ශ්රී ලාංකික ශ්රමිකයන් සඳහා ඩුබායිහි රැකියා
ශ්රී ලාංකික ශ්රමිකයන් සඳහා ඩුබායිහි රැකියා
නොවැම්බර් 18, 2018
උඩුගත කරන්න
งาน ใน ดู นี่ - การ ว่าจ้าง - කැඳවුම් චාරිකාවක දී යාවත්කාලීන කිරීම
නොවැම්බර් 22, 2018
සියල්ල පෙන්වන්න

ඩුබායි ඩී ඉස්ලාෂ්

ඩුබායි ඩී ඉස්ලාෂ්
අප අමතන්න!

2019 - 2020 yillarda Dubayda ඉෂාන් ඔරිලින්රි

ඩුබායි ඩී ඊශ්ලාෂ් - 2019-2020 yillarda කොර්ෆාසා යශෝවි මුහුදේ භික්ෂුව ඩුබායි ඉෂා ඔර්රිනාලි. බිර්රාෂ්ගන් අරාබි අමිලිගයිඩා කොම්පැනියමිස් විසිනි sizga hech kanaqa tolovlovlarsiz turli xilmat karsatadi. Eng asosiysi, ඕ'ස් මැලුමොටර්සිංසිං ටොරොල්වොල්සිස් කොම්පැනියමිස්ගා ප්රීස්ට්ලොස්ට්රිං. බුබ් බුක් ඕක්රලි ඉෂි කිඩිරෝටොගන් ෂැක්ස්ලර් උචුන් ඕර්තා ෂාර්ක්ඩන් ඉෂ ඔරිණීලි තාමමිස්. බිස් කරන්නයි ඩුබායි යංගී කයිරියා බුෂ්ලැෂ්නි xohlaganlarga yordam beramiz. ඩුබායි හා අබු ඩබීඩා යන දෙදෙනා ප්රීති ඝෝෂා නඟනු ඇත. ෂුනින්ඩෙක්, වැඩ ඩුබායි ඉෂා ඔරිලින්ලයි වෙබ් සයිෆයිමිස් ඩන්බෝ බෝයිචා 1 මිලියන ටෂි්රිචිගා yordam beradi. ඩුබයිඩා 2019-2020 යාලාර්ඩා ඉෂ් ඔසෝන් ඉෂා ඊමාස්.

"ඩුබායි සිටි කොම්පනිෂාසි" BAAdagi mashur ish topuvchi කොම්පැනියලාර්ඩන් බිරිස් ජෝබ්ලොලානාඩි. බිස්නස් කොම්පැනිය Hindistonlik Muhojirlarga Ajoyib ටී.එම්.කේ. ෂුනින්ඩෙක්, බිස් ඉෂ් ටොපිෂ් වා ජොයිලෂිෂ්ගා ඩොයර් තව්සියාලර් හැම් බෙරමිස්. Va albatta, biz bilan බර්ලාෂ්ගන් අරාබි අමීර්ලික්ලරීඩා ඊෂ් ටොපිෂ් ඉම්කොනියට්ලාරි ජූඩා යුකෝරි. Biz O'rta Sharqda ish topib beruvchi 1-raqamli kompaniyaga aylanishni maqsad qilganmiz. ඩුබායි කොම්පානියාසිගා රෙසියුමින්ගිස්නි ජොයිලාෂ්තිරිෂ් ජූඩා ක්ලේ ව වා ඊෂ් ටොපිං ඔඩි යොලි හිසොබ්ලානාඩි.

Siz biz orqali o'zingiz Qatar yoki BAAda ish topingiz mumkin. සිස් යැංගි ඉෂිංගිස් බිලාන් ඔයිලන්ගිස් වා කෙලජජින්ස්නි කෆොලාට්ලේසිස්. Biz bu yo'lda sizga BAAda ish topishga yordam beramiz.

ඩිජිටල් මැක්ලරන්ස් 2019-2020

ටර්ලි xil ish qidiruvchi saytlar orasida biz eng yuqori orinda turuvchi va tez ishlovchi saytmiz. බිස් ඔර්ටා ෂාර්ක්ඩා නැව් තාරකාව. ඇගරස් සීසා BAAda ish qidirayotgan bo'lasangiz, ගනුදෙනුකාර සමාගමක් වන O'rta Sharq hududida ish bilan tahminlaydi. ඒ නිසා මම ඩුබායි බලාගෙන හිටියා. හම්ඩා ඩුබයිඩා 2020 විසින් රීජින්සිවිස් ප්රීතිමත් කරවීම. ඉතින් ඔබත් ඒ ගැන කියන්න. සිස් බු ජර්දාන් කයිරැන්ජිෂ් උචුන් ෆෝයිඩාලි මැලුමිවරර්

ගුරූපිෂි ඩුබයිඩා ඉෂ් ඔරිණාලා va ඉෂ්ගා ඔලීෂ් borasida ish olib boradilar hamda O'rta Sharqda ish qidirayotgan millionlab ishchilarga yordam beradi. ඒ සඳහා අවශ්ය තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය උපදෙස් ලබා දීම. ෂුන්ඩයි qilib, 2019-2020-yillarda Dubayda ish o'rinlari chet eliklar uchun ochiq.

2019-2020-yillarda Dubayda ඉෂ් ඔරිණීරි චෙට් elliklar uchun ochiq

O'tgan yillar davomida Kohrfazdagi minglab companiyalar yangi ish kuchlarini ishga ola boshladilar. ෂෝ ඕරින්ද bizning කොම්පැනිය හැම් බිරැන් කන්චා ඉෂේ බර්විචිලර් බිලාන් ෂර්නෝමාලර් ටුඩිලල්. Hozirda Forbes මෘදුකාංගය සඳහා 500 සහ ඒ සඳහා යොදාගෙන ඇති BRA පරිගණක කොම්පැනිය BAAda yangi ishchilarni qabul qilmoqda. අගාර් සිස් ඩුබායිඩා ඉෂ් කිදිරයොට්ගන් බොල්සාන්ගිස්, බිස් සිස්ගා යෝර්ඩම් බෙරමිස්. බිස් ටලිස් කබී එග්ලරී බිලාන් අයිශ්ලයිමිස්, මසාලන්, ඔඩී ඉෂ්චිලාර්ඩන් ටෝර්ටිබ් තලීම් මෙනෙගර්ලරිගාචා. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

බර්චා මලට් උපුටා ගැනීම ඩුබායි ඉෂා ඔරිණලිනි ටොපීබ් බෙරමිස්

2019 - 2020- yillarda Dubaydagi ish o'rinlariga arizalar qabuli boshlandi. ඒ සඳහා ඔබ කැමති නම්, ඒ සඳහා ඔබ කැමති නම්, ඔබේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැක. Biz sizning karyerangiz uchun ajoyib imkoniyatlarni yaratamiz. Biz barcha milat vakillari uchun xizmat ko'rsatamiz. "ඩුබායි සිටි" වෙබ් අඩවියට පිවිස ඇති ඩුයීයි නගරය, ඔබේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න, ඔබේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

බුෂ් හින්දිස්ලිකබ් වොස් පෝස්ටන්ලික මුජාජලගාගිනා ඊමාස්, balki butun dunyodan kelgan ishchilarga xizmat ko'rsatamiz. මසාලන්, බිස් ජබුනි අප්‍රිකා, ඉන්දුනීසියාව, තුර්කියා වා මිස්ර්ඩා හැම් ඕස් මිජොස්ලාරිමිස්ගා එගාමිස්. ෂුන්ඩයි, කිල්බි, බිස් ඔර්ටා ෂාර්ක්ඩා, බුඩාරා, බුෂ්මිස්, බුෂ්, “ඩුබායි සිටි"කොම්පැනියසිස් ඔෂ් මිශොස්ලර්ගා ඔර්ටා ෂාර්ක්ඩාජි ඔෂ්ර ඔිනරලිනි ටැක්ලිෆ් චිලඩි. Masalan, biz සවුදි අරාබිස්තානි, කටාර් සහ Quivayda iso olib bormoqdamiz va sizga BAAda ish topishga yordam berishga tayyormiz.

ඩුබායිග් සිංවිසිං යක්ලං

ඩුබායි රැකියා සඳහා ඉතාලි

ඩුබායි කොම්පඤ්ඤාසිගා රිසිමින්ග්ඉනිං යක්ලං

Nima ucun siz rezyumingizni “Dubay City” kompaniyasiga jo'natishingiz kerak? චුන්කි බිස් කොම්පානියානි ඩුබයිඩන් බොෂ්කාරිබ් බෝරාමිස් හම්ඩා, u Dubaydagi ish o'rinlariga boy manba hisoblanadi.

මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන වෙබ් අඩවියෙන් කියවෙනු ඇත. ෂු sababdan hamm siz o'z සිග්නස්නි ප්රීතිමත් ලයිනින් ලයිම්, බුක් හෝක්ලි සොයිසා ඩේයී, යුෙරොපඩගි va korfazdagi companiyalarni කූඩාරම් බෝලිමි va ishga oluvchilar බිලාන් බුලානාසිස්.

බිස්නස් කල්ලිය xalqaro muhojirlarga, ayniqsa hindistonlik va pokistonlik ish qidirayotgan shaxslarga yordam beradi.

"ඩුබායි සිටි" කොම්පැනියසිස් ඩොයිෂ් සිටි O'rta Sharqda ish topishning කූඩැල්ලා බුයිලිබ්, බිස් ඕ'ස් කායිරරිනි ඩුබීඩා බෝස්ලමොක්චි බෝලගල්ගර්ගා ජෝරාම් බෙරමිස්. බිස්නිං ඉෂ් කිදිරිෂ් tizimimizga murojaat qilgan har bir kishiga companiya o'z yordamini taklif etadi.

ඩුබීඩා ඉෂ් ඔරිණාලිනී කිදිරිෂ්

බාර්චා ෂැක්ස්ලර්සොලික්ලාර්ඩන් ඕසොඩ් බොල්ගන් ඉෂ් හකි ඔලිෂ්නි xohlaydi. ස්නෝවයි uchun ham ko'pchilik muhojirlar Dubayga kelishadi. කොහෙෆ්රිං ඔසිබ් බෝයොතොටන් ඉෂිචි කූචි බර්ගයිඩා ඔසින්ගිස්ගා mos va qulay karyerani qanday tanlaysiz? බැනර් javobi oddiy. ඒ සඳහා අවශ්ය තොරතුරු ලබා දෙන්න. බිස්නග් කොම්පැනිය sizga rezyume joylashtirish බොලිමිටි එඩ්ඩී ඩිවිඩ් ඩි.එස්.අයි.සී.

Buning uchun siz ish arizasini to'ldirishingiz va qolanmaga amal qilishingiz lozim. Siz Cvni joylashtirgandan යතුර, o'sha zahoti ish qidirishni boshlashingiz mumkin.

බිස් ඕස් මිජොස්ලරිමිස්නි වා ඩුබයිඩගි ඉෂ් බෙරුචිලාර්නි ඒ සඳහා යොදාගත හැකි යතුරු පුවරු ටැමිල්මොමීස්.

බිස්නස් කරන්න Shaxsiy ma'lumotlaringizni qadrlaymiz va ularni saqlaymiz. Qaysi xizmatni tanlasangiz හැම්, බයිසින් guruh sizga ushbu මුහුඡීරර් උචුන් කයිරානරකයි yordamini taklif etamiz. කොම්පඤ්ඤානු කතෝලික බැතිමතුන්

2019-ඉල්ඩා ඩබාය වැබා අබු දබීඩා කායෙරරාර්

අබු ඩබි බර්ලාෂ්ගන් අරාබි අමර්ලිගිනින් පොයිටැක්ටි හිසොබ්ලානාඩි. හෙස්රා අප්භබු හුදුදඩා කොප්ලාබ් ඉෂ් ඔරිණැරී යරාලොම්මාඩා. ඉරෝ බෙරුවිට කොම්පඤ්ඤ නිකුතුවත් සමඟ මිත්රවරුනි, ඔවුන් දෙදෙනා මුණගැසෙන්නේ නැත.

බු ජරයාන් ජුදා සෙසොන්. ඇගාර් සිස්නිං රෙසියුමිංගිෂ් ඉෂ් බෙරුවිචලර් බසසිගා ජොයිලාෂ්තිරිල්සා, ඩුබායි වා අඩු දබඩදි ඉෂාන් ඔරිණැලිගා ඔසොගිනා මුuroජාට් කිිල ඕලිස්සිස්. අවාල් ඇටිබිඩ් ඩේවිඩ්, කොම්පැනියොයිස් කපෝ බර්ලිමීස් ප්ලැටිනර්ස් ප්ලාස්ටික් ඇන්ඩ් ඩොයිලර්ස්.

82% මෙම පිටුවෙහි දැක්වෙන පරිදි, මෙම ගොනුව නැවත සකසන්නේ කෙසේද? සිස් ඊසා ඩුබීඩා ඉෂි කිදිරිෂ් xizmati yordamida ularga yanada yaqinlashasiz. ඩුබායි කොම්පානියාසිඩා 542,000 dan ortiq ishcilar ro'yxatdan o'tganlar. බාහ්කාස්ට්ටික් කුන්ඩන් කුන්ගා ඔෂ්බි බර්මොඩා. වා ඇල්බට්ටා, බිස් ක්වාන්ඩේ කිලිබ් ඉෂ්ගා ජොයිලාෂ්තිරිෂ්නි, 2019-yilda Dubayda කිම්ලාර් ඉෂ්ගා ඔල්ගානි yaxshi bilamiz.

Rezyumingiznis bizning hamkorrimiz Bayt.com කියයි CV කායාලලර් බොලිමුගා yuklashni ඉන්දුමල්. බයිට් කියති කොර්ෆසාඩා වෝ ඕර්තා ශර්ධායි තවක්චි ඉෂි ඔර්රිලාන් හෙයිටිඔබලනාඩි. බේට් සට්ටි යොර්ඩාමිඩා සිස් රෙසියුමෙලර්නි යුක්ලෂිංගිස්, පැතිකඩ ඔචිෂිංගිස්, ඩුබයිඩා ඉෂ් කිදිරිංගයිස්, 2018-yilgi bo'sh Ish O'rinlari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. බයිට් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. Shuningdek, මෙම බ්ලොග් අඩවියේ ඇති බ්ලොග් අඩවියක් ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

ඩුබායිඩගු ඉෂ් බෙරව්චි හර්කොලමිමිස්

හැක්කොරිිමිස් Bayt.com O'rta Sharq va Korfazda yetakchi ish o'rinlari haqidagi. Bayt.com ning ish portalida turli millatga mansub, turli ish vakillari uchun ish o'rinlarini taklif etadi. ෆුකැටිනා ඔර්ගර් බගුජි කුන්ඩා ඩුබායි WhatsAppdagi ishga olish guruhini ටොස්ක්ටිබ් කොජංගලර්.

කූඩාරම් කුකුළා ඩුබායිඩගී මින්ග්ලබ් කොම්පැනියලර්නර් කඩ්ලර් බෝලිමි bilan ish olib boradi. ආයුබෝවන් Orta Sharq mintaqasida kichik biznesdan tortib koopa tarmoqli katta jokxonalar yoki හකුමුට් කෝක්සනාලරීඩා Ishlamoqchi bo'lasangiz, bizning ඩුබායි බ්ලොග්කරණය යනු කුමක්ද?

Bayt.com 2000-ඉල්ඩා ටැස්කිල් ඊලන්ගල් බොලිබ්, බර්භාෂාගන් අරාබි අමීර්ලිකරිගු ඩුබායි ඉෂ් බ්රොන්ඩී ජෝබ්ලොලෑඩීස්. Bayt.com ඩබෙයි ෂාරීඩන් turib boshqariladi, uning Abu Dabi, Ummon, Bayrut, Qohira, Kasablanka, Doha, Jidda, Xobar, ක්වායිට් වා රියෝද්ඩා මින්ටකාවි ෆිලියල්ලාරි මව්ජුඩ්.

බයිනිං කොම්පැනිය orqali CVingizni joylashtiring

CVingizni Dubay shahridagi 500ta eng yaxshi kompaniyaga තාරුඩා ප්රීතිමත් කිරීම. බු ජුදා ඔසොන් ව qulay. Whatsappdagi Dubaydagi Ish o'rinlari guruhiga qo'shiling, 10 $ යනුවෙන් නම් කර ඇති අතර එමඟින් බොස්ල්ෂී ඩස්ටියුරන් ෆොයිලලින්ග්. බිස් හොසීඩා ඩුබායි මොකස් ඇප් ග්රේරුචිda හැම් sizga yordam berishni yo'lga qo'ydik.

යංගී චාර්ඩිඩි

"ඩුබායි සිටි" කොම්පැනියසින්සිං වෘත්තිකයා ඒෂොසියා ඇලන්බිබ්, මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. Intervyu topshirishning මක්කමල් yoriqnomasi වාස් bizning ishga joylashtirish dasturimiz 100% රූපය නෙදිය beradi. ඔබගේ නඩත්තු කරන ලද ඔර්ටා ෂාර්ක්ඩාගි yuqori malakali "zamonaviy" නම් නෝමැඩ්ඩර්න් බරිජා ඇලනසිස්.

Shuningdek, siz Dubayda bizning යාවත්කාලීන කිරීම. ඩී.බී.ඒ. යර්රාෂි sahifasidagi ishga topshirish කියයි arizalarining barcha qism va maydonlari to'liq to'ldirilishi zarur. රෙසඩින්ග්ජි yo'q shaxslar Qo'shimcha Savollar va වීසා මැලුම්මලර් කිස්මාලිනී හැම් ටොල්ලිඩරිෂාරී සාරුර්.

"ඩුබායි සිටි" කොම්පඤ්ඤාසි රිසියම් topshirish ඔමඩින්සි කරිටි!

ඩුබායි ෂහ්රිඩාගි xorijiy bo'sh ish o'rinlari. Qanday qilib qulay ishga kirish. බිස් BAAda කායරේෂිනී ඔහර්මොක්චි බුගල් කිෂිලර්ගා බර්මැයිම්ස්.

Xorijiy bo'sh ish o'rinlari
"ඩුබායි සිටි" කොම්පඤ්ඤ නිකුතුව සමතුලිතය.

Xorijiy bo'sh ish orinrin. BAA මොළය. ඒ අනුව, ඔබේ පරිගණකය භාවිතා කරන්නන් සඳහා, ඔබේ පරිගණකය භාවිතා කරන්නන් සඳහා භාවිතා කරන්න. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ ආර්.

බුගුනි කූඩා BAA iqtisodiyotida ko'plab xorijiy ish o'rinlari yaratilmoqda. එක්ස්පෝ එක්ස්පීඑක්ස් එක්ස්ට්රා, බන්ඩේ ඉෂා ඔරිණීරියා යනා ඔෂිෂි කතිල්මෝඩා. කොර්ෆාස් ඩවට්ලැලි බොයිලබ් බොෂ් ​​ඉෂ් ඔරිණීරි orqali Dubayda o'zingizga mos ishni toping. Siz shuningdek, Whatsappdagi guruhimiz orqali හැම් ඩුබායිඩාගි මාන්ට් බෝසෝරි හසීඩා මැම්, ලුම්ඕට් ඔලිගිනිස් මැම්කින්.

Biz 80% mijozlarimizni ish bilan tahminlaymiz. ඩුබායි ඉස්ලාෂ්නි බෝෂ්ලන් bu bu bu ''. "ඩුබේ නගරය" කොම්පනිඅයිමිස් බිසින් මුහාජර්ලර් උචුන් ඩොයිම් ඔයික්.

බර්ෂාෂ්ගන් අරාබි අමිර්ලර්ඩීලා බදුනන් 4-5 මිලියනයක මුදලක් ලබා ඇත. ඉතින්, අන්න ඒකයි BAAdagi ishchilarning Whatsapp guruhiga ඒසෝ බෝලියං හම්ඩා "ඩුබයි සිටි" කොම්පැනිය ඇසුරෙනි.

BAAda muhojirlar va karyera qilmoqchi bo'lganlar

"ඩුබායි සිටි" කොම්පනිංසි millionlab ජංගම දුරකථන foydalanuvchilarini ඔෂා ජාල්බ් එත්මෝඩා. හන් කුනි මින්ග්ලබ්, එස්.ඒ.ඒ.ජී. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න ඩුබායිඩා ජුදා ටෙස් ඉෂා ඉක්මරිගා සමානලර්

Shuningdek, මෙම ශාක විශේෂය, හින්දුස්ටන් බෝලන් ඉෂ්චිලර් හැම් පෝර්. කොප්පිලික් හින්දිස්ටන් ජුදා යැක්ෂි මාලකාගා ඊවා ජොබ්බ්ලැනඩලර්. බුන්ඩාන් ටැස්කරි, නිශ්ශංක ඔසිසීඩා මොහොයිජර් ඇලෙක්සැන්ග් සොනි හැම් ඔසිබ් බෝමෝඩා, කොහෙන්ෂියා කොම්පැනියලර් යාලෝලි මැකේගා ඒගොල්ලෝ.

අබු ඩබි, ඩුබායි රිවෝල්ලොග්න්නි, කහ, චෙක්, පල්ලිය, ඩුබායි ඉස්ලාෂ් උචුන් qulay maskanga aylandi. චුන්කී ස්පා බුආර් ඩිර්ඩීඑම්එස්එස්පීඑස්පීඑස්පීඑස්පීඑස්පීඑස්එම්එස්පීඑල්එස්එල්එස්එස්එන්එන්එස්, ඕල්ඩ් ඔෆ්නෝනි සෞදි අරාබිස්ටන්ඩිඩා ඉෂෝ ඔරිණැලිගා qaraganda keng qamrovga ega.

මොහොරීර්ලර් උචුන් කොරිඩියි ඉෂ් ඔරිණලාරි

ඩුබීඩා xalqaro ish o'rinlari

ඩුබයිඩා xalqaro miqyosda ish qidirish

උම්මායි හ්යුබෝග කෝරා, මිලියන X. උල්ඩාර්න් කොප්චිලිගිණි Hindistondan Dubayga සර්ඩෝරෝඩෝ සහ ඒ ටැස්කිල් ඊතඩි. 9.2 මිලියනයක අලි පැටවීම මුජාජ්වරාර් ටැස්කිල් ඊතඩි.

ෂන්ගා කරමෙයි, ස්ස්ම් හැම් ඉස්කෝලේ යනවා. බී.ඒ.ඒ.අයි.වී., එම්පෝ ඩබ්එන්එම්එක්ස් ඩුබායි හා අබු ඩබීඩා කොප්ලබ් යංගි ඔෂ්රීඑන්එරි. මැල්වොට්ලර්ගා කෝරා, මැක්ලෙට්ට් ඔයිටිස්ඩිනින්ග්ස් 2020% සහ O'rta Sharqdagi නැමති ප්රගතිය.

ඩුබායි va අබු දබි mintaqadagi eng serdaromad shaharlar hisoblanadilar. බු ෂාහ්ලාඩ්ඩා ඉෂා ඔර්නියාගෝ බුෂ්ෂි ඔෂර්චා ඔර්ටාචා 6 ඔයි, BAAda mehmonxona sohasida ඉශ්ලමොකාචි බොලැංසිස් හම්.

මැජික්, සිසැක් ඩුබායි va අබු දබි WhatsApp ගුරි yordamida xalqaro miqyosda ish oinrinini topingiz mumkin. සිස් චෙට් එල්ඩා ටීරිබ් හැම් ඩුබායි ඉෂෝ ඔරිණාලිනී කිදිරිංගි mumkin. බුන්ඩාන් තෂ්කාරි, සිස් සවුඩියා අරාබිස්ටෝනි, ක්වායිට් ව කටාර්ඩා හැම් ඉෂ් ඔරින්ලරිගා ඊගා බොයිලිෂ් ඉම්කොනිගා ඉගසිස්. අමීර්ලික්ඩා ටර්ලි මලකගා ඊගා බොල්ගන් ඉෂ්චිලාර්ගා මොස් ඉෂ් ඔරින්ලාරි මව්ජුඩ්. Ularning deyarli barchasida yuqori maosh to'lanadi.

ඩුබීඩා ඩෙන්ජිස් ඕට්ටි මාමලකට්ලාරී උචුන් ඉෂ් ඔරිණාලි.

කොප්චිලික් ඉෂ්චිලාර් ඕස් ඔලලරිනි වටන්ලරීඩා qoldirib ඩුබේගා ඉෂ්ලාගනි කෙලිෂාඩි. උලර් ඕස් ඉෂ්ලරිනි තක්සි හයිඩොව්චි සිෆතිඩා ඕසොන්ලික් බිලන් බොෂ්ලාෂ්ලාරි මුම්කින්. කුරිලිෂ් ඉෂ්ලාරි අසෝසන්, endi ish boshlaganlar uchun to'g'ri keladi. බාසි ඊෂ් ටර්ලරිගා ජොයිලෂිෂ්ජුඩා ඕසන් කෙචඩි.

Dastlab, siz kichik maoshga ishlay boshlaysiz. සිස් ඩුබීඩා සොලැරල් ඔලිනමයි ඩිගනිං හොල්කන් හන් ෂුගුලාන ඔලාසිස්. සිසිස් ෂුනෙන්ඩෙක් ඩුබයිඩා ගොග්ටා ඉස්ලාෂ් imkoniga ham egasiz. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

Siz ishlashingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi xorijiy ish orinrinidan biri bu bank sohasi හිස්මලනාඩි. මැජික්, බ්ලොග්, පෝස්ටර්, ෆ්ලෝරයිඩ්, ෆ්ලෝරයිඩ්, බ්ලොග්, ඩී. සිස් ෂුනින්ඩෙක් ඩුබායිඩාගි හාෂ් බෙරුවී කොම්පැනියලාර් බ්ලොනයි Hindistondan skype orqali intervju topshirib, ishga kirishingiz mumkin.

BAAda muhojirlar uchun xorijiy ish o'rinlari

ඩුබායිඩා ඉෂ්ලාෂ්නි රෙජලාෂ්තිරිෂ්ඩාන් ඕල්ඩින් සිස් බයික් ක්වාන්චා මැලුමොට්ලර්නි ඔහුගේ බග් ඔෙලාරින්සිස් kerak. ඩුබායි ඉෂ්ලාෂ් උචුන් ජූඩා ක්ලේ ෂහාර්, අම්මෝ බු යෙර්ඩා යෂාෂ් හරකට්ලාරි ජූඩා බාලන්ඩ් හිසොබ්ලානාඩි. BAA hukumati bugungi kunda ushbu muammolarni hal qilishga harakat qilmoqda. මසාලන්, හින්දිස්ටන් වාහනය සෝනික් බිලාන් ඉෂ් ඔරිණැලිගා ඊගා බෝමොල්ඩාල්ඩර්.

ඉෂිචි කච්චියාන් කම්බිජි සබාලි BAA turli davlatlardan මුහුදේ ඉස්ලාම් එල්මොක්ඩා. ඔමමාලර් නෆ්ට් වීසා ගාස් සෝහාසෝදා හැම් ඉස්ලර්ගා ප්රීතිමත් උමඟක්ලඩර්. සිස් හැටෝ අබු ඩබීඩා ඔටෝසෝනාට් සෝහාසයිඩා අහෝයිබ් ඉෂාන් ඔරිණලාගා ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun siz mukammal CV yozishga harakat qiling.

ඩුබායි කයිරියා කිල්මොක්චි බොලංගලර්Ning හම්මැසි හැම් ඔසොන්ලික් බිලාන් ඉෂ් ටොම්මායිඩි. බාසි මෝහිලිකාරිය ඉස්ලාම් බෝලෝල්ඩෙල්, බිස්සිලරිස් ප්ලාස්ටි ටෝටිබ්, ප්ලාස්ටික් බිස්නස් බෂ්ලාෂ් උචාං කට්ට්මොකාල්ඩර්. බාසිලර් එස්.ඒ. ෂුබාසිස් හැබැයි ඒගොල්ලෝ හුදකලා බර්ගර් කල්ලිය හරිම සතුටින්.

Hindistonlik bitiruvchilar uchun xorijda ish o'rinlari

Hindistonlik bitiruvchilar uchun xorijda ish o'rinlari. බාසිලර් උචුන් ඔටුතිවි සිෆාතිඩා ක්යේරානි ​​බෂ්ලාෂ් ජුදා කට්ට qaror heuslanadi. අම්බලන්ගොඩ සීනි කන්කසන්තුරය, ඩුබායිඩීස් කොම්පඤ්ඤවීදියේ කතෝලික පල්ලිය, ඉරාපොලිච්ච සමුහාණ්ඩුව, ජෙෆ්රායික් ඉෂිලීල්ඩර්ලා, බිස් හොසීඩා හින්දුස්තොන්ක් බෙෂලල් බිලාන් ish olib borishga harakat qilyapmiz. Siz Dubaydan ish topish uchun bu yerga kelishingiz shart emas. අගාර් සිස් බිටිරුවි තලාබා බොල්සාන්ගිස්, ෂුන්චකි සීවී ඉන්ගිස්නි බිස්නිං සයිට්ගා ජොයිලාෂ්ටිරිං වා බිස් සිස්ගා ඉෂ්ගා ප්රීති ඝෝෂාකාරය yordam beramiz.

සිස් ඉස්හංගා ප්රීතිලාෂයොතන්ඩා, කයර්ඩා ඉෂ්ෂාෂි ඔසින්සිද් ක්ලයිලසිස්. ඇගර් සිස් හින්දිස්තෝන් යෝකී Janubiy Afrikalik ish qidiruvchi bo'lasangiz demak, siz to'griri joyga murojaat qildimgiz.

ඩුබායි ඉෂා ඔරිණැලි

හොසිරා කොල්ලිනා ඔසියොලිකාර්, පොකිස්ටන්ලර් හක් ඩුබීඩා ඉෂෝ ඔරිණාලිනී කිදිර්මොකාල්ඩර්. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. මැජික්, බන්ඩා හැකරැකරින් ඔෂී අමීර්ක්ඩා ඉෂා ඕර්නිගා ඊගෝ බ්ලේෂ් උචුන් නවර්ලි එම්ස්.

ආර්. ඩබ්ලිව්. ආර්. උල්ඩාර්න් බිරි ෂාරාර් මාකේගා බෝරිෂ්, සී.වී. ලාරිනි කොඩෝරිෂ් හම්ඩා ඩුබායිඩායි මැදිහත් වීමෙන් ටී. බන් ඇන්චා ඉස්කර්ගන් හූල් ජොබ්ලොන්සාඩා, හොසිර් හම් නියාියා බර්මොක්ඩා. Siz bu usul orqali අබු දබි හා ඩුබායි ෂහර්ලාඩ්රා ඉහංගා ප්රීතිමත් වුනා ඊගෝ බොලස්සිස්.

Sizga shuni maulum qilamizki, Dubay va Abu Dabi shaharlarida islamoqchi yoki BAAda yashamoqchi boulgan barcha muhojirlar ega bo'lishlari lozim. බු හසීඩා ඩුබායි qanday ක්ලිබ් ටැෂිෆී දසුන් දසුන් ද? hovolasi orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Shuni yodda tutingki, BAAda ishhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

"ඩුබායි සිටි" කොම්පැනියසොබොයිඩෝ බෙරඩා හිස් සිස්ගා බෙරඩි. බිසින් ඉස්චි ගුරූපිෂි siz උචුන් ඩුබායාගය උචුන් ටොලික් යෝරික්ෙනෝ වයි ටාවිය්යාලාලි දක්වා සටන් කරයි ටේයොර්ලාබ් කොයිගන්. Unda shuningdek, Pokistonliklar uchun BAA hududida ish tophas hat mawjud tavsiyalar ham mavjud.

මොහොරීර්ලර් උචුන් කොරිඩියි ඉෂ් ඔරිණලාරි

Biz Amirlik hududidish කයිටිරේටික තුර්කි ඩෙල්ටල් වයිලයිර් බයිලාන් ඔලිබ් බෝරිමිස්. මසාලාන්, Filippinlik odamlar BAA hududida ish o'rinlari qidirmoqdalar. හට්ටෝ කටාර් සහ සෞදි අරාබියානු අග්නිදිග ආසියා ඩුබායි ඩබී. කසළ අශෝභී සබීබී, BAA ඉස්ලාම් කන්ඩායම්. මැසලාන්, ඩිස්කබීඩා o'z mehnatingiz sotishingiz mumkin. බංග්ලාදේශය, බංග්ලාදේශය, බංග්ලාදේශය, ජර්මනිය, ජර්මනිය, ස්පාඤ්ඤය, ස්පාඤ්ඤය.

Siz Birlashgan අරාබි Amirliklari ko'plab ටී. මසාලාන්, ඉෂ්පාදනල්ගර් උචුන් ඩබීඩාඩි ඉෂා ඉෂ්ගා ඔලීෂ් ගුරුදේජෝසිස් හාවොලානි බොසීෂ් හෝකලි චොෂිලලිෂිෂ් මුම්කිං. යෝකීස් ටීග්රිආරන් ටොග්රි ඉෂෝගා ඔලීෂ් මැලේරියා බිලාන් ගල්ලපාලිෂ්, හම්ඩා ඉෂ්ඝ ඔලීෂ් මෙනිර්ලාරි bevosita ආරිසා topshirishingiz mumkin.

Siz shuningdek ishga oluvchilarning taqrizlari bilan tanishib chiqqan holda ඩුබායිඩගි ඉෂෝ ඔරිණාලාගා ආරිසා ටොප්ෂරිගයිසිස් mumkin va bu orqali BAAda ish ඉම්කෝනියාට් ලීරිස්සිං යනාද ඔෂිරාසිස්.

බෝඩිසීඩා කොලොසාව මයිහොයිලර්ආර් උචුන් xorijiy ish orinrinini

ඒ කියන්නේ හොල්සිං බයිස්, ඉස්කෝලෙරි තෙරීල්. ඩුබායි වයි අබු දබීඩා අලෙවිකරණ තොගය බුෂ්කා මහාමාන්යය. යක්ින්ඩා කීර්තිමත් බලවේග කට්ටලයකි. "ඩුබායි සිටි" කොම්පඤ්ඤයෝ දොම්පේ කනිටි කූල්ඩීඑල්හ්ලාෂ් චර්ලබ් කොලඩී.

ඩබෙයි ෂාරීඩා ඉෂ්ගා ප්රීතිමත් sehrli usullari mavjud emas. Har xil kompaniylar turli muddatlar ichida ishga qabul qiladilar. Uchun ham sizning ish qidirish jarayoningiz uzoq muddatga cho'zilishi mumkin.

ඩුබායි ෂහ්රිඩාගි xorijiy bo'sh ish o'rinlari

මුහෝජර්ආර්ආර් උචුන් ඩුබීඩා ඉෂෝ ඔරිණලා - බිර්ලාෂාන් අරාබි අරිරිලිඩා අයිශ්

බුගුන්ගි කුන්ඩා ඩුබායි ෂහ්රි සුඩ්ඩි ෂන්හයි ෂහ්රි කබි කෙන් කොලම්ඩගි කුරිලිෂ්ලර්,novatsiyalar hamda xalqaro iqtisodiyot markaziga aylanib bo'ldi. බු යෙර්ඩා අමල්ගා ඔෂිරිලොයොට්ගන් ටබ් කොලම්ලි ඔස්ගරිෂ්ලර්නි තසාවූර්ගා සිග්ඩිරිෂ් ජූඩා ක්යියින්. ඩුබායි කුන්ඩාන් කුන්ගා සල්කරෝ මිකියෝස්ඩා ටනිලිබ් බෝර්මොක්ඩා, මාෂූර් බ්‍රෙන්ඩ්ලර් කෙලිබ් ජොයිලාෂ්මොක්ඩා. Qisqa qilib aytganda, bu hudud “imkoniyatlar maskani” ga aylandi.

ඩුබායි ඉක්ටිසෝඩි සොනාසිඩා ටර්ලි බර්ජාලාර්, ඉක්ටිසෝඩි තුසිල්මාලාර්, කෝර්ක්සොනාලාර් ටෙස්ලික් බිලාන් රිවොජ්ලානිබ් බෝර්මොක්ඩා. හුකුමාත් හැම් ඉක්ටිසෝඩියොට්නි රිවොජ්ලැන්ටිරිෂ් උචුන් නෆකාත් ඉච්කි, බෝල්කි තෂ්කි මන්බාලර්ගා කෙන්ග් ඉම්ටියෝස්ලර් බර්මොක්ඩා, සොලික්ලාර්නි කමයිටිමෝක්ඩා. යුකෝරි xalqaro moliyaviy kompaniyalar va konsulting xizmatlari mintaqaga katta miqdorda investitsiya kiritish bilan shug'ullanmoqda. උෂ්බු අමල්ගා oshirilayotgan ishlar natijada nafaqat Dubayda, balki Birlashgan අරාබි අමර්ලිගිනින් බොෂ්කා හුදුඩ්ලරීඩා කොප්ලාබ් බෝෂ් ඉෂ් ඔරින්ලාරි යාරටිල්මොක්ඩා. ඉච්කි මෙහ්නාත් බොසෝරිඩා මෙහ්නාට් යෙසිෂ්මාස්ලිගි බෝයිස් සෝරිජ්ඩාන්, ඩෙන්ගිස් ඕර්ටි මම්ලකැට්ලරිඩාන් ටර්ලි සොහලාර්ඩා, කස්බ්ලාර්ඩා සිස්මාත් කිලූවි කස්බ් එගලාරි, ඉෂ්චි කුච්ලරිගා බොල්ගන් තලාබ් ඔෂිබ් බෝර්මොක්. ඩුනොනිං ටර්ලි බර්චක්ලරිඩන් මිංලාබ් ඉෂ්චිලාර් yuqori maosh va ajoyib ish orniga ega bo'lish uchun Dubayga qarab yo'l olmoqdalar.

බුගන් ඩුබේ ඕල්ඩින්ගි ඩවර්ඩගිගා උමන් ඕක්ස්මායිඩි, යූ බටමොම් ඔස්ගරිබ් කෙට්ඩි. කුම්ලික්ලර් ඕර්නිඩා ගොසාල්, කොල්ලා ව සමොනාවි ෂහාර් බාර්පෝ එටිල්ඩි. U har doim eng yaxshi shahar bo'lib qoladi. යූ නෆකාත් සමොනාවි, බෝල්කි ජූඩා xavfsiz va osoyishta maskan hisoblanadi. බු යෙර්ඩා සිස් ඕස් ඔසුලුලියංගිස් ඊරිෂාසිස්.

Yaxshi ishga joylashishni xohlaysizmi? උඩාඩා යන්ඩා qattiqroq harakat qiling

Siz biror marta nima sababdan bugungi kunda Juda shiddat bilan ish topib beruvchi agentliklar va vositachilarsoni oshib borayotgani haqida o'ylab ko'rganmisiz. බනිස් සබාබි ඔඩී, chunki avvalgi paytlardagidek faqatgina kundalik ish natijalaringizni tekshirib ko'rish bilan ishga olish davri o'tib ketdi. බුගුන් ඉෂ් qidirayotgan har Bir kishi eng yuqori o'rindagi kompaniyalarga ishga kirish uchun Bir qancha ishga kirish bosqichlarida o'tishi talab qilinmoqda. බු සොහාඩා මින්ලාබ් මහල්ලී ඉෂ්ගා ජොයිලාෂ්තිරුවි ඒජන්තලික්ලර්, ixtisoslashtirilgan ish agentliklar, ish yarmarkalari, onlayn ish yarmarkalari, mahalliy va xalqaro internet taqmog'idagi ish qidirish saytlari faoliyat yuritmoqda. අම්මෝ, කොප්ගිනා ඔඩම්ලර් උෂ්බු ඉම්කෝනියට්ලර් හකිඩා ටෝකි ඉෂ් ටොපොල්මේ qolmagunlaricha jiddiy ko'z bila qaramaydilar.

බු බුගුංගි මෙහ්නාත් බොසොරිඩගි odiy haqiqatlardan buri hisoblanadමම. Hozirda ish qidirayotgan shaxslarning faoliyatini ikki turga bo'lamiz: aktiv va passiv.

අක්ටිව්, යානි ෆෝල් ඉෂ් qidiruvchilar ko'pincha ishga joylashishda Juda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi, ishga joylashish foizlari ham Juda kam, ular ozlarining hozirgi ish joylaridan qoniqmaydilar hamda bo'sh bo'lgan barcha ish o'rinlari bilan qiziqib ko'radilar.

පැසිව්, යානි නොෆෝල් ටාස්ඩා ඉෂ් කිදිරුව්චිලාර් එසා බනිං ටෙස්කරිසි: උලර් කොපින්චා ඉෂ්ගා කබුල් කිලිනාඩිලර්, ammo bu jarayonda ularning ozi faol ishtirok etmaydi, ya'ni vaqtlarini va enaegiyasini ish qidirishga sarflamaydi. අයනන් ෂු ජාරියොන්ඩා බිර් ක්වික් හෝඩිසා සෝදිර් බොලාඩි, aktiv ish izlovchilar burinchi taklif etilgan imkoniyatni o'sha zahoti qabul qiladilar, ammo ko'pgina kompaniyalar ishga oluvchi agentliklarga passiv ish izlovchilar topib berishi uchun qanchal.

බු හොලාත්, අයින්ක්සා, යුකෝරි බිලිම් වා මලකා තලාබ් එටූවි ලාවොසිම් උචුන් ජූඩා මොස් කෙලඩි. උචුන් හැම් ඉවත් කිරීම, agar siz yaqinda ishga qabul qilingan bo'lsangiz hamda ish qidirishga hojat bo'lmasa, demak, siz faol ish qidiruvchi bo'lgansiz.

ඩුබායි වයි අබු දබි ෂාරාර්ලයිඩා කයිරේරණි බෝෂ්ලාෂ්

ඉෂ්ගා ජොයිලාෂිෂ් ජාරයෝනි සිස් ඔයිලගනිංගිස්ඩාන් ham qiyinroq bo'lishi mumkin. Hattoki pasiv ish qidiruvchilar ham ham ishga joylashish uchun ancha vaqat sarflaydilar. බාසි ඔඩම්ලර් ඉන්ටර්නෙට්ඩා බෝෂ් ඉෂ් ඔරින්ලරිනි කරබ් චික්සාලාර්, බසිලර් වෘත්තීමය මැටකාසිස් බුලන්. ඉක්කලා උසුල්ගා හැම් අගාර් සිස් ඔසිං හකිස්ඩාගි මැලුමොට්නි ඉෂ්ගා ඉෂ්ගා ඔලිෂි මුම්කින් බොල්ගන් ඉෂ් බෙරුවිචිගා යොකාඩිගන් කිලිබ් කොර්සාටා ඔල්සැන්ගිස්, සිස් ඉෂ්ගා ඊගා චිෂිෂිං මුම්කින්. Xo'sh, siz qanday qilib passiv ish qidirish සමරාලි නමි කොර්ස්ටරිසිෂ් මුම්කිං.

බැනර් javobi ලකුණු: shunchaki අථත්ය තාවකාලික මතකය. Siz ඩුබයිඩා ඉෂ් ඔරිණාලා sahifasida o'zingizning profilingizni osonlik bilan yaratishingiz, aktiv yoki passiv holatda o'zingizning iqtidor va talantingizni ko'rsatishingiz, kompaniyalarda qiziqish uyg'otishingiz mumkin. ඔබ මේ ගැන කල්පනා කරයි. Ushbu sahifa yordamida siz o'zingizni ishga oluvchilar orasida reklama qilasiz. ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

ඩුබයිඩා ඉෂ් ඔරින්ලාරි සහිෆසිගා කිරිට්ගන් මැලුමොට්ලරින්ගිස් ඔර්කාලි බිස් සිස් උචුන් මොස් බොල්ගන් බොෂ් ​​ෂී ඕරිණාලිනී කිදිමිස්. බෙරේයොන් xuddi ish qidiruvchilar tizimini yaratishga o'xshaydi. උෂ්බු සහිෆනිං ඉෂ්ලර් දොස්කාසිඩා හාර් ඩොයිම් බෝෂ් ඉෂ් ඔරින්ලාරි හකිඩා මැලුමොට් බෙරිබ් බොරිලාඩි. ෂුන්ඩේ කිලිබ්, bir necha daqiqa ichida siz o'z mehnat kuchingizni sotuvga qo'yasiz. Biz sizga turli lavozimlar, turli oylik maosh miqdorlari, soliqlardan ozod ish turlarini taklif etamiz. Siz oozingizga mos ishni tanlaysiz hamda බර්ලාෂ්ගන් අරාබි ගුවන් ගමන් eng yirk shahrida o'z karyerangizni rrivojlantirasiz.

මුහෝජර්ආර්ආර් උචුන් ඩුබීඩා ඉෂ් ඔරිණාලි

BAAda xorijlik sifatida ish topishning වැඩියෙන් පෙන්වන්න විස්තර සටහන් yaxshi usullari

Amirlik hududida birning කොම්පඤ්ඤවීදිය සහ කේරියංගනී යරට්

ඉෂ් කිදිරිෂ් උචුන් නදිය

ඕස්බෙබිස්ටොන්ක් මොහොරිලර් උචුන් ඩුබායි ඉෂා ඕර්රණී

බුගන් ඩුබායිඩා ඊෂ් ටොපිෂ් මසාලසි එන් ඩොල්සාර්බ් මව්සුලාර්ඩන් බර්ගා අයිලන්ඩි. හාර් යිලි බිර් නෙචා යුස් මිං xorijiy ishchilar ඩුබායි ඔෂිගා මොස් බොලොග් සහ ඔර්නිනි චිඩිරිෂ් බුලන් ෂුගුලනඩි. ඩුනොනිං බාර්චා බර්චක්ලරිඩන්, ජුම්ලාඩන්, ඔස්බෙකිස්ටොන්ඩන් හැම් මිංලාබ් ෂැක්ස්ලර් ඩුබායිඩා ඕස් කාරියරසිනි යාරතිෂ් උචුන් තෂ්රිෆ් බුයුරාඩි. බු යොල්ඩා බිස්නිං ජමෝවා සිස්ගා යෝර්ඩම් බෙරිෂ් උචුන් ටයියර්. සිස් තලබාමිස්, යොකි එන්ඩිගිනා යුනිවර්සිටෙට්නි ටමොම්ලැඩිංමි, yoki sohangizda bor necha yillik tajriba ega ishchimi, biz sizga o'z xizmatimizni taklif etamiz. සිස් eng yahshi imkoniyatlarga ega bo'lmoqchimisiz, “ඩුබේ සිටි” කොම්පානියාසි සිස්නිං එන් යාකින් යොර්ඩම්චිංගා අයිලානාඩි. උෂ්බු මාකෝලා ඩුබායිඩා ඉෂ් කිදිරිබ් යුර්ගන් බාර්චා ෂැක්ස්ලර් උචුන් මැක්සස් ටයියෝර්ලන්ඩි. යූ බාර්චාගා, මහල්ලි ඉෂ්චිලාර් උචුන් හැම්, සෝරිජි ඉෂ්චිලාර් උචුන් හැම්, මලකාලි වා මලකගා ඊගා බොල්මාගන් ඉෂ්චිලාර් උචුන් හැම් එන් යක්ෂි යොරික්නෝමා වසිෆසි ඕ; තායිඩි. බිස් මුහොජිර්ලාර්ගා o'zimining eng yaxshi mutaxassislarimizni taklif etamiz. Ularning Dubayda ozlariga mos, yuqori maosh olinadigan ish orrinlariga ega bo'lishlariga yordam beramiz.

යනාඩා කොප්‍රොක් මැලුමොට්ගා ඊගා බොලිෂ් උචුන්, ඉල්ටිමෝස්, sahifamizga murojaat qing. යූ යෙර්ඩා සිස් qanday qilib osonlik va tezlik bilan ish topish, O'zbekistondan Dubayga kelish uchun qanday hujjatlar kerak bo'lishi, Viza olish haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Biz sizga Dubaydagi barcha shalarda eng yaxshi bo's ish orrinlari haqida ma'lumot berishga va ulardan burini egallashingizga ko'maklashamiz. ඩුබායි දේශසීමා ජුඩා කට්ටා. මසාලන්, බුගන් Amirlikdagi eng yaxshi kompaniyalar o'z e'tiborlarini xorijiy mehnat resurreliga qaratmoqdalar.

එසේම පරීක්ෂා කරන්න: විදේශිකයින් සඳහා බහුභාෂා මාර්ගෝපදේශ

ඩුබායි සිටි සමාගම දැන් ඩුබායි හි රැකියා සඳහා හොඳ මාර්ගෝපදේශ සපයයි. අපගේ කණ්ඩායම එක් එක් භාෂාව සඳහා තොරතුරු එක් කිරීමට තීරණය කළේය ඩුබායි විදේශිකයන්. එබැවින්, මෙය මනසේ තබාගෙන, ඔබට දැන් ඔබේම භාෂාවෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මාර්ගෝපදේශ, ඉඟි සහ රැකියා ලබා ගත හැකිය.

කරුණාකර වලංගු ආකෘතියක් තෝරන්න
ඩුබායි වෙත වීසා!
ත්‍යාගයක් නැත
ඊළඟ සැරේ
පාහේ!
50% වට්ටම්!
ටිකට් පත් පියාසර කරන්න
ත්‍යාගයක් නැත
එමිරේට්ස් නිවාඩු
පාහේ!
නවාතැන් පහසුකම්
ත්‍යාගයක් නැත
අවාසනාවන්ත
ඔබට අවස්ථාව ලබා ගන්න වීසා ඩුබායි වෙත දිනා ගන්න!!
සෑම කෙනෙකුටම පාහේ ඩුබායි වීසා ලොතරැයිය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය! එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ඇත්තේ අවශ්‍යතා දෙකක් පමණි: ඔබ රැකියා වීසා බලපත්‍රය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ නම් ක්ලික් කිරීම් කිහිපයක් සමඟ සොයා ගැනීමට ඩුබායි වීසා ලොතරැයිය භාවිතා කරන්න. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නොවන ඕනෑම විදේශිකයෙකුට ඩුබායි හි ජීවත් වීමට හා වැඩ කිරීමට නේවාසික වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ. අපගේ ලොතරැයිය සමඟ, ඔබ ජයග්‍රහණය කරනු ඇත ඩුබායි හි වැඩ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන පදිංචිය / රැකියා වීසා!
අපගේ අභ්‍යන්තර නීති:
  • එක් පරිශීලකයෙකුට එක් ක්‍රීඩාවක්
  • වංචාකාරයින් නුසුදුස්සකු වනු ඇත.
0 භාණ්ඩ
$0.00