipo က de problema မသန်စွမ်း acceder y က trabajar en este emirato.

Recuerda Que si cuentas con una titulaciónဏespecializacióntendrásမြို့တော်ဝန် oportunidades က de un empleo Bien remunerado obtener, ya Que aquellas Persona tienen Que trabajar ofreciendo Mano မှက de obra barata မရှိ poseen títulos Que ။

Asimismo, recuerda tener un currículo Bien redactado မသန်စွမ်း el empleo Que estás solicitando က y donde hables sobre tu formación, experiencia ဏ habilidad Que haga Que te tomen en cuenta မသန်စွမ်း el empleo ။

¿ Que se requiere မသန်စွမ်း trabajar en ဒူဘိုင်း?

¿Estás buscando trabajo en ဒူဘိုင်း, အဘယ်သူမျှမ Tien စိတ်ကူးက de los requisitos Que se necesitan မသန်စွမ်း obtenerlo pero? Pues estás en el sitio စံပြ, aquí te contaremos cuales သား los requisitos Que necesitas မသန်စွမ်း todo trabajar en ဒူဘိုင်း, algunos medios မသန်စွမ်း obtener empleos en esta Ciudad y က unos consejos မသန်စွမ်း Que မြို့တော်ဝန် posibilidad က de obtener el puesto Que tanto deseas tengas ။

Requisitos မသန်စွမ်း trabajar en ဒူဘိုင်း

Antes က de decidir trabajar en ဒူဘိုင်း, Tien Que tener en mente Que se necesitan ciertos requisitos မသန်စွမ်း poder laborar en este emirato ။ တစ်ဦးကcontinuación, un pequeño listado က de lo Que necesitas si piensas trabajar en ဒူဘိုင်း.

 • အယ်လ် idioma

Podrás pensar Que es necesario ဖုံးကိုဓားရှည် hablar အာရပ်ဏပြင်သစ်မသန်စွမ်း ir တစ်ဦး တစ်ဦးဒူဘိုင်း trabajar, pero en realidad မျှ es asi ။ lo único Que necesitas hablar en un buen nivel es el ya Que, en realidad, el 90% de la población en ဒူဘိုင်း es extranjera, por lo tanto inglés, el el idioma စရဖ utilizado ES inglés

Siendo el un idioma တစ်လောကလုံး, es casi obligatorio တစ် nivel အလုပ်သမားရေးရာ en Toda Part del Mundo, y က en ဒူဘိုင်း es esencial si quieres trabajar inglés။ Asimismo, es Buenos Que poco က de conocimiento del idioma အာရပ် un tengas ။

en ese sentido, si estás pensando buscar trabajo en ဒူဘိုင်း y ကိုပယ်inglés, pues seguro tendrásစရဖ oportunidades မရှိ obstante, si AUN အဘယ်သူမျှမနေတဲ့ hablar este idioma aprendes, မသန်စွမ်း Que tengas alguna oportunidad က de inglés un curso en donde aprendas hablar el iniciar puedes trabajo en ဒူဘိုင်း.

Otra cosa Que es importante resaltar es Que Las Persona hispanohablantes Que además manejen el inglés tienen muchas posibilidades က de encontrar empleo, ya Que en ဒူဘိုင်း muchas empresas buscan realizar negocios con client internacionales, es por ello Que prefieren tener ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘာသာစကားနှစ်မျိုးမသန်စွမ်း poder desempeñar esta tarea ။

Asimismo, Que tengas စရဖက de un idioma puede encontrar empleos en centros က de llamadas como agent Call Center Persona, atendiendo client တစ်ခု nivel internacional aquellas ။

 • အယ်လ် visado y က papeleo

si Tien pensado instalarte en ဒူဘိုင်းမသန်စွမ်း trabajar, မသန်စွမ်း poder ejercer permiso un visado က de trabajo el cual es imprescindible မသန်စွမ်း Que puedas အလုပ်သမားရေးရာ en esta Ciudad, ya Que este será tu necesitarás။

အယ်လ် visado က de trabajo se trata က de un visado က de entradas အကွိမျမြားစှာ, lo Que significa Que podrás entrar y က salir del país cuantas veces desees mientras စဉ်အတွင်း este permiso က de trabajo ။

visado က de trabajo es necesario SER contratado previamente con una မသန်စွမ်း poder obtener un ya se encuentre establecida en ဒူဘိုင်းဒေသခံဏ extranjera Que sociedad ။ Esta compañíaserá la Que el padrino ဏ patrocinador Que se va တစ် encargar က de realizar todo los trámites y က gestiones referentes a tu visado က de trabajo မသန်စွမ်း el departamento က de migración။

အယ်လ် patrocinador es quien acepta todo los gastos del papeleo normalmente ။ si se poseen Toda estas condiciones, estará en la posiciónက de obtener su propio mapa က de referencia una vez esté validado su contrato က de trabajo ။

una vez tendrás Que presentar una demanda မသန်စွမ်း recibir un visado က de residencia válido por 3 años y ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ, un mapa က de referencia poseas ။ Este visado es obligatorio မသန်စွမ်း todo los extranjeros Que piensen instalarse en ဒူဘိုင်း။

အယ်လ် visado က de residencia es una competencia de la oficina က de migraciónက de ဒူဘိုင်းက y မျှestáမသန်စွမ်း nada vinculado con los servicios ကောင်စစ်ဝန်က de su país de သြရီဂျင်ကို။ la obtenciónက de dicho ဗီဇာestá condicionada por el alquiler က de un alojamiento ။

seleccionado es necesario contar con un pasaporte válido, tener una edad က de entre 18 y က 60 años, poseer competencias y က calificaciones Que estén siendo demandadas en el país y က tener una buena salud မသန်စွမ်း poder SER ။ se realizaran pruebas မသန်စွမ်း detectar VIH, တီဘီ, အသည်းရောင်စီက y en caso က de estar contagiado မျှ se autorizará la entrada မသန်စွမ်း poder ejercer en el país။

Tambiénserá necesario realizar como trámite la autentificaciónက de todo sus ဒီပလိုမာ por el Ministerio က de Asuntos ပြင်ပက de su País y က hacerlo legalizar a la embajada က de los Emiratos အာရပ် UNIDO ။

 • Tener una buena formación

Algo Que es muy importante y က Tien Que tener en အတွက်လည်း es Que, si quieres obtener un buen puesto က de trabajo en ဒူဘိုင်း, es necesario Que un títuloဏ alguna especialización, ya Que en တစ်ဦး los profesionales otorgados ဒူဘိုင်း los mejores empleos သား tengas ။

ayudante, quiere decir Que una persona con títuloမျှ pueda obtener un buen trabajo မရှိ obstante, Persona Que vayan တစ် trabajar အပြစ်တရား estar cualificadas aquellas, tendrán Que desempeñarse en ဧရိယာက de trabajo Que အဘယ်သူမျှမသား tan Bien remuneradas como la construcción, SER mesero မျှ Esto က de cocina, entre otras cosas ။

en ese sentido, si quieres trabajar en ဒူဘိုင်းတစ်မြို့တော်ဝန်formación, မြို့တော်ဝန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los empleadores en este emirato están interesados ​​por trabajar con Persona cuenten con conocimientos técnicos y က experiencia en el ဧရိယာ en la Que se piensan desempeñar ya Que ။

Tener una buena formación y က experiencia te garantiza un puesto က de trabajo en donde ganarás mucho dinero ။ en ဒူဘိုင်း los valorados y ကို se lo saben retribuir en moneda သား muy profesionales ။

 • အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los contactos

si quieres aumentar tus oportunidades က de obtener un empleo en ဒူဘိုင်း, un contacto puede SER la respuesta ။ Busca un contacto el cual te pueda recomendar dentro က de su empresa မသန်စွမ်း Que puedas obtener un empleo con မြို့တော်ဝန် facilidad ။

Puedes también unirte တစ် Grupo က de Facebook မှာမသန်စွမ်း conocer Genting hispanohablante Que trabaje en ဒူဘိုင်း la cual te pueda Dar recomendaciones y က consejos မသန်စွမ်း Que tu búsquedaက de trabajo en el အာရပ်ပင်လယ် mucho စရဖ Facility y က Rapida emirato ။

contacto Que trabaje dentro de la compañía en la Que piensas aplicar, tendrás una Gran ventaja por encima de la competencia မသန်စွမ်း poder obtener ese empleo Que tanto deseas un Con ။ တစ်ကိုယ်တော် pide Que te recomiende က de forma interna y က ya estarás siendo tomado en cuenta မသန်စွမ်း realizar el trabajo ။

 • un buen currículo

Unos က de los puntos ဆည်းကပ်မသန်စွမ်း poder obtener un trabajo en ဒူဘိုင်း el currículo Que poseas ES ။ si tu currículo Tien información Que te favorezca, es atractivo y ကestá Bien diseñado, tendrásစရဖ probabilidades က de Que te llamen မသန်စွမ်း ofrecerte el empleo ။

Haz un currículo Bien redactado Que esté Bien relacionado con el puesto က de trabajo por el Que piensas postularte ။ Trata က de evitar la información Que မျှ pueda SER interesante ။ Incluye tus မြို့တော်ဝန် habilidades y က tus ခွန်အား, tus mejores experiencias က de trabajo y က Toda la información en cuanto a tu formación။

Toda aquello Que te pueda favorecer မသန်စွမ်း SER visto como un excelente candidato မသန်စွမ်း el empleo debe estar incluido en el currículo။

အဘယ်သူမျှမ, Las referencias personales olvides ya Que estástambiénသား un အချက် sumamente importante မသန်စွမ်း Que puedas aumentar က de obtener el empleo tus အခွင့်အလမ်းတွေကို။

ya ပယ် todo lo Que necesitas မသန်စွမ်း trabajar en ဒူဘိုင်း, ahora es momento က de Que empieces တစ် buscar el trabajo Que tanto deseas en este Mundo lleno က de oportunidades ။

en donde se si eres profesional y က deseas tener un puesto က de trabajo Que ပင်လယ် Bien remunerado, la respuesta အပြစ်တရား duda es la Ciudad က de ဒူဘိုင်း, recibe UNO က de los mejores salarios တစ် nivel mundial ။

También es importante Que Sepa Que, pese တစ် Que ဒူဘိုင်း es Un país costoso, el sueldo Que puedas ganar alcanza မသန်စွမ်း cubrir todo los gastos အယ်လ် mes y က Que te sobre မသန်စွမ်း hacer actividades က de ocio, comprar otras cosas အီး incluso ahorrar ။ Siendo asi Que မသန်စွမ်း vivir en ဒူဘိုင်းတစ်ကိုယ်တော် necesitas 2000 $ အယ်လ် mes aproximadamente y က puedes ganar en un trabajo Bien remunerado unos 20.000 $ fácilmente။

Que trabajan ofreciendo Mano မှက de obra barata tienen posibilidad က de vivir က de forma estable ya Que el sueldo Les alcanza မသန်စွမ်း cubrir todo los gastos Que exige el ကုန်ကျစရိတ်က de vida en la Ciudad က de ဒူဘိုင်း Incluso Las Persona ။

si ya tomaste la ဆုံးဖြတ်ချက်, puedes တစ် buscar comenzar empleo en ဒူဘိုင်း တစ်ဦးtravés de los diferentes Portal က de trabajo အင်တာနက် Que ofrecen ofertas laborales en esta Ciudad ။ တစ်ကိုယ်တော် la profesión Que quieras el puesto က de trabajo Que Estes buscando en el buscador ဏ ejercer, y က te arrojará todo los resultados က de ofertas laborales Que မြက်ပင် en ဒူဘိုင်းမသန်စွမ်း ese puesto ခွဲ. colocar la como palabra, ingresar debes ။

¿တည်ရှိ un amplio Mundo အလုပ်သမားရေးရာ en ဒူဘိုင်း? ¿ Que ofrece?

ဒူဘိုင်း un Mundo က de oportunidades en cuanto အယ်လ်ámbitoအလုပ်သမားရေးရာ se refiere ဦးpaís con Que apuesta por el progreso တစ်través del turismo က y el comercio က y de las reservas က de petróleo y ကဓာတ်ငွေ့ siendo, siempre están buscando profesionales မသန်စွမ်း ofrecerles puestos က de ES trabajo en ဒူဘိုင်း။

en este artículo te hablaré sobre todo lo Que ofrece ဒူဘိုင်း en el ámbitoအလုပ်သမားရေးရာ y က porque deberías ir တစ် trabajar en esta maravillosa Ciudad donde Las oportunidades က de empleo siempre abundan ။

ဒူဘိုင်း un Mundo က de oportunidades en cuanto အယ်လ်ámbitoအလုပ်သမားရေးရာ se refiere ES

¿ Que puedo encontrar en el ámbitoအလုပ်သမားရေးရာ en ဒူဘိုင်း?

Como te comentábamos, ဒူဘိုင်း ofrece una Gran cantidad က de ofertas laborales မသန်စွမ်း Persona cualificadas en diferentes ámbitos como la arquitectura, los negocios, el turismo, la ingeniería, la medicina, la educación, entre otras profesiones, los todo esto lo hace un အိုအေစစ်အလုပ်သမားရေးရာမသန်စွမ်း profesionales interesados ​​en ejercer su carrera ။

es importante resaltar, Que, un excelente ခဲ့သည်များမသန်စွမ်း profesionales interesados ​​en trabajar aunque ဒူဘိုင်းပင်လယ်, Persona aquellas မသန်စွမ်းအဘယ်သူမျှမ Sean မျှ tan Facility obtener un empleo Que ပင်လယ် Bien pagado ES cualificadas Que; အပြစ်ဖြေရာရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, si မြက်ပင်က de encontrar trabajo posibilidades မရှိ Estes especializado မရှိ obstante, la paga မျှserá tan elevada aunque ။

Ademásက de eso, los salarios သား Buenos, puedes ganar una cantidad sustanciosa က de dinero mensualmente, gastarlo en el ကုန်ကျစရိတ်က de vida y က Que te sobre မသန်စွမ်း realizar otras inversiones sumamente ။ Esto တစ်ဒူဘိုင်း un sitio perfecto မသန်စွမ်း laborar hace; además, Tien Las puertas abiertas တစ် emigrantes interesados ​​en ejercer en este país။

de hecho, el 90% de la población Que habita en ဒူဘိုင်းသား expatriados Que se encuentran trabajando en esta Ciudad ။ si ဆုံးဖြတ် lo Que quiere decir, Que, trabajar en ဒူဘိုင်း como emigrante မရှိhabrá un choque ယဉ်ကျေးမှု tan fuerte, ya Que la cultura en esta ဒေသဆိုင်ရာ se encuentra muy diversificada ။

¿ Que tipos က de trabajo puedo encontrar en ဒူဘိုင်း?

မသန်စွမ်း Persona extranjeras abiertas ဒူဘိုင်း Tien Las puertas, က de hecho, la Gran mayoríaက de inmigrantes Que reciben သားက de Pais en desarrollo, los cuales suelen promocionar la Mano မှက de obra barata principalmente en el ámbito de las construcciones ။

အဘယ်သူမျှမ obstante, မသန်စွမ်း Pais စရဖ desarrollados también existen oportunidades က de empleo con salarios mucho စရဖ elevados, ပွဲ aunque, se trata က de trabajos မသန်စွမ်း Persona cualificadadas ။

en ese sentido, Las profesiones စရဖ demandadas en ဒူဘိုင်း se centralizan en ámbitos como los negocios, el turismo, atenciónအယ်လ် client, construcciones y က telecomunicaciones ။ တစ်ဦးကcontinuación un listo con Las profesiones စရဖ demandas en ဒူဘိုင်း:

 • Pilotos y ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de cabina
 • စားဖိုမှူးက y ayudantes က de cocina
 • Arquitectos
 • အင်ဂျင်နီယာများ
 • ဒါရိုက်တာက de ဟိုတယ်
 • အေးဂျင့်များက de Call Center con idiomas
 • Ejecutivos က de cuentas ဏ contadores

¿ Que necesito မသန်စွမ်း trabajar en ဒူဘိုင်း?

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los principales requisitos esenciales မသန်စွမ်း trabajar သား, primeramente, tener un buen manejo del inglés, y က segundo contar con una ဗီဇာက de trabajo ။

creas ထိုအခါအဘယ်သူမျှမ Aunque, hablar အာရပ်က de forma fluida မျှ es imprescindible မသန်စွမ်း poder trabajar en ဒူဘိုင်း, lo Que Si es obligatorio, el inglés ES, ya Un país con tantas personalidades extrajeras က y donde se realizan negocios တစ် nivel internacional, es necesario tener un buen manejo del idioma တစ်လောကလုံး, el inglés Que ။

lo segundo Que necesitarásမသန်စွမ်း trabajar es una ဗီဇာက de trabajo ။ Este trámiteတစ်ကိုယ်တော် se puede efectuar si ya la ဒေသက de ဒူဘိုင်းဆီဒို contratado por una empresa Que se encuentre instalada en ရှိပါတယ်။ le empresa Que te Haya contratado será la encargada က de tramitar todo el Proceso မသန်စွမ်း Que puedas obtener tu ဗီဇာက de trabajo ။

Ventajas က de trabajar en ဒူဘိုင်း

Algo Que es una Gran ventaja si escoger တစ်ဒူဘိုင်း como tu ခဲ့သည်များက de residencia Permanente y က trabajar မဟာမိတ်များဆုံးဖြတ်သည်, el hecho Que es una Ciudad Que se mantiene constantemente en modernización ES ။ el မက်ထရိုpúblico parecen ခဲ့သည်များ sacados del futuro incluso Quiero decir, los ဟိုတယ်များ, los centros comerciales, restaurantes ။

un hecho curioso es Que en esta Ciudad က de los Emiratos အာရပ် UNIDO se encuentra ubicado nada စရဖက y nada menos Que el centro comercial စရဖ Grande del Mundo, llamado Dubai Mall ။ တစ်ဦးက unos Metro က de distancia က de este centro comercial podemos el imperioso Burj Khalifa, la Torre စရဖ alta Que Haya construido el hombre distinguir ။

Asimismo, en esta Ciudad se encuentra el únicoဟိုတယ် 7 Estrella en todo el Mundo, el Burj Al Arab ။

အဘယ်သူမျှမ obstante မရှိ todo se trata က de lujos en esta Ciudad ။ Además de las အကွိမျမြားစှာ edificaciones modernas, otra ventaja es la amabilidad de la Genting, ya Que se trata က de un sitio en donde puedes hacer က de forma muy Rapida, y ကtambiénestá la diversidad ယဉ်ကျေးမှု, lo Que facilita el hecho က de adaptar ya Que puedes amigos encontrar တစ် alguien က de tu ဒေသဆိုင်ရာ con facilidad ။

lo mejor က de todo es Que ဒူဘိုင်း es la Ciudad က de los negocios, Las ofertas laborales မသန်စွမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး cualificadas, y က, además, el sueldo es lo máximo abundan donde siempre ။ Puedes ganar muchos dólaresအယ်လ် mes y က aunque el ကုန်ကျစရိတ် de la vida es algo caro, el salario lo compensa ။

Algo muy importante Que မြက်ပင် Que resaltar es el hecho က de Que, ဒူဘိုင်း en မရှိtendrás la necesidad က de pagar impuestos, asi Que todo lo Que Gane trabajando podrás utilizarlo မသန်စွမ်း tus gastos ။

en cuanto အယ်လ် Clima, si အဘယ်သူမျှမ te gusta la lluvia, ဒူဘိုင်း es el sitio စံပြမသန်စွမ်း ti, ya Que siempre está soleado ။ por otra Part, en invierno Las temperaturas se encuentran entre 15 ° y က 25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, lo Que un excelente Clima မသန်စွမ်း aquellas ES တစ် Las Que မျှ Les gusta el frío personas ။

Además, el ပို့ဆောင်ရေးpúblico es sumamente el económico, gastar unos 100 $ aproximadamente အယ်လ် mes en သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, y က tienen la gasolina muy barata por si quieres tener un အော်တို en esta Ciudad puedes ။

Desventajas က de trabajar en ဒူဘိုင်း

Buenos, el Clima primeramente, lo Que puede SER una ventaja ဏ desventaja က de acuerdo က de quien lo perciba ။ မသန်စွမ်း Persona မျှ Les agrade el ကယ်လိုရီ Que aquellas, tienen Que ဖုံးကိုဓားရှည် Que ဒူဘိုင်း Tien muy altas temperaturas en verano, အယ်လ် punto က de Que es casi insoportable salir a la Calle မရှိ Persona Que odien el ကယ်လိုရီ en exceso aquellas recomendable မသန်စွမ်း ES entonces ။

Otra cosa es Que မျှ puedes vivir con ninguna ပုဂ္ဂိုလ်ရေး del sexo opuesto တစ် menos က de Que ပင်လယ် tu marido / mujer ဏalgún pariente, ya Que esto está penado por la ley con una Pena က de un añoက de prisión en el mejor က de los casos, y က el ပေဂုရ incluso puedes SER deportado del país en ။ Tener relaciones con alguien si estar casado y က Las relaciones homosexuales tambiénestán penadas con cárcel။

es importante tener en cuenta la vestimenta, en ese sentido, မြက်ပင် Que buscar la forma က de vestir siempre က de manera သမ္မာသတိရှိသော y က modesta, esto en အထူးသဖြင့် en el caso de las mujeres cuando se encuentran en ခဲ့သည်များ concurridos, ya Que enseñarက de စရဖ con un escote ဏ minifalda puede SER visto como un acto က de provocación။

Asimismo, pese တစ် Que se trate က de Un país perfecto မသန်စွမ်း tomar el sol, hacerlo el topless es un acto Que está 100% prohibido ။

por otra Part, tambiénမြက်ပင် Que tomar en cuenta el alto costo de la vida en ဒူဘိုင်း, Que ya, aunque puedas ganar mucho con tu trabajo, una Gran Part siempre es gastada en alquiler, comida က y el ocio también။ အဘယ်သူမျှမ obstante tienen la ventaja de la gasolina, Que es sumamente barata ။

Normalmente Las Persona Que viven en ဒူဘိုင်း suelen salir တစ်နေရဆဲ, ya productos alimenticios en esta Ciudad tienen un costo sumamente elevado, ya Que la mayoríaသား importados cocinar tú mismo resulta una tarea muy costosa, puesto Que los Que ။ Además, salir တစ်နေရဆဲ en la Calle tampoco es muy barato Que ပင်လယ် diga, pero es mejor en comparación con cocinar ။

ဒူဘိုင်း es el mejor!

Trabajar en ဒူဘိုင်း အပြစ်တရား duda es una စိတ်ကူး Que resulta bastante atractiva debido အယ်လ် Gran salario Que puedes obtener ya los lujos Que ofrece esta Ciudad ။ တစ်ဦးက pesar del alto costo de la vida, puedes llevar una vida estable အီး incluso lujosa dependiendo del tipo က de trabajo Que က y lo Que Gane por el obtengas ။

Existen muchas oportunidades က de trabajo Que puedes hallar en esta Ciudad, sobre todo si eres una persona Que cuenta con un título, ya Que siempre andan en busca က de ပုဂ္ဂိုလ်ရေး cualificado မသန်စွမ်း ofrecerles empleo ။

အဘယ်သူမျှမ esperes စရဖ encuentra tu trabajo soñado en la Ciudad စရဖရီကာ del Mundo, donde podrás ganar UNO က de los mejores salarios တစ် nivel mundial y က disfrutar အယ်လ်máximo။

¿ Que tipos က de puesto က de trabajo existen en ဒူဘိုင်းမသန်စွမ်း Persona expatriadas?

en ဒူဘိုင်းမြက်ပင် todo tipo က de ofertas laborales, sobre todo မသန်စွမ်း Persona ya Que siempre están buscando ပုဂ္ဂိုလ်ရေး cualificado မသန်စွမ်း trabajar en sus empresas expatriadas ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los puestos က de trabajo en ဒူဘိုင်း brindan salarios bastante favorecedores y က esto, junto con el Gran númeroက de oportunidades က de empleo Que မြက်ပင်, lo convierten en una Ciudad excelente မသန်စွမ်း conseguir empleo ။

en este artículo te contaré sobre Las oportunidades က de empleo Que ofrece ဒူဘိုင်း မသန်စွမ်း Las expatriadas personas ။

Oportunidades က de empleo Que ofrece ဒူဘိုင်း 2019

¿ por Que ဒူဘိုင်း ofrece empleo မသန်စွမ်း Las inmigrantes personas?

ဒူဘိုင်း Tien una políticaတစ် puertas abiertas မသန်စွမ်း todo los inmigrantes y က ofrecen muchas ofertas laborales မသန်စွမ်း Persona Que posean título y က especializaciones မသန်စွမ်း trabajar en sus empresas ။ ဒူဘိုင်းestá interesado en tener profesionales trabajando con ellos ။

Las Persona ဘာသာစကားနှစ်မျိုး con buen manejo del inglésမြက်ပင် Grand posibilidades က de trabajo, ya Que ဒူဘိုင်း es la Ciudad က de los negocios, y က siempre tienen Que comunicarse con client internacionales, por lo Que necesitan ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que maneje varios idiomas မသန်စွမ်း estos puestos က de trabajo မသန်စွမ်းAdemás, ။

¿ Que tipo က de trabajo puedo encontrar en ဒူဘိုင်း si ပဲပုပ် expatriada?

Esta es la cuestión, ဒူဘိုင်း ofrece todo tipo က de empleos, pero los စရဖ demandados siempre သား los mejor pagados, aquellos empleos Que မြို့တော်ဝန် demanda သားမသန်စွမ်း Persona tienen profesionales Que se encuentren especializadas en la ingeniería y က Las los negocios, el turismo, Las construcciones, telecomunicaciones ။

Asimismo, también se အရှင် muy interesados ​​en ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que pueda desenvolverse en el ဧရိယာက de atenciónအယ်လ် client, como en puestos က de trabajo como agent ခေါ်ဆိုခစင်တာ, meseros, recepcionista, entre otras cosas ။

en caso က de Que မျှသမုဒ် una persona Que cuente con una cualificación, ဒူဘိုင်းtambién Tien empleos en ámbitos como la construcciónမရှိ obstante, este tipo က de empleos အဘယ်သူမျှမသား tan Bien pagados en comparaciónတစ် los Que ဗန် y က si ဆုံးဖြတ်တဲ့ Persona profesionales, dirigidos ir တစ် vivir တစ်ဒူဘိုင်းအပြစ်တရား tener seguridad က de Que un buen salario recibirás, puede Que Terminator envuelto en una situación precaria ya Que vivir aquí en muy costoso ။

တစ်ဦးကcontinuación, te mostraré en un listado los posibles empleos Que podrás encontrar si aplicar por un puesto က de ဆုံးဖြတ် trabajo en ဒူဘိုင်း:

Esta es la cuestión, ဒူဘိုင်း ofrece todo tipo က de empleos, pero los စရဖ demandados siempre သား los mejor pagados, aquellos empleos Que မြို့တော်ဝန် demanda သားမသန်စွမ်း Persona tienen profesionales Que se encuentren especializadas en la ingeniería y က Las los negocios, el turismo, Las construcciones, telecomunicaciones ။

Asimismo, también se အရှင် muy interesados ​​en ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que pueda desenvolverse en el ဧရိယာက de atenciónအယ်လ် client, como en puestos က de trabajo como agent ခေါ်ဆိုခစင်တာ, meseros, recepcionista, entre otras cosas ။

en caso က de Que မျှသမုဒ် una persona Que cuente con una cualificación, ဒူဘိုင်းtambién Tien empleos en ámbitos como la construcciónမရှိ obstante, este tipo က de empleos အဘယ်သူမျှမသား tan Bien pagados en comparaciónတစ် los Que ဗန် y က si ဆုံးဖြတ်တဲ့ Persona profesionales, dirigidos ir တစ် vivir တစ်ဒူဘိုင်းအပြစ်တရား tener seguridad က de Que un buen salario recibirás, puede Que Terminator envuelto en una situación precaria ya Que vivir aquí en muy costoso ။

တစ်ဦးကcontinuación, te mostraré en un listado los posibles empleos Que podrás encontrar si aplicar por un puesto က de ဆုံးဖြတ် trabajo en ဒူဘိုင်း:

trabajos Otros:

 • Profesionales del ကဏ္ဍ financiero
 • Barman
 • စာရင်းကိုင်
 • Analistas က de riesgos
 • Desarrolladores က်ဘ်ဆိုက်
 • Ingenieros က de todo tipo
 • Enfermeros
 • Profesionales en ventas
 • Médicos profesionales
 • Profesionales del ကဏ္ဍ turismo
 • Programadores

¿ Que necesito မသန်စွမ်း trabajar en ဒူဘိုင်း si ပဲပုပ် expatriada?

una persona emigrante puedes tener Grand oportunidades က de obtener un en caso က de Que သမုဒ် empleo en ဒူဘိုင်း။ un buen tienen လာ့စ်ဗီး Persona hispanohablantes Que además manejo del inglés siempre tienen posibilidades ။

en ese sentido, si deseas trabajar en ဒူဘိုင်း y က recibir un empleo Que se encuentre Bien remunerado es necesario Que cuentes con un título y က Estes especializado en alguna de las profesiones demandadas como Las Que comentábamos anteriormente ။

Ademásက de esto, es importante Que un buen manejo del inglés, ya Que es una Ciudad cuya población es en su mayoría extranjera tengas, es por ello Que es necesario saberse desenvolver en el idioma ရေပန်းစားက de todo စရဖ: el inglés။ en ese sentido, hablar inglésestá por encima က de hablar en အာရပ် si deseas encontrar trabajo en la Ciudad က de ဒူဘိုင်း.

si ya cuentas con estas características, el siguiente Paso es obtener una ဗီဇာက de trabajo ။ ¿Cómo lo haces? Buenos, primer ခဲ့သည်များ en, necesitas SER contratado por una empresa Que ya se encuentre asentada en la Ciudad က de ဒူဘိုင်း။

una vez Haya ဆီဒို contratado, la empresa Que te Haya escogido será quien se encargue က de DART tu ဗီဇာက de trabajo, haciendo todo el Proceso necesario မသန်စွမ်း poder proporcionártelaမသန်စွမ်း Que comiences တစ် trabajar con ellos ။

¿Cuánto puedo cobrar trabajando en ဒူဘိုင်း?

la respuesta က de esta pregunta en realidad မျှ puede SER exacta, la Que el salario en ဒူဘိုင်းvaría en Gran medida က de acuerdo အယ်လ် trabajo Que desempeñes။ por lo menos un médico Que posea una especialización puede ganar unos 18.000 $ mensuales aproximadamente ။

lo mejor က de todo el hecho က de Que မျှ es necesario pagar ningún tipo က de impuestos si trabajas en esta Ciudad ES ။

si deseas comenzar တစ် planificar una vida en es necesario Que tengas seguridad က de lo Que haces y က tener Clara tus expectativas con la realidad ဒူဘိုင်း, ya မျှ todo será tan Facility Que ။ si အဘယ်သူမျှမ te encuentras en unas buena condiciones laborales puede Que tengas Que pasarla mal, ya Que se trata က de un ခဲ့သည်များ caro donde vivir, y က los gastos todo tener un buen salario မသန်စွမ်း poder costear necesitas ။

ဒူဘိုင်း en အဘယ်သူမျှမ existe un salario mínimo, y က por lo tanto tendrás Que realizar una investigaciónက de acuerdo အယ်လ်ဧရိယာ en donde desees trabajar မသန်စွမ်း poder ဖုံးကိုဓားရှည်cuántopodrías obtener trabajando en tu ကဏ္ဍ။

¿Cómo puedes investigar? က de tu ဒေသဆိုင်ရာ Que ya se encuentren en la Ciudad က de ဒူဘိုင်း, Las cuales actualmente သား muchas, y ကpodrás poner en contacto con အဲလာမယ့်través de Grupo က de Facebook ကအဆောက်အဦ, esta investigación puedes realizarla တစ်través de အင်တာနက်, Bien ဏ, consultando Persona ။

Asimismo, puedes ဖုံးကိုဓားရှည်cuántopodrías ganar ya Que muchos empleadores အယ်လ် realizar una oferta က de trabajo, ခှ directamente Las condiciones laborales က y el posible salario Que podrías obtener en Tal compañía။

Descubre lo Que piensan los expatriados က de la vida en ဒူဘိုင်း

သိန် duda, ဒူဘိုင်း es una excelente Ciudad မသန်စွမ်း Persona expatriadas Que estén buscando trabajo, ya Que ademásက de SER Un país sumamente Rico, también tienen una Gran demanda အလုပ်သမား, lo Que lo mar က de oportunidades မသန်စွမ်း los profesionales Que deseen trabajar un hace ။

Ademásက de esto, es importante destacar Que los ဒူဘိုင်း en salarios သား bastante Buenos y က aunque la vida ပင်လယ် costosa, puedes vivir က de forma estable အပြစ်တရားningún problema y က DART UNO Que otro lujo con el salario Que recibas trabajando en esta Ciudad ။

Asimismo, si eres expatriadas မျှserá un inconveniente မသန်စွမ်း ti adaptarte a la tu misma ဒေသဆိုင်ရာ con completa facilidad debido တစ် Que la Gran mayoría de la población en esta က de cultura, ya Que la diversidad ယဉ်ကျေးမှုaquí es bastante amplia, siendo Que puedes encontrarte con Persona Ciudad con Persona extranjeras ။

si ahora estás convencido က de Que deseas trabajar en ဒူဘိုင်းတစ်través de los diferentes Portal con ofertas က de solicitar puesto က de trabajo en un အင်တာနက် puedes empleo en ဒူဘိုင်း la က်ဘ် en Que မြက်ပင်။

Nosotros te recomendamos Que antes estar seguro က de, un ပေါ်တယ် el cual ပင်လယ် seguro မသန်စွမ်း poder buscar empleo utilices ya Que existen muchos estafadores Que disfrazan sus ofertas como oportunidades y က resultan SER un completo engaño, asi Que mucho cuidado antes က de aceptar una oferta က de trabajo အပြစ်တရား ထိုအခါ Que realmente estás haciendo ။

¿Cómo es trabajar en ဒူဘိုင်း?

ဒူဘိုင်း es una de las စရဖ importantes y ကရီကာ Nacional del Medio Oriental ။ Esta forma တစ်ဦးအဘူ Dabi, Sharjah, အယ်လ် Sultanato က de အိုမန် Ajman y က Ras Al-Khaimah los Emiratos အာရပ် UNIDO junto ။ Estos pequeños estados အာရပ် se ဟန် caracterizado por un exponencial crecimiento y က desarrollo gracias a la explotación de la minería။

Como Toda Nacional en desarrollo, este paísestá dando တစ် profesionales en todo los ámbitosမသန်စွမ်း ocupar puestos က de importancia apertura ။ ¿ Buscas migrar တစ် una tierra donde Las oportunidades Sean muchas y ကမသန်စွမ်း todo? ဒူဘိုင်း tu destino ES ။

¿Cómo es trabajar en ဒူဘိုင်း?

breve ReseñaHistóricaက de ဒူဘိုင်း

Existen muchas dudas en la actualidad sobre el significado etimológicoက de ဒူဘိုင်းအပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, se ခရီး Que puede tener dos obvios သွရီဂငျြ: အာရဏ persa, debido တစ် Que la influencia က de estos pueblos en el golfo ဟက်တာဆီဒိုစရဖ Que manifiesta ။

အယ်လ် registro စရဖ antiguo Que se Tien de la utilizaciónက de ဒူဘိုင်း como términoမသန်စွမ်း referirse တစ် una ဒေသဆိုင်ရာဒေတာ del año 1095, cuando hizo acto က de presencia en un libro del geógrafoအဗ္ဗဒူလာဘင် Abdus Azi Al-Bakri အယ်လ် Andalesi, quien en su obra compiló los relatos က de distintos comerciantes Que Si provenían de la ကျွန်းဆွယ်arábiga။

Posteriormente la ဒေသဆိုင်ရာcomenzóတစ် cobrar preponderancia ya SER reconocida en ယူရိုပါလိဂ် gracias တစ် Que se descubrió Que en အဲလာhabía perlas en abundancia က y los venecianos solían frecuentarla en su busca ။ con el Paso del tiempo, los Italiano la nombraban "Dibei" က y la definían como una vasta ဒေသ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los británicos, posteriormente la llamarían como "အယ်လ် Wals" ။ el Paso del tiempo Con, se asoció el nombre con el término "Daba" el cual significa críaက de langosta en အာရပ်။ သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, los historiadores အာရပ် aseguran Que ဒူဘိုင်း proviene del término "Yadub" el cual significa "ခဲ့သည်များ en el Que un Rio se desliza sobre tierra ကုမ္ပဏီတွေ" ။

Otra terminología, က de သြရီဂျင်ကို persa, explica Que ဒူဘိုင်း proviene de la combinación de las palabras du y က bradr (လုပ်ဆောင်စရာ y က Hermanos, respectivamente) Las cuales haríanalusiónတစ် dos asentamientos gemelos ။ la စရဖ aceptada က de Toda အဲလာ es, အပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, la teoría Que အန်စာတုံး Que ဒူဘိုင်း es el diminutivo del persa "Daba" el cual significa mercado ။

se ခရီး Que la ဒေသက de ဒူဘိုင်း ခေတ် conformada por praderas y က sabanas ရီကာ en ဂီက y vegetación, pero Que con el Paso del tiempo fue adquiriendo Las condiciones áridas Que hoy la caracterizan ။ Las razones por Las cuales estas condiciones climatológicas cambiaron, pero probablemente se deba တစ် un Proceso သဘာဝအ del planeta desconocen se ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los registros စရဖ antiguos Que se tienen က de asentamientos humanos en la ဒေသဆိုင်ရာ datan က de los 932-948 DC က aproximadamente años။ သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, se ဟန် encontrado varios restos arqueológicossasánidas en Las peripecias က de ဒူဘိုင်းက y esta Gran dinastía persa surgió en el Siglo IV ။ ပင်လယ်ပြင် como ပင်လယ်, ninguno က de los asentamientos tuvo tanta relevancia hasta ahora ။

Desde tiempos inmemoriales, ဒူဘိုင်း ဟက်တာဆီဒို una tierra con abundantes recursos naturales ။ Sus primeros habitantes fueron comerciantes က de perlas y က, debido a la importancia geoestratégica de la ဒေသ, Las rutas comerciales Que transitan por el ခဲ့သည်များ siempre fueron က de Gran trascendencia por estar en el golfo pérsico။

Dichas rutas comerciales fueron capturadas por los Grand imperios como Turquíaဏ Gran Bretaña en distintos momentos de la historia del emirato, hasta Que definitivamente pasaron တစ် SER Part de la administración inglesa hasta los años 60, cuando este pequeño အာရပ် emirato acabó por obtener definitivamente su autonomía။

စီးပွားရေးကို ဒူဘိုင်း se caracterizó por SER un tanto irrelevante hasta Que el pequeño estado encontró yacimientos က de petróleo en su subsuelo, asi como una cantidad importante de Oro y က otros minerales preciosos က de los cuales ဟက်တာ hecho uso consciente ။

Esto hizo, junto a la conformaciónက de los emiratos အာရပ် UNIDO, Que la economíaက de este país repuntara တစ် los niveles တကယ်တော့considerándosele UNO က de los Pais စရဖ Rico del Medio Oriental ။ လာ့စ်ဗီး principales Fuentes က de ingreso က de este país se deben အယ်လ်ကဏ္ဍconstrucción, financiero y ကအယ်လ် turismo, los cuales este paísဟက်တာ sabido explotar ။

တစ်ဦးဒူဘိုင်း Migrar

မသန်စွမ်း တစ်ဦးဒူဘိုင်း migrar မြက်ပင် Que tomar en cuenta distintas características inherentes a la ဒေသ။ el viaje emprender Aunque el país es က de los စရဖpacíficos de la ဒေသဆိုင်ရာ del Medio Orient, မြက်ပင် Que tomar en consideración la calidad y က costo de la vida, Las condiciones climático-ambientales က y la cultura de la ဒေသမသန်စွမ်း poder ။

una de las cosas စရဖ importantes es, muy တစ် pesar de la publicidad turística Que se los medios က de comunicaciónအယ်လ် respecto က de en ့ ဒူဘိုင်း, Que el alto costo de la vida en esta Ciudad un tanto elevado en comparación con otras Ciudad pertenecientes တစ် los emiratos အာရပ် UNIDO como ဘူ Dabi, por ejemplo ES ။

ကုန်ကြမ်းclimática, Las temperaturas de la ဒေသသား muy elevadas y က esto puede llegar Persona algunas တစ် SER un problema မသန်စွမ်း en ။ တစ်ဦး Las profundas diferencias culturales Que existen debido တစ် ello, la Religion (အစ္စလာမ်ဘာသာ) puede suponer otro impedimento မသန်စွမ်း el ရွှေ့ပြောင်း occidental Sumado ။

သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, Las condiciones မသန်စွမ်း migrar en este país (donde la mayoría de la población es extranjera) သား de las စရဖóptimas en comparación con otras Nacional de la ဒေသဆိုင်ရာ donde existe Gran tolerancia con respecto a la diversidad ယဉ်ကျေးမှု။

en ကုန်ကြမ်းက de ahorro, es mucho စရဖငှားရမ်းနိုင်သော migrar တစ် otras Ciudad က de los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, con un buen empleo y က esfuerzo ဒူဘိုင်း sigue siendo un destino ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်မသန်စွမ်း migrar en el medio Oriental ။

¿ Encontrar trabajo en ဒူဘိုင်း es Facility?

Este país es, producto က de su reciente crecimiento económico, UNO က de los Pais စရဖမသန်စွမ်း apropiados အယ်လ် Medio Oriental migrarမရှိတစ်ကိုယ်တော် porque su población es mayoritariamente extranjera, တရုတ် porque el país es UNO က de los စရဖ estables políticamente hablando de la ဒေသ။

ဒါဟာမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း es una de las ဒေသဆိုင်ရာစရဖ inestables del Mundo por razones religiosas y ကpolíticas, por lo tanto, en medio က de tanto caos, ဒူဘိုင်း, y los otros pequeños estados Que conforman တစ် los Emiratos အာရပ် UNIDO se perfilan como una un "o joya en el desierto" "အိုအေစစ် en medio del desierto" ။

lo စရဖ importante မသန်စွမ်း poder တစ်ဦးဒူဘိုင်း migrar es un visado က de trabajo otorgado por el gobierno က de ဒူဘိုင်း။ မသန်စွမ်း obtenerlo es imperioso Que la compañía Que desee contratar tus servicios te Haya efectuado la contratación previamente ။ de otra forma မရှိpodrás optar por esta documentación။

la empresa contratante es la encargada က de gestionar el visado con Las autoridades က de ဒူဘိုင်း။ Otro က de los requisitos စရဖ importantes es hablar အာရဗစ်, o en su defecto, desenvolverse Bien con el Inglés။ por tanto, si deseas optar por trabajar en aquella Nacional es necesario tener instrucción en el idioma materno က de ဒူဘိုင်း။

Normalmente တစ် lleguen ပုံမှန်အတိုင်း Que Las empresas ES contratar inmigrantes မသန်စွမ်း trabajar en ဒူဘိုင်း ကုန်တင်က de alta gerencia como gerencias en relaciones Publica ဏ en el ဧရိယာက de turismo ocupar မသန်စွမ်း, ya Que en esta ဧရိယာသား muy buscados este tipo က de profesionales ။

si အဘယ်သူမျှမ se tienen conocimientos especializados ဏ Estudio es muy poco ဖြစ်နိုင်ခြေ Que တစ်ဦးဒူဘိုင်း migrar တစ်ဦး muy bajos costos servicios los ဏပင်လယ် una opciónအလားအလာ, ya Que en este país existe Gran afluencia က de inmigrantes ပါကစ္စတန်, indios y က egipcios Que se encargan က de ocupar los puestos က de trabajo Que မျှ requieren က de educación universitaria ။

Aunque en este país se buscan profesionales especializados en el ámbito gerencial, la creciente migraciónဟက်တာ hecho un tanto စရဖ complicado conseguir un puesto က de trabajo en la ဒေသ။ el ဧရိယာ de las contrataciones estiman Que မသန်စွမ်း los años 2019-2020 será un tanto စရဖ complicado acceder တစ် puestos က de trabajo en la ဒေသဆိုင်ရာ en Páginasကို web especializadas ။

¿Dónde puedo encontrar ofertas က de empleo en ဒူဘိုင်း?

Como se ဟက်တာ dicho, la demanda က de empleo en ဒူဘိုင်း se Estima Que se reducirá exponencialmente en el 2019 က y el año 2020 venidero, debido a la ကြီးမားmigración y က Las exigencias cada vez စရဖ elevadas en ကုန်ကြမ်းသင်ရိုး။

si cuentas con la síntesisသင်ရိုး adecuada y က deseas migrar တစ် UNO က de los Pais စရဖ Rico က y exóticos del Mundo, debe acudir a la စရဖလူကြိုက်များ ya Que en အဲလာ se consiguen variadas ofertas က de empleo Que pueden SER က de su interés။ Esta página cuenta con un millónက de visitantes က de todo el Mundo Que buscan asesoríaင información sobre empleos en ဒူဘိုင်း.

¿Cómo es trabajar en Emiratos အာရပ် UNIDO?

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Emiratos အာရပ် UNIDO သား una de las economíasက de vanguardia en el medio Oriental en la actualidad ။ Ello se debe a la sabia administraciónက de sus recursos က y la aplicaciónက de medidas စီးပွားရေး Que ဟန် permitido Gran prosperidad en la ဒေသ။ Debido တစ် estas razones, muchos profesionales extranjeros desean conseguir trabajo en ellos ။

en la actualidad, conseguir trabajo en los emiratos အာရပ် UNIDO es posible gracias အယ်လ် impulso del turismo က y la creaciónက de zonas Franca en dicho conglomerado, lo cual propicia la contrataciónက de profesionales က de todo el Mundo Que deseen echar raíces en el medio Oriental y က propiciar el desarrollo က de los Emiratos ။

hoy explicaremos algunos aspectos importantes တစ် destacar မသန်စွမ်း migrar ။

Cómo es trabajar en Emiratos အာရပ် UNIDO

breve ReseñaHistóricaက de los Emiratos အာရပ် UNIDO

Según los Dato históricos, los primeros asentamientos humanos en la ဒေသဆိုင်ရာ Que hoy se conoce como အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု datan de la edad del Bronce (Siglo VII DC) က y se vieron inmediatamente influenciados por el auge del islam ။

အယ်လ် dominio က de monarquíasvernáculas fue perenne hasta el siglo XVI, cuando Las potencias europea (Gran Bretaña, especialmente) de la ဒေသက y administraron los recursos က de los ထိန်းချုပ် tomaron အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု.

la ဒေသဆိုင်ရာခေတ် abundante en perlas, razón por la cual el comercio de las mismas ခေတ် UNO က de los စရဖ importantes medios က de ingreso de la ဒေသ, asi mismo, la pesca ခေတ် otra de las principales Fuentes က de ingreso ။

Antes del dominio europeo de la ဒေသ, esta ဒေသဆိုင်ရာခေတ် controlada por belicosas tribus အာရပ်။ Estas se dedicaban အယ်လ် saqueo y က robo က de barcos mercantes Que atravesaban la ဒေသ, razón por la cual la Costa က de los အမှန်တကယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ခေတ် conocida como "la Costa က de los piratas" ။

Durant el Siglo XIX, los jeques de las tribus Que habitaban en la ဒေသဆိုင်ရာ se enfrentaron က de manera activa y က beligerante Contra los británicos cometiendo actos က de piratería, cosa Que culmina con la firma က de un tratado en 1820 con los jeques, asentando entonces la condiciónက de protectorado de la potencia europea en la ဒေသ။

el añoက de 1971 en el tiempo, la ဒေသဆိုင်ရာpasaríaတစ် ganar su စုစုပေါင်းautonomía Con, cuando el imperio británicoconcedió la independencia y က su protectorado culmina sobre ESA Part de la ကျွန်းဆွယ်က de အာရေဗျ။ es en esta década cuando seis jeques de la ဒေသဆိုင်ရာ se unen y က conforman los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု Tal como se conocen hoy ။

Aunque el tipo က de gobierno က de los emiratos puede considerarse una monarquíaဖက်ဒရယ်, cada UNO က de los departamentos Que la conforman en la actualidad tienen Gran autonomíaစီးပွားရေး y ကမူဝါဒ, lo cual garantiza una existencia sana entre Las monarquías Que lo conforman ။

လာ့စ်ဗီးmonarquías Que conforman este conglomerado သား: ဘူ Dabi, Ajmán, ဒူဘိုင်း, Fuyaira, Ras Al-Jaima, Sarja y က Umm Al-Qaywayn ။

un principio, la conformaciónက de los en emiratos အာရပ် UNIDO garantizó cierta autonomía y က estabilidad စီးပွားရေးမသန်စွမ်း sus estados miembros မရှိ fue hasta Que el descubrimiento က de yacimientos petrolíferos pero en la ဒေသဆိုင်ရာ le dieron la oportunidad က de alcanzar Gran prosperidad y က desarrollo ။

en la actualidad, la economíaက de los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ocupa el 30 ° puesto mundial, con un PIB က de $ 716.173 millones, con un ingreso နှုန်း capita က de $ 68.662 ။ su Indicator က de desarrollo humano ocupa el puesto número 42 desde el año 2016 ။

တစ်ဦး Emiratos အာရပ် UNIDO Migrar

မသန်စွမ်း တစ်ဦး los Emiratos အာရပ် UNIDO migrar se deben considerar algunos aspectos Que características inherentes a la ဒေသ။ Aunque los emiratos သား todo existen algunos aspectos en cuanto တစ် calidad y က costo de la vida Que es meritorio considerar el Medio Orient, က de los Que gozan က de စရဖ estabilidad política y ကလူမှုရေး en ။

por ejemplo, en algunas de las Ciudad Que lo conforman, es mucho စရဖ barato vivir Que en otras ။ အဘူ Dabi, por ejemplo, es una de las Ciudad donde se puede ahorrar y က vivir dignamente အပြစ်တရား el riesgo က de sufrir Las consecuencias de la creciente inflación Que está afectando en la actualidad တစ်ဒူဘိုင်း, အယ်လ် Ciudad စရဖ Grande y က poblada က de los emiratos ။

Otro က de los aspectos တစ် considerar en cuanto a la calidad က de vida se refiere မသန်စွမ်း တစ်ဦး los Emiratos အာရပ် UNIDO migrar el Clima ES ။ လာ့စ်ဗီး altas temperaturas က y la poca humedad pueden SER un problema မသန်စွမ်း Persona မျှestén acostumbradas တစ် Clima အလားတူ Que ။

el aspecto religioso ယဉ်ကျေးမှု en, puede Que la fuerte influencia del islam y က su liturgia tan un motivo မသန်စွမ်း Que los inmigrantes မျှ tomen တစ် los emiratos အာရပ် UNIDO como destino က de migración estricta ။ သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, en comparación con otros Pais del Medio Oriental la tolerancia con la cultura occidental es muy amplia ။

la inmensa mayoríaက de los habitantes က de los Dato estadísticos, Según emiratos အာရပ် UNIDO especialmente en el medio Oriental သား extranjeros, el Mundo en lo cual le otorga una diversidad ယဉ်ကျေးမှုúnica, donde es sabido Que Las escuelas fundamentalistas del islam y က ciertas sectas extremistas suelen SER implacables con el occidental Mundo ။

¿ Encontrar trabajo က de alta gerencia en los Emiratos အာရပ် es Facility?

ယင်းကြောင့် ofertas က de empleo en Emiratos အာရပ် UNIDO se refiere, en este país ofrecen muchos puestos က de trabajo, especialmente မသန်စွမ်း ocupar puestos က de alta gerencia en empresas ဦးhotelería, ya Que este estado ဟက်တာ invertido muchísimo dinero en estos aspectos, los cuales hoy le están generando Grand dividendos ။

de hecho, una de las principales Fuentes က de ingreso က de los emiratos အာရပ် UNIDO en la actualidad se debe အယ်လ် turismo, razón por la cual se está viendo en la ရုပ်မြင်သံကြား occidental infinidad က de comerciales promocionando viajes a la ဒေသ။

သို့ trabajar en los Emiratos အာရပ် UNIDO es necesario un visado က de trabajo အပြစ်တရား el cual es ခံ့ညား ejercer ningún puesto အလုပ်သမားရေးရာ en la ဒေသ။ မသန်စွမ်း ello, la empresa contratante debe gestionar todo lo referente အယ်လ် otorgamiento del mismo con Las autoridades က de los emiratos ။

Otro က de los requisitos စရဖ importantes es el dominio del idioma vernáculoဏ en su defecto manejar el inglés con fluidez ။ တစ်ကိုယ်တော် con estos requisitos, es cuestiónက de tiempo မသန်စွမ်း movilizarse a la ဒေသက y ejercer algún puesto က de alta gerencia ။

Como se ဟက်တာ dicho, los en အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု se busca mayoritariamente profesionales Que estén en capacidad က de ejercer puestos က de alta gerencia en ဧရိယာ como စသည်တို့ကို Las finanzas, Las relaciones Publica, el turismo, အရပ်ဘက်ingeniería, por ello, si se quiere tener éxito en Ciudad como ဒူဘိုင်းဘူ Dabi, lo စရဖဏ adecuado tener un amplio သင်ရိုးညွှန်းတမ်း eS ။

¿ဟေ trabajo က de ဘာဟာgraduaciónဏ poca remuneraciónစီးပွားရေး en los Emiratos အာရပ် UNIDO?

မသန်စွမ်း conseguir trabajo en los emiratos အာရပ် UNIDO es necesario tener un သင်ရိုးညွှန်းတမ်း especializado ။ el ကဏ္ဍ servicios ဏconstrucción en, específicamente en puestos က de ဘာဟာgraduación como limpieza ဦး obreros, es prácticamenteခံ့ညား conseguir puestos က de trabajo debidamente remunerados ။

Ello se debe a la ကြီးမားရှိမှာပါကစ္စတန်, ဟိန္ဒူ, y egipcia Que se encuentra en la ဒေသ, la cual ocupa estos puestos က de trabajo တစ် muy bajo costo မသန်စွမ်း Las empresas ။ Incluso, se ဟန် visto casos en los Que estas Persona aceptan trabajos por menos က de 200-300 $ dólaresအယ်လ် mes, lo cual supone Que la Mano မှက de obra en este paísမျှ es especializada y က es barata ။

ဒူဘိုင်း

¿Dónde puedo encontrar ofertas က de empleo en los Emiratos အာရပ် UNIDO?

ထဲမှာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, como hemos dicho, se presentan muchas oportunidades sustanciosas က de empleo en puestos က de မီဒီယာတစ်ဦး alta graduación (gerencias en hotelerías, puestos စသည်တို့ကို empresas financieras, en) Que pueden SER aprovechados por profesionales en el ဧရိယာက de turismo, relaciones Publica, finanzas, economía , etc

သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, se Estima Que မသန်စွမ်း los años 2019-2020 se reducirán paulatinamente Las ယောဘသည်ကမ်းလှမ်းချက်များ debido a la ကြီးမားmigración proveniente က de Pais como Egipto ဏအိန္ဒိယ။ မသန်စွမ်း poder obtener Las mejores ofertas က de empleo, lo စရဖ adecuado es acudir တစ် plataformas Que ofrezcan servicios က de contratación en los Emiratos အာရပ် UNIDO ။

si usted cuenta con el သင်ရိုးညွှန်းတမ်း adecuado y က Tien ese espíritu aventurero Que requiere el viajar အယ်လ် medio Oriental မသန်စွမ်း trabajar, Consultation nuestra página, pues nos especializamos en ubicar puestos က de trabajo en empresas alojadas en los Emiratos အာရပ် UNIDO ။

la siguiente ကို web representa တစ် una corporación internacional Que ofrece puestos က de trabajo တစ် profesionales Que deseen vivir en los Emiratos အာရပ် UNIDO။ Esta página recibe visitas diarias က de စရဖက de un millónက de Persona, lo cual la hace de las စရဖတေးဂီတ y က Popular က de todo အင်တာနက်မသန်စွမ်း conseguir empleo en los Emiratos အာရပ် UNIDO ။

¡ Aproveche la ocasiónက de trabajar en ဘူ Dabi ဏဒူဘိုင်း!

ဒူဘိုင်းမြို့မှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ

¿တည်ရှိ mucha competencia အလုပ်သမားရေးရာ en ဒူဘိုင်း? ¿ Que necesitas မသန်စွမ်း sobresalir del resto?

Trabajar en ဒူဘိုင်း es una de las mejores oportunidades မသန်စွမ်း profesionales jóvenesက de lograr sus meta en el mercado internacional ။ သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, la competencia es muy အီရတ်, considerando Que Las nuevas ဟန် el mercado တစ် niveles inconmensurables expandido tecnologías။ Ahora, se compite မျှ un mercado segmentado en, UNO mundial en တရုတ်။

Ello también aplica cuando se habla က de trabajar မသန်စွမ်း una transnacional en el extranjero, Tal como sucede en ဒူဘိုင်း actualmente ။

အယ်လ်ကြီးမား crecimiento económicoက de esta, la Ciudad စရဖ Grande က de los emiratos အာရပ် UNIDO le Permit တစ် Las empresas radicadas en esta Ciudad la búsquedaက de profesionales extranjeros cualificados မသန်စွမ်း ocupar ကုန်တင် empresariales ။ ¿ pero cómo destacar en un mercado tan altamente competitivo? hoy te explicaremos cómo။

breve ReseñaHistóricaက de ဒူဘိုင်းက y los Emiratos အာရပ် UNIDO

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Dato históricos arrojan Que la ဒေသဆိုင်ရာ en la Que hoy se radican los Emiratos အာရပ် UNIDO fue habitada por vez primera por humanos en el siglo VII DC, coincidiendo, casualmente, el auge del islam con ။

ဒေသဆိုင်ရာ en la Que hoy reposa la Ciudad က de ဒူဘိုင်း, ခေတ် conocida por sus ရီကာ rutas comerciales la, donde Las perlas el ကျောင်းအုပ်ကြီး rubro က de comercialización eran ။ Debido a la importancia က de estas rutas comerciales, Las potencias coloniales europea lucharon constantemente por su dominio, el ထိန်းချုပ်မှုtomó hasta Que el imperio británico။

သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, la autonomía fue တင်ဆက်မှု desde la apariciónက de los primeros asentamientos de las tribus အာရပ် Que dominaban la ဒေသဆိုင်ရာ hasta el Siglo XVI, cuando Gran Bretaña pacifica por တစ် los belicosos jeques de la ဒေသ, Que aceptaron la protecciónက de este imperio တစ် cambio တောင် က de conservar sus títulos y က relativa autonomía။

အယ်လ် dominio británico de la ဒေသဆိုင်ရာculminó en el siglo XX, cuando la superpotencia europea concedió la plena autonomíaတစ် los pequeños emiratos en la décadaက de 1960, မသန်စွမ်း posteriormente estos unirse 1968 en y က, conformar la monarquíaဖက်ဒရယ် conocida como los

အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု.

la economíaက de los emiratos အဘယ်သူမျှမခေတ် muy relevante hasta Que, en la décadaက de 1970 se descubren importantes yacimientos petroleros en la ဒေသ, lo cual causó un impulso ကြီးမားနေတဲ့ su economía, convirtiendo တစ် este estado en la 30 °economía mundial con un PIB က de $ 716.173 millones, un ingreso နှုန်း capita က de $ 68.662 con ။ su Indicator က de desarrollo humano ocupa el puesto 42 desde el año 2016 ။

တစ်ဦး los conforman လာ့စ်ဗီးmonarquías Que အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု သား: ဘူ Dabi, Ajmán, ဒူဘိုင်း, Fuyaira, Ras Al-Jaima, Sarja y က Umm Al-Qaywayn ။ de estas Ciudad-estado, la စရဖ importante en la actualidad က y la စရဖ poblada es ဒူဘိုင်း။

တစ်ဦးဒူဘိုင်း por trabajo Migrar

မသန်စွမ်း တစ်ဦးဒူဘိုင်း migrar မြက်ပင် Que tomar en consideración algunos elementos como el Clima, la cultura, la calidad က de vida က y la Religion ။ Como es evidente, el အစ္စလာမ်ဘာသာ puede llegar တစ် tener ciertas Norma လူမှုရေး Que rigen el comportamiento က de los individuos က de una manera muy distinta a la Que se acostumbra en occidente ။

Ello puede representar un problema မသန်စွမ်း Las mujeres, debido တစ် Que esta ဘာသာတရားကို puede llegar တစ် SER un tanto represiva con la manera က de vestir de las mismas ။ သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေးတစ် diferencia က de otros Pais del medio Orient, donde မြက်ပင် escuelas fundamentalistas mucho စရဖ extremistas, en ဒူဘိုင်းက y los Emiratos အာရပ် UNIDO existe mucha tolerancia ။

Esto se debe a la ကြီးမား cantidad က de extranjeros (la mayoríaက de los habitantes က de los emiratos သား extranjeros ဏ expatriados) lo cual le brinda တစ်ဦး ဒူဘိုင်း una riqueza ယဉ်ကျေးမှု interesante, considerando Que nos encontramos en el Medio Oriental ။

လူမှုရေးကုန်ကြမ်းpolítica y က, los en အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု သား UNO က de los Pais စရဖ estables de la ဒေသဆိုင်ရာ debido တစ် su Gran estabilidad စီးပွားရေး, especialmente ဒူဘိုင်း, la cual es la Ciudad စရဖ poblada del conglomerado ။ Palestina ဏ asi mismo, la Nacional မျှ adolece က de los problemas Que afectan, por ejemplo တစ် Pais como Siria, အီရတ်။

en ကုန်ကြမ်းက de calidad က de vida, မြက်ပင် Que considerar Que တစ်ဦးဒူဘိုင်း migrar puede llegar တစ် SER mucho စရဖ costosos Que otras Ciudad က de los Emiratos အာရပ် UNIDO como ဘူ Dabi ။ Esto se debe a la creciente inflación Que comienza တစ် afectar el bolsillo က de los habitantes က de esta Ciudad ။ သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, posible တစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းက de esfuerzo, generar ahorros ES ။

con respecto အယ်လ် Clima, la Costa Arabica cuenta con temperaturas muy elevadas, lo cual puede suponer un problema မသန်စွမ်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ Persona ဏက de ဒေသဆိုင်ရာ templadas မျှ puedan tolerar el Clima caliente Que ။ Como se ဟက်တာ dicho, en la antigüedad estas ဒေသဆိုင်ရာ eran conformadas por hermosas sabanas, pero con la desertificación de la tierra esto မျှ ya es asi ။

por Toda estas razones, migrar တစ်ဒူဘိုင်း por razones က de trabajo es la mejor opción posible မသန်စွမ်း un profesional Que desee emprender en el medio Oriental trabajando မသန်စွမ်း una empresa transnacional ။

¿Cómoငါ့ကို puedo diferenciar del resto မသန်စွမ်း tener trabajo en ဒူဘိုင်း?

ယင်းကြောင့် ofertas က de empleo en ဒူဘိုင်း se refiere တည်ရှိနေ una amplia gama က de trabajos disponibles မသန်စွမ်း profesionales en el ဧရိယာ gerencial ။ တစ်ဦးကို un puesto က de trabajo en ဒူဘိုင်း debe estarse ampliamente capacitado aspirar Esto quiere decir Que မသန်စွမ်း poder ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los empleos က de servicio ဏက de ဘာဟာgraduaciónငှားရမ်းနိုင်သော en este paísအဘယ်သူမျှမသားacadémica။

si buscas empleo en ကုန်ကြမ်း hotelera, finanzas, economía, petróleo, entre otros, ဒူဘိုင်း puede SER la mejor opciónမသန်စွမ်း ti ။ Lamentablemente el ကဏ္ဍconstrucciónက y los servicios သား muy mal pagados en ဒူဘိုင်းက y la ရှိမှာက de Pais de la ဒေသဆိုင်ရာ como dificulta la obtenciónက de empleos က de ဘာဟာremuneración Egipto, ပါကစ္စတန်, အိန္ဒိယ, y Siria ။

la Mano မှက de obra en este país puede llegar တစ် SER mal pagada, က de hecho, muchas de las Persona Que desempeñan estos trabajos suelen trabajar por mucho menos က de 300 $ / mes lo cual dificulta mucho la obtenciónက de empleos en el ဧရိယာက de construcción y က servicios ။

la Mano မှက de obra မျှ es especializada en ဒူဘိုင်း, como se ဟက်တာ dicho, por lo tanto, es mucho စရဖ barata Que en otros ခဲ့သည်များ del Mundo, razón por la cual la competencia en este ခဲ့သည်များ es muy agresiva en cuanto a la obtenciónက de este tipo က de empleos se refiere ။

¿ Y ကိုcómo puedes diferenciarte del resto က de profesionales calificados Un país como este en? hoy te explicaremos algunos က de los requisitos စရဖ importantes Que buscan Las empresas ။ Puede Que pero es importantísimo el manejo del idioma အာရဗစ်, o en su defecto, el dominio del inglés, un သင်ရိုးညွှန်းတမ်း muy abultado tengas ။

Este puede SER el requisito un puesto က de trabajo en ဒူဘိုင်းဏ en cualquiera de las Ciudad Que conforman တစ် los Emiratos အာရပ် UNIDO, စရဖ Que un muy abultado သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ocupar အခြေခံမသန်စွမ်းစရဖ။

အဘယ်သူမျှမ te confundas ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Estudio က y la preparaciónacadémica, asi como la experiencia အလုပ်သမားရေးရာ demostrada သား necesarios, pero la barrera idiomática puede llegar တစ် SER un problema မသန်စွမ်း poder ejercer un trabajo en un ခဲ့သည်များ tan lejano como lo es el Medio Orient, por esas razones los profesionales Que aspiran trabajar မဟာမိတ်များ, deben dominar el idioma ။

သို့ trabajar en ဒူဘိုင်း un visado က de trabajo, por tanto မရှိ se puede ejercer ninguna အလုပ်သမား en la ဒေသဆိုင်ရာအပြစ်တရား El necesario es ။

Normalmente la empresa Que te contrata se encargaráက de gestionar todo lo referente အယ်လ် visado con Las autoridades de la ဒေသ။ က y el dominio del idioma, puedes empezar တစ် trabajar en muy poco tiempo el visado Con ။

¿Dónde puedo encontrar ofertas က de empleo en ဒူဘိုင်း?

En ဒူဘိုင်း, မြက်ပင် muchas oportunidades က de conseguir empleo debido တစ် su Gran holgura စီးပွားရေး y က exponencial crecimiento ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Emiratos အာရပ် UNIDO သား una pequeña Nacional en desarrollo y က actualmente requieren က de profesionales especializados မသန်စွမ်း llevar တစ် cabo Grand proyectos က de desarrollo y က crecimiento económico။

si muchas oportunidades က de el ဧရိယာက de construcción (Ingenieríaမြို့ပြ, etc) turismo y ကhotelería (စသည်တို့ကို Relaciones Publica, Turismo, Publicidad) Finanzas (စသည်တို့ကို Comercio Internacional, Administraciónက de Empresas) မြက်ပင် en un profesional eres por lo tanto, crecimiento profesional y ကပုဂ္ဂိုလ်ရေး။

Dato recientes estiman Que မသန်စွမ်း los próximosaños (2019-2020), se reducirán paulatinamente Las ofertas က de empleo en ဒူဘိုင်း, a la migración masiva က de profesionales က de todo tipo provenientes de la Egipto ဏအိန္ဒိယ gracias ။ ¿ Quieres aprovechar la oportunidad က de trabajar en ဒူဘိုင်း? Esta es la hora ¡!

la က်ဘ်ဆိုက် Que presentamos တစ်continuación pertenece တစ် una corporación internacional Que gestiona puestos က de trabajo တစ် profesionales Que buscan empleo en los Emiratos အာရပ် UNIDO။ es, အပြစ်တရားသည်များတစ် dudas, una de las စရဖ Popular က de Toda la ဝက်ဘ်, ya Que cuenta con visitas diarias က de စရဖက de un millónက de usuarios ။ ¡ Aprovecha Las oportunidades, vive en ဒူဘိုင်းက y ejerce tu pasión !.

မသန်စွမ်း Trabajar en los Emiratos အာရပ် UNIDO (EAU) ¿ Que necesito?

Trabajar En ဒူဘိုင်း

en los últimos tiempos en el Mundo ဟက်တာ surgido la curiosidad en la က de ir hasta los sociedad Emiratos အာရပ် UNIDO မသန်စွမ်း trabajar gracias တစ် todo los avances tecnológicos, estructurales y က poblacionales Que ဟန် Ido haciendo desde hace aproximadamente 15 añosatrás။

pero မသန်စွမ်း hacer esto es estrictamente necesario cumplir con una စီးရီးအေက de Norma y က papeleos antes က de entrar အယ်လ်país Que ya, como todo los Pais, tienen unas medidas bastante estrictas မသန်စွမ်း poder SER Part က de su comunidad y ကademás trabajar en su el cual está dividido Pais en diferentes estados, lo Que Genera una မြို့တော်ဝန် posibilidad မသန်စွမ်း entrar ။

မသန်စွမ်း Trabajar en los Emiratos အာရပ် UNIDO (EAU)

Requisitos မသန်စွမ်း entrar y က salir က de los Emiratos အာရပ် UNIDO

မသန်စွမ်း poder entrar တစ် los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု က de manera ယေဘုယျအပြစ်တရားningúnတောင် es especifico, lo primero Que usted debe hacer es cumplir con una စီးရီးအေက de requisitos los cuales သား los siguientes:

 1. ဗီဇာ:

Este trámite es UNO က de los စရဖ importantes Que usted debe poseer, el cual es otorgado desde el país Que se encuentre မသန်စွမ်း poder entrar en စုစုပေါင်း legalidad တစ် cualquiera က de los Emiratos အာရပ် UNIDO, မသန်စွမ်း lograrla debe hacer los siguientes:

 • lo primero Que debe hacer es buscar una cita correspondiente မသန်စွမ်း la obtención de la ဗီဇာ en la correspondiente embajada del mismo Que se encuentra en su país, en donde debe tener en ပွဲ Que မသန်စွမ်း Que su pasaporte debe tener una vigencia mínimaက de aproximadamente 6 meses, မသန်စွမ်း Que la misma ပင်လယ် otorgada ။

(Nota: Este Proceso က de obtención de la ဗီဇာ, puede llegar တစ် tener un tiempo က de demora က de 2 semanas aproximadamente)

 • အယ်လ် SER otorgada la correspondiente ဗီဇာ, tendrá la oportunidad က de una entrada တစ် los Emiratos အာရပ် UNIDO, lo Que quiere decir Que luego က de Que usted entre အယ်လ်país pierde su validez completamente အယ်လ် momento က de querer reingresar အယ်လ် mismo တစ်ကိုယ်တော် usted ။

တစ်ဦးက menos Que en la solicitud de la ဗီဇာ usted မြှူဆွယ်တောင်းခံ una en donde tenga varias posibilidades မသန်စွမ်း ingresar အယ်လ်país, la cual se llama ဗီဇာက de entradas အကွိမျမြားစှာ။

 • အဘူ Dabi ဏ si su vuelo Tien una conexión entre los Emiratos အာရပ် UNIDO, pero en အထူးသဖြင့် con ဒူဘိုင်း, simplemente este en tránsito por Las rutas က de vuelo aunque usted deberá tener una ဗီဇာက de este país entonces ။
 • el caso Que su viaje ပင်လယ်တစ်ကိုယ်တော်မသန်စွမ်း destinos turísticos debe dirigirse igualmente အယ်လ်တစ် embajada Que se encuentra en su paísမသန်စွမ်း hacer la correspondiente solicitud, junto con la lista က de requisitos Que le solicitaran မသန်စွမ်း entrar, los tipos က de ဗီဇာ Que puede pedir က y sus en correspondientes cuotas ။

တစ်ဦးဒူဘိုင်း viajar ¿Cómo tramitar la ဗီဇာမသန်စွမ်း? - Trabajar En ဒူဘိုင်း

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los tipos က de ဗီဇာ Que usted Tien disponibles မသန်စွမ်း solicitar သား Las siguientes:

ဗီဇာက de turista: la cual Tien una duraciónက de 30 တစ် 90 Dias တစ် partir de la fecha Que usted ingrese အယ်လ်país, က de los cuales usted podrá permanecer en el país de forma ininterrumpida en el país los primeros 60 Dias en ။

ဗီဇာက de visitante: la cual အယ်လ် igual Que la က de turista Tien una duraciónက de 30 တစ် 90 Dias တစ် partir de la fecha က de entrada အယ်လ်país, permaneciendo က de forma ininterrumpida los primeros 60 Dias ။

los términos del paíssegún Esta ဗီဇာ puede SER promovida por algún ciudadano residente Que ya se encuentre en los Emiratos အာရပ် UNIDO ဏ por alguna empresa Que está legalmente establecida ။

ဗီဇာက de trabajo: la cual debe SER promovida por un ciudadano residente en los Emiratos အာရပ် UNIDO ဏ por una empresa legalmente establecida en el mismo, en donde le solicitaran la comparecencia Que usted Tien en la correspondiente embajada က de su país။

(Nota: en cualquiera က de los tres casos Que haga la solicitud debe recodar Que la aprobación de la misma မူတည် absolutamente de las autoridades correspondientes en otorga la entrada ဏ negarla Que le permitirá entrar တစ် su territorio)

 1. တစ်ဦး los ingresar Requisitos မသန်စွမ်း Emiratos အာရပ် UNIDO:
 • အယ်လ် pasaporte debe tener una validez က de por lo menos 6 meses, la cual es contada desde el momento က de ingreso အယ်လ်país hasta la fecha က de salida del mismo ။
 • Debe tener algún lazo အကျွမ်းတဝင်, financiero ဏလုပ်အား en su país de သြရီဂျင်ကို Que garantice Que usted volveráအယ်လ် mismo en caso က de SER necesario ။
 • Debe tener suficiente dinero မသန်စွမ်း su estadía en los Emiratos အာရပ် UNIDOs ကို, el cual debe distribuir Bien entre Las actividades Que desea realizar junto con el sito en donde se va hospedar ။

(Nota: မသန်စွမ်း tener မြို့တော်ဝန်informaciónpodrá a la páginaကို web oficial ingresar del Ministerio က de Asuntos ပြင်ပက de los Emiratos အာရပ် UNIDO la cual se encuentra en inglés) ။

 1. Informaciónက de aduanas:
 • Están Las drogas က de cualquier tipo prohibidas ။
 • အဘယ်သူမျှမ puede transportar ningún tipo က de အထူးသဖြင့်က de တိရိစ္ဆာန်ဏက de ဟင်းသီးဟင်းရွက် Que esté protegido por Las leyes del país။
 • အယ်လ် igual Que está prohibido el ingreso က de armas က de fuego က de cualquier tipo, အယ်လ် igual Que algunas frutas, vegetales, la miel, los víveres y က Plantae Que Sean provenientes က de otro país။
 1. Salida က de los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု: မသန်စွမ်း esta မျှ se solicitan ningún tipo က de requisito, တစ်ကိုယ်တော် Que debe cumplir con la fecha Que Tien estipulad မသန်စွမ်း la misma ။

Requisitos မသန်စွမ်း trabajar en los Emiratos အာရပ် UNIDO

caso က de Que usted quiera encontrar un empleo y က vivir en los el en အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ဏ trabajar en el mismo, usted deberá tener ဖြစ်စေက de una autorizaciónက de trabajo y က un permiso adicional el cual es otorgado mediante el Proceso က de solicitud de la correspondiente ဗီဇာက de trabajo ။

မသန်စွမ်း ambos casos usted deberá tener contar con un contrato emitido por una empresa, un အထူးသ Que se encuentre ubicado dentro de la ဒေသဆိုင်ရာ del país, junto con los requisitos က de solicitud General မှ Que le solicitan မသန်စွမ်း poder ingresar အယ်လ်paísအပြစ်တရားningún tipo က de problema ဏ organismo ။

si usted solicita la ဗီဇာက de residencia con အကွိမျမြားစှာ entradas, la misma tendrá una validez က de tres años desde el momento del primer ingreso အယ်လ်país, dentro del país la cual Tien la posibilidad က de SER renovada, la cual es obligatoria si estas သား sus intenciones, la cual le sirve မသန်စွမ်း abrir una cuenta bancaria, မှတ်ပုံတင် un vehículo, entre otras ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los trabajador extranjeros en los últimos tiempos ဟန်ဆီဒို muchos tanto los Que သား calificados como los Que မ los cuales obligatoriamente အပြစ်တရားcuálပင်လယ် su situación debe tener un importar ဒိုမီနိုbásico del ya inglés Que es una de los idiomas principales မသန်စွမ်း comunicarse en el mismo ။

အယ်လ် aceptar algún puesto က de trabajo en los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, usted deberá recibir un contrato တရားဝင် por Part de la empresa ဏ del empleador Que lo esté contratando, en donde le deben establecer cuálesသား Las condiciones del puesto, el salario က y los beneficios Que Tien mediante el mismo ။

el caso Que usted ပင်လယ် una de los extranjeros cualificados por y ကပင်လယ် emiratos los contratado por alguna empresa especialista ဏ por alguna multinacional, Las cuales သား muchas Las Que existen en el país, Las mismas le darán muchos စရဖ beneficios, los cuales သား los siguientes en :

 • una monetaria တစ် los gastos က de alojamiento Que usted puede tener en su estadía en el paíscontribución။
 • una monetaria တစ် los gastos က de alquiler က de algúnvehículo Que usted necesite မသန်စွမ်း trasladarse en el paíscontribución။
 • un က de ပင်စင် dado netamente por la empresa Que lo desea contratar စီစဉ်ထားသည်။
 • una cobertura က de seguro médico con sus correspondientes condiciones, la cual es obligatoria en ဘူ-ဒါဘီ။
 • una contribución monetaria တစ် los gastos က de escolaridad က de sus hijos en caso က de tener alguno y ကို se encuentre con usted junto con su familia el país en ။

en donde le ofrecerán dos tipos က de contratos los cuales သား los Que están estipulados Las Norma က de los Emiratos အာရပ် UNIDO, los cuales သား el Que Tien una duración determinada con un máximoက de 4 el ဏ Que Tien una duración indefinida Que မျှ Tien una fecha años က de caducidad ။

en cualquiera က de los dos casos usted deberá cumplir con Toda Las condiciones Que acarrea este tipo က de contrato, ya Que dentro del país tienen sus costumbres y က Norma bastante Clara, Las cuales quizásသား muy တစ် su país de သွရီဂငျြ, တစ်ကိုယ်တော် debe hacer un Proceso diferentes က de adaptaciónမသန်စွမ်း Que tenga Buenos frutos en el país။

ယေဘုယျ por lo la jornada အလုပ်သမားရေးရာ Tien una duraciónက de 8 horas diarias, dependiendo lógicamente da la empresa က y de los Dias laborales Que posea la misma ya Que en algunos casos pueden tener entre 5 ဏ 6 Dias က de jornada အလုပ်သမား, el el cual es viernes respetando el DIA Que utilizan က de descanso ။

အယ်လ် igual Que Durant el ဿွာန် Las empresas también reducen sus jornadas laborales, စရဖ AUN si tienen empleados musulmanes, အယ်လ် igual Que también cumplen con Las ဒေမ leyes Que Les သတင်းထောက် como ente empleador က de Persona ။

Dentro က de todo los Proceso Que usted debe realizar မသန်စွမ်း ello debe tener en cuenta Que siempre debe estar တင်ဆက်မှု la legalidad en todo los trámites y က requisitos Que usted debe cumplir, အယ်လ် igual Que los Que deben cumplir con su ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, ya Que en el hacen Pais uso က de sus leyes က y de sus penalidades necesarias ။

Cuálesသား los mejores consejos y ကအကြံပေးချက်များမသန်စွမ်း encontrar un buen trabajo en EAU

en los últimos tiempos conseguir un buen trabajo en EAU se ဟက်တာ vuelto una prioridad မသန်စွမ်း todo el Mundo Que lo desee, esto se deba gracias အယ်လ် Gran auge Que ဟက်တာ tenido este territorio en los últimos 15 añosတစ် su ကြီးမား crecimiento en todo los sentidos en comparación con otros Pais debido ။

pero lógicamenteမသန်စွမ်း ello la ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que se encuentra interesada debe hacer uso က de Toda sus habilidades y ကademás conseguir los consejos pertinentes Que le ayudaran တစ် conseguir un buen empleo como lo deseaမရှိ cual lo es muy complicado y က menos en estos tiempos Que cualquier ပုဂ္ဂိုလ်ရေး puede usar el အင်တာနက်။

2019 - Que trabajar en ဒူဘိုင်း 2020 por

Consejos မသန်စွမ်း conseguir un buen empleo en EAU

တစ်ဘို့ buen empleo en EAU le diremos unos Simple concejos Que le pueden SER muy utility tanto တစ် usted como တစ် cualquier ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, los mismos သား muy sencillos တစ်ကိုယ်တော်မူတည်básicamente del currículo Vita, က de su carta က de presentaciónက y de los efectos Que puede lograr mediante los mismos ။

Ademásက de estos documentos Que သား elementales a la hora က de solicitar un empleo en cualquier ခဲ့သည်များ, adicionalmente usted puede ayudarse သား el အပြစ်တရားတောင်က de herramientas Que hoy existen en el အင်တာနက်, ya Que en el podrá utilizar algunos Portal en donde puede postularse ဏ buscar alguna bacante disponible Que usted pueda cubrir ။

Las cuales es muy en Esos sitios Que le ayudaran တစ် conseguir Las ultimas မြေလွတ် por အင်တာနက် puede SER mediante Las Agencia က de reclutamiento, los anuncios က de trabajos Que ofrece una empresa por Linkedln, la páginaဒစ်ဂျစ်တယ် de la empresa ဏ Las bolsas က de trabajo en línea, puesto က de trabaja Que se adapter တစ်ခု lo Que usted ပယ် facility conseguir un ။

Teniendo Bien definido mediante cual MEDO va တစ် hacer la solicitud es muy importante Que siga los siguientes consejos Que se le mostraran တစ်continuación los cuales lo ayudaran က de manera positiva မသန်စွမ်း poder lograr su objetivo en cualquier empresa ဦးorganización Que desee.

Hacer un buen CV ကိုမသန်စွမ်း postularse

Como ya sabemos en todo los empleos lo primero Que se debe presentar မသန်စွမ်း poder postularse မသန်စွမ်း alguna မြေလွတ် un CV ကို (currículo Vita) ES, el cual es la ဆည်းကပ်အခြေခံ Que le ayudara တစ် conseguir un buen empleo en los EAU က y en cualquier otro país del Mundo en donde desee ။

Que tenga disponible la empresa cual puede Que se tenga Que adaptar en cada aplicación, pero က de manera el en ယေဘုယျ mismo usted deberá destacar က de forma Clara cuálesသား sus habilidades y က experiencias anterior Que lo hacen SER el mejor candidato en algún puesto en အထူးသ el en ။

un buen efecto en los encargados del reclutamiento က de ပုဂ္ဂိုလ်ရေး en la empresa, su CV ကို debe ကျမ်းပိုဒ် organizado limpio y က binen estructurado causar, con suficiente contenido ပေဂုရ Que ပင်လယ် Facility က de leer ဏမသန်စွမ်း poder lograr esto, preferiblemente en una sola hoja က de SER posible, junto con lo siguiente:

 • su nombre, su direcciónက y sus Dato က de contacto: en donde debe colocar un númerotelefónico y က una direcciónက de correo electrónicoမသန်စွမ်း Que por cualquiera က de los dos medios se puedan poner en contacto con usted, en caso က de Que se encuentren interesados ​​en lo Que ofrece ။
 • ပုဂ္ဂိုလ်ရေး resumen un: este punto es opcional ya Que lo puede utilizar မသန်စွမ်း Que el lector Sepa lo Que usted desea lograr con lo Que ofrece en pocas palabras ။
 • un resumen se sus habilidades: aquí es donde puede captar la atención Que merece မသန်စွမ်း Que ပင်လယ် tomado en cuanta မသန်စွမ်း el ကုန်တင် Que se está postulando ya Que en esta sección, usted podrá colocar Toda sus habilidades y က experiencias Que pose anteriormente Que Sean relevantes အယ်လ် puesto en cuestión
 • una experiencia relevante Que Haya tenido: aquí es အခြေအနေdeberá colocar un pequeñoသမိုင်းက de su trabajo ဏက de algún trabajo Que Haya tenido, el cual deberá SER colocado က de forma breve မသန်စွမ်း Que el reclutador lo LEA rápidamente y ကို se sienta atraído por lo Que lee ။
 • Sus logros: aquí es donde deberá colocar si en alguna က de sus experiencias laborales anterior fue nombrado como empleado del mes y က por cuanto tiempo fue ထိုအခါ con la finalidad က de Que el empleador se sienta interesado por lo Que usted le puede aportar a la empresa debido တစ် su buena experiencia anterior ။
 • su educación: aquídeberá colocar sus últimos Estudio realizados ya Que မသန်စွမ်း algunas မျှ es interesante ဖုံးကိုဓားရှည် Que es lo Que usted ဟက်တာ realizado en cuanto တစ် nivel académico se refiere en sus últimos 15 años, ademásdeberá colocar los cursos Que ဟက်တာ realizado မသန်စွမ်း mejorar su formación personas ။
 • Sus intereses: los cuales puede colocar က de manera opcional, en caso က de Que decida hacerlo, debe colocarlos က de manera puntual y က precisa siendo muy breve en cuanto personalidad က y de cómo puede adoptarse တစ် Las exigencias de la empresa တစ် los detalles က de su ။
 • Sus referencias: Las cuales pueden SER colocadas အဘယ်သူမျှမသား la petición de la empresa, ယေဘုယျ pero por lo segúnပိဒါးထိုအခါတစ်ဦး menos Que la misma necesarias ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los encargados del ဧရိယာက de POS lo ယေဘုယျ tienen un tiempo က de 7 တစ် 10 segundos မသန်စွမ်း revisar un CV ကို, es por eso Que cuales le ayudara တစ် llamar la atenciónက de los mismos rápidamente tan importante Que utilice estos consejos los ES reclutamiento ။

Hacer una carta က de presentaciónမသန်စွမ်း poder darse တစ် conocer un poco Mas

အဘယ်သူမျှမ lo crea Las cartas က de presentaciónသား una de las herramientas Aunque Que existen မသန်စွမ်း encontrar un buen empleo en EAU ဏ en otro país, ya Que en la misma es en donde usted debe colocar cuál es su verdadero Inter con el empleo Que quiere solicitar junto con la comprensión del mismo ။

la စိတ်ကူး de la misma es Que el empleador puede encontrar en una carta lo Que está buscando မသန်စွမ်း poder llenar la မြေလွတ် Que Tien disponible, es por eso Que lo primero Que deberá colocar en la misma es su último empleo junto con sus funciones, preferiblemente en el primer párrafo de la misma ။

မသန်စွမ်း Que luego pueda explicar con Toda libertad los detalles Que le pueden ayudar တစ် destacar entre los ဒေမ, como por ejemplo el ဖုံးကိုဓားရှည်မသန်စွမ်း quien va dirigida la carta en la empresa junto con su direcciónမသန်စွမ်း Que la misma ပင်လယ်leída por la ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que usted desea က y la misma muestre su Inter ။

Otros secretos Que le pueden ayudar မသန်စွမ်း llamar la atención

Otro secreto Que usted puede utilizar es comprender Que el propósitoကျောင်းအုပ်ကြီး del CV ကိုအဘယ်သူမျှမ es conseguir un buen empleo en EAU como lo desea, တရုတ်စရဖ Bien es el က de conseguir una entrevista mediante el mismo, es por eso Que el mismo Tien Que SER redactado según los concejos anterior Que le mencionamos ။

la información Que debe colocar en el mismo debe SER accesible မသန်စွမ်း cual quiere ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, eso Si အပြစ်တရား hacer muchas autovaloraciones ya Que Las mismas en vez က de ayudarlo pueden perjudicarlo a la hora က de presentar el CV ကို en la empresa, por eso le recomendamos Que exprese sus capacidades y ကéxitos con cifras y က hechos Real မသန်စွမ်း llamar su atención။

caso က de Que se le တင်ဆက်မှု otro candidato como ventaja y က usted မျှပင်လယ် el adecuado မသန်စွမ်း ocupar la မြေလွတ် por algunas razones, es Buenos Que pregunte cuales သား Las mismas el en, ya Que sabiéndolas Las mismas le podrán ayudar con su siguiente ya ပင်လယ် en postulación la misma empresa ဏ en otras Que desee ။

¿ En caso က de estar en una empresa actualmente en Buenos Que Les Information Que está buscando un Nuevo puesto က de trabajo?

Este es un တေ muy delicado, sobre todo si su relación con su efe အမှန်တကယ်မရှိ, es muy buena Que se diga, la cual ni es ninguna obligación ya Que esto မျှ quiere decir Que usted este traicionando la confianza Que le brindaron en ESA empresa Durant el tiempo Que duro trabajando en la misma ။

de Toda maneras debe SER muy သမ္မာသတိရှိသော a la ahora က de hacerlo မသန်စွမ်း evitar Que su empleador ဏ jefe se vea ofendido por alguna razón, စရဖ si usted Que en ESA empresa မျှ Tien mucho futuro como en otra Que က de နောင်တရ Si ့။

အယ်လ် conseguir un buen empleo en los EAU es muy sencillo en realidad, တစ်ကိုယ်တော် usted debe hacer un buen uso de las herramientas Que puede utilizar မသန်စွမ်း ello, မသန်စွမ်း Que asi pueda tener el mejor က de los éxitos en su intento က de mejorar su calidad က de vida အပြစ်တရား သား en importar က de este ubicado actualmente ။

¿Cuánto gana un trabajador promedio en ဒူဘိုင်း? ¿Cómo conseguir mejores ingresos?

empleos Que se pueden en ဒူဘိုင်း existe la Gran duda က de ¿Cuánto es lo Que se Dentro က de los puede ganar un trabajador promedio? esto se debe တစ် Que la cantidad neta က de ganancia se puede ver afectado por varios Factor Que မျှ dependen က de ti ni de la empresa empleadora en este caso ။

es por eso Que lo primero Que debes hacer es informarte Bien cuálesသား esos Factor Que pueden influir en Las ganancias Que puedes llegar တစ် tener en el mes, y de cuales ဏ como puedes conseguir Que tus ingresos Sean mejor dentro de la estadía en el país, ya ပင်လယ် por contrataciónက de una empresa ဏ porque decidiste ir hasta ဒူဘိုင်းက y conseguir un empleo ။

Cuánto gana un trabajador promedio en ဒူဘိုင်း? ¿Cómo conseguir mejores ingresos

Factor Que afectar la ganancia က de un trabajador promedio en ဒူဘိုင်း

Dentro က de los Factor စရဖ comunes Que consuegras Que afectan directamente el cuanto puede ganar un trabajador promedio ဒူဘိုင်း en, existen tres Factor Las cuales သား Las စရဖ importantes y က por eso te Las တစ်continuación mencionaremos:

 1. la escala Que Tien, La nacionalidad က de tengas, la cual es una de los papeles စရဖ importantes en ဒူဘိုင်းက y en todo el Medio Orient, la cual en algunos casos puede SER Vista como discriminación, တစ်ကိုယ်တော်မူတည် de la prospectiva Que veas ထိုအခါက de igual forma está definida de la siguiente manera:
 2. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Emiratos ။
 3. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los estadounidenses ။
 4. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los europeos occidentales ။
 5. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los rusos Que forman Part က de los europeos del este ။
 6. los အာရပ် del GCC ဏ los Latinoamericanos ။
 7. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los မျှ GCC Árabes။
 8. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Chino ။
 9. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los ဖိလစ်ပိုင်။
 10. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los ပါကစ္စတန်။
 11. Y က los indios ။

la cual simboliza la manera en la Que se ဗန် los salarios según la nacionalidad Que poseas, pero tambiénမြက်ပင် otro အချက် Que afaca esto Que ya según el mismo te puede ayudar တစ် conseguir un mejor sueldo Que, el nivel က de educación Que Tien adquirido ES degradando Que le puedas aportar a la Ciudad lo ။

 1. el စရဖcomúnတစ် nivel mundial el Que Tien Que ver con el nivel က de educaciónက y la experiencia Que tengas en tu vida anteriormente, lo Que quiere decir Que တစ်မြို့တော်ဝန် experiencia y ကeducación tengas, la posibilidades က de Que tengas un ES y က Otro က de los Factor salario promedio mucho mejor juegan totalmente a tu မျက်နှာသာ။

Este အချက် es muy importante en esta Ciudad, ya Que မသန်စွမ်း ellos es muy importante Que la ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que se encuentre en el paísပင်လယ် un diamante en bruto a la cual se le puede sacar တစ် diferencia Que Las Que မျှ, su experiencia y ကformaciónsegún brillo saben nada y ကစရဖ Bien se Les tienen Que enseñarမသန်စွမ်း Que pueden hacer algo en la vida ။

Ademásမသန်စွမ်း ellos es muy importante esto ya Que က de ဦး alguna otra manera Les pueden exigir တစ် sus habitantes Que Sean sencillo pero Que Sean profesionales, Las buena costumbres y က una poblaciónစရဖ educada fomentar မသန်စွမ်း asi Persona estudiadas en alguna carrera asi ပင်လယ် unas ။

 1. ya beneficioso Y ကို el últimoအချက် Que tambiénafectaría la ganancia Que puede tener mediante un buen empleo, es Que သမုဒ် transferido desde la empresa donde actualmente estas laborando hasta ဒူဘိုင်း, lo Que seráစရဖ Bien muy Que si por ejemplo el ကုန်တင် Que actualmente desempeña es က de gerente podrá ganar un 20% စရဖ။

Esto se deba တစ် Que lógicamenteအယ်လ် hacer este tipo က de trasferencias usted ahora tendrá Que pagar los diferentes tipos က de impuestos Que están estipulados en Las leyes က de los Emiratos အာရပ် UNIDO y ကlógicamente en ဒူဘိုင်း Que forma Part က de ellos, el cual deberás ganarte la vida en trabajando y က siguiendo sus Norma ။

Sueldos y က salarios Que puede ganar un trabajador promedio en ဒူဘိုင်း

Sabiendo ya သား los Factor Que pueden afectar la cantidad က de ganancia Que puede cuales ganar un trabajador promedio ဒူဘိုင်း en, es necesario Que también Sepa cómo se maneja ဏ cuanto es el ခွန်အား Que Tien el cambio de la moneda အယ်လ် convertirla ya Que seguramente မျှ se encuentra familiarizado con la misma ။

lo primero Que debe ဖုံးကိုဓားရှည် es Que los ပါဂို Que obtendrá mensualmente serán con la moneda oficial Que maneja ဒူဘိုင်း, la cual se llama Dirhams EAU (AED), la cual Tien la siguiente equivalencia con respecto a la monema mejor conocida como dólar americano (dólarယူအက်စ်အေ ) က y el ယူရို, Las cuales သား Las siguientes:

 • 1 Dirhams EAU (AED) es equivalente တစ် 0,27283 dólares americanos, lo Que quiere decir Que por cada dólar americano Que usted obtendráက de ganancia 3,67320 Dirhams EAU (AED) ။
 • 1 Dirhams EAU (AED) es equivalente တစ် 0,200367 ယူရို။ lo Que quiere decir Que por cada ယူရို Que usted reciba က de ganancia tendrá 4,99083 Dirhams EAU (AED)

Sabiendo ya cuanto es el equivalente က de cada moneda extranjera က y la escala က de ပါဂို mencionada anteriormente က de lo Que စရဖဏ menos puede ganar အယ်လ် mes en su empleo en caso က de ဖုံးကိုဓားရှည်cuál es el salario Que le la nacionalidad Que poseas ya puede tener una စိတ်ကူးsegún ဗန်တစ် ofrecer, junto သား sus beneficios ။

un ejemplo Que puede ayudarle တစ်ဖုံးကိုဓားရှည် es el del caso က de un español Que pose mucha experiencia profesional y က una licenciatura como nivel က de educación puede llegar တစ် ganar aproximadamente entre 13000 hasta 20000 Dirhams EAU (AED), pero en el caso က de un indio con Las mismas el mismo puede ganar como mucho 10000 AED características။

en una de las zonas က de los expatriados occidentales ဏ Bien remunerados asiática caso Que usted tenga una familia က de un hijo junto con su esposa, un salario Que aceptable Que puede llegar တစ် tener en ဒူဘိုင်း esta por el alrededor က de los 17000 AED mensuales el, en Que vive en Marina ဒူဘိုင်း။

de igual forma tambiénမူတည် como ya se lo dijimos anteriormente de las experiencias Que tenga en el Campos အလုပ်သမားရေးရာ junto con el nivel က de educación Que pose မသန်စွမ်း Que ese salario က de စရဖ alto ဏစရဖ bajo en caso က de အဘယ်သူမျှမ tener una educaciónဏမျှ poseer mucha experiencia muy alta ။

de igual forma usted tendrá la posibilidad ဃ conseguir cualquier tipo က de empleo Que está buscando, además en cualquiera က de ellos te ofrecerán algunos beneficios comunes en los Emiratos အာရပ် UNIDO မသန်စွမ်း expatriados, Que podrás disfrutar, los cuales por lo ယေဘုယျသား los siguientes:

 • un seguro က de gastos médicosမသန်စွမ်း los မြို့တော်ဝန်က y menores က de edad Que conformen tu núcleoအကျွမ်းတဝင်, esto es obligatorio ya Que es una de las leyes Que Tien ဒူဘိုင်းက y la empresa Que မျှ la cumpla será penalizada por ello ။
 • un seguro Que cubra los gastos သွားဘက်ဆိုင်ရာ, este debe SER dado တိုက်ခန်း del seguro က de gastos médicos ya Que los mismos están determinados မသန်စွမ်း funciones específicas။
 • un vuelo တစ် CASA una vez အယ်လ်añoမသန်စွမ်း el empleado က y en algunas ocasiones မသန်စွမ်း Toda su familia en donde tendrá Que negociar con la empresa မသန်စွမ်း Que puedan viajar todo y က asi pueden disfrutar unos Dias က de su familia Natal ။
 • un paquete က de reubicación, el cual incluye la mudanza, un dinero မသန်စွမ်း y က poder DART un Gusto aterrizar en caso က de Que lo quieras ။
 • 25 Dias က de vacaciones, Las cuales pueden SER စရဖဏ menos dependiendo del mínimoက de Dias Que maneje la empresa en este caso ။
 • la posibilidad က de comprar ဏ adquirir un automóvilမသန်စွမ်း Que se pueda desplazar con စရဖ facilidad en la Ciudad, esto lo hacen algunas empresas, အယ်လ် igual Que también le pueden llegar တစ် promocionar un teléfono Movil မသန်စွမ်း Que pueda comunicarse con quien desee ။
 • una buena promociónက de los costos Que pueden tener los alquileres က de un sitio မသန်စွမ်း vivir, los cuales se conocen en la Ciudad como piso ပြားချပ်ချပ်ဏ, el cual estará cubierto por la empresa por Que los သား costos verdaderamente Alto debido တစ် todo los avances Que existen en la Ciudad en cuanto တစ် Las infraestructuras en ယေဘုယျ။
 • Y က muchos စရဖ beneficios adicionales Que te puede ofrecer la empresa a la cual quieres formar, esto también lo hacen como manera က de Que los escojas တစ် ellos en vez က de a la competencias Que pueden tener ။

de igual forma los beneficios Que te ofreceránသား muy Buenos desde cualquier punto က de Vista Que lo ရွံ့စရဖ si lo Que vas တစ် ganar es က de un trabajador promedio, ya Que con တစ်ကိုယ်တော် el beneficio del seguro médicoက y el က de ayudarte con el alquiler bastante ES မသန်စွမ်း Que lo poco ဏ mucho Que Gane te rinda dentro က de esta majestuosa Ciudad က de ဒူဘိုင်း။

Ventajas y က desventajas က de trabajar en ဒူဘိုင်းမသန်စွမ်း un expatriado

los últimos tiempos en trabajar en ဒူဘိုင်း ဟက်တာဆီဒို UNO က de los sueñosစရဖ anhelados Que puede tener una persona, ya Que esta hermosa Ciudad se ဟက်တာ dedicado en los últimos 15 añosတစ် hacer una transformaciónincreíblementetecnológica y ကစီးပွားရေး Que ဟက်တာ causado en muchas Persona la incertidumbre က de ir တစ်ဒူဘိုင်းမသန်စွမ်း emprender un Nuevo camino ။

Debido တစ် esto ဒူဘိုင်း es una de las Ciudad Que actualmente se relacionan directamente con el lujo က y con el dinero, pero en အဲလာ existen diferentes aspectos Que pueden llegar တစ် SER intolerantes မသန်စွမ်း algunas Persona, los cuales dependen က de su cultura က y de sus costumbres Que သား တစ်ဦး los ဒေမ Pais del Mundo diferentes ။

Como es la vida en ဒူဘိုင်း

Desde el primer momento Que empiezas တစ်ဦး trabajar en ဒူဘိုင်း, lógicamentetambién empiezas တစ် vivir en el lo Que seguramente traer un cambio က de vida muy အစွန်းရောက် en comparación con la Que Tien en tu país de သွရီဂငျြ, ya Que los expatriados se Les llama တစ် Las Persona Que vienen က de otro paísမသန်စွမ်း formar Part က de UNO Nuevo junto con lo Que ofrece ။

Dentro de las cosas Que conseguirás el vivir en ဒူဘိုင်း က de forma Permanente အပြစ်တရား duda alguna será la modernización Que pose esta Ciudad en todo los sentidos, ya Que tendrás la posibilidad က de los mejores ဟိုတယ် del Mundo Que pueden llegar တစ် tener hasta 7 Estrella, junto con los centros comerciales y က edificaciones စရဖ Grand del Mundo ver ။

Lo က de SER en ဒူဘိုင်းသား bastante amables y က amistosas စရဖ si eres una persona Que ya Tien una familia formada, eso te ayudara တစ် tener un Nuevo Grupo က de အဘယ်သူမျှမserá un တေအယ်လ် Que le tengas Que Dar mucha importancia ya Que Las Persona Que habitan expatriado amigos, en cambio si eres soltero မျှserá tan facility ။

pero lógicamentetendrás Que relacionarte con su cultura, una de အဲလာ la cual es 0 en Las Call y ကနေတဆင့် Publica, en cambio en el sitio en donde te hospedes ဏ Viva si puedes tener la bebida alcohólica Que prefieras y က su fuerte tolerancia အယ်လ်အရက် ES quieras disfrutar en algún momento determinado ။

Ventajas စီးပွားရေး Que le pueden a tu vida el traer trabajar en ဒူဘိုင်း

လာ့စ်ဗီး ventajas a la hora က de trabajar en ဒူဘိုင်း သား muchas y က muy importantes, ya Que Las mismas te permitirán disfrutar က de varios beneficios Que te ayudaran တစ် llevar tu economía mucho mejor, ya Que ဒူဘိုင်း es una de las Ciudad စရဖ costosas del Mundo en todo los sentidos ။

Trayéndole Las siguientes ventajas Que le mencionaremos တစ်continuación, Las cuales le servir မသန်စွမ်း tener una စိတ်ကူး Clara y ကိုမှန်ကန်က de los beneficios Que le puede တစ် su vida el tomar una desciño tan importante como la က de traer trabajar en ဒူဘိုင်း : su vida, tanto ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, profesional y ကစီးပွားရေး en

 • အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los suelos:

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los sueldos Que se manejan dentro က de los trabajador က de ဒူဘိုင်း သား lo suficientemente completos, dependiendo ပွဲestáက de los puestos el ဏ puesto Que usted quiera desempeñar, los cuales por lo ယေဘုယျ suelen estar muy por encima က de los sueldos က de los ဒေမ Pais conocido como အမေရိကန်, ကနေဒါ, ယူရိုပါလိဂ် y ကိုသြစတြေးလျ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los cuales dependerán absolutamente del puesto Que quiere obtener, စရဖ si သား los က de စရဖ alto rango Que puede tener una empresa ဏ una organizaciónတစ်ဦးစရဖ alto el puesto Que usted desee conseguir obviamente será mucho la remuneración Que puede llegar တစ် tener ။

 • အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los impuestos:

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los impuestos en el territorio က de los Estados အာရပ် UNIDO သား totalmente လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ en cuanto အယ်လ် sueldo Que puede llegar တစ် tener se refiere, es decir Que en este país su sueldo estaráလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲက de impuestos ။

 • la vivienda:

en la mayoríaက de los contratos laborales Que le su en un ပေါင်းဏတစ်ဦး los expatriados Que quieren formar Part de la economía del país, le incluyen en el mismo una vivienda el caso က de en, မသန်စွမ်း ayudarlo တစ် cubrir sus gastos က de alquiler စုစုပေါင်း sueldo ofrecen Que la empresa le proporciona la vivienda esta tendrá todo los gastos က de servicios dementicos ပါဂို။

 • အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los salarios:

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los salarios Que pueden llegar တစ် tener un expatriado en ဒူဘိုင်း, por ယေဘုယျ lo están por encima က de los Que se pueden llegar တစ် obtener en ယူရိုပါလိဂ်, lo Que quiere decir Que un profesional ဏ especialista en un ဧရိယာ en específico, fácilmente puede llegar တစ် ganar mensualmente entre 12000 y က 18000 dólares။

caso Que la ပုဂ္ဂိုလ်ရေး tenga un nivel profesional un poco စရဖ bajo, como es el caso က de los técnicos medios ဏ auxiliares podrán llegar တစ် tener una ganancia က de aproximadamente entre 6000 y က 10000 dólaresအယ်လ် mes, estos montos သား lo Que manejan တစ် nivel ယေဘုယျ el en como salarios အခြေစိုက်စခန်း, los cuales pueden mucho mejor por sus beneficios extras ။

 • လာ့စ်ဗီး vacaciones:

လာ့စ်ဗီး vacaciones Que manejan en el añoသားက de aproximadamente 54 Dias en စုစုပေါင်း los cuales estánတစ် lo largo del año, como ya lo mencionamos anteriormente repartidos ။

 • အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los beneficios:

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los beneficios သား dados en cualquier tipo က de trabajo Que usted puede conseguir en el territorio အပြစ်တရား importar က de donde vengan, ya Que Las empresas ဏ entes empleadores están en la obligaciónက de Darling တစ် usted ya su familia en caso က de tenerla un buen seguro con cobertura médica ။

အယ်လ် cual puede SER utilizado Durant todo un añoအားလုံးပါဝင်နိုင် dos dependiendo del tiempo del contrato Que consiga မသန်စွမ်းdesempeñar y က empezar တစ် vivir mejor ။

 • la homologación:

en esta hermosa Ciudad usted မျှ necesitara ningún tipo က de homologaciónတစ်ကိုယ်တော် si usted Tien una licencia dedicada a la salud, en caso က de SER asi la clínica Que la otorga ဏ da la tramitara inmediatamente Que usted tenga la necesidad က de moverse တစ် otro ခဲ့သည်များကိုပြစ်မှား။

 • အယ်လ် idioma:

အယ်လ် idioma Que စရဖ se utiliza es el inglésစရဖ si usted lo necesitara မသန်စွမ်း trabajar, ya el mismo es el Que utilizan en el medio မသန်စွမ်း poder comunicarse y က Dar alguna informaciónက de SER necesaria Que ။

 • la inducción:

la inducciónမသန်စွမ်းဦး expatriado ဏမသန်စွမ်း cualquier ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီရတ်တွင် mismo lo, la cual realizada dentro က de los 2 primeros meses က de trabajo en los cuales usted deberá aprender los conocimientos fundamentales en el ဧရိယာ Que consigue el empleo, sus funciones y ကcapacitación referente တစ် manejo del inglés ။

Entre otras ventajas စရဖ Que están adicionales en los လေယာဉ်ဏ paquetes က de contratación Que le ofrecerán en Toda la Ciudad ။

Desventajas က de trabajar en ဒူဘိုင်း

လာ့စ်ဗီး desventajas Que existen a la hora က de trabajar en ဒူဘိုင်း pueden SER muchas, ya Que Las mismas dependen del comportamiento de la economíaဎ ese determinado Instant en el Que usted está tratando က de forma Part de la misma, es por eso Que Las သား Las siguientes desventajas:

 • လာ့စ်ဗီးcaídas Que puede tener el ယူရိုက y el dólar, lo Que le perjudicara grandemente por Que က de seguro conseguirá todo menos Facility က de lo Que espera ။
 • အယ်လ် precio del alojamiento en cualquier Part de la Ciudad suele SER muy costoso, es por eso Que le recomendamos Que consiga una empresa en donde le ayuden တစ် pagar una Part က de su alquiler ဏ le တွင်း una vivienda ။
 • la deberás utilizar en todo lados un vehículo el mismo lo tienes esta acostumbrada အယ်လ် consumismo extremo lo Que quiere decir Que si ယေဘုယျ en sociedad ။
 • el caso က de Que usted tenga hijos la educación puede llegar တစ် SER bastante သာမန်, lo Que le traerá un gasto adicional en ya Que tendrá Que pagarle la mejor de las escuelas Que existen en la Ciudad မသန်စွမ်း Que ese pequeñoပင်လယ် alguien က de futuro y က Vision, dándoleစရဖ gastos adicionales ။
 • လာ့စ်ဗီး Norma အာရပ် Que tienen y က Que obligatoriamente debes cumplir မသန်စွမ်း Que puedas permanecer Ciudad la en ninguna amonestaciónဥပဒေရေးရာအထပ်ထပ်ပြစ်မှား။
 • အယ်လ် idioma ingles Que el Que manejan como segundo idioma en la Ciudad poder llegar တစ် SER UNO က de los စရဖdifícilesက de entender dentro က de su adquiridos en la CASA materna ya acentos ယဉ်ကျေးမှုက y Fusion ES ။

Estas တစ်ကိုယ်တော်သား Las ventajas y က desventajas စရဖ importante Que puede tener la vida က y el trabajar en ဒူဘိုင်း, por မျှ Que lo te debes preocupar mucho si cumples con un buen perfil က de educación y ကprofesionalización y က si la empresa Que te contrata gracias တစ် ellos también te ofrece muy Buenos beneficios Que က de seguro te ayudaran ။

Esta Ciudad además cuenta con အကွိမျမြားစှာ atracciones Que pueden llegar တစ် SER muy llamativas စရဖ si ya Que က de seguro por primera vez podrás ver con tus propios ojos todo lo Que pueden ofrecerte, un expatriado eres ။

¿Cuálesသား los un inmigrante a la hora က de trabajar en ဒူဘိုင်းက y consecuencias မသန်စွမ်း beneficios?

los últimos tiempos en trabajar en ဒူဘိုင်း se ဟက်တာ vuelto algo por lo Que Las Persona se sienten atraídas, tanto asi Que actualmente ဒူဘိုင်း cuenta con aproximadamente un 80% က de trabajador Que သား expatriados, lo Que quiere decir del Mundo တစ် trabajar en ဒူဘိုင်း Que vienen က de otras အစိတ်အပိုင်း။

es tanto asi la revolución Que esto တစ် ocasionado Que en este país de seguro encontraras စရဖက de 200 nacionalidades diferentes dentro de las Persona Que se encuentran trabajando en el, donde lógicamente esto le trae အကွိမျမြားစှာ beneficios y က algunas consecuencias Que debe asumir desde el momento Que ဆုံးဖြတ် vivir y က trabajar aquí။

trabajar en ဒူဘိုင်း

Beneficios Que puede obtener အယ်လ် trabajar en ဒူဘိုင်း como inmigrante

en la actualidad ဒူဘိုင်း es UNO က de los destinos စရဖprósperos Que puede existir, ya Que en el mismo se maneja mucho el turismo က y el comercio como los Factor fundamentales Que forman su economiza y က riquezas Que သား muchas, junto con la conocida explotación del petróleo y က del ဓာတ်ငွေ့ Que también forma Part က de sus actividades ။

Gracias တစ် esto actualmente ဒူဘိုင်း es una de los Pais Que pose una de las economíasစရဖ fuertes en todo el Mundo, ofreciéndole la oportunidad တစ် cualquier ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que တိတ်ဆိတ် trabajar en ဒူဘိုင်း က de hacerlo junto con una စီးရီးအေက de beneficios Que mencionaremos တစ်continuación:

Que puede obtener un inmigrante benéficos Dentro က de los a la hora က de decidir trabajar en ဒူဘိုင်း သား muchos los Que puede conseguir, los cuales muchos က de ellos က de seguro le servirán como ventaja မသန်စွမ်း poder surgir mucho စရဖrápidoက de lo Que esperaba hacerlo ။

 • အယ်လ် primer beneficio Que puede tener un inmigrante se trata del sueldo Que puede obtener, ya Que dependiendo del puesto ဏက de lo Que esté buscando podrá llegar တစ် ganar una cantidad mucho စရဖ Grande a la Que ganaría en အမေရိကန်, ကနေဒါ, ယူရိုပါလိဂ်သြစတြေးလျ el ejerciendo ဏ ဒူဘိုင်း en mismo ကုန်တင်ဏ puesto Que ။
 • အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los puestos က de trabajo Que tengan စရဖ rango dentro de las escalas Que ellos maneja, lógicamenteserán mucho mejor remunerados, ya Que esta es la forma Que tienen က de fomentar su economía y က motivar တစ် su empleado မသန်စွမ်း Que el mismo cumpla con su trabajo como se debe mejor del mismo y က esperando lo ။
 • en cuanto တစ် os impuestos Que generan los sueldos, en este paísသား totalmente လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ, lo Que quiere decir Que el sueldo Que le están ofreciendo es el Que le ဗန်တစ် pagar enteramente ningún tipo က de descuento por el က de algún impuesto ဏ servicio Que ပါဂိုကိုပြစ်မှား este dentro del contrato ။
 • en el caso de las viviendas, mediante el trabajo un inmigrante Que consiga un empleo en ဒူဘိုင်းtambiéntendrá Toda la posibilidad က de conseguir su vivienda ya Que en la mayoríaက de los contratos Que conseguirá la misma viene incluida en el junto con el က de los servicios ပါဂို básicos Que se necesitan ။
 • UNO က de los beneficios စရဖ importantes Que puede tener un inmigrante a la hora က de trabajar en ဒူဘိုင်း, el nivel según el က de los seguros médicos y က sanitarios Que vienen incluidos en los contratos က de manera obligatoria por la entidad empleadora Que lo quiera contratar, junto con un Boleto က de IDA က y vuelta အယ်လ်añoဏ cada dos años ES ။
 • en cuanto a la asistencia medica Que recibirá mediante esos seguros médicosserá la mejor y ကိုအဘယ်သူမျှမtendrá Que preocuparse si အဘယ်သူမျှမ habla muy Bien el idioma del país el inglésဏ, ya Que en ဏ centros က de salud tienen ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de varias nacionalidades Que lo pueden ayudar en algún momento က de emergencias Que tenga ။
 • en algunas ocasiones Las empresas tambiénpodrán el beneficio က de otorgar "estatus အကျွမ်းတဝင်" el မျှ es စရဖ Que incluir အယ်လ်núcleoအကျွမ်းတဝင် del empleado dentro က de los seguros médicos, la CASA con un tamaño adecuado မသန်စွမ်း Toda la familia, el colegio က de los niños cual y ကtambién incluyen hasta el Boleto က de ကိရိယာများအားက de todo ။

Este beneficio se otorga debido အယ်လ် alto coso Que tienen los servicios en ဒူဘိုင်း, UNO က de ellos es la colegiatura က de los စရဖpequeños la cual ခြိုငျ့ aproximadamente unos 1000 ယူရိုအယ်လ် mes, este precio es el Que puede costar una educación buena ya Que မြက်ပင် muchas Mas opciones en Las Que puedes escoger, pero က de seguro costaran စရဖ။

 • Tener la posibilidad က de contar con un coche en ဒူဘိုင်း es မရှိမဖြစ်, es por eso Que los empleadores te pondránautomáticamente UNO con စုစုပေါင်းdisposiciónမသန်စွမ်း Que lo puedas utilizar cuando lo desees, esto se deba တစ် Que Las distancias သား muy Grand က y la falta က de aceras hacen Que Las call မျှ Sean muy Transit ။

la gasolina forma un papel အခြေခံ a la hora က de utilizar el vehículo, la cual Tien un precio က de 0,25 ယူရို el litro, porque deberás disponer က de una cantidad က de aproximadamente 20 ယူရိုမသန်စွမ်း llenar el tanque က de un 4 × 4, los cuales သား los Mas Grande Que puedes tener ya Que los mismos tienen စရဖ capacidad က de litros ။

Consecuencias Que puedes llegar တစ် tener a la hora က de trabajar en ဒူဘိုင်း

asi Que como puedes observar သား muchos los beneficios Que puedes obtener a la hora က de trabajar en ဒူဘိုင်း bonito como ya pintan lo Que မသန်စွမ်း poder trabajar en ဒူဘိုင်းtambiéndeberás asumir Las consecuencias က de haber tomado esta ဆုံးဖြတ်ချက် ya Que Las mismas pueden SER muy importantes မျှ todo es tan pero siendo inmigrante ။

မသန်စွမ်း sancionarte asunto မျှ SER asi fácilmente el gobierno Tien todo el derecho က de tomar cartas en el က de တစ် nivel ယဉ်ကျေးမှု todo Sobre, ya Que los Emiratos အာရပ် UNIDO tienen sus propias tradiciones, culturas, ဘာသာရေး y က Norma Que todo sus habitantes deben cumplir တစ် cabalidad, ဏ hasta sacarte del país။

Esto se debe တစ် Que dentro de la, existen muchos perjuicios Que ဟန်ဆီဒို creados, pero Que la verdad algunos ya အဘယ်သူမျှမသား legalmente aplicados dentro del país gracias a la modernización Que ဟန် tenido en todo los sentidos sociedad Las cuales ဟန် permitido adaptarse cada vez စရဖက y mejor တစ် todo sus habitantes.

el caso de las mujeres Las mismas သား en exageradamente respetadas dentro de la sociedad tanto como Madre, esposas y က empresarias, lo Que ဟက်တာဆီဒို un Gran avance ယဉ်ကျေးမှု ara ello ya Que antiguamente Las mujeres မျှ eran Vista က de esta forma y က Las Que se le ocurriera တစ်ဦး Las consecuencias က de sus actos atener debía se tenía Que မျှ Que lo hacer ။

Esto es မသန်စွမ်း Que tengas una စိတ်ကူးက de todo lo Que ဟက်တာ logrado surgir este paísက y en los sentidos Que hecho ဟက်တာထိုအခါ por lo cual lógicamenteမြက်ပင် otras cosas Que ဟန် cambiado pero también otras Que မ una de အဲလာ Tien Que ver con la convivencia en pareja ဏ vivir en pareja con alguien en ဒူဘိုင်း။

en ဒူဘိုင်း convivir con una persona del sexo opuesto Que မျှပင်လယ် pariente ဏ esposo ဏ esposa del mismo va totalmente Contra Las leyes, tanto asi Que hasta puedes tener la Pena က de un año bajo prisiónဏ hasta la deportación, asi Que si estás pensando irte တစ်ဦး este país con un amigo မသန်စွမ်း Que ambos se puedan ayudar en el país y က vivir junto en el mismo sitio olvídalo။

Esto se deba တစ် Que ဒူဘိုင်း Tien internamente un códigoက de conducta, el cual está basado en un documento ဥပဒေရေးရာ del Gobierno က de ဒူဘိုင်း, la စိတ်ကူး del mismo es establecer ciertos estándares dentro de la, como က de los က de ética y က respeto tanto က de los visitantes sociedad ciudadanos ဏ inmigrantes Que quieran hacer su vida en el mismo ။

Otra de las consecuencias Que tendrá Que asumir es Que esta es muy conservadora es por ello Que si consigue un sociedad trabajo en ဒူဘိုင်း, deberá asumir sus Norma sobre todo Las က de comportamiento ya Que ellos သား muy estrictos con eso က y con todo lo referente တစ် este တေ။

Esto le ဟက်တာ ayudado တစ်ဒူဘိုင်း mantener una ética profesional y က ciudadana bastante elevado, es por eso Que မသန်စွမ်း ellos es muy importante Que Toda Las Persona Que se encuentren en su territorio cumplan con sus normativas, Las cuales သား muy Facility က de cumplir y ကိုအပြစ်ဖြေရာningún tipo က de problema ။

asi Que si está interesado en formar Part က de los trabajador က de ဒူဘိုင်း como inmigrante, podrás salir muy beneficiado y ကlograrás Darling un sentido diferente a tu vida lo ya Que estás buscando မသန်စွမ်း tu futuro, တစ်ကိုယ်တော် debes SER consciente က de lo Que Tien Que hacer y က cumplir sanciones ဏမသန်စွမ်း evitar problemas ။ ¿Cómo comportarse en ဒူဘိုင်း?.

¿Cómo conseguir un buen empleo en ဒူဘိုင်း? ¿Cuálesသား los mejores အကြံပေးချက်များ y က consejos?

en la actualidad los Emiratos အာရပ် UNIDO အယ်လ် igual Que ဒူဘိုင်း, han crecido grandemente en los últimosaños, lo Que ဟက်တာ generado conseguir un buen empleo en este territorio မသန်စွမ်း cualquier ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que lo desee အပြစ်တရား importar en lo စရဖmínimoက de Que Part del Mundo es proveniente ။

စရဖ AUN si la ပုဂ္ဂိုလ်ရေးestá muy interesada en trabajar ဏ en invertir alguna Part က de su မြို့တော် El en, ya Que gracias တစ် todo los avances Que ဟက်တာ tenido en los últimos 15 añosဒူဘိုင်း se ဟက်တာ convertido, en una de los mejores ခဲ့သည်များ Que existen မသန်စွမ်း y က buscar un buen empleo y က futuro profesional က y en emigrar diferentes aéreas။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los အကြံပေးချက်များ y က consejos စရဖbásicos Que debes ဖုံးကိုဓားရှည်မသန်စွမ်းက de ဒူဘိုင်းမသန်စွမ်း conseguir un buen empleo

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los အကြံပေးချက်များ y က consejos စရဖbásicos Que debes ဖုံးကိုဓားရှည်မသန်စွမ်းက de ဒူဘိုင်းမသန်စွမ်း conseguir un buen empleo

Dentro က de los အကြံပေးချက်များ Que existen Que debes ဖုံးကိုဓားရှည် a la hora က de emigras တစ်ဒူဘိုင်းမသန်စွမ်း conseguir un buen empleo, los စရဖbásicosဏစရဖ importantes Que debes ဖုံးကိုဓားရှည်သား os siguientes Que te mencionaremos တစ်continuación:

 • အယ်လ် idioma: el en el idioma Que manejan en el ခဲ့သည်များ Que Tien destinado es muy importante ya Que el dominio del mismo te abrirámuchísimas puertas a la hora က de conseguir un ben empleo, caso က de ဒူဘိုင်းက y de los Emiratos အာရပ် UNIDO el idioma Que စရဖ hablado es el inglés, el ဒူက y el ဟိန္ဒူ။

y က del inglés, es စရဖ es UNO က de los requisitos Que seguramente te pedirán en cualquier empleo အယ်လ် Que te quieras postular မသန်စွမ်း trabajar en ဒူဘိုင်းက de maneo uso pero က de los tres lógicamente como inmigrante Que quiere emprender en este país es estrictamente necesario Que un buen tengas una buena vez ။

de igual forma si ထိုအခါအဘယ်သူမျှမ dominas pues puedes fácilmente optar por aprender todo lo Que te falta mediante UNO က de los Nuevo y က novedosos cursos en အွန်လိုင်း Que existen မသန်စွမ်း aprender inglés, los cuales သား los siguientes:

 • စရဖက de 90 cursos က de idiomas မသန်စွမ်း estudiar desde CASA ။
 • 8 plataformas မသန်စွမ်း hacer intercambios က de idiomas desde CASA ။
 • 15 recursos အွန်လိုင်းမသန်စွမ်း aprender idiomas desde CASA ။
 • Títulosက de inglésက y como prepararlos gratis ။
 • Guíaမသန်စွမ်း aprender inglés။
 • မသန်စွမ်း aprender inglés gratis Método။
 • အင်တာနက် en los mejores cursos gratuitos က de inglés Que မြက်ပင်။
 • Cómo usar el traductor က de Google ကမသန်စွမ်း aprender idiomas ။

စရဖ consejos y က sugerencias Que debes ဖုံးကိုဓားရှည်မသန်စွမ်း Que ဒူဘိုင်း consiga un buen trabajo

 • la moneda: la moneda Que manejan en todo los Emiratos အာရပ် UNIDO က y en ဒူဘိုင်း, တစ်ကိုယ်တော်Dírham, la cual Tien su equivalencia correspondiente con respecto တစ် Las monedas စရဖsólidas Que existen (dólar y ကယူရို), Para Que puedas tener una စိတ်ကူးက de lo Que ganaras အဖြစ်según el cambio de la misma en la Que စရဖ manejes ။
 • es miembro က de: de la ONU, de la လာလီဂါအာရဗစ်, de la OMC က y de la OPEP, Las cuales lógicamente tienen sus reglas, Norma y ကသဘောတူညီချက် Que deben SER acatados dentro del territorio က de los emiratos က y de ဒူဘိုင်း။
 • horario Que Tien uso el: el က de GMT + 4, el cual te permitirá definir la zona horaria en tu celular ဏ dispositivo ဒစ်ဂျစ်တယ်မသန်စွမ်း Que empieces adaptarte en el cambio က de horarito Que puedes tener por SER inmigrante ES ။
 • la economía: dentro de la economía Que manejan estos Pais del medio Orient, en la actualidad están posicionados en el PIB (အမည်ခံ) el puesto 31 က y en el puesto 32 en el FMI ကုမ္ပဏီက y el BM según, lo Que te puede ayudar တစ် evidenciar Que podrás tener un buen futuro a la hora က de escoger este país como destino မသန်စွမ်း emprender ။
 • လာ့စ်ဗီး actividades: actividades Que manejan, lógicamente Las စရဖ importantes သား la Que se refiere အယ်လ်ámbitoအလုပ်သမား, Las cuales con muy amplias en ဒူဘိုင်း dentro de las, ya Que puedes encontrar က de todo tipo, မသန်စွမ်း Que puedas ejercer tu carrera profesional en caso က de tener alguna aprobada ။

လာ့စ်ဗီး cuales သား Las IndustriALL Que tienen Que ver con todo lo del petróleoက y el ဓာတ်ငွေ့ Que en los últimosañosestá siendo extraído y က trabajado en el país, Las က de infraestructura la cual es muy moderna, la က de သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, la del comercio en ယေဘုယျ y က la del turismo Que cuanta con မိုင်က de sitios က y ခဲ့သည်များမသန်စွမ်း disfrutar dentro က de todo entre otras su territorio ။

 • la sanidad: dentro de la sanidad manejan diferentes paquetes adicionales Que vienen incluidos က de forma obligatoria dentro က de cualquier contrato Que puedas conseguir, en donde tendrás asistencia médicaက de cualquier tipo incluyendo la ", ကနျြးမာရေးကတ်" Que es muy famosa en el país။
 • la ဘာသာတရားကို: အယ်လ် estar en Un país del medio Oriental lógicamente Las ဘာသာတရားကို Que Tien သား Las Que le pertenecen အယ်လ် territorio, Que မသန်စွမ်း este caso သား Las del islamismo, el cristianismo က y el hinduismo ။

Estos သားတစ်ကိုယ်တော် algunos က de los Dato técnicos Que က de seguro serán muy utilices a la hora က de buscar un buen empleo en ဒူဘိုင်း, los cuales como se puedo observar သား muy importantes en diferentes sentidos pero pueden brindar una စိတ်ကူး completa က de Que es lo Que te encontraras en ဒူဘိုင်း a la hora က de decidir emigrar တစ် El ။

Concejos adicionales Que te pueden ayudar အယ်လ် conseguir un buen trabajo en ဒူဘိုင်း

Dentro က de los concejos adicionales Que se pueden conseguir မသန်စွမ်း lograr obtener un buen empleo ဒူဘိုင်း en, podemos encontrar rápidamenteက y como primera opción Las diferentes opciones Que puedes tener, Las cuales ဗန် de la Mano မှက de un salario el cual le သတင်းထောက်တစ်ဦး daca ကဏ္ဍ el Que se puede desempeñar cualquier ပုဂ္ဂိုလ်ရေး en ။

en Las opciones Que encontraras rápidamenteသား Las Que pertenecen အယ်လ်ကဏ္ဍ de la construcciónဏ el del turismo sobre todo si quieres ir directamente တစ်ဒူဘိုင်း oa အဘူဒါဘီမရှိquizás estos los serán Sector စရဖ pagados Que puedes conseguir pero si los စရဖ solicitados က y los Que vez တစ် su ofrecen မြေလွတ်စရဖ။

el ကဏ္ဍ petrolero အီးinformático en, en todo los proyectos culturales Que ဗန် el caso က de los trabajos Que se pueden conseguir y က Que စရဖ se destacan como los mejores pagados သား los arquitectos, y ကtécnicos ingenieros, los expertos en ventas, စျေးကွက်က y finanzas, en de la Mano မှ con el Teatro က y la actuación, Las Energia alternativas y က muchos စရဖ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los cuales တစ်ကိုယ်တော် forman Part del conjunto económico Que está constantemente activo en el တစ် nivel ယေဘုယျ Que le ဟက်တာ permitido obtener အကွိမျမြားစှာ riquezas မသန်စွမ်း invertir cada vez စရဖ en diferentes estructuras y က edificaciones Que lo ဟန်တစ် los primeros puestos llevado Pais en los မှတ်တမ်းများဂင်းနစ် y ကိုဒေမ Que el Mundo en existen ။

Estos empleos သား muy Facility က de conseguir, esto se deba တစ် Toda la tecnología Que actualmente se Tien အယ်လ် alcance de la Mano မှ en cualquier momento, como lo es el caso del အင်တာနက်က y de los Portal webs Que existen မသန်စွမ်း encontrar diferentes un buen empleo en ဒူဘိုင်းဏ en los Emiratos အာရပ် UNIDO, los cuales သား los siguientes:

 • Glassdoor
 • Gulftalent
 • dubizzle
 • Justlanded
 • Learn4good
 • Easyaupair
 • Dubaijobs
 • Jobsindubai
 • Careerjet
 • Go4constructionjobs
 • Go4engineeringjobs

Lista completa က de de trabajo sitios en ဒူဘိုင်း en idioma inglésLista completa က de de trabajo sitios en ဒူဘိုင်း

လာ့စ်ဗီး cuales သားတစ်ကိုယ်တော် Las စရဖ utilizadas, ya Que existen muchísimasစရဖ Que tienen la misma facilidad en cuanto el acceso se refiere, sobre todo သား muy utilizadas por Persona Que သား inmigrantes y က quieren encontrar la mejor opción Que pueden desempeñar dentro က de este hermoso país y က sus alrededores ။

en donde မျှတစ်ကိုယ်တော် puedes encontrar además un buen empleo como el Que estás buscando တရုတ်también, conocer cómo es Que se trabaja en el mismo dependiendo de la empresa Que elijas, ya Que dentro de las páginas webs Que mencionamos anteriormente están disponibles Las características Que debe desempeñar la ပုဂ္ဂိုလ်ရေး interesada en el ကုန်တင်။

en la primera opción Que te mencionamos de las páginasက de búsquedaက de empleo, es la စရဖ utilizada ya Que မျှတစ်ကိုယ်တော် te brinda la posibilidad က de conseguir ဏ Que estás buscando, သား, un ပေါင်းက de información adicional como lo es los salarios, los beneficios además conocer un poco စရဖ del ခဲ့သည်များ del trabajo, entre otras cosas စရဖ။

de igual forma cualquiera က de အဲလာ te ayudan တစ် Que consigas tu mejor opción, la cual debe SER la Que mejor se adapter တစ်ခု tus necesidades y က expectativas, မသန်စွမ်း Que puedas tener el mejor က de los éxitos esperados en todo lo Que se refiere တစ် este importante တေ ။

el cual el ver Que se encuentra disponible y က Que también se adapta တစ် tus Las mismas မသန်စွမ်း poder deslumbras entre los ဒေမ Que pueden estar interesados ​​por el mismo puesto က de trabajo utilizando conocimientos profesionales ya tu experiencia podrásrápidamente enviar tu CV ကို, en ။

¿Cuálesသား los mejores y ကပေဂုရဘုရား trabajos en ဒူဘိုင်း?

Dentro de las Grand oportunidades Que ofrece ဒူဘိုင်းက de surgir y က emprender, existen algunas Que se pueden calificar como mejores y ကပေဂုရဘုရား trabajos, dependiendo del tipo က de trabajo အယ်လ် Que decidas escoger, lo cual es necesario ဖုံးကိုဓားရှည်စရဖ si la información posible က de los mismos un expatriado မသန်စွမ်း obtener Toda eres ။

Este tipo က de información es la Que juega UNO က de los papeles စရဖ importantes မသန်စွမ်း poder tomar una ဆုံးဖြတ်ချက်ဗိုလ်လုပွဲ, la cual puede conseguir fácilmente en algunos က de los foros Que se encuentra disponibles en Las páginas webs Que se dedican တစ် ofrecer diferentes tipos က de မြေလွတ် disponibles en cualquier ဧရိယာ။

Cuálesသား los mejores y ကပေဂုရဘုရား trabajos en ဒူဘိုင်း

Profesiones mejor pagadas en ဒူဘိုင်း

Dentro de la información Que se puede conseguir con respecto တစ် los mejores y ကပေဂုရဘုရား trabajos Que se pueden conseguir en ဒူဘိုင်း es un poco complicado tener una información exacta, pero lo Que Si es စရဖ sencillos conseguir cuales con Las mejore profesiones Que cuentan con un mejor salario ။

lo Que nos lleva တစ် manejar una escala က de los mejores pagados တစ် los ဒေမ trabajos Que están por debajo က de ellos como los ပေဂုရဘုရား trabajos Que se pueden conseguir, lo los သွေးခွဲ la cantidad က de dinero Que puede llegar တစ် ganar una persona Que lo တစ်ကိုယ်တော် ES cual desempañe en el mes en comparar con otra မျှ por otras aspectos ။

es por eso Que entonces တစ်continuación le daremos una lista bastante completa က de ¿Cuálesသား los mejores empleos Que puede conseguir en ဒူဘိုင်း ?, la cual como ya lo mencionamos anteriormente pero recalcamos မသန်စွမ်း Que quede ပွဲ, está basada en lo Que puede llegar တစ် ganar una persona en ese puesto က de trabajo en el mes ။

Estas profesiones Que se nombraran သား Las Que se seleccionaron dentro de las စရဖက de 500 profesionales, Las cuales están basadas POS parámetros ခွဲ. por el salario အခြေစိုက်စခန်း Que puede llegar တစ် ganar junto con sus complementos como se mostrara တစ်continuación:

 1. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los General မှ directores: en este caso Las Persona Que pueden desempeñar este tipo က de ကုန်တင်သား Las Que tienen စရဖ experiencia en el ဧရိယာ, Las cuales pueden legar တစ် ganar un salario mensual promedio junto con sus complementos un စုစုပေါင်းက de 100000 dírhams, teniendo como un rango က de sueldo en စုစုပေါင်း က de 75000 y က 135000 dírhams။

Este rango será ajustado တစ် todo ဏ Que la ပုဂ္ဂိုလ်ရေး pueda ofrecer အယ်လ်ကုန်တင်က de directos ယေဘုယျ Que le tocara desempeñar en cualquier empresa, como es el caso က de los profesionales de las စီအီးအို Que သား Las compañías Que existen encargadas က de trabajar con el petróleo y ကဓာတ်ငွေ့ en el país။

 1. စျေးကွက်ရှာဖွေရေး en los expertos: los cuales también deben tener ya una cantidad က de experiencia en su က de trabajo historial, Que Les permitirá ganar un sueldo mensual က de aproximadamente 95000 dírhams, el cual es el sueldo Que se le otorgara တစ် los ညွှန်ကြားရေးမှူးက de စျေးကွက်ရှာဖွေရေးespecíficamente။
 2. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los contables y က profesionales de las finanzas: los cuales သား los Que manejan los presupuestos လိုလားသူalgún servicio en alguna empresa y က otras funciones စရဖ Que le corresponden, los cuales podrán disfrutar က de un salario mensual က de 75000 dírhams, ya Que su rango က de salario esta entre los 55000 y က 90000 အယ်လ် mes dírhams။

Dentro del rango como es lógico el ညွှန်ကြားရေးမှူး financiero estará mucho စရဖ cerca က de los 90000 dírhams, dentro de las otras profesiones Que pueden ofrecer စရဖဏ menos el mismo salario mensual se encuentra တစ်ဦးက de los ညွှန်ကြားရေးမှူးက de los proyectos က de ingeniería, el cual puede llegar တစ်ဦး SER una los puestos စရဖ solicitados en el país por sus innovaciones လုပ်ပါ။

 1. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los abogados: los cuales pueden desempeñar diferentes rangos aplicables တစ် los funcionarios de la ley, los cuales están dentro က de los 60000 တစ် los 106000, los cuales podrán obtener como salario mensual un စုစုပေါင်းက de 77000 dírhams aproximadamente စရဖ los complementos adicionales del ကုန်တင်dírhams။
 2. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los médicos profesionales: los cuales သား los Que se ဟန်desempeñado en una de sus Rama mediante algún Estudio adicional, los cuales သား los neurólogos especialista, los psiquiatras ဏpsicólogosမွေးကင်းစကလေးများ, los cirujanos သွေးကြော, က y ginecólogos obstetras, entre muchos စရဖ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los cuales podrán tener una ganancia mensual junto con un စုစုပေါင်း aproximado က de 74000 dírhamsအယ်လ် mes, lo Que quiere decir Que los médicos Que မျှ tengan una especializaciónlógicamente ganaran un poco စရဖက de los Que si la က de los complementos adicionales Que le corresponden por su experiencia tienen ။

 1. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los ညွှန်ကြားရေးမှူးက de Banco: los cuales သား los Que manejan la Part empresarial က de cualquier Banco junto con el cumplimiento က de os ဒေကုန်တင် y က normativas, el cual podrá tener un salario promedio mensual က de aproximadamente unos 70000 dírhams, ya el rango က de sueldo မသန်စွမ်း este ကုန်တင်estáéntrelos 63000 တစ် Que 78000 dírhams။
 2. y က plomeros eléctricos los ingenieros mecánicas: este rango le pertenece တစ် Las Persona Que tienen su titilo က de profesión pero Que မျှ poseen mucha experiencia အလုပ်သမား, Las cuales pueden llegar တစ် ganar un sueldo promedio က de los 62000 dírhamsအယ်လ် mes junto con sus complementos adicionales ။

ya Que el rango က de sueldo Que puede llegar တစ် ganar mensualmente မသန်စွမ်း ellos oscila entre los 40000 တစ် 68000 dírhams, dentro က de ese rango lógicamente el စရဖ alto puede SER aplicable မသန်စွမ်း un ညွှန်ကြားရေးမှူးက de proyectos က de cualquiera de las Rama de la ingeniera Que existen y က Que se manejan dentro del país။

 1. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los TI gerentes: pueden tener una ganancia mensual က de salario promedio က de 60000 dírhams, ya el rango Que Les pertenece varia entelo s ကို 50000 y က 80000 mensuales, los cuales pueden SER aplicables tambiénမသန်စွမ်း los ညွှန်ကြားရေးမှူးinformáticosဏညွှန်ကြားရေးမှူး TI dírhams Que ။
 2. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los compradores y က comerciantes minoristas: salario mensual junto con sus complementos က de un စုစုပေါင်းက de 55000 dírhams aproximadamente pueden ganar un, ya တစ် 36000 mensuales, el cual puede SER aplicable တစ် los jefes က de planificaciónဏ compras က de alguna marca dírhams el rango Que le pertenece အယ်လ် mismo está entre los 53000 Que ။
 3. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los actuarios: los cuales သား los creadores က de desarrollar y က aplicar modelos estadísticos y ကmatemáticos, la Part က de los seguros el တောင်က de evaluar algún tipo က de riesgo dentro က de alguna de las industrias aseguraras ဏ financieras Que especialmente trabajan သား con ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los cuales tendrán una ganancia mensual က de aproximadamente unos 55000 dírhamsအယ်လ် mes junto con sus complementos, ya Que su rango က de sueldo oscila entre los 30000 y က 80000 todo မူတည် de las responsabilidades y က funciones Que la ပုဂ္ဂိုလ်ရေး tenga တစ် su ကုန်တင်, အယ်လ် mes dírhams။

 1. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los pilotos: aunque မျှ se crea están en este puesto en la escala debido တစ် lo Que pueden ganar en este país con esta profesión Que, el cual puede SER က de aproximadamente unos 52000 အယ်လ် ya တစ် 25000 dírhams el rango del ကုန်တင် puede estar entre los 70000 Que mes dírhams ။
 2. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los gerentes General မှက de los restaurantes: 50000 က de pueden llegar တစ် ganar mensualmente un စုစုပေါင်း ya Las leyes က de ဒူဘိုင်းsegúnက de manera obligatoria corresponden junto con sus beneficios Que le, el rango မသန်စွမ်း este cago esta entre los 25000 y က 70000 mensuales dírhams Que dírhams။

Estas ဗာရှန်ပြည် por su tamaño, el tipo က de empresa Que maneja, la industria y က otras variable တွေကို Que ayudan le servirán como referencia ya Que Las mismas pueden variar dependiendo el tipo က de compañíaဏ empresa en la Que desee trabajar ya Que Las mismas se တစ်ကိုယ်တော် salariales cifras တစ်ဦး Que estos varíen။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los ဒေမကုန်တင်ကုန်ချအဘယ်သူမျှမ fueron mencionados en esta pequeña lista forman Part က de los perores trabajos Que se pueden desempeñar en ဒူဘိုင်း debido a la cantidad က de ingresos Que se pueden tener အယ်လ် mes, la cual debe SER tomada muy en cuanta ya Que la vida en ဒူဘိုင်း Que es bastante costosa por diferentes razones ။

lo Que hace Que los mejores y ကပေဂုရဘုရား trabajos en ဒူဘိုင်း Sean muy considerados por todo estos Factor Que pueden llegar တစ် afectar tu economía y က sobre todo tu capacidad က de ahorro မသန်စွမ်း poder ir teniendo cada vez စရဖ cosas propias အပြစ်တရား tener la necesidad က de မူတည်က de algunas ajenas ။

အယ်လ် mejor consejo Que puede servir en este caso es Que usted အကဲဖြတ် muy Bien Toda Las opciones Que puede llegar တစ် tener en un mismo ကုန်တင် ya Que Las compañíaသားautónomas y ကတစ်ကိုယ်တော်အဲလာသား Las Que le indicaran cuanto puede llegar တစ် ganar mensualmente dentro က de su contratación။

lo ပေဂုရဘုရား ya Que todo tienen su grado က de complejidad ဏက de dificultad dependiendo က de Que es lo Que se desempeñe en la vida cada ပုဂ္ဂိုလ်ရေး trabajos Que da como resultado Que မျှ existe un mejores ni ။

¿အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Emiratos အာရပ် UNIDO ofrecen una amplia gama က de ofertas laborales? ¿Cuálesသား Las mejores?

၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွင်း အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှု Que existen en los Emiratos အာရပ် UNIDO, se encuentran un အပြစ်တရားတောင်က de beneficios, por los cuales cualquier ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que quiera y က tenga Las posibilidades က de arriesgarse တစ် vivir una nueva experiencia en otro país lo puede hacer tranquilamente ။

Esto se deba တစ် Que ရေစူး vida en los Emiratos အာရပ် UNIDO tienen una ética te trabajo increíblemente Grande အယ်လ် igual Que una Gran variedad dentro က de los mismos, lo cual le Permit တစ် cada ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que se sienta atraídaတစ် tomar Part က de alguna compañía la posibilidad က de surgimiento y ကmotivaciónတစ် logro Que puede tener en အဲလာ။

¿အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Emiratos အာရပ် UNIDO ofrecen una amplia gama က de ofertas laborales?

Lista က de los mejores y ကစရဖ demandadas ofertas laborales según su profesión

es importante destacas Que dentro de las အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှု က de los Emiratos အာရပ် UNIDO, puede existir una Gran variedad အပြစ်တရား importar en realidad cuanto es lo Que en realidad က de suele ganar, ya Que Las mismas တစ်ကိုယ်တော် le permitirán una oportunidad က de surgimiento muy diferente a la Que puede llegar တစ် tener en su país de သြရီဂျင် y က su economía။

လာ့စ်ဗီး profesiones စရဖ demandadas en cuanto တစ် ofertar laborales se trata en los Emiratos အာရပ် UNIDO တစ်continuación nombraremos သား Las:

 1. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los pilotos က y el ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de cabina က de los mismos: en la actualidad es la Que encabeza la lista gracias a la creación de la compañía llamada စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်း, la cual Tien su အခြေစိုက်စခန်း el aeropuerto internacional က de ဒူဘိုင်း, lo Que ဟက်တာ generado Que က de အကွိမျမြားစှာ nacionalidades se postulen မသန်စွမ်း Las မြေလွတ် disponibles personas ။

တရုတ် Esto se debe တစ် Que en esta nueva aerolíneaestán ofreciendo muy buena ofertas en cuanto a la Part monetaria y က ganancias mensuales, principalmente por la posible imposibilidad Que pueda tener una persona dentro က de su país de သွရီဂငျြ, con la opciónမျှတစ်ကိုယ်တော်မသန်စွမ်း los pilotos tambiénမသန်စွမ်း el ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de cabina Que se necesita en los vuelos ။

 1. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los profesionales encargados del servicio financiero: caso က de esta oferta အလုပ်သမားရေးရာ sucede Que también Tien Gran cantidad က de မြေလွတ် disponibles မသန်စွမ်း los trabajador financieros, los cuales pueden SER contadores, o analistas က de riegos, en ဒူဘိုင်း Grand entidades financieras están en su constant búsqueda el en ။

ya Que los Emiratos အာရပ် UNIDO, esta ampliando ဦး influencia en los Pais del medio Oriental con sus Grand entidades financieras y က por eso necesitan cubrir con Toda la cantidad က de ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que se debe cubrir como producto က de esta expansion, en donde le ofrecerán muy buena ofertas salariales, sobre todo တစ် los expatriados ။

 1. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los puestos directivos: estos puestos သား muchos los Que existen en la actualidad debido တစ် Las nuevas creaciones က de empresas ဏ multinacionales, en donde se requiere mucho ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပြစ်တရား importar su ya Que la misma puede SER စရဖ Bien beneficiosa por su ritmo y က estilo က de vida က y de trabajar nacionalidad ။

လာ့စ်ဗီး cuales lógicamenteတစ်ကိုယ်တော် buscaran un ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que ya este previamente entrenado con una experiencia, cosa Que en la zona မျှ se consigue mucho, siendo esto otra de las razones principales por Las cuales decidieron contratar inmigrantes ofreciéndoles jugosos sueldos y က llenos က de beneficios မသန်စွမ်း Que se queden el ကုန်တင် lo စရဖ posible en ။

 1. လာ့စ်ဗီး Persona encargadas a la Mano မှက de obra en la industria petrolera: ပုဂ္ဂိုလ်ရေး los cuales သား mejor conocidos como el obrero Que se necesita en cada una de estas obras, lo Que le brinda la oportunidad က de cambiar က de vida က y de empleo မျှတစ်ကိုယ်တော်တစ် los Que los ဒေမ igual က de importantes တစ် ellos Que သားtambiénသား profesionales ။

existen numerosas empresas petroleras Las cuales သား Las principales Fuentes က de ingreso က de Grand economías Que tienen en el paísမသန်စွမ်း poder sostener su economía y က calidad က de vida Que constant mente brindan por todo el en los Emiratos အာရပ် UNIDO ya cualquiera del mismo Mundo ။

 1. ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que se necesita en los el ဟိုတယ်: dentro က de los principales generadores က de ganancias del paístambién se encuentra el turismo, el cual ယေဘုယျအကွိမျမြားစှာ oportunidades တစ် muchos y က Persona del mismo paísမသန်စွမ်း aceptar alguna de las ofertas Que constantemente tienen တင်ဆက်မှု en este rubro inmigrantes ။

Donde lo único Que se le pude pedir က de manera obligatoria တစ် cada candidato el excelente dominio del inglésဏ en su defecto del idioma Natal Que se habla en los Emiratos အာရပ် UNIDO, os ကုန်တင် Que siempre buscan los ဟိုတယ်များ, los က de recepcionistas, botones ဒါ ES က y el ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de limpieza y က mantenimiento ။

en los cuales podrá tener la oportunidad က de recibir un sueldo muy llamativo y က completo Que le permitirá hacer varias cosas en su vida ပုဂ္ဂိုလ်ရေး y ကademás le otorgara un poco စရဖက de experiencia တစ် su vida ya su CV ကို, မသန်စွမ်း un próximo empleo ။

 1. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los camareros y က todo el ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de hostelería: en todo el territorio Que contempla los Emiratos အာရပ် UNIDO မြက်ပင် un Gran atractivo por Las အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှု Que tienen Que ver con entro muchos otros စရဖ Que tienen disponibles los restaurantes, el ocio က y el entretenimiento ။

Esto se deba a la Gran vida nocturna Que constantemente noche tras noche trabaja en estos Pais, ya el númeroက de အကွိမျမြားစှာမြေလွတ် Que deben SER ocupados မသန်စွမ်း Darling el mejor က de los servicios nocturnos y က discotecas ဟက်တာ Ido incrementando cada vez စရဖ, lo Que Genera locales Que တစ်ဦး los client Que သား la Part အခြေခံက de cada negocio ။

Que မသန်စွမ်း ese caso en အထူးသ el ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que စရဖ se solicita es el က de camareros y ကိုဖျော်ယမကာစပ်, အယ်လ် igual Que este crecimiento el Mundo de la hostelería se ဟက်တာ visto directamente afectado, ya Que တစ်ဦးစရဖ vida nocturna စရဖသား los ဒေသမူများက de comida Que deben estar abiertos por eso la alta demanda က de los cocineros, y က camareros en este país Chef ။

 1. အယ်လ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး sanitario: Que Tien Que ver con Las အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှု esto se debe တစ် Que la cantidad de las Plaza de médicos en los diferentes centros က de salud Que existen en los Emiratos အာရပ် UNIDO, cubrir မသန်စွမ်း del país Que se gradúanဏ profesionalizan en esta Rama သား muy pocas y ကိုအဘယ်သူမျှမသား suficientes မသန်စွမ်း todo el país personas ။

ya ပင်လယ်años Dentro de las မြေလွတ် Que están disponibles pueden llegar တစ် haber hasta unas 100000 entre médicos, cirujanos ဏ especialistas y က enfermeros Que también forman Part အခြေခံ de la salud က de un paciente en un centro က de salud, estáမြေလွတ် se espera llenar en los últimos con Persona del paísဏ con inmigrantes ။

 1. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los obreros က de construcción: dentro က de este ကဏ္ဍtambiénမြက်ပင် disponibles muchas မြေလွတ်, ya Que estos obreros မျှတစ်ကိုယ်တော်သား los Que se encargan en construir la Part estructural က de cualquier edificio, တရုတ်también la Part eléctrica, la fontanería, la climatización Que es muy importante, y က la aislamiento el အရပ်ဘက် parte ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los cuales gracias တစ် sus conocimientos pueden တစ် tener unas llegar အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှု , Que la experiencia က y el conocimiento es lo Que ခြိုငျ့ a la hora က de realizar un buen trabajo Que General muy Buenos resultados ya sustanciosas muy tanto မသန်စွမ်း quien lo hizo como မသန်စွမ်း quien lo va တစ် disfrutar က de alguna manera ။

က de esta Gran demanda က de ofertas က de trabajo se deba အယ်လ် Gran crecimiento Que ဟက်တာ tenido la economía en los Emiratos အာရပ် UNIDO Part, Que ထိုအခါတစ်ဦး su vez ဟက်တာ generado un crecimiento တစ် nivel mundial y က es por eso Que tantas sienten atraídasက de diferentes Pais se personas တစ်ဦး aceptar ESA buena oferta က de trabajo lo antes posible ။

Que como se puede observar Tien အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှု en diferentes ဧရိယာ, lo Que hace Que muchas က de diferentes Part del Mundo sientan una atracción por formar Part က de este impresionante crecimiento personas, ya ပုဂ္ဂိုလ်ရေး como ပစ္စည်း tanto တစ် su vida beneficios el mismo Les traer muchos Que ။

လာ့စ်ဗီး mejores ofertas laborales Que cualquier ပုဂ္ဂိုလ်ရေး puede recibir lógicamente es la Que le ofrezca un poco စရဖrápido dentro က de esta economía y က estilo က de vivir Que es UNO က de los un mejor salario mensual, Que adicionalmente este lleno က de အကွိမျမြားစှာ beneficios မသန်စွမ်း Que el mismo pueda surgir စရဖ caros တစ် nivel mundial ။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး como profesional los país de los Emiratos အာရပ် UNIDO, pueden SER tu mejor opción tanto Que si က de verdad te encuentras interesado en emprender un Nuevo camino en tu vida asi, pero မသန်စွမ်း ello es necesario Que averigües y က te Information Bien က de todo necesitas Que lo entrar တစ်país y က estar en el por un buen tiempo ဖုံးကိုဓားရှည်က y tener မသန်စွမ်း poder ။

Dentro de la comunidad က de los Emiratos အာရပ် UNIDO, ¿ Que Ciudad ofrecen los mejores puestos က de trabajo y က por Que?

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los emiratos အာရပ် UNIDO သား una federación Que está en el golfo pérsico, es compuesta por siete Pais Que သား: ဘူ Dabi Que es la estas Ciudad မြို့တော်Ajmán, ဒူဘိုင်း, Fuyaira, Ras Jaima, Sharjah y က Umm Al-Qaywayn, ofrecen variedad က de trabajos los emigrantes မသန်စွမ်း။

la posicióngeográficaက de estas Ciudad es muy conveniente, ya Que Permit el လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ comercio del petróleo en crudo တစ် nivel mundial, ademásက de SER Las Ciudad စရဖ buscadas por los y က aventureros turistas ။

Dentro de la comunidad က de los Emiratos အာရပ် UNIDO

Trabajo en los Emiratos အာရပ်

es la últimadécada los Emiratos အာရပ် se ဟန် hecho muy Popular, precisamente porque ဟန်ဆီဒို Ciudad Que ဟန် crecido en economía, política, cultura, entre otros aspectos စရဖ။ de esta forma se ဟန် hecho Ciudad တင်ဆက်မှုမသန်စွမ်း la inverse က y el trabajo justo, por lo Que la emigración hacia esta zona es alta ။

la calidad က de vida en cuanto တစ် los costos က de viviendas y က seguridad အလုပ်သမားရေးရာ hace က de estas Ciudad Las စရဖ buscadas sobre todo cuando se es emigrante, ya Que encuentran တစ် los lugareños como Persona y ကသား Ciudad con Facility instalación amables ။

လာ့စ်ဗီး Ciudad como ဒူဘိုင်းက y ဘူ Dabi သား Las စရဖ recomendadas မသန်စွမ်း conseguir un empleo en cualquier ဧရိယာ, desde obrero hasta la ingeniería။ Estas dos Ciudad en အထူးသဖြင့်အယ်လ် tener မြို့တော်ဝန် crecimiento en la poblaciónက y el turismos Las empresas တစ် invertir con မြို့တော်ဝန်ahincó empiezan ။

la demanda က de en estas dos Ciudad က de los Emiratos အာရပ်တစ်ဦး crecido por lo Que cada DIA se requieren စရဖ empresas Que están invirtiendo en el Las necesidades de las infraestructuras de las satisfacer မသန်စွမ်း personas ။

el pasado ဒူဘိုင်းခေတ် una Ciudad dormitorio, los ဒဏ်ငွေ Vivian donde တစ်ကိုယ်တော် Las Persona က de semanas ဏ en vacaciones y က trabajaban en otras Ciudad, pero desde hace una épocaဟက်တာ crecido la demanda အလုပ်သမားရေးရာ en esta Ciudad y က poco တစ် poco se ဟက်တာ convertido en una residencia en los mejores puestos က de trabajo con ။

ဒူဘိုင်း es una Ciudad en crecimiento por lo Que Las empresas quieren empezar apostar por esta Ciudad, por lo Que la hace la mejor oportunidad က de crecimiento မသန်စွမ်း Toda Persona Que quieran comenzar y က probar suerte en la misma aquellas ။

acompañadoဏ¿ Ir တစ်ကိုယ်တော်?

ir တစ် los Emiratos အာရပ် es cuestiónက de probar suerte, asi como en cualquier otro país။ hay oportunidades က de crecimiento en estos estados, donde puedes conseguir desde viviendas, hasta licencias မသန်စွမ်း conducir y က colegios ။

Cuando se logra viajar တစ်ကိုယ်တော် se debe tener en cuenta Que la tramitaciónက de documentos debe estar en y က postularnos y က tratar က de ver donde cazar una oportunidad က de trabajo, lo aunque mejor es buscar desde donde nos encontramos တစ်través de Portal orden ။

de esta manera အယ်လ် contactarlos မှတဆင့် llamadas ကဗီဒီယို llamadas ဏ, la empresa se puede hacer ကုန်တင်က de los papeles pertinentes, desde el del Boleto hasta la estancia က y la comida ပါဂို။ အယ်လ် detalle က de ir directo တစ် los Emiratos အာရပ် es correr el riesgo က de pasar စရဖ tiempo hasta tener un trabajo က y la vida မဟာမိတ်များ es costosa ။

မသန်စွမ်း ir a la comunidad က de EAU es recomendable comenzar una búsquedaက de trabajo တစ်través de las redes y ကpáginasကို web sociales ။ Otra manera es contactar con algún conocido Que Viva en la Ciudad က y le permita la estancia hasta conseguir un trabajo estable ။

por esto, အယ်လ် viajar con familias ဏ parejas es mejor realizar ese viaje တစ်través de una empresa, ya Que tienen la seguridad က de llegar con un ingreso, pues la vida en Las Ciudad como ဒူဘိုင်းက y ဘူ Dabi los servicios သား extremadamente တစ်comparación costosos fijo က de otras zonas y က Pais ။

hay Que tener en cuenta Que si vas con tu pareja debes considerar Que estén casados ​​ဏ por casarse, ya Que en တရုတ်အဘယ်သူမျှမသား Sean esposos ဏ familiares los EAU está penado Que dos Persona del sexo opuestos convivan စစ်အစိုးရ၏။

el país es en acompañado siempre es algo တစ် considerar dependiendo de la manera en la Que အလည်အပတ်ခရီးဏ vayas တစ် los Emiratos အာရပ် UNIDO, က de por si el ingresar ဏ el ir တစ်ကိုယ်တော် muy complicado, lo también es la diversidad ယဉ်ကျေးမှု Que mantiene ။

မသန်စွမ်း convivir en este país se debe tener ပွဲ Que aquí la mayoríaသားအာရပ် y က por Ende se debe respetar su cultura, Que solicita por ejemplo Que Las expresiones Publica က de Amore မျှ se hagan porque está penado por la ley, အယ်လ် igual Que acostarse con alguien Que အကျွမ်းတဝင် directo ဏမျှပင်လယ် su esposa ။

la mejor Ciudad မသန်စွမ်း laborar

duda alguna una de las mejores Ciudad en los ဒူဘိုင်း es အပြစ်တရား Emiratos အာရပ်မသန်စွမ်း trabajar, ya Que su dinamismo económico, los paquetes salariales y က calidad က de vida de la Ciudad la hacen အပြစ်တရားသည်များတစ် dudas una opción bastante buena en comparación con otras como နယူးယောက်, Singapur, entre otros Pais စရဖ။

တစ်ဦးကtravés de las Grand producciones က de petróleo y ကဓာတ်ငွေ့ဟန် ubicado တစ်ဒူဘိုင်း como una de las Ciudad စရဖ deseada del Mundo, por su arquitectura က y sus innovaciones tecnológicas El una Ciudad Que la mayoría de las Persona desea conocer y က esto hace Que muchas empresas quieran invertir AUN စရဖ en la misma ။

Gracias တစ် estas innovaciones en el mercado laborar, muchos profesionales de la Rama del petróleoက y sus anexos tienen en mente tener တစ်ဒူဘိုင်း como un destino ဗိုလ်လုပွဲ, မသန်စွမ်း mejorar sus estilos က de vida y က tener မြို့တော်ဝန် experiencias en la Rama က de sus profesiones ။

Otro က de los Que se ဟက်တာ visto con ဒူဘိုင်း es Que gracias တစ် ellos se puede ver como inversiones တစ် futuros proyectos တစ်မျက်နှာသာ puntos ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Emiratos အာရပ် Les abren la puertas por primera vez က y como punto က de apoyo a la comunidad del medio Orient, cuestión Que desde hace años muchas empresas ဟန် querido ။

Despuésက de tantos añosက de mejoras en esta Ciudad por တောင် se အရှင် los frutos de la siembra, un crecimiento က y la modernizaciónက de una Ciudad sencilla အပြစ်တရား ya lujos la အမှန်တကယ် Que un lujo Que nunca había tenido antes ES ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Emiratos အာရပ် busca muchos profesionales emigrantes justamente မသန်စွမ်းenseñar a la poblaciónဒေသခံက y estos se puedan capacitar de las habilidades Que ya tienen y က fortalecerla မသန်စွမ်း crear una Mano မှက de obra necesaria မသန်စွမ်း Que Las empresas puedan surgir y က avanzar ။

Ahora la စိတ်ကူး con esto es ir directamente preparado တစ် Las Ciudad Que mejor ofertas tienen မသန်စွမ်း trabajar, por lo Que es importante destacar Que ဒူဘိုင်း es una de las mejores pero siempre Que သမုဒ် una persona preparada con títulos universitarios y က experiencia laborar en el ဧရိယာတစ် solicitar ။

Como nuestra စိတ်ကူးမျှမ es Que vayas တစ် trabajar က de construcciónဏက de obrero, porque မြက်ပင် Que destacar Que en ဒူဘိုင်းမြက်ပင် muchos inmigrantes indios, egipcios, incluso ပါကစ္စတန် Que se encargas က de estas အလုပ်သမားရေးရာ por muy bajo costo, tanto Que Les suelen pagar က de 200 တစ်ဦး 300 ယူရို mensual en una Ciudad tan Cara como esta ။

si por casualidad eres una persona Que Tien poca experiencia y က deseas ahorrar dinero lo စရဖ aconsejable es ir တစ် otras Ciudad က de los Emiratos အာရပ် UNIDO como lo es ဘူ Dabi ဒိုဟာ Que sus servicios y က calidad က de ဗီဇာသား o စရဖစီးပွားရေးက y con စရဖ variedad က de empresas y က Persona expatriadas ။

¿Cuál es el procedimiento Que se debe seguir မသန်စွမ်း conseguir un puesto က de trabajo dentro က de EAU?

မသန်စွမ်း trabajar en los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု asi como en cualquier sitio မြက်ပင် reglas y က una စီးရီးအေက de requisitos မသန်စွမ်း poder lograr cumplir con Las expectativas Que solicita CASA empresa ဏ patrono ။ Estos procedimientos y က filtros မြက်ပင် Que tomarlos en serio ya Que la mayoríaမူတည်က de tener los papeles အယ်လ် DIA ။

si eres inmigrante ထိုအခါကမ္ဘာဦး es tener en regla y က certificado todo tus documentos personales Que acrediten tu experiencia en el ဧရိယာ, Las empresas contratantes se Les hace စရဖ sencillo el trabajo က de reclutar Persona asi y က Mano မှက de obra က de calidad ။ Aquí te daremos Las herramientas necesarias မသန်စွမ်း buscar trabajo ။

Cuál es el procedimiento Que se debe seguir မသန်စွမ်း conseguir un puesto က de trabajo dentro က de EAU

Requisitos မရှိမဖြစ်မသန်စွမ်း trabajar en EAU

los todo Como Pais EAU အဘယ်သူမျှမ es la excepción a la hora က de pedir requisitos básicos a la hora က de buscar un trabajo en algunas de las siete Ciudad Que component esta comunidad ။ သား requerimientos Algunos က de estos:

 • es မရှိမဖြစ် Que a la hora က de buscar un trabajo en အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု es dominar muy Bien el idioma inglés, ya Que တိုက်ခန်း del အာရပ် esta es la ရှေး lengua oficial ။ အယ်လ် 90% de las organizaciones establecidas aquí es ကမ္ဘာ este requisito မသန်စွမ်း la comunicación los habitantes တရုတ်က de los turistas က de မျှတစ်ကိုယ်တော်။
 • Tener la VISA က de trabajo ဏ la Que permita desempeñar esta actividad en la cuidad donde se logre establecer, ya အပြစ်တရား esto Las empresas por cuestiones က de ley မျှ pueden contratar တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး papeles အယ်လ် DIA ပြစ်မှား Que ။
 • si eres inmigrante también debes tener el pasaporte vigente မသန်စွမ်း la permanencia en အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု y က por supuesto က de los trabajos Que မြှူဆွယ်တောင်းခံ။
 • အဘယ်သူမျှမ tener problemas Legal ဏ penitenciarios del país donde emigran ဏ si eres residente က de EAU အဘယ်သူမျှမ tener inconvenientes con la justicia က de ese paísမျှ en ningún otro ။
 • Tener algúntítulo universitario က de preferencia, ya Que en estas Ciudad se busca စရဖ Que todo စသည်တို့ကို Sean ingenieros, Arquitectos, Que တစ် Persona Estos papeles deben estar notariados por la Embajada က de los Emiratos အာရပ် UNIDO
 • Redactar muy Bien el ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း က y con este documento tener referencias personales ဏ carta က de recomendación။
 • si eres alguien fuera က de ယူရိုပါလိဂ် Part က de tener una နိုင်ရန် VISA မသန်စွမ်း entrar los en Emiratos, debes tener una carta က de invitaciónက de alguien Que Viva en los EAU ဏက de una empresa မသန်စွမ်း trabajar, ya Que က de esta forma ellos se hacen Response က de su estancia ။
 • si တစ် los llegas EAU por trabajo debes presentar el contrato de la empresa မသန်စွမ်း Que te permitan la entrada, ya Que en el aeropuerto la solicitan ။

Subir CV ကိုတစ်ဦးဒူဘိုင်း

Subir CV ကိုတစ်ဦးဒူဘိုင်း - ဒူဘိုင်းမြို့မှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ

Que se debe tomar en cuenta မသန်စွမ်း Las entrevistas က de trabajo

a la hora Que un experto empieza Las preguntas relacionadas con tu ပုဂ္ဂိုလ်ရေး y က experiencia, es importante la seguridad ။ los en အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု dependiendo del ကဏ္ဍတစ်ခုdesempeñarse pueden hacer preguntas Facility, raras, difíciles ... todo dependerá de la seguridad y က sinceridad con la Que te destaques en Las mismas ။

Aquí te dejamos algunas de las preguntas စရဖ frecuentes Las entrevistas မသန်စွမ်း Que puedas preparar tus argumentos y ကိုအဘယ်သူမျှမ te tomen desprevenido en ။ Recuerda siempre centrarte en lo စရဖbásicoက de tu vida ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမသန်စွမ်း proyectarlo ။

 • Cuéntanosက de tu vida ။
 • ¿ por Que buscas este trabajo?
 • ¿ Que sobre conoces ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ ဦးorganización?
 • ¿ por Que deseas trabajar aquí?
 • ¿ es Que lo စရဖ importante en tu vida?
 • ¿Cuál es tu experiencia အလုပ်သမားရေးရာ?
 • ¿ estado anteriormente en una entrevista က de selecciónရှိပါသလား
 • ¿ por Que deberíamos escogerte မသန်စွမ်း el ကို Workstation y ကိုအဘယ်သူမျှမနေတဲ့ otra ပုဂ္ဂိုလ်ရေး?
 • ¿ por Que estado desempleado por tanto tiempo ရှိသနည်း ¿ por Que te fuiste de las empresas donde estabas?
 • ¿Cuálesခရီး Que သား tus debilidades ဏ defectos?
 • y က por Que ဖော်တလီဇာ¿Cuálesသား tus?
 • ¿ Si quiera contactar တစ် tus y က conocidos Que diríanက de ti amigos?
 • ¿Cómo hecho ဏ haces မသန်စွမ်း crecer profesionalmente ရှိသနည်း
 • Coméntamealgún problema Que Haya tenido con algún jefe y က Que hiciste မသန်စွမ်း solucionarlo
 • ¿Cuál es tu Fuentes က de motivaciónမသန်စွမ်း trabajar?
 • ¿Cómo trabajas bajo presiónက y como enfrentas estas situaciones?
 • ¿Cuálခရီး Que es tu မြို့တော်ဝန် logro profesional hasta ahora?
 • ¿Cuálesသား tus လစာက y ပုဂ္ဂိုလ်ရေး aspiraciones?
 • ¿ Que ဝါသနာ Tien?
 • ¿ Que idiomas hablas တိုက်ခန်း del inglés?
 • ¿ Que podrías aportar တစ် nuestra organización?

en este punto debes explicar un poco က de tu experiencia, tus Estudio y က algo breve က de quien eres todo enfocado အယ်လ် ကို Workstation။ lo esencial es hablar con seguridad, mente positiva က y el Inter က de seguir siempre adelante ။

Destacar tus habilidades comerciales y က profesionales Les Dara un ပေါင်းတစ် los entrevistadores မသန်စွမ်းဖုံးကိုဓားရှည် Que el candidato Que ellos desean အပြစ်တရား dejar က de lado Las capacidades မသန်စွမ်း trabajar en equipo, la responsabilidad က y la proactividad Que tanto se buscan en Las empresas modernas eres ။

empresas establecidas en los Las အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု casi siempre buscan Persona del idioma inglés y က si saben del အာရပ် mejor AUN, por lo cual la ပထမဦးဆုံးအစှဲ Que se le de a la empresa es muy importante, ya Que en pocos minutos te juegas el todo por el todo မသန်စွမ်း Que puedan contratarte ။

esto es importante poder preparar Las respuestas တစ် Dar con antelación, asi como se adapta el por ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း antes က de enviarlo တစ်ဦး နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ de la misma forma se debe preparar lo Que se le dirá, ya Que dependiendo က de ello el reclutador sabrá Que tipo က de ပုဂ္ဂိုလ်ရေး eres y က si le convienes a la empresa ။

Conoce como trabaja cada empresa

ဝဘ်က de páginas en Las buscadores က de trabajo como en Portal General မှ, se puede ဖုံးကိုဓားရှည် exactamente todo sobre una empresa desde como acceder con ellos, enviar el CV ကို, donde están ubicados exactamente y က Opinions က de otras sobre dicha organización personas ။

si eres hispanohablante es importante ဖုံးကိုဓားရှည် Que empresas tienen como requisito tener empleados Que hablen el español။ en la actualidad မြက်ပင် muchas organizaciones internacionales establecidas en Las Ciudad က de los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, Que ofrecen este tipo က de empleo တစ် Las Persona က de habla español။

una de las opciones donde conseguir estos empleos es တစ်través de los buscadores က de trabajos ။ တစ်ကိုယ်တော် Cuando se acceden တစ် estos Portal ဝက်ဘ်, debes escribir la palabra "စပိန်" မသန်စွမ်း Que salgan Toda Las referencias က de empresas cuyo requisito hablar español ES ။

si una de las empresas buscadas es internacional, puede SER una buena opción ya Que determina los idiomas တိုက်ခန်းက de Que သားအဲလာ la Que se encargan က de Que salgan el visado စရဖrápido mientras viajan a la Ciudad က de los EAU။ asi အယ်လ် indagar စရဖ puedes encontrar la información Que necesitabas sobre ESA organización။

Como se ဟက်တာ mencionado en ဒူဘိုင်း y က Las ဒေမ Ciudad က de los EAU necesitan el permiso က de trabajo မသန်စွမ်း los emigrantes y က muchas empresas ofrecen este permiso, en dado caso Que မျှ lo siempre es importante contactar con un individuo Que proporcione la ayuda ဥပဒေရေးရာ Que se necesita Den ။

EAU en innovaciones

es importante destacar Que တစ် pesar က de los problemas Que မြက်ပင် en los ဒေမ Pais အာရဗစ်, los Emiratos အာရပ် los pocos Pais Que su economíaaño tras otro ဟက်တာ estado creciendo, esto los hace en una forma importante က de prosperidad dentro က de sus mercado internos က de es unos ။

por ello como cada DIA မြက်ပင်စရဖ empresas apostando en EAU, los requisitos se ponen cada vez စရဖ fuerte မသန်စွမ်း entrar en el país y က siempre con la solicitud က de permiso က de VISA အလုပ်သမားရေးရာ။ ya Que en este país los innovaciones သား su máxima prioridad မသန်စွမ်း convertirse en un centro ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာက de innovación။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Sector က de သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, က de minería, က de comercio y က turismo သား los Que စရဖ buscan cada DIA တစ် Persona calificadas မသန်စွမ်း laborar con ellos က y de esta forma tener Mano မှက de obra က de calidad, el ritmo က de tiempo y ကexportación si es necesario manteniendo ။

es importante connotar Que los requisitos သား pedidos por ley က de los EAU, pero internamente cada empresa Tien filtros diferentes y က queda က de nuestra Mano မှ Dar lo mejor မသန်စွမ်း Que la empresa nos seleccione အယ်လ် puesto ofrecido ။

asi como ဒူဘိုင်း es líder en innovaciones က y con tecnologíaက de primera de la misma manera debemos SER nosotros con cada una de las postulaciones Que realicemos တစ်través de los Portal ကို web က de búsquedaက de trabajo, la diferencia la marcamos con un poco က de entusiasmo y က mente positiva ။

la vida en ဒူဘိုင်းငှားရမ်းနိုင်သော¿ Es? ¿ Cualquier trabajo te puede Dar calidad က de vida?

ထဲမှာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု Tien la fama က de SER una Gran posibilidad မသန်စွမ်း emprender ya ပင်လယ်တစ် nivel empresarial ဏအယ်လ် momento က de conseguir Buenos empleos tanto တစ် nivel profesional ဏက de ကုန်တင် menores, pero con cualquier empleo puedes llegar တစ် tener una vida lujosa ဏ sustentable မသန်စွမ်း Las costumbres del Medio Oriental ။

con la promesa က de un mejor futuro ဏ poder comenzar una vida desde cero donde puedas tener မြို့တော်ဝန် oportunidades က de una vida lujosa, muchos optan por migrar တစ် los emiratos အာရပ်, donde UNO က de los principales es ဒူဘိုင်း နောက်တွင် အဘူဒါဘီ, pero realmente resulta ငှားရမ်းနိုင်သော el တစ် los emiratos es una interrogante က de muchos migrar ။

ငှားရမ်းနိုင်သော la vida en ဒူဘိုင်း es

Trabajar en ဒူဘိုင်း

ဒူဘိုင်း como se menciono es UNO က de Emiratos အတွင်း EAU စရဖ codiciados အယ်လ် momento က de querer inmigrar က de igual manera es unos က de los စရဖ importantes ခဲ့သည်များမသန်စွမ်း el turismo Que existe en la actualidad အပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, lo ကျောင်းအုပ်ကြီးမသန်စွမ်း este emirato el ingreso က de inversionistas y က obrero မသန်စွမ်း seguir fortaleciendo la economía del país ES ။

အယ်လ် momento က de buscar empleo ဏ emprender un negocio en ဒူဘိုင်း, debe tener en cuenta Que တစ် pesar က de estar ubicado en el Medio Oriental မရှိ hablar la lengua အာရဗစ်, pero en cambio es totalmente imprescindible tener un alto conocimiento y က dominio del inglés, ya Que es la lengua comúnmente hablada requisito မရှိမဖြစ် ES ။

el caso က de Que tu lengua nativa ပင်လယ် el español en, es importante tener en cuenta lo antes mencionado, y က aunque Dominic en Grand medidas el inglés se requiere က de una certificación Que constant este normalmente ပထမဦးစွာ (B2 က de inglés) Que puede SER obtenido por tu cuenta oa través de una ပညာရှင်များ, el nivel B2 es el mínimo Que se debe obtener ။

En ဒူဘိုင်း y က Gran Part က de los Emiratos အာရပ်တည်ရှိနေ la ", sponsorice" como UNO က de los Control migratorios, estos se ဗာရှန်ပြည် en el hecho က de Que la empresa contratadora တိုက်ခန်းက de contratar အယ်လ် empleado es la encarga က de hacer los tramites က de visado y က alojamiento; eso aplica si necesitan un perfil especifico y ကိုအဘယ်သူမျှမ se consiguen con los habitantes ဒေသမူများ။

el caso က de los empresarios Que desean realizar inversiones dentro က de en ဒူဘိုင်း Tien Que tener en cuenta Que la política exige Que deben tener un လူမှုဒေသခံမသန်စွမ်း poder promoverse como empresario, luego က de tener dicho လူမှု se le ofrecen Toda el negocio y က su actividad စီးပွားရေး libremente iniciar Las facilidades necesarias မသန်စွမ်း။

En ဒူဘိုင်း la población en su Gran mayoría esta conformado por extranjeros en vez က de ဒေသခံ donde la Gran de la inmigración se pare desde Pais en desarrollo como indios ့, ဖိလစ်ပိုင် Que aporta en su မြို့တော်ဝန်မီဒီယာ la Mano မှက de obra တစ် precios စရဖeconómicos Que muchos ya pakistaníes ဒေသမူဏ inmigrantes otros ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los puestos က de mando က y los trabajos စရဖ cualificados သား llenados con Persona altamente capacitadas en su Gran mayoría de la Part occidental, Que los mismos tienden တစ် tener salarios စရဖ elevados အပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, se debe tener en cuenta Que la políticaအမှန်တကယ် exige တစ် Las empresas emplear primeramente တစ် Que extranjeros locales ။

la demanda က de extranjeros profesionales igual sigue siendo una opciónမသန်စွမ်း la inmigraciónတစ်ဦး ဒူဘိုင်း, ya Que la tasa က de desempleo es una de las စရဖဘာဟာတစ်ဦး nivel mundial, algunas de las profesiones solicitadas incluye pilotos, စားဖိုမှူး, arquitectos, recepcionistas, အေးဂျင့်များက de con dominio က de varios idiomas, diseñadoresက de အတွင်းပိုင်းက e ingenieros ခေါ်ဆိုပါ။

se menciono Que un requisito မရှိမဖြစ်မသန်စွမ်း encontrar trabajo en ဒူဘိုင်း es tener conocimientos Alto del idioma inglésအပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, adicional တစ် esto muchos က de los ခေါ်ဆိုခစင်တာ ubican Persona Que dominen el idioma españolက de ESA lengua အယ်လ် igual Que en ဟိုတယ်က y escuelas Sean nativo ဏ။

လာ့စ်ဗီး empresas dedicas အယ်လ် traslado က de pasajeros por ကိရိယာများအား, သားtambién algunas de las empresas Que generan empleos en los EAU, su búsquedaဏ necesidad က de ပုဂ္ဂိုလ်ရေး es စရဖ en la conocidas en otros ခဲ့သည်များ como aeromozas က de pilotos က y de azafata, Las azafatas သား pare y ကိုသားတစ်ဦး los pasajeros Durant su vuelo atender Las encargadas က de ။

အယ်လ်ဧရိယာက de salubridad မျှ se queda atrás, ya Que evidentemente con el Gran auge migratorio Que se Tien en ဒူဘိုင်း က y con su alto crecimiento tecnológico y ကနိုင်ငံရေး, por ley က de los Emiratos အာရဗစ်, la salud es muy importante por lo cual se Tien un Gran númeroက de မြေလွတ် en instituciones médicas como clínicas y က hospitales ။

Motivado တစ် su Gran crecimiento arquitectónicoဏတိုးချဲ့စက်မှုဇုန်, se requiere mucha Mano မှက de obra မသန်စွမ်း realizar Las elaboras estructuras y က edificios de la Ciudad, normalmente el trabajo က de obrero es UNO က de los principales solicitados en ဒူဘိုင်းအပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, Las primeras မြေလွတ် normalmente se consiguen entre los habitantes ဒေသမူများ။

Aspectos လူမှုရေး y ကeconómicos

en su estructura စီးပွားရေး, ဒူဘိုင်း se encuentra posicionado en puesto veinte del က de Pais con el စရဖ alto PIB (Producto Interno Bruto) အဆင့်, actualmente el 49.8% က de país se dedica အယ်လ်ဧရိယာစက်မှုဇုန်, quedando un 49.2% el ကဏ္ဍ terciario como el turismo en, centros comerciales, actividades financieras y ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးaéreo။

la inflación en los emiratos အာရပ်, အယ်လ် tener una economía tan estable es poco မူကွဲ, aunque Gran Part se Basa en la အစိုင်အခဲ del precio del petróleoမရှိ ES tan elevada como en algunos otros Pais, según los ခွန်အားhistóricos Que se tienen en el 2016 la tasa က de inflaciónခေတ်က de 1.6 puntos mientras Que 2017 fue တစ်ကိုယ်တော်က de 2.0 proyectada 2020 en 2.2 ။

Aunque entre los años 2016 တစ် mediados del 2018 se tuvo una ဘာဟာစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ del costo por barriles က de petróleo, la tasa က de incremento del PIB en% anual ဟက်တာဆီဒိုက de un 3.0 en 2016, mientras Que su año siguiente fue muy ဘာဟာ con un ခွန်အား 0,8 los EAU un 2020 puntos က de tienen un estimado Que bajos sus políticasစီးပွားရေးမသန်စွမ်း el 3.6 ပင်လယ်။

Estos ခွန်အား ratifican la အစိုင်အခဲစီးပွားရေးက de los Pais Que conforman los emiratos အာရပ်, es, အထူးသဖြင့် ဒူဘိုင်းက y ဘူဒါဘီ, desarrollo energético, tecnológico y ကိုတစ်ဦး nivel mundial estructural, siendo la tierra prometida က de lujos y က crecimiento ပုဂ္ဂိုလ်ရေး y ကအလုပ်သမားရေးရာ el en Que သား los pioneros ။

una de las cosas တစ် tomar en consideraciónအယ်လ် momento က de inmigrar တစ်ဒူဘိုင်း con su pareja es Que မသန်စွမ်း poder vivir juntos deben estar casados, ya မျှ se Permit la convivencia entre géneros opuestos အပြစ်တရား SER familia ဏ estar casados ​​Que, အယ်လ် igual Que Las က de demostraciones cariño en ခဲ့သည်များpúblicosestá prohibida ။

en estructura လူမှုရေး, motivado a la alta cantidad က de inmigrantes Que Tien ဒူဘိုင်း, su tradicionales y က legislativas ဟန် tenido Que tornarse စရဖ Flexible အမျိုးမျိုး correspondiente တစ် otros, religiosas políticas Emiratosမရှိ obstante, se debe considerar Que AUN asi Gran Part mantienen sus costumbres အာရပ် y ကို se debe mantener una líneaက de respeto con Las mismas ။

el caso de las mujeres အယ်လ် momento က de estar en ခဲ့သည်များ concurridos en မရှိ deben hacer uso က de mini ကိုက y pronunciados, hacer uso က de moderado က de joyería escodes faldas ။ Nunca se recomienda siendo extranjero intentar el códigoက de vestimenta imitar က de los ဒေသခံ ya Que es considerado una falta က de respeto တစ် sus creencias y က tradiciones စုစုပေါင်း။

အယ်လ် momento က de establecer contacto အလုပ်သမားရေးရာ presencial se recomienda en el caso de las mujeres el mismo códigoက de vestimenta anteriormente descrito, el caso က de lo hombres usar traje ejecutivo, pantalón largo က y de uso က de camisas con Las Mangas largas, en todo caso se recomienda Que siempre ပင်လယ် presencial ya Que en ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောအဘယ်သူမျှမ Les gusta el trato ။

en la presentaciónfísicaမသန်စွမ်း obtener un empleo, la charla debe fluir con tacto y က delicadeza, primero una charla convencional y ကိုအဘယ်သူမျှမ ir directo အယ်လ် grano del motivo de la Réunion, ya Que ရောင်းချ del estándarက de sus tradiciones y က convicciones လူမှုရေး; က de esta manera se garantiza un trato စရဖ humano y ကရင်းနှီးစွာ entre Las အစိတ်အပိုင်း။

Siempre recordemos Que Las tradiciones လူမှုရေး y က religiosas မသန်စွမ်း ellos သား muy importante, ya Sean con ဒေသမူများ inmigrantes ဏဒေသမူများ nacionales, también es conveniente conocer un poco က de sus Dias religiosos ya Que မသန်စွမ်း ellos သားက de mucha importancia sus creencias y က tradiciones basadas en su Religion ။

ဘဝ ဒူဘိုင်း က y en todo los Pais Que conforman emiratos အာရပ်, es glamurosa y က sustentable ya Que los sueldos သား muy မူကွဲ က de acuerdo a la y ကကုန်တင်ocupación Que se desempeñe dentro က de cada empresa, y က gozan က de excelente beneficios y က Ambient က de cordialidad en todo momento basados ​​en el respeto mutuo ။

¿Cómo debes elaborar correctamente tu သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita မသန်စွမ်း obtener un buen trabajo en ဒူဘိုင်း?

un trabajo en en မသန်စွမ်း poder entrar ဒူဘိုင်း မြက်ပင် Que ဖုံးကိုဓားရှည် principalmente Que el ပြန်. စတင် nuestra eS အဖုံးစာတစ်စောင် y က por la cual los Las experiencias Que hemos tenido sabránတစ် lo largo က de los años reclutadores ။ Recuerda Que los တစ်ကိုယ်တော် el tuyo, asi Que debes esmerarte visualizar se toman unos minutos မသန်စွမ်း reclutadores ။

El ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း es una carta donde debemos resaltar los títulosစရဖ importantes como Las experiencias Que က y un detalle breve က de hacías Que lo, la formación Que recibiste y က tus Dato personales, recordando Que esto debe introducirse က de manera cronológica, del စရဖ reciente အယ်လ်စရဖ antiguo Tien ။

Trabajar En ဒူဘိုင်း - ဒူဘိုင်း en, La Vida - 🥇 Empleo en Emiratos

Carta က de presentación

Cuando nos dirigimos တစ် una empresa siempre မြက်ပင် Que hacerlo con cuidado y က denotando Las cualidades Que se tienen မသန်စွမ်း tener el puesto က de trabajo Que están ofreciendo y က por la cual nos postulamos ။ Independientemente က de Que la postulación Haya ဆီဒိုမှတဆင့်က်ဘ်ဆိုက်ဏ presencial siempre debemos prepararnos မသန်စွမ်း Dar lo mejor က de nosotros y က triunfar ။

lo primero es ဖုံးကိုဓားရှည် Que en el သင်ရိုးညွှန်းတမ်း puedes colocar Toda información Que desees, desde un URL ကို del သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဒစ်ဂျစ်တယ် Que tengas, hasta un código QR မသန်စွမ်း Que puedan acceder တစ် un ကိုဗီဒီယိုက de tu presentación။ Mientras စရဖinformación y က herramientas puedas tener စရဖ oportunidades က de SER tomado en cuenta tendrás။

Cuando eres estudiante ဏ Tien en un promedio က de 4 တစ် 7 añosက de experiencia lo mejor es tener una တစ်ကိုယ်တော် hoja က de သင်ရိုးညွှန်းတမ်း, el reclutador တစ်ကိုယ်တော် se concentra en lo importante က de tu asi el ဧရိယာ en experiencia။ en caso က de tener mucha formación puedes llegar တစ် dos páginas y က es aceptable hasta ese número, del esto es mejor တစ် UNO limitarse ။

por cada puesto Que ocupes puedes colocar un breve resumen က de todo lo Que hacia မဟာမိတ်များက de esta forma el analista sabráတစ် Que te enfocas, Las habilidades Que adquirido y က sobre todo los objetivos Que te ဟန် ayudado တစ် lograr mientras permanencias en estos sitios ရှိပါတယ်။ အယ်လ် describir y က destacar tus habilidades Permit Que el reclutador vea lo mejor က de ti ။

Trata က de SER siempre honesto en tu ပြန်. စတင်, aunque es posible mentir la စိတ်ကူး es SER lo စရဖ sincero posible, embellecer la hoja es una opción muy Buenos pero Jama exagerando los atributos y က menos colocando အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ Que Jama hiciste, ya Que pueden fácilmente SER verificados က y de SER un engaño en los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု puedes ir preso por falsificación။

todo los သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Que debas တစ် los enviar အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု deben tener el nivel exacto က de idiomas, conocimiento en sistemas, Las herramientas ရုံးက de y ကက de cualquier otro curso Que puedas tener ။ Esto facilita အယ်လ် analista el ဖုံးကိုဓားရှည်cuál es tu nivel က de manejo en estas herramientas, el idioma Que es sumamente importante မသန်စွမ်း este país en sobre todo ။

Otro punto တစ် considerar es tener el သင်ရိုးညွှန်းတမ်း en varios formatos como PDF ဖိုင်ရယူရန် y က WORD တစ်ဦး nivel mundial usados ​​Que သား los စရဖ။ Adicionalmente es ကမ္ဘာ tenerlo en otros idiomas como el inglés, ya Que esto repotencia el Sepa hablar la lengua y က DART una oportunidad única။

Resumen မသန်စွမ်း el သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

la carta က de presentación y က Las referencias personales se deben tomar muy en serio ။ Aquí se realiza un resumen က de todo lo Que se hace တစ် nivel profesional, pero siempre bajo algunos parámetros ya establecido ။ Aquí te el resumen dejamos:

 • Tener sintaxis y က claridad en todo lo plasmado ။
 • la lectura del သင်ရိုးညွှန်းတမ်း debe SER sencilla, pero sobre todo Rapida ။
 • အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los párrafos deben SER က de frases cortas y က lenguaje sencillo ။
 • el puesto Que quieres postularte ဆယ် varios hechos con varias habilidades resaltante según Prepara el သင်ရိုးညွှန်းတမ်း။
 • se añade una presentaciónတရားဝင် pero indicando Las actitudes como Tal က de nosotros, pero အပြစ်တရား repetir lo del သင်ရိုးညွှန်းတမ်း။
 • Proporcionar en estructura ဏclasificación ordenada todo lo plasmado en el သင်ရိုးညွှန်းတမ်း။
 • Siempre es recomendable incluir una fotografíaမသန်စွမ်း Que el reclutador pueda recordar စရဖrápido la Cara ။
 • Dato personales က y de contacto ။ Aunque parezca obvio es importante incluir informaciónက de númerostelefónicosက de contacto, correo electrónico, fecha က de nacimiento, etc
 • académica es algo မသန်စွမ်း olvidar မaquí se debe incluir donde información, La estudiado los títulos obtenidos က y los cursos realizados ရှိပါတယ်။
 • la informaciónအလုပ်သမားရေးရာ presenta un fuerte y က respaldo မသန်စွမ်း Que el reclutador la experiencia en el Campos ဆုံးဖြတ်ရန်။
 • Colocar el ဧရိယာက de objetivos, es မသန်စွမ်း indicar cuálesသား Las expectativas salariales, el cómo te observas en 5 años, etc
 • အယ်လ် titulo también es una zona importante, aunque normalmente la ignoramos por completo y ကaquí podemos hacer una carta က de presentación en pocas palabras, un MAX ။ က de 10 palabras ။

primer empleo en el extranjero

Cada DIA သား Las Persona Que desean viajar, otras Que se အရှင် obligadas တစ်ဦးစရဖ တစ်ဦး Pais extranjeros emigrar por algún tipo က de inconveniente ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဏsituaciónက de país Natal ။ သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး el ပထမဦးဆုံးအလုပ် el extranjero suele SER el စရဖ complicado က de conseguir, la tarea မျှ es Facility si los trámites necesarios မသန်စွမ်း conseguirlos မျှ conocemos en ။

lo primero Que se debe ဖုံးကိုဓားရှည်မသန်စွမ်း tener un ကောင်းသောအလုပ် es ဖုံးကိုဓားရှည်တဲ့ Que paísဏ Ciudad vas hacer la migración, esto determinara la forma က de proceder မသန်စွမ်း la redacción del သင်ရိုးညွှန်းတမ်း က y el cómo prepararte မသန်စွမ်း la entrevista က de trabajo ။

si te တစ် diriges ဒူဘိုင်း ထိုအခါကမ္ဘာဦး es conocer la situación del အလုပ်သမားစျေးကွက် က de esta Ciudad, su economía, cultura က y costumbres, က de esta forma မျှ quedamos fuera က de contexto a la hora က de ir တစ် una empresa တစ် presentar nuestra carta က de presentación။

una vez elegida la Ciudad es esencial seleccionar también la empresa antes က de realizar cualquier viaje, investigar sus actividades စီးပွားရေးက y en Que se desempeña exactamente ။ Luego တစ် crear un procedemos ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း Que pueda llamar la atenciónက de los reclutadores က de ESA empresa y က asi se fije en tu experiencia ။

en esta Ciudad es ကမ္ဘာ hablar el inglés, pero si dominas el Las puertas estarán mucho စရဖ abiertas árabe။ Muchas empresas tienen la opción Que le envíen el သင်ရိုးညွှန်းတမ်း desde el အပြင်ပန်း, haciendo esto la facilidad က de Que antes က de viajar puedas tener un trabajo အယ်လ် llegar a la Ciudad ။

ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာ ဒူဘိုင်း es mejor enviar el ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း en ingles es una forma က de indicar Que dominas el idioma, adicional como el envió es desde el país de သြရီဂျင်ကို puedes ir preparando los papeles y က si falta la ဗီဇာ, အယ်လ် contratarte la empresa esta puede gestionar la misma ။

el en သင်ရိုးညွှန်းတမ်း တစ်ဦး Mandar se puede agregar la အဖုံးစာတစ်စောင် el ကဗီဒီယို ver como un códigoက de QR မသန်စွမ်း Que los reclutadores အယ်လ် ingresar en este código puedan explicativo က de quien eres, က de tus experiencias y ကcuálesသား tus ဖော်တလီဇာ။ Esta herramienta puede ayudar တစ် Que se fijen စရဖ en ti မသန်စွမ်း el puesto ။

Paginas က de buscadores က de trabajo pueden ayudar တစ် encontrar este trabajo en el extranjero, adicionalmente Que permiten Que tus Dato subidos a la pagina Sean vistos por Las empresas sobre todo Que သား a la Vista က de cada reclutador agradable, y က encaso က de Que lo soliciten en un formato puedan enviarlo por el correo en စကားလုံး။

အဘယ်သူမျှမ debes DART Mala vida en apostillar ဏ legalizar Las referencias က de empresas donde Haya trabajado ya Que Las mismas tienen poca သက်တမ်းရှိ aunque el extranjero, အယ်လ် menos Que estas Sean empresas en olvides Que en estos Portal puedes agregar cursos y က formaciones သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ Que Haya realizado, အဘယ်သူမျှမ internacionales grandes ။

La alta demanda က de candidatos Las empresas Que están en los Portal သား muchas por ello el ဧရိယာ profesional es မရှိမဖြစ်မသန်စွမ်း cada en individuo Que desee desempeñarse en ESA empresa က y la forma y ကredacción en Que hagas un သင်ရိုးညွှန်းတမ်း hace la diferencia en comparación con los ဒေမ postulados ။

una buena opción en estos Portal es Que puedes ir actualizándolos con cursos y က formaciones Que dan algunos centros educativos y က por la cual puedes realizar မသန်စွမ်း ampliar က de esta forma la formación obtenida hasta el DIA ဃ hoy, lo Buenos es Que te Dara စရဖ oportunidades က de SER UNO က de los seleccionados por Las organizaciones ။

todo los သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမသန်စွမ်းဒူဘိုင်း deben SER innovadores, tienen Que tener algo Que el reclutador vea como aporte အယ်လ် patrimonio, asi က de esta manera el pueda moverse မသန်စွမ်း buscar la ဗီဇာက de trabajo က y la estancia donde te encontraras mientras te adaptas အယ်လ် trabajo y က empieces hacer tus propias gestiones ။

¿ Desde Que edad es ဒူဘိုင်း en ဥပဒေရေးရာ trabajar? ¿ Que tipos က de trabajo se pueden conseguir?

te puesto တစ် pensar ¿တစ်ဦးက Que paísငါ့ကိုiría si tuviera la oportunidad ရှိသနည်း အို¿ En Que país tus habilidades puedan SER necesarias? ¿ Que trabajo podría conseguir en otro país ?, Buenos estas y က muchas preguntas စရဖ se hacen millones တစ် Diario en busca က de un mejor futuro personas ။

en la actualidad los Emiratos အာရပ် UNIDO es UNO က de los Pais စရဖ concurridos, donde se အန်စာတုံး Que es una tierra llena က de promesas မသန်စွမ်း muchas Persona, el comenzar က de cero es lo Que muchos desean y ကaquí lo pueden conseguir un poco esforzándose။

Desde Que edad es ဥပဒေရေးရာ trabajar en ဒူဘိုင်း

EAU en Trabajos con မြို့တော်ဝန် demanda

Irse က de su país Natal မျှ es una ဆုံးဖြတ်ချက် Facility မသန်စွမ်း nadie, y က Persona cosas သား muchas Las Que se dejan atrás y ကစရဖ si te vas con una empresa contratante မရှိ porque ပယ်cuánto tiempo quedas fuera က de tu país y က cuando puedes volver တစ် ver တစ်ဦး Toda la familia ။

တစ်ဦးက Diario muchas empresas internacionales dan la oportunidad တစ် talento extranjero က de ir တစ် tierras lejanas မသန်စွမ်း prepararse က y de esta manera pueda desarrollarse en un mejor plano အလုပ်သမားရေးရာ y ကပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que nunca habíasoñado antes ။

UNO က de los años Desde hace unos destinos စရဖ recurrentes entre los inmigrantes y က turistas ဟက်တာဆီဒိုဒူဘိုင်း, porque da la opciónက de poder comenzar desde cero en una Ciudad Que está en pleno crecimiento también။ Aquí la migraciónငါ၏အcomúnက y los trabajos pueden SER muy variados en el ဧရိယာ profesional ES ။

တစ်ဦးက Diario entran စရဖက de 900 မျှ existe la ley က de un sueldo mínimo, por lo Que Las empresas အယူမှား justo lo Que ခြိုငျ့ el trabajo Que realices က y la experiencia Que tengas en aquíတစ်ဒူဘိုင်း en busca က de oportunidades Que sus Pais မျှ le ofrecieron personas el mismo ။

hay Que destacar Que en esta Ciudad က de ဒူဘိုင်းတစ် pesar က de estar llena က de oportunidades los trabajos justamente ofertados သားမသန်စွမ်း Persona calificadas, en pocas palabras မသန်စွမ်း individuos Que tengan alguna profesión con experiencia en el ဧရိယာက y Que sepan hablar inglés en nivel avanzado ။

es Bien sabido Que en esta Ciudad volumen က de inmigrantes indios, ပါကစ္စတန်က y egipcios, Que realizan cualquier tipo က de trabajo poco cualificado por muy bajo costo အယ်လ် mes tan productiva မြက်ပင် un alto ။ Sus ပါဂိုသား desde los 200 တစ် los 400 ယူရို, si hacemos el cambio de la moneda oficial del país။

အယ်လ် costo က de vida က de esta Ciudad အယ်လ် igual Que ဘူ Dabi es muy alto, por lo Que conseguir un buen trabajo dependerá de la profesión en la Que se desenvuelvan cada ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, por esto si la empresa te contrata desde tu país es la mejor opción porque Las primeras semanas က de estadía corren por Part က de ellos ya Que su responsabilidad eres ။

တစ်ဦးက diferencia က de otros Pais los Emiratos အာရပ် UNIDO ofrecen buena condiciones laborales, ya Que ellos သား bastante Flexible အမျိုးမျိုး en este ámbito, podemos decir Que por su diversidad ယဉ်ကျေးမှု se adaptaron တစ် Las diferentes condiciones laborales Que se desarrollan alrededor တစ် su ။

တစ်ဦးက veces esta diversidad ယဉ်ကျေးမှု Permit တစ် Las Persona Que una vez establecidos en el paísက y con su ဗီဇာဏ permiso က de trabajo, pueden cambiar က de trabajo si logran conseguir una mejor oferta အလုပ်သမားရေးရာ en cualquier otra empresa, gracias တစ် Que le fue otorgada la ဗီဇာအလုပ်သမားရေးရာ del país။

Esta opción Permit အယ်လ် emigrante poder desarrollar carrera y ကprofesión en Las mejores empresas del ကဏ္ဍ los Emiratos အာရပ် UNIDO en, Que si အယ်လ် principio မျှ pudo conseguirlo luego podrá ya los papeles correspondientes y ကစရဖ experiencias en el extranjero con alcanzarlo ။

ယေဘုယျ en y က sociedad empresas lo importante a la hora က de emigrar တစ် los Emiratos အာရပ် es hacerlo conociendo un poco က de su cultura က y poder tratar တစ် todo con respeto, ya Que ellos valoran mucho los estatus entre familias ။

Puestos က de trabajos စရဖ solicitados en EAU

Algunos oficios သားစရဖ buscados Que otros, la mayoríaသားမသန်စွမ်း Persona calificadas, Persona con títulos, con una profesión y က tengan experiencia en el တစ်desempeñarseဧရိယာ။ Justamente es lo busca Emiratos အာရပ် UNIDO။ Aquí te dejamos una lista က de los oficios စရဖ buscados ။

 • အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ
 • Administradores hoteleros
 • Analistas က de riesgos
 • Barman
 • စားဖိုမှူး
 • စာရင်းကိုင်
 • Desarrolladores က်ဘ်ဆိုက်
 • Ejecutivos က de cuentas
 • Enfermeros
 • Especialistas en turismo
 • Ingenieros IndustriALL
 • Ingenieros Civil
 • Ingenieros က de Automoción
 • Ingenieros က de Diseño
 • Ingenieros က de Sistemas
 • Ingenieros က de Software များ
 • Ingenieros က de Telecomunicaciones
 • Ingenieros Electrónicos
 • Ingenieros en Automatización
 • Ingenieros Mecánicos
 • Jefes က de ventas
 • ဆေးဘက်
 • ပုဂ္ဂိုလ်ရေး del ကဏ္ဍ turismo
 • Pilotos y ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးက de cabina
 • Profesionales del ကဏ္ဍ financiero
 • Profesionales en Gestiónက de proyectos က de construcción
 • Programadores
 • Programadores especialistas en Sap အခြေခံ
 • Recepcionistas က de ဟိုတယ်
 • Relacionistas públicos
 • Secretarias က de gerencia
 • Supervisor က de ventas

Estos especialistas en estas aéreas igualmente tienen requisitos internos မသန်စွမ်း cada empresa por lo cual Hara Que se destaquen AUN စရဖ en ESA ဧရိယာ။ ဦးinglés hemos mencionada tener una profesión y က manejar muy Bien el Como otro idioma un ES ပေါင်း Que la mayoría de las organizaciones establecidas en los Emiratos အာရပ် piden como requisito primario ။

están destinados တစ် buscar y က reclutar con permiso de las empresas တစ် estas UNO destacar Que la mayoríaက de los Portal ကို web es otro país Que cumplen con el perfil, မသန်စွမ်း solicitar luego una entrevista presencial ဏ por မှတဆင့်က်ဘ်ဆိုက်က de estar en personas ။

la mayoría de las empresas internacionales မသန်စွမ်း contratar တစ် una persona joven debe tener mínimo 21 años Que es la mínima edad, မသန်စွမ်း empezar တစ် tomar အရက်က de manera ဥပဒေရေးရာက de SER စရဖ joven deben poseer un permiso por el departamento encargado en cada paísမသန်စွမ်း recibirlos en la Ciudad ။

en los Emiratos အာရပ်မသန်စွမ်း tomar အရက် es တစ် partir က de los 21 añosအပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး por Las costumbres Que tienen, မြက်ပင် puntos မသန်စွမ်း ellos en los Que pueden encarcelarte por sustancias ilícitas, entonces por ello es Que siempre recomendamos estudiar un poco esta cultura က y sus tradiciones မသန်စွမ်း Que မျှ los tomen por sorpresa ။

hay empresas Que por sus tradiciones တစ် los abiertos poco စရဖ abiertas ဏ empresas internacionales Que ya están acostumbradas တစ် este tipo က de gestiones y က Que suelen SER စရဖ un တစ် empresas မျှ aceptan mujeres, y က si este es tu caso lo recomendado es enviar el သင်ရိုးညွှန်းတမ်းလူမှုဏ postulantes ။

Las မြေလွတ် puede cubrirla con Persona calificadas por el mismo reclutador de la empresa estando seguro Que သား los Que asi es Las postulaciones Que se hacen, စရဖ Que todo porque los သင်ရိုးညွှန်းတမ်းက de deben SER específicosမသန်စွမ်း ese tipo က de puesto imprescindible ဖုံးကိုဓားရှည်က y tener un ထိန်းချုပ်မှု, necesitaba ။

a la hora က de enviar el သင်ရိုးညွှန်းတမ်း siempre se debe estar pendiente en esta Ciudad အယ်လ် igual Que en todo Emiratos အာရပ်က de အဘယ်သူမျှမ demostrar SER una persona လိင်တူဆက်ဆံသူ, en dado caso Que ထိုအခါပင်လယ်, ya Que la misma está penada con la muerte y က si eres extranjero y ကိုတစ်ဦး Las Persona က de afuera te deportan inmediatamente sobrevives ။

Independientemente မျှ perder el trabajo Que se acaba က de obtener မသန်စွမ်း Que trabaje မသန်စွမ်း una empresa pueden deportar တစ် una persona por homosexualidad, aunque en ဒူဘိုင်းတည်ရှိ discotecas က de Ambient el resto မြက်ပင် Que estar pendiente တစ်ကိုယ်တော်။

Y က la vestimenta en Las mujeres စရဖ Que todo debe SER muy discreta မသန်စွမ်း ir အယ်လ် trabajo aunque Jama como una အာရပ် ni parecido, ya Que esto los puede ofender y က exportarte က y la စိတ်ကူး es permanecer el máximo tiempo posible en Emiratos အာရပ် hasta Que por voluntad propia decida retirarse del país por competo ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los သင်ရိုးညွှန်းတမ်း siempre deben SER အစတုန်းက, cortos, con la información relevante y က destacando Las habilidades Que Tien မသန်စွမ်း ese puesto က de trabajo, က de ESA manera puedes asegurar Que serás elegido por los reclutadores ။

el ပေါင်းက de un códigoက de QR y က carta ပုဂ္ဂိုလ်ရေး le Dara အယ်လ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita el Añadirle Que faltaba မသန်စွမ်း Que el analista pueda tomarte en cuenta y က fortalecer ese vínculo con una ဓာတ်ပုံတေးဂီတ donde pueda asociar la información con una Cara Que မသန်စွမ်း la entrevista pueda reconocer toque ။

မသန်စွမ်း cualquier duda sobre los Emiratos အာရပ် UNIDO y က del cómo hacer el သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita မျှ duden en comunicarse con nosotros Que con Gusto le atenderemos cualquier pregunta ဏ incertidumbre Que puedan tener en el camino sobre este país, မသန်စွမ်း realizar su viaje အပြစ်တရား sorpresa asesoramiento incluso sobre un alguna ။

¿Cuálesသား Las compañíasစရဖ exitosas en ဒူဘိုင်း? ¿Cuál es el procedimiento မသန်စွမ်း poder trabajar en အဲလာ?

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Emiratos အာရပ်သား un conjunto က de 7 Ciudad Que año tras años estado aumentando su productividad, စရဖ Que todo en el ကဏ္ဍ petrolero y ကဓာတ်ငွေ့။ pero muchos puestos AUN siguen siendo buscados por estas empresas မသန်စွမ်း buscar candidatos Que Sean extranjeros ။

lo စံပြ es Que သမုဒ် una persona con un título universitario y ကို se encuentre validada တစ်través de entes gubernamentales မသန်စွမ်း Que Las empresas puedan asi traer Nuevo talentos က de afuera က de los Emiratos အာရပ် y က mejorar como país။

Empresas reconocidas

el mercado económico y ကအလုပ်သမားရေးရာမြက်ပင် muchos Campos en, lo recomendable es ir por UNO Que llame la atención y က pueda dirigirme တစ် UNO က de esos expertos Que indican como Que se debe continuar ။ todo esto resaltando mis atributos ။

en la actualidad မြက်ပင် un Grupo Que se llama ASIP Que Las marcas စရဖ reconocidas က de los Pais အာရဗစ်, objetivo es promover la protección de la propiedad intelectual က de los mismos y က modernizarlos mediante los sistemas, leyes y က reglamentos donde su က de el Que lleva un ထိန်းချုပ်မှု ES Que le တစ် cada UNO apliquen ။

လာ့စ်ဗီး empresas aquí resaltantes en los Emiratos အာရပ်သား organizaciones Que se ဟန် dedicado a la innovación del producto y ကအယ်လ် crecimiento က de ellos juntos con el país de esta manera pueden ofrecer servicios Que မျှတစ်ကိုယ်တော်သား validados aquí en este país။

la mayoría de las empresas Que သား Las စရဖ renombradas en los Emiratos အာရပ် se debe တစ် Que en un principio apostaron por su အီးinnovación creatividad တစ် partir က de enero del año 2016 Las organizaciones Que ya estaban en esta Part del Mundo vieron sus recompensas အယ်လ် SER Las empresas buscadas စရဖ။

ဒူဘိုင်းက y todo los Emiratos အာရပ် tienen en mente en SER el Silicon Valey del Mundo próximo။ အယ်လ် apoyo တစ်ကဏ္ဍမှ como la salud, educación, petróleo, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအီး infraestructura por Part က de empresas က y el gobierno fomenta el incremento က de producción y က desarrollo del país။

သားaños Estos momentos muy oportunos မသန်စွမ်း Que inversores corporativos apuesten por ဒူဘိုင်း, asi tienen en cuenta Las alternativas y က diversidad Que el mismo puede ofrecer con un proyecto ရိုးရှင်းသော y က Que Dara frutos တစ် largo plazo, por lo Que hace က de EAU una oportunidad única။

por este tipo က de စံပြ existen empresas como Eureeca Que es una plataforma Que conecta todo los စတင် con futuros inversores empresariales, မသန်စွမ်း permitir la Union က de los dos Sector က y de esta forma proyectar la Vision က de muchos Que es ver တစ် los EAU crecer ။

ဖြစ်တည်မှု muchos တွေ့ကြံ-ups က y otro número Que va creciendo က de apoyo တစ် los espacios Co-အလုပ်လုပ် Que facilitan esta interacción antes mencionada, por lo Que representa el 70% del ကဏ္ဍ servicios, mostrando sus စိတ်ကူးများ como oportunidad က de innovación en la misma ။

Algunas empresas reconocidas en los EAU သားအယ်လ်ဂျာဇီယာ Que မျှ es စရဖ Que una cadena က de NOTICIAS muy reconocida y က es la Que principalmente transmit Toda Las novedades က de los Sector del paísမရှိ de la mayoríaက de los Pais အာရပ် si los Emiratos အာရပ်က de မျှတစ်ကိုယ်တော် en si ။

una de las líneasaéreasစရဖ famosas en los Emiratos အာရပ် es စော်ဘွား Que pertenece အယ်လ် Grupo စော်ဘွား Group မှ Que es una organización en su manejada por el gobierno totalidad က de ဒူဘိုင်း.

Esta aerolínea se encuentre entre Las 10 mejores က de todo el Mundo ofreciendo vuelos တစ်ဦးစရဖက de 133 Ciudad y က 77 Pais en todo el Continental hasta el momento, esto hace Que ပင်လယ် una de las စရဖ Grande en todo el medio Oriental en términosက de ingresos က de flota y က pasajeros transportados ။

Adicionalmente es la Que Tien la ruta က de comercio စရဖ largo como lo သား: desde ဒူဘိုင်း a la Ciudad က de Los Angeles, San Francisco က, Dallas မြို့, ဝိန်း Fort Wort y ကဟူစတန်။ Esta aerolínea cuenta con အဲယားဘတ်စ်က y ဘိုးအင်း con ကိရိယာများအားက de fuselaje anchos ။

Empresas con sedes en ဒူဘိုင်း

con buena condiciones laborales Buenos ကုန်တင်desempeñar en ဒူဘိုင်းမြက်ပင် muchas empresas reconocidas con sede en esta hermosa Ciudad, donde DIA တစ် DIA buscan Persona မသန်စွမ်း SER Part က de su familia အလုပ်သမားရေးရာ y က puede ။ Algunas empresas သား:

 • Emaar Properties ကို: los sueldos en esta empresa သား bastante tentadores မသန်စွမ်း cualquier ပုဂ္ဂိုလ်ရေး y ကစရဖမသန်စွမ်း inmigrantes, ya Que pueden variar entre los 37100 hasta los 390200 anuales dírhamsdírhams။

Algunos က de los puestos စရဖ buscados en esta empresa သားက de servicio a la comunidad, က de tecnología de la información, instalación, finanzas, consejería, entre muchos စရဖ, ya Sega သမ္မတနိုင်ငံ Que estátemáticoသားမသန်စွမ်း un proyecto en el Burj Khalifa က y el parque Que el Dubai Mall en

 • ဒူဘိုင်း Nakheel: es una organización Que desarrolla Bien က de မိုဃ်းရွာစေသ en esta Ciudad y က crea proyectos como la reclamación delas tierras ။ Esta empresa fue la encargada က de desarrollar Las အစ္စလက်စ် representativas က de palmeras artificiales ။ Esta compañía es una filiar က de ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလား။

Esta empresa internacional en en funciónအယ်လ် gobierno, esta empresa por ello busca ပုဂ္ဂိုလ်ရေး calificado en recursos humanos, dibujantes, hostelería, negocias, etc los Emiratos အာရပ် UNIDO အော်ပရာ

 • Meraas ဦးပိုင်: esta es otra de las empresas စရဖ renombradas en ဒူဘိုင်း donde busca ပုဂ္ဂိုလ်ရေး calificado မသန်စွမ်း SER Part က de su compañía y ကaño tras otro busca variedad y က nuevas innovaciones Que aporten frescura မသန်စွမ်း la organización။

Esta empresa es el encargado က de desarrollar el ဒူဘိုင်း Parques y က Resort ကို, Que se agrega el parque Legoland, Las atracciones က de ဟောလိဝုဒ်က y el primer parque temáticoက de Cine က de Bolywood ။

 • al-Arabiya: Esta empresa un တူးမြောင်း ES က de ရုပ်မြင်သံကြားအာရပ် Que es transmitida en todo el Emirato အာရပ် UNIDO y ကတစ်ကိုယ်တော်က de habla အာရပ် Que transmiten su señal Las 24 horas del DIA ES ။ la competencia က de este တူးမြောင်း es al-Yazira ။

Este တူးမြောင်း transmit စရဖ Que todo los diferentes conflicto Que existen en todo los Pais အာရပ် y က por este mismo motivo cuando tenían sede en otras Ciudad la cerraban temporalmente por Las transmisiones Que hacía en los diferentes Pais Que estaban ။

la economía Que actualmente Tien los Emiratos အာရပ် UNIDO es UNO က de los principales atractivos Que Tien este país sobre todo en Las Ciudad က de ဘူ Dabi y ကဒူဘိုင်း။ la explotación del petróleoက y el ဓာတ်ငွေ့ဟက်တာ supuesto un recurso သဘာဝအ Que ဟက်တာ fomentado este paísမသန်စွမ်း crecer como hasta ahora ။

Gracias အယ်လ် incremento del PIB, hace က de los Emiratos အာရပ် como el primer productor က de Energia en todo el Golfo Pérsico, siendo က de esta zona la စရဖရီကာက y potencial မသန်စွမ်း Que inversores quieran estar haciendo negocios en ဒူဘိုင်း။

ဒူဘိုင်းအယ်လ် SER también una zona လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲက de impuestos lo hace AUN စရဖ atractiva မသန်စွမ်း Las empresas poder estar en esta Ciudad ayudándolaတစ် crecer económicamente y က SER una de las Grand တစ် nivel mundial potencias ။

အယ်လ်único punto en los EAU es el tener cuidado con la cultura က y tradiciones y ကစရဖ si llegas တစ် laborar en una empresa con သြရီဂျင်ကိုအာရဗစ်, ya Que estas သား Las စရဖ convencionales a la hora က de empezar တစ် laborar en la misma, la mayoría es aunque bastante permisiva cuando hablamos က de visitantes အီး inmigrantes ။

လာ့စ်ဗီး empresas စရဖ reconocidas como Las Que se mencionaron anteriormente, generalmente se hacen ကုန်တင်က de papeleo မသန်စွမ်း Las Persona Que trabajaran con ellos y က vienen က de otros Pais, desde el trasporte a la estadía။

အယ်လ်ပို့ဆောင်ရေး en los Emiratos အာရပ်todavía es bastante básico, တစ်ကိုယ်တော် usan medios က de ပို့ဆောင်ရေး terrestre, el ပို့ဆောင်ရေး por debajo del suelo como el မက်ထရို recrearse proyecto de las empresas Que tienen တစ်través del gobierno, pero Que AUN tardara en un ES ။

Antes de la llegada တစ် los Emiratos အာရဗစ်, es Buenos consultar con la ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Que lo contrata de la empresa မသန်စွမ်းဖုံးကိုဓားရှည် Que medicinas သားမျှမ permitida en ese país, ya Que tienen unas leyes muy estrictas con respecto တစ် esto y က lo Que puede SER permitido ဏ los ဒေမ Pais, aquí puede SER ilegal en ။

မသန်စွမ်းစရဖinformaciónက de otras empresas reconocidas es Buenos entrar en Portal ကို web donde မြက်ပင် postulaciones က de empresas y က dependiendo က de အဲလာ, အင်တာနက်မသန်စွမ်း conocer en buscarlas စရဖ del Campos en el Que normalmente trabaja y က puedas defenderte က de mejor manera en la entrevista Que tengas con ellos ။

en caso က de ya tener la empresa a la Vista lo Que queda en enviarles el သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမသန်စွမ်း Que lo evalúen y က te llamen ။ Igualmente te invitamos တစ် escribirnos y က aclarar Las dudas Que puedas tener con nosotros sobre ဒူဘိုင်းက y los emiratos အာရပ် UNIDO en ယေဘုယျ.

en relación con otros Pais, ¿ Trabajar en la EAU es una buena opción?

EAU တစ်ဦးနဲ့ su diversidad က de culturas Que lo convierten en una de las မြို့တော်ဝန် promesas က de prosperidad y က vida က de lujos လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲက de impuestos gracias ။ en los últimosañosဟက်တာ aumentado el Indicator က de migración en los EAU အယ်လ် SER UNO က de los Pais Que Tien mejor explotaciónက de sus recursos energéticos။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Pais Que conforman los EAU ဗာရှန်ပြည် su economía en la explotación del petróleoက y el ဓာတ်ငွေ့ siendo este su ကျောင်းအုပ်ကြီး Fuentes က de ingresos, cantidad က de recursos humanos tanto profesionales como obrero တစ် esto ဟက်တာ hecho un Gran crecimiento económico y က estructural impulsando ဏ requiriendo una မြို့တော်ဝန် gracias ။

Trabajar En ဒူဘိုင်း 2019 - ဒူဘိုင်း en, La Vida - 🥇 Empleo en Emiratos

los Emiratos အာရပ် en Empleo y ကဗီဇာ

အယ်လ်မြို့တော်ဝန် Indicator က de extradición se concentra en ဒူဘိုင်းက y ဘူဒါဘီ ya Que en estas Ciudad se encuentra la မြို့တော်ဝန် Fuentes က de trabajos။ se debe considerar Que တစ် diferencia က de muchos Pais မသန်စွမ်း ingresar esta comunidad requiere က de una ဗီဇာ, Que la misma se tramita por medio de la embajada က de los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု.

la မြို့တော်ဝန် demanda က de solicitudes က de trabajador es en Las Rama က de recursos energéticos, turismo y ကconstruccióntambiénဟက်တာ crecido la demanda en el ဧရိယာ de la tecnología, es muy común ver como muchas က de estas se aunque unen မသန်စွမ်း mejorar la calidad က de vida y က aumentar su demanda en el mercado ။

la mejor manera က de ingresar es mediante la ဗီဇာအလုပ်သမားရေးရာနိုင်ရန် VISA por empleó Que es tramitada directamente por la empresa Que realiza la contratación del empleado ဏ။ Luego က de Que ambas Part hayan realizado el acuerdo အလုပ်သမားရေးရာ, la empresa se encarga tanto de la obtención de la el alojamiento က de su empleado coordinar ဗီဇာ como ။

se debe tener en cuenta Que မျှ se puede အပြစ်တရားနိုင်ရန် VISA ingresar က y la misma en muchos casos es otorgada por un lapso က de noventa Dias luego က de esto debe regresar တစ် su y ကိုအဘယ်သူမျှမpodrá regresar တစ် los Pais အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု los tres meses pasados ​​hasta

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los europeos tienen မြို့တော်ဝန် facilidad အယ်လ် momento က de tramitar la ဗီဇာ tanto က de trabajo como la က de turismo, y က Tien la comodidad က de poder realizar la renovación dentro del Emirato una vez este vencido ဏ cerca de la fecha က de vencimiento က y de estar formar continuar con su estadía။

Consideraciones importantes အယ်လ် viajar တစ် los EAU

Aunque es un ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံpaís တစ်ဦး los Alto Indicator က de migración Que tienen en esos Pais, se debe tener en cuenta Que က de igual forma se debe tener en cuenta ciertos códigosက de convivencia မသန်စွမ်း evitar herir ဏ agredir algunas de las costumbres က de otros residentes motivado ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los códigosက de vestimentas သား muy importantes အယ်လ် momento က de sus jornadas laborales အယ်လ် igual Que အယ်လ် transitar por la Ciudad, en, အထူးသဖြင့် en ခဲ့သည်များ concurridos como centro comerciales, playas ဏ piscinas se debe tener en cuenta Las costumbres y က tradiciones de la Ciudad donde se encuentra alojado los en EAU.

အယ်လ် momento က de conducir se debe tener una licencia ဏ permiso မသန်စွမ်း conducir ။ la misma တစ်ကိုယ်တော် puede SER obtenida con el correspondiente permiso က de estadíaဏဗီဇာက de trabajo, siendo un trámite sencillo y ကrápidoမသန်စွမ်း obtener ။

la mayoríaက de los Pais Que conforman los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု se debe recordar Que se lado izquierdo por la derecha cediendo el Paso hacia el conduce ။ en Ciudad como ဒူဘိုင်း existe adicionalmente la opciónက de tener un vehículo, también cuenta con una Gran flota က de တစ် Las Persona တစ် trasladarse အယ်လ် trabajo ayudan y က autobuses Que taxis ။

se Tien Que tener en cuenta Que el tráfico en emiratos como ဒူဘိုင်း y အဘူ ဒါဘီ es muy pesado y က complicado, motivado a la facilidad Que se tienen အယ်လ် momento က de obtener un vehículo။

Muchos က de estos Pais tienen normativas prohibitivas de la ingesta က de licores; en muchos la prohibiciónစုစုပေါင်းတစ် los residentes က de los Pais, aunque si pose ဗီဇာturísticapodrás Las bebidas alcohólicas tanto consideran un crimen el ingerir bebidas alcohólicas y က manejar todo como extranjeras အပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, locales beber ။

una de las cosas စရဖ importantes အယ်လ် trabajar en los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု el caso က de los en poseer una cuenta bancaria en y က cualquier país, EAU la misma puede SER aperturada fácilmente luego က de obtener la ဗီဇာက de estadía en el ya ပင်လယ်ယာယီဏ Permanente Pais ။ el caso က de los europeos deben tener un mínimoက de 500 ယူရို en ။

အယ်လ်မျှ poseer una cuenta bancaria del país un limitante မသန်စွမ်းအလုပ်သမားရေးရာ en los မျှ siempre es Pais del emirato အာရပ်, pudiendo usar una cuenta bancaria extranjera မျှ obstante es importante mantener en cuenta Que ya Que pueden generar un gasto hasta က de un 2% por Import en efectivo ။

en တေက de salud debido တစ် los Grand aportes tecnológicos Que existen က de Pais como EAU es က de una de စရဖ excelentes Que existen, Las empresas otorgan un importante က de salubridad တစ် sus empleados ။ se debe tener en cuenta y က averiguar Que gastos y က cuanto abarca, က de igual forma si cubre အကျွမ်းတဝင် ya cuálesအကျွမ်းတဝင်။

si အယ်လ် momento က de tener မြို့တော်ဝန် oportunidades က de empleo y ကobtenciónက de riquezas si အဘယ်သူမျှမ Que también piensas estudiar ဏ en el caso က de emigrar con sus hijos los မျှတစ်ကိုယ်တော် objetivos tienes emiratos အာရပ် una Gran gama က de entidades educativas Que မူတည် en Gran Part del país de donde se provenga posee ။

Vista ကစီးပွားရေးက de los país de EAU

အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု está conformado por los siete emiratos: ဘူဒါဘီ, Ajmán, ဒူဘိုင်း, Fuyaira, Ras Al-Jaima, ရှီးက y Umm Al-Qaywayn; siendo la မြို့တော်အဘူဒါဘီက y la siguiente en importancia es ဒူဘိုင်း။ Estas el fuerte de la economíaက de los representan ciudades EAU.

လာ့စ်ဗီးpolíticasက de estos သား muy parecidas အပြစ်တရားပိတ်ဆို့မှု, အဘူဒါဘီ es စရဖ conservadora က de sus tradiciones y က costumbres Que ဒူဘိုင်း; esto se debe တစ် Que esta Ciudad Tien un မြို့တော်ဝန်númeroက de inmigrantes extranjeros ။

EAU Tien la menor tasa က de desempleo တစ် nivel mundial, abarcando este porcentaje tanto en los niveles de la población adulta como en Las Persona jóvenes, esto es gracias တစ် Las políticas y က expectativas က de crecimiento del Emirato, convirtiéndolo en UNO က de los principales competidores del ကမ္ဘာကြီးကိုကုန်သွယ်ရေး.

Aunque se အန်စာတုံး Que los Emiratos dependen de la explotaciónenergética del petróleoက y el ဓာတ်ငွေ့ en la actualidad မျှ es del todo cierto ။ en este tiempo moderno ဟန် desarrollado políticas y ကသဘောတူညီချက် entre Las entidades Publica y က privadas siendo estas últimas Las principales pioneras က de ingreso y က aporte económico အဆိုပါ Emiratos.

en တေက de ပြောင်းပြန် el comercio internacional es el ကျောင်းအုပ်ကြီး ingreso y က flujo က de မြို့တော် Que tienen los emiratos အာရပ် promoviendo က de forma colateral el aumento en el ပို့ဆောင်ရေးaéreo, el turismo y က Las actividades financieras Que se vean inversas en Las mismas, el turismo က y el ပို့ဆောင်ရေးaéreo representa el tercer ingreso က de los EAU.

turismo က y la industria en construcción representan una de las မြို့တော်ဝန် el ဧရိယာ Que generan empleo el en país desplazando la industria energéticaတစ် un segundo ခဲ့သည်များ, sigue siendo la အခြေစိုက်စခန်းက de impulso မသန်စွမ်း los inversionistas extranjeros y က apoyados en su políticaလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲက de impuestos aunque ။

လာ့စ်ဗီး empresas privadas သား la မြို့တော်ဝန် Fuentes က de ingresos y က trabajo en el país။ စရဖ del ochenta por ciento de las organizaciones သား privadas y ကို se mantienen en constant comunicación y က concordancia တစ် los preceptos establecidos por los públicos entes။ Esto el garantiza crecimiento က de los Emiratos como potencia စီးပွားရေး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။

en la últimadécada en los အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု se ဟက်တာ obtenido un incremento စက်မှုဇုန် en အထူးသဖြင့် en los Sector က de elaboraciónစက်မှုဇုန်က de ingresos တစ်través de la actividad စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာက de alimentos, en metalurgia, muebles, fibra က de vidrios, los fertilizantes, los materiales က de construcción။

EAU se distinguen por sus principios နိုင်ငံရေး y ကeconómicosconsiderándose un refugio seguro မသန်စွမ်းတစ်ဦးmigraciónက y en အထူးသဖြင့်မသန်စွမ်း los inversionistas, actualmente existan တေနိုင်ငံရေး con ကာတာနိုင်ငံ Que podrían perjudicar considerablemente la ideología Que se teníanက de estos emiratos, se espera se resuelvan prontamente aunque ။

en တေက de seguridad လူမှုရေး, los emiratos အာရပ် los pocos Sean delitos cometidos por violencia y ကagresión a la propiedad siempre es recomendable tomar medidas preventivas como en cualquier otra Ciudad Grande က de cualquier país aunque gozan က de un bajo Indicator က de delincuencia က y de criminalidad ။

EAU representan la mejor promesa က de comenzar desde cero en su vida y က otorga Las mejores expectativas က de lujos Que se puedan tener en comparación con otros Pais del Mundo, todo se puede lograr con စရဖ facilidad con Estudio y ကaquí encontraras Las mejores opciones en cuanto တစ် diversidad ။

ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ဘာသာစုံလမ်းညွှန်များ: တွင်လည်း Check

ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။

ခိုင်လုံသောပုံစံကိုရွေးပါ ကျေးဇူးပြု.
50% လျှော့
အဘယ်သူမျှမဆု
နောက်တစ်ခေါက်
နီးပါး!
လက်မှတ်တွေပျံသန်း
ဒူဘိုင်းမှဗီဇာ!
အဘယ်သူမျှမဆု
အဘယ်သူမျှမကံကောင်းပါစေယနေ့
နီးပါး!
အားလပ်ရက်
အဘယ်သူမျှမဆု
နေရာထိုင်ခင်း
ရန်သင့်အခွင့်အလမ်းကိုရယူလိုက်ပါမှ $ 5 ဒူဘိုင်းတစ်ဗီဇာအနိုင်ရ!
သာ $ 5 များအတွက်လူတိုင်းနီးပါးဒူဘိုင်းဗီဇာထီလျှောက်ထားနိုင်သည်! တစ်ဦးယူအေအီးဗီဇာအလုပ်အကိုင်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီမှသာနှစ်ဦးကိုလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်: သင်အလုပ်အကိုင်ဗီဇာများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီလျှင်အနည်းငယ်ကလစ်နှင့်အတူထွက်ရှာတွေ့ဖို့ဒူဘိုင်းဗီဇာထီကိုသုံးပါ။ အမျိုးသားရေးတစ်ယူအေအီးမဟုတ်သူမဆိုနိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်သူများ, နေထိုင်ပြီးဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာလိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထီနှင့်အတူ, သင်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုနေထိုင်ခွင့် / အလုပ်အကိုင်ဗီဇာ!
သင်ဗီဇာအနိုင်ရ အကယ်. သင်သာ $ 5 ပေးဆောင်ပြီးတော့သင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
0 ပစ္စည်းများ
$0.00