Poslovi u Dubaiju
Slobodna Strana Radna mjesta Izvrstan bijeg u Dubai
พฤศจิกายน 28, 2018
РаботниместавДубай
พฤศจิกายน 29, 2018
แสดงทั้งหมด

2019 - 2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා

ดูไบ

ดูไบ

[ARForms_popup shortcode_type = 'popup' id = 101 desc = 'ติดต่อเรา!' type = 'fly' position = 'left' height = 'auto' width = '800' angle = '90' bgcolor = '# ff5100' txtcolor = '# ffffff']

2019 - 2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා

කරන්නන්ටහිවාසයකරන්නන්ට 2019 - 2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා හැකියඅරාබිඑමීර්රාජ්යයේඅපගේබඳවාගැනීමේආයතනයමගින්දැන්දැන්හැකිය ලැබේඑමිරේට්ස්තුලනොමිලේසේවාවන්රැසක්සපයනුලැබේ හැකිවීමයිතබාගතයුතුපළමුකරුණවන්නේඅපගේසමාගමටඕනෑමකෙනෙකුටහැකිවීමයිහැකිවීමයිහැකිවීමයිහැකිවීමයිහැකිවීමයි දෙන්නෙමුවිදේශගතවසිටින්නන්සඳහාමැදපෙරදිගරැකියාඅවසථාසලසාදෙන්නෙමු කරන්නෙමුහැමවිටමඩුබායිහිනවවෘත්තියක්ආරම්භකිරීමටරැකියාඅපේක්ෂකයින්ටඋදව්කරන්නෙමු වේනොව, අපේසමාගමබඳවාගැනීමේවෙලඳපොලේඉහළපෙලේසේවාවන්සපයමින්ඩුබායිහාවේවේවේවේවේ අතටඅතටඅපේඩුබායිරැකියාමිලියනමිලියනමිලියනමිලියනමිලියනමිලියන N මිලියන N N N N N N N N N N විශේෂයෙන් 1 සහ 2019 වසරවලදීඩුබායිවලරැකියාවක්ලබාගැනීමපහසුපහසුදෙයක්නොවේ

ඇතහේතුවනිසාඩුබායිසිටිසමාගමඑක්සත්එමීර්එමීර්ඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇත ලැබේසමාගමවිදේශගතවසිටින ශ්‍රී විශිෂ්ඨසේවයක්සපයනලැබේලැබේලැබේලැබේලැබේලැබේලැබේලැබේලැබේලැබේලැබේ එසේම, එක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේරැකියාඅවස්ථාසොයාගතහැකිගතහැකි ක්‍රමයකි N පෙරදිගනවවිදේශීයසේවකයින්අතරඅංක 1 සමාගමවීමටඅපිඅපේක්ෂාකරමු කරන්නෙමුනොව, එක්සත්අරාබිඑමීර් රාජ්‍යය තුලඑයසැබෑවක්කරගැණීමසඳහාඅපවෙහෙසකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමු කිරීමයිලබාගැනීමේසරලහාඵලදායී ක්‍රමය වන්නේඩුබායිසිටිසමාගමටකිරීමයිකිරීමයිකිරීමයිකිරීමයිකිරීමයි

වූවකි අවශ්‍ය රැකියාවඔබටමසොයාගතහැකිවීමවඩාත්මවැදගත්වූවකි වේහෝකටාර්හිනවරැකියාවත්සමගඔබේසහඔබේපවුලේඅනාගතයඅනාගතයසුරක්ෂිතවේ 2019 සහ 2020 සඳහාඔබවටාඇතිඩුබායිරැකියාඅපගේසහායෙන්ඔබටඔබටසොයාගතහැකියහැකිය

2019 - 2020 සපයන්නෙමු සංක්‍රමණිකයින්ට අපඩුබායිහිරැකියාරැකියාසපයන්නෙමු!

සිටින්නෙමුඇතිරැකියාවෙබ්අඩවිකිහිපයඅතරඅප සත්‍ය වශයෙන්මඋසස්මසහවේගවත්මවේගවත්මසිටින්නෙමුසිටින්නෙමු මැදපෙරදිගසිටිනරැකියා සොයනසංක්‍රමණිකයින්ට අපරැකියාපිළිබදතොරතුරුසපයන්නෙමු මැදපෙරදිගරැකියාසැපයීමටඅපබැඳීසිටින්නෙමු කරන්නනිසාඔබටඩුබායිහිරැකියාවක්හෝනගරයගැනතොරතුරුකරන්නකරන්නකරන්නකරන්නකරන්නකරන්නකරන්නකරන්නකරන්නකරන්නකරන්න සිටීරැකියාවේසාර්ථකත්වයකරාතබනසෑමපියවරකදීමඅපසමාගමඔබේඔබේසිටී නියුතුවූවෙක්දනවරැකියාවකසොයන්නෙකුහෝඩුබායිහිරැකියාවකනියුතුවූවෙක්ද එසේනැතිනම්ඔබපළපුරුදුසේවකයේද, එසේනම්නිසැකවම වෙබ්අඩවියටපිවිසෙන්න.

අපගේඩුබායිරැකියාසහ බඳවාගැණීමේකණ්ඩායමේ වීමයිකාර්යයවන්නේලක්ෂ සංඛ්‍යාත රැකියාසොයන්නන්හටමැදපෙරදිගරැකියාවක්ලබාගැණීමටලබාගැණීමටසහය ලබාදීමයිඅරමුණවන්නේඔබේනමටශක්තිමත්වටිනාකමක්ඇති ව්‍යාපාරික මුහුණුවරක්ලබාදීමයි Dubai රැකියාකටයුතු අවශ්‍යතා සඳහාඩුබායිසිටිසමාගම (บริษัท เมืองดูไบ) සමගඑක්වන්න සිටිතිමැදපෙරදිගරැකියාවක්සොයාගැණීමටඅදව්කිරීමසඳහාඅපකණ්ඩායමනිතරමසිටිතිසිටිතිසිටිතිසිටිතිසිටිතිසිටිතිසිටිති නිසානිසාดูไบงาน 2019 - 2020, රැකියාවිදේශරැකියාපයන්නෙකුබවටඇතඇත

2019 සහ 2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියාදැන්ලබාගතලබාගත

ඇත, පසුගියවසරකීපයකසිටසමාගම්දහස්ඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇත සමාගම්සඟරාවේසදහන්ෙහාදමසමාගම් 500 ය, සේවකයින්කුලියටගන්නේඅරාබියෙනි එබැවින්, ඔබ 2019 දීඩුබායිහිරැකියාවක්සොයන්නේනම්ඔබටසහායවීමටඅපඅපමෙහිමෙහි ඇතකිවහොත් සාමාන්‍ය කම්කරුවාගේසිටඋගත්කළමනාකරුවාදක්වාඕනෑමතරාතිරමකඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇත මෙන්ම මැදපෙ‍රදිග රැකියා ප්‍රවර්ධනයට මෙන්ම 2019 ටඩුබායිහිරැකියාවක්සොයාසමාගමයි N N N N N N N

සිටිමුසියළුමජාතිකයින්සඳහාඩුබායිහිවිදෙස්රැකියාස්ථාපනයකරමින්සිටිමු

2019 සහ 2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියාදැන්ලබාගතලබාගත. ගල්ෆ් ප්‍රදේශයේ සිටින සංක්‍රමණිකයින්ට විශේෂයි යුතුයිඔබඉහල ප්‍රමිතියක් ඇතිඅරාබිසමාගමකරැකියාවක්කිරීමටසැලකිලිමත්සැලකිලිමත්යුතුයි N සේවකයින්සඳහාඅපහොඳමසේවාවන් 2 ක්සපයන්නෙමු අරාබියේරැකියාඅවස්ථාසොයාගැණීමටසහායවන්නෙමු ඩුබායිසිටිසමාගම (บริษัท ดูไบซิตี้) සියළුමජාතිකයින්අතර ජනප්‍රිය ආයතනයකි සිදුවේජාලඔස්සේදඅපආයතනයටඉහළබලපෑමක්සිදුවේ

පිහිටුවන්නෙමුවිසින් ශ්‍රී ලාංකිකයින්හාපාකිස්ථානුවන්පමණක්නොවලොවඕනෑමපිහිටුවන්නෙමුපිහිටුවන්නෙමුපිහිටුවන්නෙමුපිහිටුවන්නෙමුපිහිටුවන්නෙමුපිහිටුවන්නෙමුපිහිටුවන්නෙමු ඇතලෙසදකුණු අප්‍රිකාව, ඉන්දුනීසියාව, ඊජිප්තුව, තුර්කියවැනිරටවල අනුග්‍රාහකයෝද අපටඇත කරයිපවසනවිටඩුබාය්සිටිසමාගමමැදපෙරදිගසිටරැකියාසැපයීමසැපයීමකරයි කරමුඅදහසින්අපසවුදිඅරාබිය, කටාර්සහකුවේට්වලදසේවයකරමු වන්නෙමුඑක්සත්අරාබිඑමිර් රාජ්‍යය තුලරැකියාවක්සොයාගැණීමටඅපඔබටඔබටසහය

UPLOAD CV TO DUBAIงานในดูไบ

ඩුබායිසමාගමටතොරතුරුඅප්ලෝඩ්කිරීම

එමිරේට්ස්වලටතොරතුරුඅප්ලෝඩ්කිරීමවිශාලතමගැටළුවයි: ඔබේතොරතුරුඩුබායිසිටිසමාගමවෙතයොමුකළයුත්තේඇයි? නිසායඑක්සත්අරාබිඑමිර් රාජ්‍යයේ ඩුබායිනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසායනිසාය

දේවශයෙන්මඅපසමාගම ජාත්‍යන්තර රැකියාදඩයම්කරන්නන්ටද ක්‍රියාකාරී සහයසහයලබා CC නිසාඔබේනවතමතොරතුරු, සමගසම්බන්ධකරඩුබායි, GCC (CC සහයෝගීතාකවුන්සිලයටඅයත්) රටවල්සහයුරෝපයේරැකියාරැකියා ප්‍රදර්ශනය කරන්න

අපආයතනය සංක්‍රමණිකයින්ට ජාත්‍යාන්තරව මගපෙන්වීමක්කරනවා කරනවාඅපකණ්ඩායම ශ්‍රී ලාංකිකහාපකිස්තාන්ජාතිකරැකියාසොයන්නන්හටහටඋදව්

කිරීමටයිවෑයමඔබඩුබායිහිසිටිනහොඳමමානවසම්පත්කළමණාකරුවාසමගසමගසම්බන්ධ

කරන්නෙමුසිටිසමාගමේදීර්ඝගමනේ ප්‍රධාන මැදපෙරදිගරැකියාවක්සෙවීමයිකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමුකරන්නෙමු සමාගමසමාගම, සමාජජාලතුලවඩාත්ම ජනප්‍රිය ඩුබායිසමාගමබවටබවටඇත දක්වයිසොයනසියල්ලෝමඅපගේවෙබ්අඩවියහාසම්බන්ධවීමටකැමැත්තක්දක්වයි වේහිරැකියාසෙවීමටදඅපකණ්ඩායමසහායවේ หางานในอ่าว. බලන්නතොරතුරුඅපේවෙබ්අඩවියටඅප්ලෝඩ්කර ප්‍රතිපල බලන්න

ඩුබායිහිරැකියාවක්සෙවීමසඳහා

බදුවලින්නිදහස්වැටුපක්ලබාගැණීමටහැමෝමකැමතියි වේනිසාවිදේශගතවූවන්බොහොමයක්ඩුබායිවෙත සංක්‍රමණය වේ GCC CC රැකියාඅවස්ථාවිශාලලෙසවර්ධනයවෙමින්පවතීනමුත්කෙසේදකෙසේදකෙසේදකෙසේදකෙසේදකෙසේදකෙසේදකෙසේදකෙසේදකෙසේදකෙසේදකෙසේදකෙසේද?

පිළිතුරඇත්තේඔබළගයි ඇතසැළකිල්ලටගත්අපඔබේතොරතුරුපහසුවෙන්අපවෙතඑවීමට (අප්ලෝඩ්එවීමට) හදුන්වාදිඇත හැකනිසාමිනිත්තුකීපයක්තුලදීඔබේවිස්තරඩුබායිසමාගමවෙතවෙතහැක

කරන්නසඳහාඔබේරැකියාඅයදුම්පතසම්පූර්ණකරදීඇතිඋපදෙස්උපදෙස්කරන්න ส่วนด่วน ප්‍රතිපල ප්‍රතිපල ලබාගැණීමටඔබේතොරතුරුතුලඅප්ලෝඩ්කරන්න පමණිසිහිනසැබෑකරගැණීමටඇත්තේමිනිත්තුකීපයකදුරක්පමණි

පවතීහිරැකියාසොයන්නන්ගේසහපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතීපවතී

අපඔබේපෞද්ගලිකත්වයටගරුකරමු නැත ක්‍රියාවලිය තුලඔබටකිසිවක්අහිමිවන්නේනැත ඇතකුමනඅන්දමේරැකියාවක් අවශ්‍ය වුවත්, ඔස්සේඅපකණ්ඩායමඔබටසහායවනුඇත වෙමුරැකියාවක්ලබාදීමේදීඅපසියළුමදේවල්පිළිබදවසැලකිලිමත්වෙමු

2019 දීඩුබායිසහඅබුඩාබියේරැකියා

නගරයයිඅරාබිඑමිරේට්ස් රාජ්‍යයේ අගනුවරඅබුඩාබියමීලගටඇතිරැකියාඋත්පාදනනගරයයි ඇතසපයනසමාගම්වලදත්තගොනුවකඔබේතොරතුරුතැන්පත්වූඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇත

ක්‍රියාවලිය ඉතාමසරලයි කටයුත්තකිරැකියාඅයදුම්පතදත්තගොනුවේඇතිවිටඔබේලබාගෙනලබාගෙනලබාගෙනලබාගෙනලබාගෙනකටයුත්තකිකටයුත්තකිකටයුත්තකිකටයුත්තකිකටයුත්තකිකටයුත්තකිකටයුත්තකිකටයුත්තකිකටයුත්තකි සිටීදැන්සදහන්කලආකාරයටඩුබායිසමාගමේපිරිස්විසින්විසින්, ගැලපෙනසුදුසුරැකියාඅපේක්ෂකයින්කඩිනමින්සොයමින්සිටීසිටී

ඩුබායිහිසේවායොජකයින් 82% කටවැඩිපිරිසක්ඔවුන්ගේරැකියාඇබෑර්තුපිළිබදදැන්වීම්පවාපළනොකොටරැකියාඅයදුම්පත්අයදුම්පත්දත්තදත්තනිසානිසානිසානිසා ඔවුන්වෙතලඟාවීමටඅපගේ වෙබ්පිටුවභාවිතාකරන්න සේවකයින් 542,000 වඩාවැඩිපිරිසක්අපගේඩුබායිසමාගමෙහිලියාපදිංචිලියාපදිංචිඇත සමාගමකිදිනෙන්දිනධනාත්මකවවර්ධනයවෙමින්පවතිනසමාගමකි සහ X දීගණුදෙණුසහ N සහ N N N N N N N N N N N N N N නැතනැත

ඔබේරැකියාඅයදුම්පත, අපගේ සහකාරවෙබ්අඩවිය වන Bayt.com හිඅප්ලෝඩ්කිරීමට අමතකනොකරන්න. අඩවියයිගල්ෆ්හාමැදපෙරදිගකළාපයේ ප්‍රමුඛතම වෙබ්අඩවියයි Bayt කිරීමඔබටරැකියාඅයදුම්පත්අප්ලෝඩ්කිරීම, ෆ්‍රොෆයිල්සකස් කිරීම, 2018 සඳහාපවතිනනවතමරැකියාපුරප්පාඩුසොයාගැණීමසිදුකලහැක පුද්ගලයින්වසොයනපුද්ගලයින්ව Bayt.com මගින්මැදපෙරදිගසිටිනසේවායෝජකයින්සහනවකයින්බඳවාගන්නන්හාහාසම්බන්ධකරයි අපගේසොයන්නන්ටවිස්මිතඋපදෙස්හාවෙනත් ප්‍රධාන කරුණුඅපගේ ดูไบงาน බ්ලොග්අඩවියේඇතුලත්කරතිබේ කරයිනිසාඅපසමාගම, අරාබියේවිධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාසඳහාදනවකයින්ගෙන්වාගැණීමටඅදහස්අදහස්

කරුවාහිසිටිනනවකයින්බඳවාගන්නාඅපගේහවුල්කරුවා

අපගේහවුල්කරු Bayt.com ඇතමැදපෙරදිගසහගල්ෆ්කළාපයේ ප්‍රධානම රැකියාවෙබ්අඩවියබවටබවටඇත අයටසිටිනඕනෑමවෘත්තීයමට්ටමකරැකියාසොයනඅයට Bayt.com රැකියාදොරටුවවිවරවඇත නොකිරිමයිවෙබ්අඩවියේඇතිඑකමඅඩුපාඩුවවන්නේඩුබායිවලභාවිතානොකිරිමයි

ඉන්අදහස්වන්නේ අපගේහවුල්කරුවන් බවයිවලඇතිදහස්ගණන්සමාගම්සහපිරිස්කළමණාකරුවන්සමගසමගබවයි ඉතින් ඔබමැදපෙරදිග එක්වන්න ව්‍යාපාරයක හෝවිශාලබහුජාතිකසමාගමකරැකියාවක්සොයනඅයෙකුනම්නම්එක්වන්න කරයි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසඩුබායිබ්ලොග්කරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයිකරයි

2000 ස්ථාපිතදීස්ථාපිත Bayt.com, එක්සත්අරාබිඑමීර්කළාපයේවඩාත්විශ්වසනීය t t t ස්ථාපිතඇතඇතඇතඇතඇත යුතුයුතුඅයදුම්පතයුතුයුතු t t t t t යුතුයුතුයුතුයුතුයුතුයුතුයුතු

කරන්නරැකියාඅයදුම්පතඅපසමාගමවෙතයොමුකරන්න

ඔබගේරැකියාඅයදුම්පතඅන්තර්ජාලයඔස්සේඩුබායිනගරයේ บริษัท Fortune 500 වෙතයොමුකරන්න වන්නජොබ්වට්ස්ඇප්කණ්ඩායමසමගඑක්වන්න X වගකිවයුතුරැකියාවැඩසටහනට $ 10 කටආරම්භකරන්න ඇතසෙවීමේලේකනයඩුබායිතුලවෙනස්කරඇත අපඔබටතුලින්උදව්කරමු

ඇතහිදීඅපෙන්අනේවාසිකඔබටඅද්විතීයඋපදෙස්දලබාගතහැකිවනුඇත * රැකියාඅයදුම්පතේසියළුමකොටස් Dubaicitycompany.com ඇතපිටුවටඔබඇතුලත්කළතොරතුරැවලටඅනුකූලවඔබවිසින්සම්පූර්ණසම්පූර්ණකළයුතුව අනේවාසිකඔබට ඇතඅමතරපුශ්නකීපයකටදපිළිතුරුදීමටසිදුවනුඇත

ජනප්‍රිය ක්‍රමය සමගඔබයාවත්කාලීනද?

වේසිටිසමාගමේසාමාජිකඔබටරැකියාඅයදුම්පතක්සම්පූර්ණකිරීමටසිදුවේ N රැකියාක්මවැඩසටහනමගින්ඔබව 100% ක්මඋසස්සුදුසුකම්ඇතිමැදපෙරදිගඇත N ඇත N N N ඇතඇතඇතඇත ඇතමගින්ඔබටරැකියායක්ලබාගැණීමේහැකියාවවැඩිකරගතහැකිවනුඇත

අඩිතාලමයිසිටිසමාගමේවෙබ්අඩවියටඅයදුම්පතක්අප්ලෝඩ්කිරීමසාර්ථකත්වයේඅඩිතාලමයි!

විදේශිකයින්සඳහාඩුබාය්නගරයේරැකියාඅවස්ථා

පුරප්පාඩුදේශිකයින්සඳහාඩුබාය්නගරයේඇතිරැකියාපුරප්පාඩු කරන්නෙමුඋසස්රැකියාඅවස්ථාවක්ලබාගතහැකි ක්‍රමය සොයාගැණීමටඅපඋදව්කරන්නෙමු

විදේශිකයින්සඳහාඇතිරැකියාපුරප්පාඩු

ඩුබායිසිටිසමාගමෙන්උසස්රැකියාඅවස්ථාවක්

විදේශිකයින්සඳහාඇතිරැකියාපුරප්පාඩු. ඩුබායිවෙතපිටවීමටමහගුඅවස්ථාවක් මගන්ඔබටසපයාඇත දෙයිසමාගමදේශීයමෙන්මවිදේශියසේවකයින්ටවිශ්මිතඋපදෙස්ලබාදෙයි එමෙන්මඅරාබියේසුදුසුරැකියාවක්ලබාගැණිමටමගපෙන්වයි

එක්ස්පෝ 2020 වැඩසටහනනිසාවිදේශිකයින්ටඅරාබියේනවරැකියාඅවස්ථාවැඩිවීහැකහැකහැකහැකහැකහැකහැකහැකහැකහැකහැකහැක වෑයම්යිලිපියමගින්අරාබියේජීවනවියදමපිළිබදඅදහසක්ඔබටලබාදිමලබාදිමවෑයම්යි මේහේතුවෙන්බොහෝපිරාසක්අරාබියවෙතපැමිණෙයි

අප 80% ටවැඩිඅයදුම්පත්පුමාණයක්වෙතයොමුකරකර.

අරාබිරැකියාසොයනඔබවඅපිදිරිමත්කරන්නෙමු ยูเออี අරාබියේසාර්ථකරැකියාවක්සොයාගැණීමට අනේවාසිකඔබටනිරතුරවමවිවෘතවපවතී

මිලියනමසකමආසන්වශයෙන්මිලියන 4 ක් 5 ක්පමණඔබවැනිඩුබායි N N N N ගන්නගන්නගන්නගන්න ඔවුන්ඔබටඔස්සේසහයවනුඇත ගන්නඅයමෙන්වාසනාවගැනමසිතමින්කල්නොයවාඩුබායිසිටිගන්නගන්නගන්නගන්නගන්නගන්නගන්න

අරාබියේ සංක්‍රමණිකයින් හාරැකියාසොයන්නන්

රැකියාවක්නොමැතිවසිටිනවාටවඩාඉක්මණින්රැකියාවක්ලබාගන්න සපයයිසිටිමගින්ජංගමදුරකථනභාවිතාකරනඔබටඔස්සේදතමතමසපයයි දක්වයිරැකියාසොයන්නන්කටාර්සහජෝර්දානයේරැකියාවලටදකැමැත්තක්දක්වයි එමෙන්ම ඉංග්‍රිසි කථාකරනඅයටඔස්සේඩුබායිහි හොඳරැකියාඅවස්ථාලබාගතහැක. හැකියයුරෝපයේසිටපැමිණිඅයටඉක්මනින්මරැකියාසොයාගතහැකිය

කාර්යයි ප්‍රධාන රැකියාසොයන්නාබවටපත්වීම ශ්‍රී ලංකාවෙන්පැමිණිඅයගේඅයගේකාර්යයි බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකරැකියාසොයන්නන්නිහතමානීව ඔවුන්ගේඅනාගතරැකියාවසෙවීමට භාව්තාකරයි යයිවසරවලදී සංක්‍රමණික කාන්තාවන්සඳහාදවැඩිරැකියාඅවස්තාබිහිවනබවඅපටඅපටපෙනීයයි කාන්තාවන්සතුපාරිභෝගිකසේවාහැකියාව හිමිවේධනාත්මකචින්තනයනිසාමේඅවස්ථාඔවුන්ටහිමිවේ

ඇතසහඅබුඩාබියවිශේෂයෙන්දියුනුවනනිසාඅරාබිරජයරැකියාඇතඇතඇතඇතඇතඇතඇත වත්මන්දශකයේරැකියාසඳහා හොඳමස්ථානයඩුබායිනගරයයි, කටාර්වැනිරටවල්සමගසැසදීමේදිඔබටවඩාත්හොඳරැකියාසහඋසස්ව්ම්ඩුබායිවලදීවලදීලබාගතහැකිය

2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා
2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා

අනේවාසිකයින්සඳහාරටරැකියාඇබෑර්තු

ඩුබායිවෙතින්ලොවපුරාරැකියා

සිටිමුඩුබායිසිටිහිස්ථානගතකිරීමටඅපිකැපවීසිටිමු

ඩුබායිහිදීරටරැකියාසෙවීම

මලියන 8.5 කනේවාසිකරැකියාඅපේක්ෂකයින්ගැනකථාකරනවිටබොහෝබලයිබලයිබලයිබලයිබලයිබලයිබලයිබලයිබලයි N වෙසෙනමිලියන 9.2 ක්මවිදේශිකයොවෙති

ආකාරයටරජයපවසනආකාරයට 2020 එකස්පෝ ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙනතුරුඩුබායිසහඇත N N N N N ඇතඇතඇත 20% නවතමවර්ධනයවීවීනිසාවිදේශිකයින්වර්ධනය සංක්‍රමණය වේ N

ඩුබායිසහඅබුඩාබියගල්ෆ්කළාපයේතිබෙන වඩාත්පලදායීනගරයන්ය.

ගැණීමයිවිදේශරැකියාසෙවීමේදිසැලකිලිමත්වනතවත්වැදගත්කරුණක්වන්නේකාළයගැණීමයි N කොපමණපළපුරුද්දක්තිබුනදපිළිගත්රැකියාවක්සඳහාමාස 6 N වත්සෙවීමගළයුතුයි වේවැනි සාමාන්‍ය රැකියාසඳහාදඑයඑසේමවේ

වේධනාත්මකවබැලූකලඔබටරටරැකියාවක්ලබාගැණීමටමගින්මගින්වේ විශේෂයෙන්මඔබවිදේශගතවසිටීනම්ඔබටතවමත් ඔස්සේරැකයාසෙවියහැක. ඇතකුමණතරාතිරමකරැකියාවත්සෙවුවත්, කුමණඅංශයකරැකියාවක්සෙවුවත්එයඔබටහමුවනුඇත හැකපරාසයතුලඔබටසවුදිඅරාබි, කටාර්හෝකුවේට්වැනි මධ්‍යස්ථ රටකරැකියාවක්සොයාබැලියහැක

සිටිතිනිලධාරින්දහස්ගණනක්එමිරේට්ස්වලහොඳවැටුප්සහිතරැකියාවලරැකියාවලසිටිති ආයතනයිවිමටබලපෑ ප්‍රධාන සාධකය ජාත්‍යන්තර රැකියානියෝජිතආයතනයි ඒසෑමඅයෙතුටමඅරාබියේකාර්යාලයක්ඇත එයපදනම්කරගෙනඔබටකුමණආකාරයේපලපුරුද්දක්තිබුනද ඇතහිරැකියාවක්සොයාගැණීවමේහැකියාවඔබටඇත

ඩුබායිහිඑතෙරරැකියා

දමයිරැකියාසොයන්නන්ඩුබායිවෙතපැමිණිපසුඅවාසනාවන්තලෙසතමපවුලපවුලඅතහැර වේතත්වයකදීඔබටටැක්සිරියැදුරකුහෝඉදිකිරීම් ක්ෂේස්ත්‍රයේ කමකරුවකුලෙසරැකියාවක්ආරම්භකලකලවේවේ අරාබියේඒමොහොතේදීමසොයාගතහැකිරැකියාදඇත

එබැවින්ඔබටඅඩුවැටුපකටරැකියාවක්ඇරඹියහැක වේවිවැටුප්සහිතරැකියාවක්ලැබුනොත්ඔබේපවුලේඅයටත්උදව්කළකළවේවි ඔබේදරුවන්ටත්හොඳකලක්යාවි හැකියිවලදීඔබටබදුවලින්නිදහස්වැටුප්ලැබියහැකියි සමහර Google වලඇතිඩුබායිරැකියා නැතහාසම්මුඛපරීක්ෂණසමත්වීමඑතරම්පහසුනැත පවතීඔබටඑමකාර්යාලවලරැකියාවක්ලබාගැණීමේහැකියාවපවතී

විදේශරැකියාවලහොඳම ක්ෂේස්ත්‍රය බැංකු ක්ෂේස්ත්‍රයයි. යුතුයිඑවැනිඋසස්රැකියාසඳහාඔබටඅරාබියේමට්ටමටවඩාඋසස්සුදුසුකම්කම්තිබියයුතුයි ඩුබායිහිරැකියාසඳහාබඳවාගන්නා කරයිසමාගම්ලොවසෑමතැනකදීමබඳවාගැණීමසිදුකරයි ඔබට skype ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවතුලදීමසම්මුඛපරීක්ෂණයටසහභාගීසහභාගීවීරැකියාවක්ලබාගතහැක

අරාබියේසිටින සංක්‍රමණිකයින්ට විදේශරැකියා

බවලෙසඩුබායිවෙතපැමිණෙනඅයසිහිතබාගතයුතුයිමෙහිජීවනවියදමජීවනවියදමවැඩිවන සිටිරජයවිදේශරැකියාරජයටපවරාගැණීමේවෑයමතවතවත්වැඩිවැඩිසිටි එබැවින් ශ්‍රි ලාංකීයහාපකිස්තානුරැකියාසොයන්නන්ට ඩුබායිරැකියාවක්සොයාගැණිමපහසුවීඇත

කරයිහාරැකියානියුක්තිකයින්ගේඅඩුවනිසාඅරාබියසංකූමණිකයින්ටආරාධනාකරයි සිටීරටවලපමණක්නොවමිනිසුන්දැන්ගෑස්හාඉන්ධන ක්ෂේස්ත්‍රයේද රැකියාරැකියාසොයමින් එමෙන්ම අබුඩාබියේ ස්වයංක්‍රිය යන්ත්‍ර වලරැකියාඅවස්ථා දඔබටසොයාගතහැක ගන්නනිසාඔබේරැකියාඅයදුම්පතවෘත්තීයකළමණාකරුවකුහෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායකනිලධාරියකුලවාසකස්සකස්ගන්නගන්න

සෑම රැකියාසොයන්නෙකුටමඩුබායිහිරැකියාවක්ලබාගැණීමට නොහැකිය තවදුරටත්, සංක්‍රමණිකයින් ඩුබායිහිරැකියාලබාගනිමින්සිටිති සමහරපුද්ගලයින්අරාබියහැරයමින්සිටිති ඇතතමන්ගේම ව්‍යාපාර ආරම්භකිරීමටකරම්පුමාණවත්මුදල්උපයාගෙනතමරටේ ව්‍යාපාර ආරම්භආරම්භකරඇත පැමිනේපුද්ගලයින්හොඳවශාපාරහැකියාවක්සහිතවසවතආපසුපැමිනේ පවතීහාඅබුඩාබියනනගරයන්හී ව්‍යාපාරික කටයුතුපුළුල්ලෙසඉහළඉහළපවතී

එමතත්ත්වයන්යටතේ කළාපයසං ක්‍රමණිකයින් ගේසිහිනපරාදීසයයි. වශයෙන්මවශයෙන්ම, ඩුබායිපදනම්කරගත්බඳවාගැනීමේඋපදේශකයකුඔබේරැකියාඅයදුම්පතසඳහාසඳහාබලාසිටී යුතුයඩුබායිනගරයේඅධිකජීවනවියදමනිසාසංසංයුතුයයුතුයයුතුයයුතුයයුතුයයුතුයයුතුයයුතුයයුතුයයුතුයයුතුය සිටීහේතුවනිසාසමහරරැකියාසොයන්නන්ඔවුන්ගේරැකියාසුරක්ෂිතභාවයපිළිබදවපිළිබදවකණගාටුවෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේඋපාධිධාරීන්ටරටරැකියා

ශ්‍රී ලංකාවේඋපාධිධාරීන්ටරටරැකියා . ඔවුන්සමහරෙක් ජීවිකාවලෙසගුරුවෘත්තිය තෝරාගැණිමටතරම්බුද්ධිමත්වේ නැතඩුබායිසිටිසමාගම්, සංක්‍රමණිකයින් විශාලවැටුපකටගෙන්වාගන්නේනැත වැටුපකිසේවකයින්ටපවාආරම්භයේදීගෙවන්නේසුලුවැටුපකි

බලමුදැන් ශ්‍රී ලාංකිකයින්අළුතින්බඳවාගැණීමපිළිබදවසොයාබලමු ඩුබායිසමාගම්සමගගිවිසුම්කීපයක්අපටඇත එවන්නඋපාධිධාරී ශිෂ්‍යයකු නම්ඔබේඅයදුම්පතඅපවෙතඑවන්න රැකියාවක්සොයාගැණීමටඅපිඔබටඋදව්කරන්නෙමු

බවඅත්දැකීමටඅනුවබඳවාගන්නෙකුනිතරමකියනවාකියනවාබවබවබවබවබවබවබවබවබවබවබවබව ස්ථානයකයිඅගතියන්නොවනබවටතහවුරුවීඇත්නම්නිසැකවමඔබසිටින්නේසිටින්නේස්ථානයකයි

ශ්‍රී ලාංකීයආගන්තුකයින්ටඩුබායිරැකියා

ලැබේදෙනෙක්ටඅරාබියේදැවැන්තසමාගම්වලරැකියාලැබේ නමුත්මෙයඔබටනිතරමසහයවන්නේනැත ඒසඳහාඔබවෙහෙසීමෙන්වැඩකලයුතුය.

ඇතලාංකිකඅනගන්තුකයින්ටරැකියාලබාගතහැකිතවත් ක්‍රමයක් ඇත කරන්න මධ්‍යස්ථානයට ගොස්අයදුම්පතක්දමාඋත්සාහකරන්න වේරැකියාසෙවීමේපරණ ක්‍රමයක් වුවදදැනටත්සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වේ นายจ้างในอาบูดาบีและเมืองดูไบ.

වීසාලබාගන්නාආකාරය วิธีการรับงานในดูไบเกี่ยวกับวีซ่าเข้าเยี่ยมชม?. වේහෝඅබුඩාබියේරැකියාකිරීමටවීසා අවශ්‍ය වේ එයරැකියා බලපත්‍රයක් ලෙසටදසැලකේ

කරයිසිටිසමාගමේබඳවාගැණීමේකණ්ඩායමඔෟබට අවශ්‍යමගපෙන්වීමසිදු කරයි ගතහැකියමගින්ඔබට ශ්‍රි ලාංකිකසේවකයකුඅරාබියේස්ථානගතකරනආකාරයපිළිබදවයම්අදහසක්අදහසක්ලබා

සංක්‍රමණිකයින් සඳහාවිදේශරැකියා

දක්වයි සංක්‍රමණිකයින් ඩුබායිහෝඅබුඩාබිවලපදිංචිවීමටකැමැත්තක්දක්වයි ඩුබායාහිදීඔබටහොඳවෙළදපලක්ඇත ඔබයම්කිසිරැකියාවෙබ්අඩවියක ඇතවූවිටඊමේල්මගින්මබටරැකියාසඳහාතෝරාගත්බවදැනුම්දැනුම්ඇතඇත

ඇතතුලදීඔබටසම්මතනොවූබඳවාගැණීම් ක්‍රම රාශියක්හමුවනුඇත වේලෙසක්ලික්කිරීමෙන්ඔබටරැකියාපුරප්පාඩුවක්සඳහාඉල්ලුම්කිරීමටකිරීමටවේ හැකියඔබටබඳවාගැනීමේකළමනාකරුවන්සමගසජීවීවකතාකළහැකිය රැකියාසඳහාපුරප්පාඩුවක්සඳහාඉල්ලුම්කිරීමට.

ඔබබඳවාගන්නන්සමාලෝචනයකළයුතුය විදේශරැකියාපුරප්පාඩුසඳහාඩුබායිහිකුලියටගන්නේකවුද? එක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේහොඳමරැකියාවන්සපයනරැකියාස්ථානයකුමක්ද? ඩුබායිරැකියාසඳහාඅයදුම්කරන්න ඒසියල්ලමඑක්සත්අරාබිඑමීර් කරයිබදුවිරහිතරැකියාසිහිනයසඳහාඔබගේමාර්ගයවේගවත්කරයි

විදෙස්ගතවූවන්සඳහාවිදේශරැකියාපුරප්පාඩුනිර්නයකිරිම

හැකියිරැකියාපුරප්පාඩුවිවිධරැකියාඅංශහාපවතීපවතීහැකියිහැකියිහැකියිහැකියිහැකියිහැකියිහැකියිහැකියිහැකියිහැකියිහැකියි එබැවින්, නවවිදේශීයශ්රමිකයින්රැකියාසඳහාඉක්මන්මවිකල්පයවශයෙන්මෙමරැකියාවපිළිබදවපිළිබදවසැලකියයුතුය කරයිසිටිසමාගමසෑමවිටමඅඛණ්ඩවවැඩකිරීමටනවකයන්දිරිමත්කරයි

ඩුබායිනගරයේරැකියා සොයාගැනීමසඳහාඉගිය. කරයිවිවිධසමාගම්මාසකිහිපයක්මබඳවාගැණීම්සිදුකරයි යුතුයනිසාඔබඅනිවාර්යයෙන්මඑක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේදිගුකාලීනරැකියාවක්සොයාසොයාගත

2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා
2020 සඳහාඩුබායිහිරැකියා

ตรวจสอบเมื่อ: คู่มือหลายภาษาสำหรับชาวต่างชาติ

บริษัท ดูไบซิตี้ให้คำแนะนำที่ดีสำหรับงานในดูไบ ทีมของเราตัดสินใจที่จะเพิ่มข้อมูลสำหรับแต่ละภาษาสำหรับเรา ดูไบชาวต่างชาติ. ดังนั้นด้วยความคิดนี้คุณจึงสามารถรับคำแนะนำเคล็ดลับและการจ้างงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยภาษาของคุณเอง

บริษัท เมืองดูไบ
บริษัท เมืองดูไบ
ยินดีต้อนรับขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเป็นผู้ใช้ใหม่ของบริการที่น่าตื่นตาตื่นใจของเรา

เขียนความเห็น

ส่วนลด 50%
ไม่มีรางวัล
ครั้งหน้า
เกือบ!
ตั๋วเครื่องบิน
CV ฟรี!
ไม่มีรางวัล
วันนี้ไม่มีโชค
เกือบ!
เที่ยว
โพสต์เรซูเม่!
ที่พัก
ฟรี! - รับโอกาสของคุณที่จะ ชนะงานในดูไบ!

เกือบทุกคนสามารถสมัครดูงานจับสลากดูไบได้! มีข้อกำหนดเพียงสองข้อเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือกาตาร์: ใช้ดูไบวีซ่าลอตเตอรีเพื่อค้นหาด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งหากคุณมีคุณสมบัติสำหรับวีซ่าการจ้างงาน ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติยูเออีต้องมีวีซ่าพำนักอาศัยและทำงานในดูไบ ด้วยลอตเตอรี่ของเราคุณจะเป็นผู้ชนะ วีซ่าผู้พำนัก / วีซ่าทำงานที่อนุญาตให้คุณทำงานในดูไบ!

หากคุณชนะงานในดูไบคุณต้องลงทะเบียนรายละเอียดของคุณ