दुबई-में-नौकरिया
दुबई्क्सपैट्समेंजॉबकास्वागतहै!
พฤศจิกายน 25, 2018
สิ่งที่อยู่ในดูไบ - Malaking Oportunidad ใน Trabaho ที่อยู่ใน Dubai City Company
พฤศจิกายน 25, 2018
แสดงทั้งหมด

Company Βιογραφικόστην บริษัท ดูไบ

πάιασίαστοΝτουμπάι 2019 - 2020
ติดต่อเรา

ΕργασίαστοΝτουμπάι 2019 - 2020

ΘέσειςεργασίαςστοΝτουμπάιτο 2019-2020 γιαοαοοονστονΚόλπον ΗΑΕαμπορoύνναβρεθείμετηνεταιρείαπροσλήψεωνμαςσταΗΑΕ .αρέχουμεπολλέςδωρεάνυπηρεσίεςσταΕμιράτα Τοπρώτοπράγμαπουπρέπειαθυμάστεείναιότιαιδωρεάναιγιατονοποιοποιοιονδήποπροπροετοετοετοετοετιρείαεταιρείαμα. λήποποθετούμεάτομαπουαναζητούνεργασίααπότοεξωτερικότιςατιςατιςεργασίαςλήατολή. πάιοηθούμεπάντατουςαναζητούντεςγιαεργασίαναξεκινήσουνμιανέακακαριέραστουμπάιπάιπάι. νον, ηεταιρείαμαςδραστηριοποιείταιστοΝτουμπάικαιστοΑμΑούΑμπι. σλήψεωναροχήκορυφαίωνυπηρεσιώνστηναγοράπροσλήψεων Απότηνάλληπλευρά, η πάιοσελίδαμαςγιαδουλειάστοΝτουμπάι πόοηθάπάνωαπό 1 εκατομμύριύριοεπισκέπτεςήδησεόλοτονκόσμο X ηεύρεσηεργασίαςστοΝτουμπάιείναιεύκοληιδιοιδιιδιαταUMο 2019 และ 2020

σασαςπροσλάβουμεστηνπόλητουΝτουμπάι!

Στηνπραγματικότητα, ηเมืองดูไบ บริษัท είναιέναςαπότους πιοδημοφιλείςαναζητητέςθέσεωνεργασίαςτωνΗΑΕ. γενείςεταιρείαμαςπαρέχειάριστηεξυπηρέτησηγιατουςΈλληνεςομογενείς ςαιηεταιρείαμαςπαρέχειεπίσηςσυμβουλέςκαικόλπαγιατηνατηνεύρεσηεργασίας φυσικάαιφυσικά, μιατεράστιαδυνατότηταγιαένανπιογρήγοροτρόπογιαναβρείτεαβρείτεαβρείτεβρείτεκενέςκενέςεργεργσίεργςεργεργ........ λήοςμαςείναιναείμαστεηοΝ1εταιρείαγιανέουςδιεθνείςαζόμενουςεργαζόμενενυςλήλήλήλή. νον, εργαζόμαστεσκληράγιατατοαποδείξουμεκαπέρπέρααπόταΗνωαΗνωΗνωΗνωΗνωΑρΗνω.βικά..... Company αποστολήτουβιογραφικούσαςστηดูไบดูไบ บริษัท στηαιέναςαπλόςκαιαποτελεσματικόςτρόποςεύρεσηςασίας

σχόλησηςαιένααπότακαλύτεραπράγματαπουμπορείτενακάνετεγιατανονεαυτόσαςαόσοράατηναζήτηση τάραιμεμιανέαδουλειάσταΗΑΕήστοΚατάρ ύνομέλλονσαςκαιτομέλλονικοικογένειάςικαςθαεξασφαλιστούν XαιοιθέσειςεργασίαςτουΝτουμπάιτο 2019 ταιτο 2020 βρίσκονταιπολύκοNσας ΗΑΕμετηβοήθειάσαςθαβρείτεμιαδουλειάσταΗΑΕ

ΠαρέχουμεθέσειςσίασίαςτουΝτουμπάι 2019 - 2020 οαοαογενείς!

ΣεαρκετέςιστοσελίδεςπρόσληψηςστοΝτουμπάι Είμαστεσίγουραοικορυφαίοισεθαθμολογίακαιεργάζομαστεταχύτερα. λήεταιρείαμαςπαρέχειπληροφορίεςγιαομογενείςστηΜέσηΑνατολή Έτσι, στηνπραγματικότητα, ανψάχνετεναβρείτεμιαθέσηεργασίαςσταΗΑΕ. λήεταιρείαμαςείναιεδώγιαναπροσφέρειαπασχόλησηστηΜέσηΑνατολή Στηνπραγματικότητα, μπορείτεναβρείτεμκακαριέραστοΝτουμπάιήενπάσηπεριπτώσηπεριπτώση, ναμάθετεττοτπάιουμπάι. .αισίγουραναΑνεβάσετεΒιογραφικόγιαθέσειςεργασίαςστοΝτουμπάισενέεςνέες X Xο 2020 Ό, τικαινασυμβαίνει, ηεταιρείαμαςσαςβοηθάναφτάσετεστηνεπιτυχίατης καριέρας σαςσεκάθεβήμα Είτεείστενέοςαναζητητήςεργασίαςείτεαπλάξεκινάτεμια δουλειάστοΝτουμπάι. Στηνπραγματικότητα, εάνείστεέμπειροςυπάλληλος .αιπρέπειναπροωθήσετετονεαυτόσαςσταΕμιράτα Μπορείτεσίγουρανα ςπολύτιμεςπληροφορίεςγιατηνκαριέρασας.

Οικαθημερινέςμαςδραστηριότητεςστην ดูไบงาน และบน σλήψεωνμάδεςΠροσλήψεων. λήοηθάεκατομμύριύριάτομαπουαναζητούνεργασίαναβρουνδουλειάστηυλειάΑνατολή. สิ่งอำนวยความสะดวก ดูไบ บริษัท ซิตี้ดูไบ Θαπάμετην αναζήτησηεργασίας σαςστοεπόμενοεπίπεδο οομάδαπροσλήψεωνμαςπάνταέναντρόποναδιαθέσειστηναγοράτοβιογραφικόσαςκαιναςβαηθήσει ΗΑΕαβρείτεμιαθέσηεργασίαςσταΗΑΕ. ดูไบดูไบ 2019 - 2020 έχειτονκαταστείδιαθέσιμηγιαξένοξένεπαγγελματίες.

JobsοงานในดูไบXο 2019 καιτο 2020 είναιτώραδιαθέσιμo

ιπόνοιπόν, ταεπόμεναχρόνια, χιλιάδεςεταιρείεςστονΚόλπο ςουνναπροσλάβουννέουςδυνητικούςαναζητούντεςεργασίας ςονταςαυτόυπόψη, ηεταιρείαμαςέχειογράψειτησύμβασηγιμβασηγιανέεςςοςορέςεργασίας. υκαλύτερεςεταιρείεςαπότηλίσταεργοδοτώντου Forbes 500 προσλαμβάνουνσταΗΑΕ Έτσι, ανψάχνετεθέσειςεργασίαςστοΝτουμπάιτο 2019, είμαστεεδώγιανασαςαςβοηθήσουμε. γενικάαιγενικά, ηεταιρείαμαςπαρέχειθέσειςεργασίαςγιαόλουςσχεδόντουςατους διευθυντέςαπαράδειγμαχειρωνακτικοίεργαζόμενοικαθώςκαιεκπαιδευμένοι Έτσι, ηχρήσητηςεταιρείαςμαςείναιέναςτρόποςγιατηνεξέλιξητηςτηςκαριέραςσαςαςσαςστηΜέσηατολή. .αιπαράλληλαέναςπολύκαλύτεροςτρόποςγιατηνεύρεσηεργασίαςστοΝτουμπάιXο 2019

ΒρίσκουμεσεόλαταέθνηεργασίαστοεξωτερικόστοΝτουμπάι

Dubaiο Dubai Jobs 2019 - 2020 είναιπλέονδιαθέσιμο υγιαομογενείςστηνπεριοχήτουΚόλπου Έτσι, θαπρέπεινασκεφτείτενασυνεργαστείτεμεμιακορυφαίαεταιρείασταιρεία. υνουν 2 καλύτερεςυπηρεσίεςπουέχουμεγιατουςδιεθνείςεργαζόμενους ΗΑΕοήθειακαριέραςγιατηνεξεύρεσηευκαιριώνσταΗΑΕ Dubai είναCityα Dubai City είναιγνωστήγιαόλαταέθνη . μέχριτώραέχουμεπολύμεγάληεπίδρασηστακοινωνικάδίκτυα νον, οιπελάτεςμαςέχουνμιαπολύκαλήγνώμηγιαητηνετατηναμα.αμαιρείαμα.ο.

πάιουμεεργασίαςόχιμόνοσεΈλληνεςΈλληνεςαλλάλλάαλλάλλάιλλάάλλεςεθνικότητεςστστστπάιπάιπάιπάιπάιπάιπάιπάιπάιπάιπάι. . εταιρείαπροσλήψεώνμαςβοηθάανθρώπουςαπόόλοτονκόσμο Έτσι, γιαπαράδειγμα, έχουμεπελάτεςαπότηΝότιαΑφρικήακαικαιτην.ονησία. νον, τηνΑίγυπτοκαιτηνΤουρκία Έτσι, όπωςβλέπετε, τοποθετούοεεργαζόμενουςστηΜέσητατολήαπόόλοτονκόσμο. Η Dubai City Company, γενικά, διαχειρίζεταιπροσφορέςεργασίαςαπότηΜέσηΑνατολή υβέιταυτότοπνεύμα, εργαζόμαστεγιατηΣαουδικήΑραβία, τοΚατάρκαικαιτοΚουβέιτ Έτσι, ηεταιρείαμαςαναμένεινασαςβοηθήσειναβρείτεμιαμιαΗΑΕουλειάσταυλειά.

ΑΝΕΒΑΣΤΕΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΤΟดูไบ

ΑνεβάστεΒιογραφικόστην บริษัท ดูไบ

πάιασίαστοΝτουμπάι 2019 - 2020

ΑποστολήβιογραφικούσταΕμιράτα ερώτησηεγάληεγάληερώτηση: Γιατίπρέπειναυποβάλλετετοβιοβιαφικόσαςσηαςσημείωμαστην บริษัท ดูไบซิตี้; πάιεπειδήείμαστεηηγετικήεταιρείαστηνπόληΝτουΝτουμπάι, ταΗνωμΑρΑρκαβικάιαπάιιαπάιπάιαιπάιαπάιιρείπάιπάιπάιπάι.

ςπραγματικότητα, ηεταιρείαμαςβοηθήσειενεργάοηθήσειδιεθνείςουςδιεθνείςκυνηγούςκαριέρας. ααυτόντονλόγο, μπορείτεναδημοσιεύσετετοενημερωμένοβιογραφικόσημείωμάσηαείω, νασυνδεθείτεμντους χειριστέςαχειριστές HR καιτουςυπεύθυνουςπροσλήψεων สำหรับดูไบและ GCC καιτηνΕυρώπηγιατοποθέτηση

γενείςεταιρείαμαςπαρέχειένακαθοδηγητικόχέριγιατουςδιεθνείςομογενείς Ειδικάηομάδαμαςπαρέχειβοήθειαγιατους Έλληνεςπουαναζητούνεργασία .αιτουςΚύπριουςπουαναζητούνεργασία Ηαποστολήμαςείναινασαςσυνδέσουμεεετουςκαλύτερουςυπεύθυνουςκαιδιοίκησηςνθρώπινοικυοικυοικπάιοπάι, στου

Η Dubai City Company, μακροπρόθεσμα, είναιμιαβασικήεπιλογήγιατην εύρεσηεργασίαςστηΜέσηΑνατολή. πάιοηθάμετουςανθρώπουςπουθαήθελήθελανναξεκινήσουνμιακαριέραστιςαριέραεταιρείεςτουΝτουμπάι. ςαποστολήμαςείναιναβοηθήσουμεκάθεκυνηγόκαριέρας . έχεισημειωθεί, είμαστεμιαπολύδημοφιλήςεταιρείατουΝτουΝτουμπάιστακοινωνικάδίκτυα. ςακάθεαναζητητήκαριέραςπουθαήθελεναενταχθείστοσύστημσύστημααναζήτησηςεργασίας. οομάδαμαςπαρέχειβοήθειακαιυποστήριξηστην αναζήτησηθέσεωνεργασίαςστονΠερσικόΚόλπο. .αφορτώστετοβιογραφικόστηναιρείαμαςκαιδείτεταατοτελέσματα

ΨάχνονταςγιαδουλειέςστοΝτουμπάι

Όλοιθέλουντουςμισθούςχωρίςφορολογία ΗΑΕαιαυτόςείναιλόγοςπουπολλοίμετανάστεςμετακομίζουνστουουμπάι, ΗΑΕ. .ανόμενεςευκαιρίεςστηναγοράτουΣΣΚ, μια εκπληκτικήκαριέραστηΜέσηΑνατολή. ;αιμετηναυξανόμενηαπαίτησηγιατοσωστόπροσωπικό - αλλάπώςθαβρείτεαβρείτεθτησωστήσωστήδδεευλειάυλειάε;;;;;;;;;;;;;;;

υαπάντησηέγκειταιστηντοποθέτησητουεαυτούσαςωςτουσωστούσωστούυποψηφίοψηφί Μετηνπρόθεσηαυτή, ηεταιρείαμαςδημιούργησετην ενότηταμεταφόρτωσηςβιογραφικού. บริษัท ในเครือดูไบ

Γενικά, παποστολήτουβιογραφικούσαςστηνโรงแรมในดูไบซิตี้ดูไบείναιαπλήκαι δηγίεςομόνοπουέχετεκάνετεακάνετεαινασυσυμπληρώσετειπληρώσετειαασίαςίτησηεργδηγίεςνσυνέχεινιδηγίεςιδηγίεςδηγίεςδηγίεςνδηγίεςδηγίες. Ήακόμακαιχωρίςκαθυστέρηση, αφήστετοβιογραφικόσαςστογρήγορογρήγοροτμήμακαιπεριαένετεατοπματα. ςκαριέραστοΝτουμπάιαπέχειμόνολίγαλεπτάαπόατπόοντρόποζωήςνείρωνονείρωννείρωνας

σηςμαστεπολύαυστηροίόσοναφοράτηντηνπιστευτικότητπιστευτικότητπιστευτικότητννσηςσηςπάιπάιπάιπάισηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςσηςที่:

Σεβόμαστετοπροσωπικόσαςαπόρρητο Υπόαυτέςτιςσυνθήκες, δενχάνετετίποτα Όποιακαιανείναιηαυπηρεσίουθαεπιλέξετε, ηομάδαμαςθασασβαηθήσειβοηθήσειμεαυτά τασημείααναζήτησηςκαριέραςγιατουςμετανάστες. Η Dubai City Company προσπαθείναδιαχειριστείτηναναζήτησηκαριέραςγιαόλαταάταάτομαπουαναζητούνκαριέρα. ที่อยู่

2019 ΚαριέραστοΝτουμπάικαιστοΑμπούΝτάμπι

ΤοΑμπούΝτάμπι, ΗΑΕείναιηπρωτεύουσατωνΗΑΕ σχόλησηςαιεδώσυμβαίνειηεπόμενηέκρηξητηςαπασχόλησης πρόσληψηδιασφάλισηότιτοβιογραφικόσαςσημείωμαενημερώνεταιστηβάσηδεδοένωνένωντωνοένωνθαθεξαπρόσληψησφότιπρόσληψηπρόσληψησφπρόσληψη.

Ηδιαδικασίαείναιπολύαπλή Όταντοβιογραφικόσαςείναιάμεσαδιαθέσιμοστουςυπεύθυνουςπροσλήψεωνστηβάσηδεδομένων, ηπρόσβασηστοπροφίλσαςγιαθέσειςεργασίαςστοΝτουμπάι, ΗνωμέναΑραβικάΕμιράτακαιτιςθέσειςεργασίαςστοΑμπούΝτάμπι, ΗΑΕγίνεταιεύκολη ดูเพิ่มเติม - ดูไบ บริษัท ดูไบดูไบ

Πάνωαπότο 82% τωνεργοδοτώναναζητούντηβάσηδεδομένωνβιογραφικώνσημειωμάτωνχωρίςναδιαδιμίζοίζ πάιδουλειέςτουςστοΝτουμπάι. Έτσι, μετονίδιοτρόπο, μπορείτενατουςπροσεγγίσετεχρησιμοσεγγίσετεχρησιμοποιώνταςτις υπηρεσίεςαναζήτησηςεργασίαςμαςστοΝτουμπάι. πόοιαπό 542.000 εργαζόμενοιέχουνεγγραφείστηνεταιρείαμαςστουουμπάι . τηθετικήπλευράκαιμεγαλώνουμεκάθεμέρα πάιδενχρειάζεταιναανησυχείτεγιατηνεύρεσηεργασίαςστοΝτουμπάι Γιαπαράδειγμα, ηεταιρείαμαςγνωρίζειτησυμφωνίαμίσθωσης .αιξέρουμεποιοιθαπροσλαμβάνουνάτομαστοΝτοΝτουμ X Xο 2018

σασαςπροσλάβουμεστηνπόλητουΝτουμπάι!

Μηνξεχάσετε αμεταφορτώσετετοΒιογραφικόσαςστο Bayt.com, τηνιστοσελίδασυνεργάτημαςμαΒιοΒιαφικά. Η Bayt είναιηκορυφαία ιστοσελίδαεργασίας στονΚόλποκαιτηΜέσηΑνατολή τητη Bayt, μπορείτενακάνετεκάνετεαστολήβιογραφικούσημειώματος, ναδηδηνUMυργήσετεXτUMUMUMUM................. Bayο Bayt.com πουσυνδέειτους αναζητούντεςεργασίας μεεργοδότεςκαιδιευθυντέςπρόσληψηςσταΗΑΕ Ηεταιρείαέχειεκπληκτικέςσυμβουλέςγιατουςομογενείςκαιέναάλλοβασικόσημείοστηναναζήτησηεργασίαςείναιτοείν บล็อกμας. ΗΑΕαυτότοπνεύμα, ηεταιρείαψάχνειεπίσηςναπροσλάβεινέαστελέχηστηνγαγοράγασίαράτωντωνΗΑΕ.

ΟΣυνεργάτηςΠρόσληψήςΜαςστοΝτουμπάι

ςσυνεργάτηςμας Bayt.com .αιοκορυφαίοςιστοχώροςεργασίαςστηΜέσηΑνατολήκαιτονΚόλποσήσήμσήα.. เบย์เบย์ดอทคอม, เบ็นเท็น Ομόνοςπεριορισμόςτουιστότοπούτουςείναιότιδενχρησιμοχρησιοιούν ομάδες WhatsApp γιαπροσλήψεις στοΝτουμπάι

Μεκάθετρόπο οσυνεργάτηςμας πάιαιμεχιλιάδεςεταιρείεςκαιδιευθυντέςανθρώπινουδυναμικούστοΝτουμπάι στελέχηιδιαίτερηπροσοχήσταανώτεραστελέχη Έτσιανείστεαναζητητήςεργασίας στηΜέσηΑνατολή σεσυνδυασμόμετηναναζήτησηευκαιριώνσταδιοδρομίαςσεμικρέςεπιχειρήσειςικρέςεγάλεςεγάλεςεγάλεςέχριέχριέχριλυεθνικέςκκ ντότητεςοντότητες. ดูไบบล็อกของดูไบบล็อก Google ดูไบ

อยู่ที่ 2000, Bayt.com และξιόπιστεςουίίπιπιυπιυτυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ Bayο Bayt.com έχειτηνέδρατουστην υτουดูไบ, σταΗνωμέναΑραβικάΕμιράτα, όπουμπορείτεναμεταφορτώσετετοβιογραφικόσαςσημείωμακαιναβρείτεδουλειάστηνπόλητουΝτουμπάικαιέχειπεριφερειακάγραφείαστοΑμπούΝτάμπι, Αμμάν, Βηρυτό, Κάιρο, Καζαμπλάνκα, Ντόχα, Τζέντα, καιτοΡιάντ

Δημοσιεύστετοβιογραφικόσαςμετηνεταιρείαμας

Δημοσιεύστετοβιογραφικόσαςστοδιαδίκτυοστις ιρείεςαιρείες Fortune 500 Dubaiοเมืองดูไบ Είναικαλόκαιεύκολο! Εγγραφείτεστο ดูไบงาน Whatsapp กลุ่ม. Σίγουρα, ξεκινήστετοπρόγραμμα εγγυημένης θέτησηςοποθέτησηςεργασίας$α $ 10; λλάξεικόσμοςτηςαναζήτησηςεργασίαςστοΝτουμπάιέχειαλλάξει .αβοηθούμεμέσαστο กลุ่ม บริษัท ดูไบ WhatsApp

υςενημερωμένοιγιατιςπιοπρόσφατεςμεθόδους;

τηςτηςο,αγίνετεεπαγγελματίαςυπάλληλοςτης บริษัท ดูไบซิตี้ Καιένα οδηγόςσυνέντευξηςγιατηνεπιτυχία. Τοπρόγραμματοποθέτησηςσυνδέσεωνασίαςείναι 100% Στηνουσία, θασυμμετάσχετεστηνομάδατων“ κορυφαίων” υποψηφίωνστηΜέσηΑνατολή

ดูไบดูไบดูไบ * Όλαταυποχρεωτικάπεδίακαιτατμήματαιιαςαίτησηςεργασίαςπρέπειασυσυσυσυδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνσηδιεύθυνση..... Συμπληρωματικέςερωτήσειςπουπρέπεινασυμπληρώνονταιαπόμηκατοίκους, μαζίμε ρίεςοφορίεςวีซ่า.

στηνστηναφόρτωσηΒιογραφικούστην Dubai City Company ΕίναΕίνΈναΚλειδίγιατηνΕπιτυχία!

υθέσειςεργασίαςστηνΠόλητου เมืองดูไบ
σχόλησηςαιρίαΑπασχόλησης

ΒοηθούμετουςαναζητούντεςκαριέραςναβρουνδιαθέσιμεςευκαιρίεςσταΗΑΕ

ΞένεςΘέσειςΕργασίας

ΕργασίαστοΝτουμπάι 2019 - 2020- ตำแหน่งงานว่างต่างประเทศ

Μεγάληευκαιρίααπασχόλησηςμετηνεταιρεία เมืองดูไบ เกี่ยวกับบริษัท

Ξένεςθέσειςεργασίας ΜεγάληαπόδρασηστοΝτουμπάι Οι ΗΑΕοσελίδεςεργασίαςτωνονείρωντωνομογενώνσταΗΑΕ. Είναιεδώγιασας εργάτεςεταιρείαμαςπαρέχειεκπληκτικέςσυμβουλέςγιατουςντόπιουςεργάτες Καιστουςδιεθνείςομογενείς .αιόλααυτάοδηγούνστηνεξεύρεσητέλειωνπαθέσεωναππαστμέναΑραβικάΕαΕβικάμιράτα

ΗΑΕξένεςθέσειςεργασίαςέχουνμεταφερθείστηνοικονομοίίατωνΗΑΕ Expo το Expo 2020, έργοεομενέεςκενέςθέσειςέχειαυξηθεί Βρείτε υθέσειςεργασίαςστιςχώρεςτουΚόλπου. πάιοηθούμετουςμετανάστεςναβρουνδουλειάστοΝτουμπάι . διεθνείςαναζητούντεςεργασίαςμπορούννα πάιουντηναγοράεργασίαςστοΝτουμπάι άδεςαιστιςομάδες WhatsApp ΗΑΕαυτότοάρθρο, θαπροσπαθήσουμενασαςδείξουμετοκόστοςδιαβίωσηςσταβίωσηςσταΗΑΕ. Στηνπραγματικότητα, γιαπολλούςανθρώπουςπουμετακόμισανσταΗΑΕ.

Μάθετεπώςμπορείτενααποκτήσετετημεγάληευκαιρίααπασχόλησης

Xουμετοποθετήσειεπιτυχώςπόαπότο 80% τωναιτήσεωνκαριέρας ΑρχίστεναεργάζεστεστοΝτουμπάι ΕνθαρρύνουμεόλουςτουςαναζητούντεςεργασίαςσταΗΑΕ. .αναβρείτεμιαεταιρείαμεπροοπτικήσταΗνωμέναΑραβικάΕμβικά ที่อยู่ ที่อยู่ของคุณ

υου 4.5 εκατομμύριαάτομααναζητούνεργασίασταΗΑΕ. , μήνα, ιοιείναιακριβώςόπωςεσείς, ονειροπόλοιγιαδουλειέςστουουμπάι. Έτσι, λάβετευπόψησαςότιπρέπειναβεβαιωθείτεότιέχετεέχετεεμεεους Μπορούννασαςδώσουνέναχέριβοήθειας, να App μεάλλουςσεομάδες WhatsApp σταΗΑΕ. τύχηείστεσαντουςάλλους, μηνπεριμένετετηντύχη Κάντετονασυμβεί τηνοκτήστεμιαδουλειάγρήγοραμετην บริษัท ดูไบซิตี้

ΗΑΕμογενείςκαιΑναζητητέςΚαριέραςσταΗΑΕ

.αστείτεπολύγρήγορα, δενέχειπλέοννόημαναμένετεμαένετεακριάπόπό... ΗπόλητουΝτουμπάι προσελκύειεκατομμύριύριχρήστεςκινητώντηλεφώνων. . μέραοιαναζητητέςκαριέραςέρχονταισταΗνωμέναΑραβικάΕμβικάα. ,αυτόχρονα, ιιοσύγχρονανανναεργαςστονκόσμοανακόσούντοΚατάρκαιτηναρδαρδαΙα. Απότηνάλληπλευρά, οιομιλητέςΑγγλικών Επίσης, έχουνπολύκαλέςευκαιρίεςναβρουναπασχόλησηστοΝτουμπάι. ιοιομογενείςαπότηνΕυρώπηβρίσκουνγρήγοραδουλειές

ιοικύριοιαιτούντεςεργασίαςσταΗΑΕ .αιένακαθήκονζωήςγιατουςανθρώπουςαπότηνΕλλάδα Οιπερισσότεροιαπότους οομογενείςαναζητούνεργασία. υςαιπάνταταπεινοίκαιέτοιμοινααναζητήσουντηντύχητους Σταεπόμεναχρόνια, μπορούμεεπίσηςναδούμε αυξανόμενοαριθμόεργαζομένωνομογενώνγυναικών. ιρείεςηγυναίκαέχειθετικήπροσέγγισηγιατιςεταιρείες Είναιπάνταπολύθετικές Έχονταςφυσικέςδεξιότητεςεξυπηρέτησηςπελατών λέςαιεπίσηςείναισχεδόνπάντακαλές

ιρετικάομένουότιΑοΑμπούΝτάμπικαιτοΝτουμπάιέχουνμέχαλώσειεξαιρετικά. ςκυβέρνησητωνΗΑΕαρχίζειτηνπρόσληψηνέωνδιεθνώνανανθέσεωνεργασίας ετίεςαιβρίσκουνθέσειςεργασίαςεδώκαιδεκαετίες Καιστηνπραγματικότητα, τοΝτουμπάιείναιιδανικόγιαδουλειά! . μπορείτεναβρείτεεκπληκτικέςθέσειςεργασίαςκαιναπροωθηθείτεπολύπιολύπιορα ΕιδικάεάντοσυγκρίνουμεμεάλλεςχώρεςόπωςοΚατάρήακόμηκαιτις . εργασίαςκαιεταιρείεςστηΣαουδικήΑραβία.

γενείςΘέσειςΕργασίαςγιαΟμογενείς

πάιασίαπαγκοσμίωςαπότοΝτουμπάι

ΕίμαστεεδώγιανασαςβοηθήσουμενατοποθετηθείτεστηνπόλητουΝτουμπάι

πάιασίαστοΝτουμπάι 2019

ΔιεθνήςΑναζήτησηΕργασίαςστοΝτουμπάι

. γενικέςγραμμές, 8,6 εκατομμύριύριαάνθρωποιαναζητούνεργασίαστηχώρα. υπερισσότεροιαπότουςανθρώπουςπου ψάχνουνγιαεπικερδήαπασχόλησηαπότηνΕλλάδαστοΝτουμπάι. . επισκέπτονταιταΗνωμέναΑραβικάΕμιράτα ,αυτόχρονα, 9,2 εκατομμύριύριαάνθρωποισταΗΑΕείναι ομογενείς.

Εντέλη, έχετεκιεσείςτην ευκαιρίαναβρείτεαπασχόληση. ΣύμφωναμετηνκυβέρνησητωνΗΑΕ ΣτοΝτουμπάικαιτοΑμπούΝτάμπιθαυπάρξουνπολύθέσειςλύεργσίασίαςέχριέχρι X 2020 Expo. λήγαγματικότηταιιίεςίεςεκτιυπήσειςυπλήλήδεικνύδεικνύλήλήλήλήικλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήλή.

ΤοπρώτοπράγμαπουπρέπειναθυμάστεγιαταΗΑΕ ΤοΝτουμπάικαιτοΑμπούΝτάμπι θεωρούνταιοιπιοπαραγωγικέςπόλειςστοΣΣΚ διεθνώςαάλλοβασικόσημείογιαπολλούςομογενείςουουψάχνουνψάχνουνκαριέραδιεθνώς Σεγενικέςγραμμές, παίρνειχρόνο έχετεέχεισημασίαπόσοκαλήεμπειρίαέχετε N τυπικήαναζήτησηεργασίαςδιαρκείπερίπου 6 μήνες όπωςμακαιγιαβασικέςθέσειςεργασίαςόπως καριέρασεξενοδοχείοσταΗΑΕ.

Αλλάαπότηθετικήπλευρά .ορείτεναβρείτεδιεθνήαπασχόλησηαπότο ดูไบ Abu το Abu Dhabi WhatsApp Group. Ιδιαίτεραανβρίσκεστεστοεξωτερικό πάιορείτεακόμαναβρείτεαπασχόλησηστοΝτουμπάι . έχεισημασίασεποιουςτομείςεργασίαςαναζητάτεεργασία υλειάόποιοντομέααπασχόλησηςκανανπβρίσκεστεμρείτεοπναβρείτεβρείτεουλειά χώρεςαυτέςτιςσυνθήκες, μπορείτενααναζητήσετεαπασχόλησησεπιοσυντηρητικέςχώρες παπαράδειγμα, ηΣαουδικήΑραβία, τοΚατάρήακόμακαιτοιΚουβέιτ

.αάλλημιαφορά, χιλιάδεςστελέχηεργάζονταισεκαλάκαταβαλλόμενεςθέσειςεργασίαςσταΕα.Ε... σχόλησηςαπιοσυναρπαστικάστοιχείαγιααυτόείναιοιΔιεθνείςΟργανισμοίΑπανισ .οιέχουνέναγραφείοσταΗνωμέναΑραβικάΕμιράτα Μεβάσηγιααυτό έχετετηνευκαιρίαναβρείτεμιαδουλειάστοΝτουμπάι. Δενέχεισημασίατιεμπειρίαέχετε

ΑπασχόλησηστοΕξωτερικόστοΝτουμπάι

πίσωτηναρνητικήπλευρά, πολλοίπουαναζητούνεργασίαεγκαταλείπουντιςοικογένειέςτουςπίσωοπίσω ΑφούέρχονταιστοΝτουμπάι ξίαπόαυτέςτιςσυνθήκες, μπορείτεναβρείτεμιααπλήιουλειάωςοδηγόςταξί ρχήεκτούτου, μιαεργασίαστιςκατασκευέςείναιεντάξειγιααρχή υμένεςθέσειςεργασίαςβρίσκονταισταΗΑΕεπίτόπου

ύςατολόγοαυτό, μπορείτεναξεκινήσετεμεεαμηλούςμισθούς ςανατοθέσουμεαλλιώς, τοναπαίρνετευψηλότερουςμισθούςθαβοηθήσεισίγουραεσάςαυρικαιοκογένειάσας. ΣτοΝτουμπάι, μπορείτεναέχετεέναναφορολόγητομισθό Στησυνέχεια, στέλνετεταχρήματαπίσωστοσπίτι .αιηοικογένειάσαςμπορείναστείλειταπαιδιάστοκαλύτεροκολείο Εξετάστεεπίσης ορισμένεςεργασίεςστη Google στοΝτουμπάι. συνέντευξηείναιεύκολονατηνπάρετεκαιναπεράσετετησυνέντευξη , σίγουρα, μπορείκαιναβρείτεμιαδουλειάστογραφείογρους

Μίααπότις καλύτερεςκενέςθέσειςεργασίαςγιαξένουςπουμπορείτεπαβρείτεείναιστοντραπεζικότομέα. Αλλάείναιπολύπιοπροηγμένες ΗΑΕαιπρέπειναέχετεμεγάληεμπειρίαστηντοπικήαγοράσίασίατωντωνΗΑΕ Οικαλύτερεςεταιρείες πάιοσλαμβάνουνθέσειςγιαεργασίαστοΝτουμπάι απόόλοτονκόσμο έσωορείτεναβρείτεμιαδουλειάαπότηνΕλλάδαιανναπεράσετεαπόπόπόέσωpe skype

ΗΑΕθέσειςεργασίαςγιαομογενείςσταΗΑΕ

πάινατοθυμάστεκαλάανείναιναμετακομίσετεστοΝτουμπάι ζωήςναθυμάστεότιθααυξηθείτοκόστοςζωής ΤοΝτουμπάιείναιηκαλύτερηπόληγιαδουλειά Απότηναρνητικήπλευρά, είναιπολύακριβό εξωτερικόκυβέρνησητωνΗΑΕαύξησετιςσπάθειέςοσπάθειέςτηςτηνατηνεθνικοίησηοίησητηςαπασχόλησηςστοεξωτερικό Γιαπαράδειγμα, οιΈλληνεςμετανάστεςπουαναζητούνεργασία πάιουντώραένανευκολότεροτρόποναβρουντηδουλειάστοΝτοΝτμπάιπάι

γενείςαποτέλεσματουεργατικούδυναμικούκαιτωνεπίμοναχαοηλώνπαμνποσοστώναπαοΗΑΕαοοομουςοουςοους. ΣΣΚμόνοαπότιςχώρεςτουΣΣΚ . άνθρωποιαρχίζουνναψάχνουνγιααπασχόλησηστοπετρέλαιοπετρέλαιτοφυσικόαέριο Επίσης, μπορείτεναβρείτεπολύκαλές ευκαιρίεςαπασχόλησηςστοΑμπούΝτάμπιστηναυτοκινητοβιοηχομηχανία. Έτσι, τιαιωθείτεοτιθασαςέχειγράψειοτβιογραφικόφικόαένεπαγγελματίαδιευθυντήςήήένανώτερανώτεροστέλεχ

ΠαρέχουμεθέσειςσίασίαςτουΝτουμπάι 2019 - 2020 οαοαογενείς!

Σημαντικάδενβρίσκει κάθεαναζητητήςκαριέραςδουλειάστοΝτουμπάι. νον, οιμετανάστεςλαμβάνουνδουλειέςστοΝτουμπάι Μερικοίαπόαυτούς, αφήνουνταΗΑΕ γήμετηδικήτουςεπιλογή υςοίαπόαυτούςβγάζουναρκετάχρήματαγιαναανοίξουνμιαεπιχείρησηστηχώρατους. . ναεπιστρέψουνμαζίμεμιακαλήεπιχειρηματικήεμπειρία ΤοΝτουμπάικαιτοΑμπούΝτάμπι Ακόμαυπάρχειαύξησητηςοικονομικήςεπιχειρηματικότητας

Κάτωαπόαυτέςτιςσυνθήκες, ολόκληρηη γενείςοχήείναιέναόνειρογιατουςομογενείς. Στηνπραγματικότητα, υπάρχειέναςσύμβουλοςπροσλήψεωνμεέδρατοΝτουυοπυουυαπεριένειπεριττβιςςςςςς. πάιπρέπειναθυμόμαστεκάποιοιομογενείςεπιλέγουνναυνουναπότουουμπάι. ζήσειςεπειδήταΕμιράταέχειγίνειπολύακριβάγιαναζήσεις υτήπερίπτωσηαυτή, ορισμένοιάνθρωποιαπαζητούνεργασίαανησυχούνγιατηνασφάλειατηςσφάλειακαςςου.

πάιασίαστοΝτουμπάι 2020

υςασίαστοεξωτερικόγιατουςΈλληνεςπτυχιούχους

ΕργασίαστοΝτουμπάι γιαΈλληνεςπτυχιούχους. θηγητήςαμερικούςαπόαυτούς, είναιηκαλύτερηαπόφασηγιαμιαιαριέραωςαριέρα. ที่อยู่ของคุณ ιαιαρκετάέξυπνοι υςαιαρχίζουνναπληρώνουνχαμηλούςμισθούςσεδυτικούςυπαλλήλους

εοσπαθούμετώραναπροσλάβουμε άτομαπουαναζητούνεργασίααπότηνΕλλάδα. πάιουμεμερικέςσυμβάσειςμεεταιρείεςστοΝτουμπάι Τοπρώτοπράγμαπουπρέπειθυαθυμάστε, είναιπμρείτεοναανεβάσετετοβιογραφικόσαςείωμείωμαπάιουυπάι. . χρειάζεταιναπάτεσταΗΑΕ, μπορείτεναγλιτώσετεταέξοδα υλειάστείλτετοβιογραφικόσαςσημείωμαστηναιρείαμαςανείστεείστεπτυχιύχςκκκσσυλειάυλειάυλειάυλειάυλειάυλειάυλειάυλειάυλειάυλειάυλειάυλειά.

πρόσληψηςτηνεμπειρίαμαςυπεύθυνοςπρόσληψηςαλέειπρόσληψηςπάντλέειπάντλέειότιπόφπόφπόφετεγκπρόσληψηςπόφπόφπόφπόφπόφπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψηςπρόσληψης. Έτσιβεβαιωθείτεότισαςενδιαφέρειαρκετά Καιανείστε πάιαςκαιψάχνετεγιααπασχόλησηστοΝτουμπάι, σίγουραβρίσκεστεστηνκατάλληληθέση

επισκέπτεςασίαστοΝτουμπάιγιαΠακιστανούςεπισκέπτες

πάιπερισσότεροιαπόταδιεθνήστελέχηεργασίαςφεύγουνήδηπόπόπότρίδατρίδατουςστουςστουστουυυπάι. ιοιεργαζόμενοιαπότηνΑσία πουαναζητούνθέσειςεργασίαςστοΝτουμπάιγιαΠακιστανούς. ΗΑΕαιοιπερισσότεροιαπόαυτούςέχουναποτελέσματααεττεράστιεςεταιρείεςπουπροσλαμβάνουνσταΗΑΕΗΑΕ. Αλλάστηνπραγματικότητα, αυτόςοτρόποςδενθασαςβοηθήσει .αναβρείτεαπασχόλησησταΕμιράτα. εκείαχρειαστείναεργαστείτεσκληράγιαναφτάσετεεκεί

υλειάκιστακιστανοίεπισκέπτεςυνουνπολλούςτρόπουςναβρουνδουλειά πόληςαςαπόαυτούςείναιναπάνεστοκέντροτηςπόλης Καινααφήσουντοβιογραφικότουςκαιναπροσπαθήσουννα περάσουναπόσυνέντευξηστοΝτουμπάι. ςείναιοπαλιόςτρόπος, αλλάεξακολουθείναλειτουργείκαλάόσοναφοράτηναναζήτησηςασίας. ςφορέςοπαλιόςτρόποςθαλειτουργήσεικαλάγιατουςαναζητούντεςεργασίας Θασαςβοηθήσειναπαρουσιάσετετονεαυτόσαςστους μελλοντικούςεργοδότεςστοΑμπούΝτάμπικαιστοΝτουμπάι.

Θαπρέπειτώραναρωτήσετε πώςνααποκτήσετεδουλειάστοΝτουμπάιότανέχετεβίζαεπίσκεψης; πιγιακάθεάτομοπουθαήθελεναανναεργάζεταιστοΝτουμπάιστοΑμΑππΑΝτάΝτάπιπιπιπιπι. ΗΑΕβίζαείναιαπαραίτητηγιανααρχίσετεναζείτεσταΗΑΕ ςτηναρνητικήπλευρά, ημόνηβίζαπουθαλειτουργήσειγιασαςείναιμιιβίζιιβίζςςςς.

Η Dubai City Company τακατάφερε οομάδαπροσλήψεωνμαςέχειετοιμάσει συμβουλέςκαιένανπλήρηοδηγόγιατημετάβασηστοΝτουμπάι. ΗΑΕαυτότοπνεύμα, μπορείτεναβρείτειοιονόημασχετικάμεετπώςοπππππΗΑΕτταΗΑΕμενοιΗΑΕαΗΑΕζόΗΑΕ.

Ξένεςθέσειςεργασίαςγιαομογενείς

Εντάξει, παπολύγενικέςξένεςκενέςθέσειςσίασίαςγιαομογενείςπουψάχνου ΗΑΕυπάρχουνκαιάλλοιεργαζόμενοιπουθέλουννουνναβρουναπασχόλησησταΗΑΕ. Γιαπαράδειγμα, άτομααπότιςΦιλιππίνεςαναζητούναπασχόλησησταΗΑΕ. สิ่งอำนวยความสะดวก στείτεεπειδήταΗΑΕείναιακόματοκαλύτερομέροςέραναναεργαστείτε παπαράδειγμα, στοΝτουμπάι, είναιπολύπιοεύκολονα στείτεοφορήσετεστηναγοράγιαναεργαστείτε. ที่อยู่ ςαιστησυνέχειαναπεριμένετεγιαναέρθουνστομέιλσαςπροσφορέςθέσεωνεργασίας

σλήψεωναΗνωμέναΑραβικάΕμιράτα, μπορείτεναβρείτεπολλάτυπικάεργαλείαπροσλήψεων Γιαπαράδειγμα, το dubai Jobs καιομάδεςπροσλήψεωνγιαάτομαπουαναζητούνεργασία. πρόσκλησηςουμπορείτενασυμμετάσχετεκάνονταςκλικστουςσυνδέσμουςπρόσκλησης , συνέχεια, μεαυτήντηνεφαρμογή, μπορείτετελικάναμιλήσετεζωντανάεανάεαεσλήψεωναχειριστές. υςοβάλετεαίτησηγιακενήθέσηεργασίαςστους διαχειριστέςπροσλήψεωναπευθείας.

σλήψεωναπρέπειεπίσηςναρίξετεμιαματιάστιςκριτικέςτωνδιαχειριστώνπρασλήψεων ΠοιοςμισθώνειστοΝτουμπάι; Γιαξένεςθέσειςεργασίας; .οιαιστοσελίδαεργασίαςδημοσιεύειτιςαλύτερεςθέσειςεργασίαςπουπροσφέροντοι .αιμετάνακάνετεαίτησηστο ดูไบงาน. ΗΑΕααυτάσίγουραεπιταχύνουντονδικόαςδρόαοδρόμογιατηνελεύθερηααπασχόλησηνείρωννείρωννείρωνςνείρωνΗΑΕΗΑΕςΗΑΕνείρωνΗΑΕΗΑΕ.

Συμπέρασμαγιατιςξένεςκενέςθέσειςεργασίαςγιατουςομογενείς

σχόλησηςκενέςθέσειςεργασίαςγιαξένουςσυνυπάρχουνσεπολλούςτομείςατασχόλησης Οι θέσειςμάρκετινγκστοΝτουμπάικαιτοΑμπούΝτάμπι μπορούνναβρεθούνπολύπιοεύκολααπόάλλες Έτσι, οιοοιομογενείςναθεωρούναυτόντοντομέατηςαπασχόλησηςτηντηνγρήγογρήγγρήγορηγρήγορηεπιλογή.ογή.ογή Η Dubai City Company ενθαρρύνειπάντατουςνέουςανθρώπουςναεργάζονταισκληρά

γικόπόλητουΝτουμπάι, δενυπάρχειμαγικό κλειδίγιατηνεξεύρεσηεργασίας. ήνεςδιάφορεςεταιρείεςστοΝτουμπάιπροσλαμβάνουνγιααρκετούςμήνες Έτσι, θαπρέπεινασκεφτείτετηναναζήτησηεργασίαςσταΗΑΕωςκάτιμμακροπρόθεσμοο

Dubai ΘέσειςΕργασίαςστοดูไบ

ตรวจสอบเมื่อ: คู่มือหลายภาษาสำหรับชาวต่างชาติ

บริษัท ดูไบซิตี้ให้คำแนะนำที่ดีสำหรับงานในดูไบ ทีมของเราตัดสินใจที่จะเพิ่มข้อมูลสำหรับแต่ละภาษาสำหรับเรา ดูไบชาวต่างชาติ. ดังนั้นด้วยความคิดนี้คุณจึงสามารถรับคำแนะนำเคล็ดลับและการจ้างงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยภาษาของคุณเอง

การโฆษณา
บริษัท เมืองดูไบ
บริษัท เมืองดูไบ
ยินดีต้อนรับขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเป็นผู้ใช้ใหม่ของบริการที่น่าตื่นตาตื่นใจของเรา

เขียนความเห็น

อัปโหลด CV