Poslovi u Dubaiju
Slobodna strana radna mjesta。 Izvrstan bijeg u Dubai
28年2018月XNUMX日
РаботниместавДубай
29年2018月XNUMX日
全部案例

2019 - 2020සඳහාඩුබායිහිරැකියා

迪拜

迪拜

[ARForms_popup shortcode_type ='popup'id = 101 desc ='与我们联系!' type ='fly'position ='left'height ='auto'width ='800'angle ='90'bgcolor ='#ff5100'txtcolor ='#ffffff']

2019 - 2020සඳහාඩුබායිහිරැකියා

ගල්ෆ්ගල්ෆ්හිවාසය2019 - 2020සඳහාඩුබායිහිරැකියා, එක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේඅපගේගැනීමේආයතනයමගින්දැන්සොයාගතහැකිය。 අපිඑමිරේට්ස්තුලනොමිලේසේවාවන්රැසක්සපයනුලැබේ。 මතකතබාගතයුතුකරුණවන්නේඅපගේසමාගමටඕනෑමකෙනෙකුටනොමිලේතොරතුරුකිරීමටහැකිවීමයිහැකිවීමයි。 අපිවිදේශගතවසිටින්නන්සඳහාමැදපෙරදිගරැකියාඅවසථාදෙන්නෙමුදෙන්නෙමු。 අපිහැමවිටමඩුබායිහිනවවෘත්තියක්ආරම්භරැකියාඅපේක්ෂකයින්ටඋදව්කරන්නෙමු。 එපමණක්එපමණක්,අපේසමාගමබඳවාගැනීමේවෙලඳපොලේපෙලේසේවාවන්සපයමින්ඩුබායිහාඅබුඩාබිහි​​දවේවේ。 අනිත්අනිත්,අපේඩුබායිවෙබ්අඩවියලොවපුරාසිටිනමිලියනමිලියන1කටවඩාවැඩිගණනකටදැනටමත්උපකාරකරඇත。 විශේෂයෙන්2019සහ2020වසරවලදීඩුබායිවලරැකියාවක්ලබාගැනීමදෙයක්නොවේ。

ඒහේතුවඩුබායිසිටිසමාගමඑක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේරැකියාජනප්රියආයතනවලින්එකක්බවටපත්වඇත。 අපගේසමාගමගතවසිටිනශ්රීලාංකිකයින්ටවිශිෂ්ඨසේවයක්සපයනඅතරපිළිබදඉඟිසහඋපක්රමලබාදෙනුලැබේ。 එසේම,එක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේරැකියාඅවස්ථාගතහැකිඉක්මන්ක්රමයකි。 මැදපෙරදිගනවවිදේශීයඅතරඅංක1සමාගමවීමටඅපිඅපේක්ෂාකරමු。 එපමණක්එපමණක්,එක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයතුලසැබෑවක්කරගැණීමසඳහාඅපවෙහෙසමහන්සිවීකරන්නෙමුකරන්නෙමු。 රැකියාලබාගැනීමේසරලඵලදායීක්රමයවන්නේඩුබායිසිටිසමාගමටඔබේවිස්තරලෝඩ්කිරීමයිකිරීමයි。

ඔබටඅවශ්යරැකියාවඔබටමසොයාගතහැකිවීමවඩාත්මවූවකිවූවකි。 අරාබායේහෝකටාර්හිරැකියාවත්සමගඔබේසහඔබේපවුලේඅනාගතයවේවේ。 2019සහ2020සඳහාඔබවටාඇතිරැකියාඅපගේසහායෙන්ඔබටසොයාගතහැකිය。

2019 - 2020දීසංක්රමණිකයින්ටඅපඩුබායිහිරැකියාසපයන්නෙමු!

ඩුබායිහිඇතිරැකියාවෙබ්කිහිපයඅතරඅපසත්යවශයෙන්මඋසස්මසහවේගවත්මසිටින්නෙමුසිටින්නෙමු。 මැදපෙරදිගසිටිනරැකියාසොයනසංක්රමණිකයින්ට අපරැකියාපිළිබදතොරතුරුසපයන්නෙමු。 මැදපෙරදිගරැකියාසැපයීමටඅපබැඳීසිටින්නෙමු。 එනිසාඩුබායිහිරැකියාවක්හෝඩුබායිනගරයගැනතොරතුරුදැනගැණීමටනිසැකවමඔබේතොරතුරුඅපවෙබ්අඩවියටඅප්ලෝඩ්කරන්න。 ඔබරැකියාවේසාර්ථකත්වයකරාතබනපියවරකදීමඅපසමාගමඔබේසහායටසිටී。 ඔබනවරැකියාවකසොයන්නෙකුහෝඩුබායිහිනියුතුවූවෙක්දනියුතුවූවෙක්ද。 එසේනැතිනම්ඔබපළපුරුදුසේවකයේද,එසේනම්නිසැකවම වෙබ්අඩවියටපිවිසෙන්න.

අපගේඩුබායිරැකියාසහ බඳවාගැණීමේකණ්ඩායමේ දෛනිකකාර්යයවන්නේලක්ෂසංඛ්යාතසොයන්නන්හටමැදපෙරදිගරැකියාවක්ලබාගැණීමටසහයවීමයි。 අපේඅරමුණවන්නේඔබේනමටශක්තිමත්ඇතිව්යාපාරිකමුහුණුවරක්ලබාදීමයි。 ඔබගේරැකියාකටයුතුඅවශ්යතාඩුබායිසිටිසමාගම(迪拜城市公司)සමගඑක්වන්න。 ඔබටමැදපෙරදිගසොයාගැණීමටසොයාගැණීමටකිරීමසඳහාඅපකණ්ඩායමනිතරමඔබේඅලෙවිකිරීමේමාර්ගසොයාගනිමින්සිටිතිසිටිති。 එඑ迪拜职位2019 - 2020,අදවිදේශරැකියාපයන්නෙකුබවටපත්වඇත。

2019සහ2020සඳහාඩුබායිහිරැකියාදැන්ලබාගතහැක

හොඳයි,පසුගියවසරසිටගල්ෆ්සමාගම්දහස්නවරැකියාඅපේක්ෂකයින්කුළියටගැණීමටසිටිනඅතරමෙයසැලකිල්ලටගෙනරැකියාරැකියාසපයන්නන්අපසමාගමගිවිසුම්අත්සන්කරඇතඇත。 ෆෝබස්ෆෝබස්සඟරාවේසදහන්ෙහාදම500ය,සේවකයින්කුලියටගන්නේඅරාබියෙනි。 එබැවින්,ඔබ2019දීඩුබායිහිරැකියාවක්සොයන්නේනම්ඔබටසහායඅපමෙහිසිටින්නෙමු。 සාමාන්යයෙන්කිවහොත්කම්කරුවාගේකම්කරුවාගේඋගත්කළමනාකරුවාදක්වාඕනෑමතරාතිරමකඅයටසැපයිමේහැකියාවඅපසමාගමටඇතඇත。 එබැවින්එබැවින්මැදපෙරදිගරැකියාප්රවර්ධනයට2019ටඩුබායිහිරැකියාවක්සොයාඇතිහොඳමමාර්ගයඅපසමාගමයි。

අපසියළුමජාතිකයින්සඳහාඩුබායිහිවිදෙස්ස්ථාපනයකරමින්සිටිමු

2019සහ2020සඳහාඩුබායිහිරැකියාදැන්ලබාගතහැක。 ගල්ෆ්ප්රදේශයේසිටිනසංක්රමණිකයින්ටවිශේෂයි。 එබැවින්ඔබඉහලප්රමිතියක්ඇතිසමාගමකරැකියාවක්කිරීමටසැලකිලිමත්වියයුතුයි。 විදෙස්විදෙස්සේවකයින්සඳහාඅපහොඳම2ක්සපයන්නෙමු。 අරාබියේරැකියාඅවස්ථාසොයාගැණීමටසහායවන්නෙමු。 ඩුබායිඩුබායිසිටි(迪拜城公司)සියළුමජාතිකයින්අතරජනප්රියආයතනයකි。 සමාජජාලඔස්සේදඅපආයතනයටඉහළසිදුවේසිදුවේ。

අපවිසින්ලාංකිකයින්ලාංකිකයින්පාකිස්ථානුවන්පමණක්නොවලොවඕනෑමතැනකඅයෙක්ඩුබායිහිරැකියාවකපිහිටුවන්නෙමුපිහිටුවන්නෙමු。 උදාහරණලෙසදකුණුඅප්රිකාව,ඉන්දුනීසියාව,ඊජිප්තුව,තුර්කියවැනිරටවලඅනුග්රාහකයෝදඅපටඇත。 සාමාන්යයෙන්පවසනවිටඩුබාය්සිටිමැදපෙරදිගසිටරැකියාසැපයීමකළමණාකරනයකරයි。 මේඅදහසින්අපසවුදිඅරාබිය,කටාර්සහකුවේට්වලදසේවයකරමු。 එනිසාඑක්සත්අරාබිඑමිර්රාජ්යයරැකියාවක්සොයාගැණීමටඅපඔබටසහයවන්නෙමු。

上传CV到迪拜迪拜的工作

ඩුබායිසමාගමටතොරතුරුඅප්ලෝඩ්කිරීම

එමිරේට්ස්වලටතොරතුරුඅප්ලෝඩ්කිරීමවිශාලතමගැටළුවයි: ඔබේතොරතුරුඩුබායිසිටිසමාගමවෙතයුත්තේඇයිඇයි? අපඑක්සත්අරාබිරාජ්යයේඩුබායිවලසිටිනප්රමුඛතමවනනිසාසහඅපගේසේවාවඩුබායිරැකියාසඳහාඇතිමූලාශ්රයවනනිසායනිසාය。

ඇත්තවශයෙන්මඅපසමාගමජාත්යන්තරදඩයම්කරන්නන්ටදක්රියාකාරීසහයලබාදේ。 මේනිසාඔබේනවතමතොරතුරු,සමගසම්බන්ධකරඩුබායි,GCC(ගල්ෆ්සහයෝගීතාකවුන්සිලයටඅයත්)රටවල්සහයුරෝපයේරැකියාසඳහාප්රදර්ශනයකරන්න。

අපආයතනයසංක්රමණිකයින්ටජාත්යාන්තරවමගපෙන්වීමක්කරනවා。 විශේෂයෙන්මඅපකණ්ඩායමශ්රීලාංකිකපකිස්තාන්ජාතිකරැකියාසොයන්නන්හටඋදව්කරනවා。

අපගේවෑයමඔබඩුබායිහිහොඳමමානවසම්පත්කළමණාකරුවාසමගසම්බන්ධකිරීමටයි。

ඩුබායිසිටිදීර්ඝගමනේප්රධානඅරමුණමැදපෙරදිගරැකියාවක්සෙවීමයිඩුබායිරැකියාවක්කිරීමටකැමැත්තෙන්සිටිනඅයටඅපඋදව්කරන්නෙමු。 අපඅප,සමාජජාලතුලවඩාත්මජනප්රියසමාගමබවටපත්වඇත。 රැකියාසොයනසියල්ලෝමඅපගේවෙබ්අඩවියසම්බන්ධවීමටකැමැත්තක්දක්වයි。 ගල්ෆ්හිරැකියාසෙවීමටදඅපකණ්ඩායමසහායවේ 海湾求职。 ඔබේතොරතුරුඅපේවෙබ්අඩවියටඅප්කරප්රතිපලබලන්න。

ඩුබායිහිරැකියාවක්සෙවීමසඳහා

බදුවලින්නිදහස්වැටුපක්ලබාගැණීමටහැමෝමකැමතියි。 එනිසාවිදේශගතවූවන්බොහොමයක්ඩුබායිවෙතසංක්රමණයවේ。 海湾合作委员会වෙළදපලෙහිරැකියාඅවස්ථාලෙසවර්ධනයවෙමින්පවතීනමුත්ඔබටසුදුසුරැකියාවක්සුදුසුසුදුසුවැටුපකටලබාගන්නේකෙසේදකෙසේද?

පිළිතුරඇත්තේඔබළගයි。 මෙයසැළකිල්ලටඅපඅපතොරතුරුපහසුවෙන්අපවෙතඑවීමට(අප්ලෝඩ්කිරීමට)හදුන්වාදිඇත。 මේනිසාමිනිත්තුකීපයක්තුලදීවිස්තරඩුබායිසමාගමවෙතඑවියහැක。

මේසඳහාඔබේරැකියාඅයදුම්පතකරදීඇතිඋපදෙස්අනුගමනයකරන්න。 ඉක්මනින්ප්රතිපලලබාගැණීමටඔබේතොරතුරු快速部分තුලඅප්ලෝඩ්කරන්න。 ඔබේසිහිනසැබෑකරගැණීමටඇත්තේකීපයකදුරක්පමණි。

ඩුබායිහිසොයන්නන්ගේසහඑහිරැකියාකරනනවකයින්ගේපිළිබදවඅපදැඩිලෙසවනවනඔවුනගේරැකවරනයපිළිබදඉතාශක්තිමත්වැඩපිළිවෙලක්දඅපසතුවපවතී。

අපඔබේපෞද්ගලිකත්වයටගරුකරමු。 මෙමක්රියාවලියතුලඔබටකිසිවක්අහිමිවන්නේනැත。 ඔබකුමනඅන්දමේරැකියාවක්අවශ්යවුවත්,ඔස්සේඅපකණ්ඩායමඔබටසහායවනුඇත。 ඔබටරැකියාවක්ලබාදීමේදීඅපසියළුමපිළිබදවසැලකිලිමත්වෙමු。

2019 දීඩුබායිසහඅබුඩාබියේරැකියා

එකිසත්අරාබිඑමිරේට්ස්රාජ්යයේඅගනුවරඅබුඩාබියඇතිරැකියාඋත්පාදනනගරයයි。 රැකියාසපයනවලදත්තගොනුවකඔබේතොරතුරුතැන්පත්වූදිනයේනිසැකවමඔබටඉක්මනින්මරැකියාවක්ලැබෙනුඇත。

ක්රියාවලියඉතාමසරලයි。 ඔබේරැකියාඅයදුම්පතගොනුවේඇතිවිටඔබේතොරතුරුඑයින්ලබාගෙන,ඩුබායිවලහෝඅබුඩාබ්යේරැකියාවක්ලබාදීමඉතාපහසුකටයුත්තකි。 අපදැන්සදහන්කලඩුබායිසමාගමේපිරිස්කළමණාකරුවන්විසින්,ගැලපෙනසුදුසුරැකියාඅපේක්ෂකයින්කඩිනමින්සිටීසිටී。

ඩුබායිහිසේවායොජකයින් 82% කටවැඩිඔවුන්ගේරැකියාඇබෑර්තුපිළිබදදැන්වීම්පවාපළනොකොටරැකියාසහිතදත්තගොනුපිරික්සමින්සිටිනසිටිනසිටින ඔවුන්වෙතලඟාවීමටඅපගේ වෙබ්පිටුවභාවිතාකරන්න。 සේවකයින්542,000වඩාවැඩිපිරිසක්අපගේඩුබායිසමාගමෙහිලියාපදිංචිඇතඇත。 අපදිනෙන්දිනධනාත්මකවවර්ධනයවෙමින්පවතිනසමාගමකි。 සේවකයින්සේවකයින්කුලියටගැණීමේගණුදෙණු2018දීඩුබායිහිරැකියාගෙන්වාගන්නාඅයපිළිබදවඅපදැනුවත්වසිටිනනිසාඔබඩුබායිහිරැකියාවක්සොයාගැණීමපිළිබදවකණගාටුයුතුනැතනැත。

ඔබේරැකියාඅයදුම්පත,අපගේ සහකාරවෙබ්අඩවිය වනBayt.comහිඅප්ලෝඩ්කිරීමට අමතකනොකරන්න。 එයගල්ෆ්හාමැදපෙරදිගකළාපයේප්රමුඛතමවෙබ්අඩවියයි。 Baytමගින්ඔබටරැකියාඅයදුම්පත්අප්ලෝඩ්කිරීම,ෆ්රොෆයිල්සකස්කිරීම, 2018සඳහාපවතිනනවතමරැකියාපුරප්පාඩුසොයාගැණීමසිදුහැකහැක。 රැකියාරැකියාසොයනBayt.comමගින්මැදපෙරදිගසිටිනසේවායෝජකයින්නවකයින්බඳවාගන්නන්හාසම්බන්ධකරයි。 රැකියාසොයන්නන්ටවිස්මිතඋපදෙස්හාවෙනත්ප්රධානඅපගේඅපගේ 迪拜乔布斯 බ්ලොග්අඩවියේඇතුලත්කරතිබේ。 මේනිසාඅපසමාගම,අරාබියේවිධායකශ්රේණියේරැකියාසඳහාදනවකයින්ගැණීමටඅදහස්කරයි。

ඩුබායිහිසිටිනනවකයින්බඳවාගන්නාඅපගේකරුවාකරුවා

අපගේහවුල්කරු Bayt.com අදමැදපෙරදිගසහගල්ෆ්කළාපයේරැකියාවෙබ්අඩවියබවටපත්වඇත。 කලාපයේසිටිනඕනෑමවෘත්තීයරැකියාසොයනඅයටBayt.comරැකියාදොරටුවවිවරවඇත。 ඔවුන්ෙග්වෙබ්අඩවියේඇතිඑකමඅඩුපාඩුවවන්නේවලභාවිතානොකිරිමයි。

ඉන්අදහස්වන්නේ අපගේහවුල්කරුවන් ඩුබායිවලඇතිදහස්ගණන්සහපිරිස්කළමණාකරුවන්සමගවැඩකරනබවයි。 ඉතින් ඔබමැදපෙරදිග කුඩාව්යාපාරයකහෝවිශාලබහුජාතිකරැකියාවක්සොයනඅයෙකුනම්සමගඑක්වන්න。 එහිප්රතිඵලයක්ඩුබායිබ්ලොග්අඩවිමොරැකියාදඩයම්කරුවන්ටඩුබායිවලසිටිනගූගල්දසුදුසුකම්ලත්වෘත්තිකයන්සහවිධායකයින්බඳවාගැනීමසඳහාඅපසමාගමකරයිකරයි。

2000වසරේදීස්ථාපිතBayt.com,එක්සත්අරාබිඑමීර්වඩාත්විශ්වසනීයහාශක්තිමත්ඩුබායිරැකියාසන්නාමයබවටපත්වඇත。 ඔබේරැකියාඅයදුම්අප්ලෝඩ්කළයුතුBayt.comහිප්රධානකාර්යාලයඩුබායිනගරයේඅතරඅබුඩාබිඅම්මාන්,අම්මාන්,බීරූට්,කයිරෝ,කසබ්ලැන්කා,දෝහා,ජෙඩා,කෝබා,කුවේට්සහරියාද්වලඑහිශඛාකාර්යාලපිහිටුවාඇත。

ඔබේරැකියාඅයදුම්පතඅපසමාගමවෙතකරන්නකරන්න

ඔබගේරැකියාඅයදුම්පතඅන්තර්ජාලයඔස්සේඩුබායිනගරයේ 财富500公司 වෙතයොමුකරන්න。 ඩුබායිජොබ්වට්ස්ඇප්කණ්ඩායමසමගඑක්වන්න。 නිසැකවමනිසැකවමවගකිවයුතුරැකියා$ 10කටආරම්භකරන්න。 රැකියාසෙවීමේලේකනයඩුබායිතුලවෙනස්කරඇත。 අපඔබටතුලින්උදව්කරමු。

ඩුබායිහිදීඅපෙන්අනේවාසිකඔබටඅද්විතීයලබාගතහැකිවනුඇත。 *රැකියාඅයදුම්පතේසියළුමකොටස්, Dubaicitycompany.com වෙබ්පිටුවටඔබඇතුලත්කළවලටඅනුකූලවඔබවිසින්සම්පූර්ණකළයුතුවඇත。 අනේවාසිකඔබට ඔස්සේඅමතරපුශ්නකීපයකටදපිළිතුරුදීමටසිදුවනුඇත。

ජනප්රියක්රමයසමගඔබයාවත්කාලීනද?

ඩුබායිසිටිසමාගමේසාමාජිකඔබටරැකියාසම්පූර්ණකිරීමටසිදුවේ。 අපගේරැකියාස්ථාපනයකිරීමේවැඩසටහනමගින්ඔබව100%ක්මඋසස්සුදුසුකම්ඇතිමැදපෙරදිගසිටිනසුපිරිතමඅයදුම්කරුවන්ගේඔබෙනමදඇතුලත්කරනුඇත。 එමගින්ඔබටරැකියායක්ලබාගැණීමේහැකියාවහැකිවනුඇත。

ඩුබායිසිටිසමාගමේවෙබ්අඩවියටඅප්ලෝඩ්කිරීමසාර්ථකත්වයේඅඩිතාලමයි!

විදේශිකයින්සඳහාඩුබාය්නගරයේරැකියාඅවස්ථා

විදේශිකයින්සඳහාඩුබාය්නගරයේඇතිරැකියාපුරප්පාඩු。 ඔබටඋසස්රැකියාඅවස්ථාවක්ලබාගතහැකිසොයාගැණීමටඅපඋදව්කරන්නෙමු。

විදේශිකයින්සඳහාඇතිරැකියාපුරප්පාඩු

ඩුබායිසිටිසමාගමෙන්උසස්රැකියාඅවස්ථාවක්

විදේශිකයින්සඳහාඇතිරැකියාපුරප්පාඩු. ඩුබායිවෙතපිටවීමටමහගුඅවස්ථාවක් මගන්ඔබටසපයාඇත。 අපසමාගමදේශීයමෙන්මවිදේශියසේවකයින්ටඋපදෙස්ලබාදෙයි。 එමෙන්මඅරාබියේසුදුසුරැකියාවක්ලබාගැණිමටමගපෙන්වයි。

එක්ස්පෝ2020වැඩසටහනනිසාවිදේශිකයින්ටනවරැකියාඅවස්ථාවැඩිවීඇතඑමෙන්මවිදේශීයසොයන්නන්ටඅපගේවට්ස්ඇප්දභාවිතාකළහැක。 මෙමලිපියමගින්අරාබියේජීවනපිළිබදඅදහසක්ඔබටලබාදිමඅපගේවෑයම්යි。 මේහේතුවෙන්බොහෝපිරාසක්අරාබියවෙතපැමිණෙයි。

අප80%ටවැඩිඅයදුම්පත්පුමාණයක්වෙතයොමුකරඇත.

අරාබිරැකියාසොයනඔබවඅපිදිරිමත්කරන්නෙමු。 阿联酋。 අරාබියේසාර්ථකරැකියාවක්සොයාගැණීමට අනේවාසිකඔබටනිරතුරවමවිවෘතවපවතී。

සෑමසෑමමසකමආසන්වශයෙන්4ක්5ක්පමණඔබවැනිරැකියාසොයන්නන්සමගසම්බන්ධතාපවත්වාගන්න。 ඔවුන්ඔබටඔස්සේසහයවනුඇත。 අන්අයවාසනාවවාසනාවසිතමින්කල්නොයවාඩුබායිසිටිසමාගමඑක්වඉක්මනින්මරැකාවක්ලබාගන්නගන්න。

අරාබියේසංක්රමණිකයින්හාරැකියාසොයන්නන්

රැකියාවක්නොමැතිවසිටිනවාටවඩාඉක්මණින්රැකියාවක්ලබාගන්න。 ඩුබායිසිටිමගින්ජංගමදුරකථනකරනඔබටඔස්සේදතමසේවාවන්සපයයි。 නූතනරැකියාසොයන්නන්කටාර්සහජෝර්දානයේරැකියාවලටදදක්වයිදක්වයි。 එමෙන්මඉංග්රිසිකථාකරනඅයටඔස්සේඩුබායිහි හොඳරැකියාඅවස්ථාලබාගතහැක。 විශේෂයෙන්යුරෝපයේසිටපැමිණිඅයටඉක්මනින්මසොයාගතහැකිය。

අරාබියේප්රධානරැකියාසොයන්නාබවටශ්රීලංකාවෙන්පැමිණිඅයගේප්රධානකාර්යයි。 බොහෝශ්රීලාංකිකරැකියාසොයන්නන්නිහතමානීව ඔවුන්ගේඅනාගතරැකියාවසෙවීමට භාව්තාකරයි。 ඉදිරිවසරවලදීසංක්රමණිකසඳහාදවැඩිරැකියාඅවස්තාබිහි​​වනබවඅපටයයියයි。 කාන්තාවන්සතුපාරිභෝගිකසේවාහැකියාව සහධනාත්මකචින්තනයනිසාමේඅවස්ථාඔවුන්ටහිමිවේ。

ඩුබාය්සහඩාබියඩාබියදියුනුවනනිසාඅරාබිරජයරැකියාසඳහාවිදේශකයින්ගෙන්වීමආරම්භකරඇතඇත。 වත්මන්දශකයේරැකියාසඳහා හොඳමස්ථානයඩුබායිනගරයයි,කටාර්වැනිරටවල්සමගඔබටවඩාත්හොඳරැකියාසහඋසස්ව්ම්වලදීවලදීලබාගතලබාගත

2020සඳහාඩුබායිහිරැකියා
2020සඳහාඩුබායිහිරැකියා

අනේවාසිකයින්සඳහාරටරැකියාඇබෑර්තු

ඩුබායිවෙතින්ලොවපුරාරැකියා

ඔබඩුබායිසිටිහිස්ථානගතකිරීමටඅපිසිටිමුසිටිමු

ඩුබායිහිදීරටරැකියාසෙවීම

මලියන8.5කනේවාසිකරැකියාඅපේක්ෂකයින්කථාකරනවිටබොහෝඅයඩුබායිවලඇතිවාසිදායකමරැකියාසොයාබලයිබලයි。 අරාබියේඅරාබියේවෙසෙන9.2ක්මවිදේශිකයොවෙති

අරාබිඅරාබිරජයපවසන2020එකස්පෝප්රදර්ශනයපැවැත්වෙනතුරුඩුබායිසහවලබොහෝරැකියාඅවස්ථාවන්පවතිනුඇත。 වඩාත්නිවැරදිනවතමදත්තඑමිරේට්ස්හිආර්ථිකවර්ධනය20%කින්වැඩිවීඇතිනිසාවිදේශිකයින්මැදපෙරදිගටසංක්රමණයවේ。

ඩුබායිසහඅබුඩාබියගල්ෆ්කළාපයේතිබෙන වඩාත්පලදායීනගරයන්ය.

අනේවාසිකයින්විදේශරැකියාසෙවීමේදිසැලකිලිමත්වනතවත්කරුණක්වන්නේකාළයගැණීමයි。 ඔබටකොපමණපළපුරුද්දක්තිබුනදරැකියාවක්සඳහාමාස6ක්වත්සෙවීමගළයුතුයි。 හෝටල්වැනිසාමාන්යරැකියාසඳහාදඑයඑසේමවේ

එහෙත්ධනාත්මකවබැලූකලඔබටරැකියාවක්ලබාගැණීමටමගින්හැකිවේ。 විශේෂයෙන්මඔබවිදේශගතවසිටීනම්ඔබටතවමත් ඔස්සේරැකයාසෙවියහැක。 ඔබකුමණතරාතිරමකරැකියාවත්සෙවුවත්,කුමණඅංශයකරැකියාවක්සෙවුවත්එයඔබටහමුවනුඇත。 ඒපරාසයතුලඔබටසවුදිඅරාබි,කටාර්හෝකුවේට්වැනිමධ්යස්ථරටකරැකියාවක්සොයාහැකහැක。

වධායකනිලධාරින්දහස්ගණනක්එමිරේට්ස්හොඳවැටුප්සහිතරැකියාවලනියුක්තවසිටිති。 එසේවිමටබලපෑප්රධානසාධකයජාත්යන්තරරැකියාආයතනයිආයතනයි。 ඒසෑමඅයෙතුටමඅරාබියේකාර්යාලයක්ඇත。 එයපදනම්කරගෙනඔබටකුමණආකාරයේපලපුරුද්දක්තිබුනද ඩුබායිහිරැකියාවක්සොයාගැණීවමේහැකියාවඔබටඇත。

ඩුබායිහිඑතෙරරැකියා

සමහරරැකියාසොයන්නන්ඩුබායිවෙතපසුඅවාසනාවන්තලෙසතමපවුලඅතහැරදමයි。 මෙවැනිතත්වයකදීඔබටටැක්සිහෝඉදිකිරීම්ක්ෂේස්ත්රයේකමකරුවකුලෙසරැකියාවක්ආරම්භකලවේවේ。 අරාබියේඒමොහොතේදීමසොයාගතහැකිරැකියාදඇත。

එබැවින්ඔබටඅඩුවැටුපකටරැකියාවක්ඇරඹියහැක。 වැඩිවැටුප්සහිතරැකියාවක්ලැබුනොත්පවුලේඅයටත්උදව්කළහැකිවේවි。 ඔබේදරුවන්ටත්හොඳකලක්යාවි。 ඩුබායිවලදීඔබටබදුවලින්නිදහස්වැටුප්හැකියිහැකියි。 සමහර 谷歌වලඇතිඩුබායිරැකියා ලබාගැණීමහාසම්මුඛපරීක්ෂණසමත්වීමතරම්පහසුනැත。 නමුත්ඔබටඑමකාර්යාලවලරැකියාවක්ගැණීමේහැකියාවපවතී。

විදේශරැකියාවලහොඳමක්ෂේස්ත්රයබැංකුක්ෂේස්ත්රයයි。 නමුත්එවැනිඋසස්රැකියාඔබටඅරාබියේමට්ටමටවඩාඋසස්සුදුසුකම්යුතුයියුතුයි。 ඩුබායිහිරැකියාසඳහාබඳවාගන්නා හොඳමසමාගම්ලොවසෑමතැනකදීමබඳවාගැණීමකරයිකරයි。 ඔබටskypeඔස්සේශ්රීලංකාවතුලදීමසම්මුඛපරීක්ෂණයටසහභාගීරැකියාවක්ලබාගතහැක。

අරාබියේසිටිනසංක්රමණිකයින්ටවිදේශරැකියා

දුෂ්කරලෙසඩුබායිවෙතපැමිණෙනසිහිතබාගතයුතුයිමෙහිජීවනවියදමවැඩිවනබව。 අරාබිරජයවිදේශරැකියාරජයටගැණීමේවෑයමතවතවත්වැඩිකරමින්සිටි。 එබැවින් ශ්රිලාංකීයහාපකිස්තානුරැකියාසොයන්නන්ට ඩුබායිරැකියාවක්සොයාගැණිමපහසුවීඇත。

ශ්රමබලකායහාරැකියානියුක්තිකයින්ගේඅඩුවනිසාසංකූමණිකයින්ටආරාධනාකරයි。 ගල්ෆ්රටවලපමණක්නොවමිනිසුන්ගෑස්හාඉන්ධනක්ෂේස්ත්රයේදරැකියාසොයමින්සිටී。 එමෙන්ම අබුඩාබියේස්වයංක්රියයන්ත්රවලරැකියාඅවස්ථා දඔබටසොයාගතහැක。 එනිසාඔබේරැකියාවෘත්තීයකළමණාකරුවකුහෝජ්යෙෂ්ඨවිධායකනිලධාරියකුලවාසකස්ගන්නගන්න。

සෑම රැකියාසොයන්නෙකුටමඩුබායිහිරැකියාවක්ලබාගැණීමට නොහැකිය。 තවදුරටත්,සංක්රමණිකයින්ඩුබායිහිරැකියාලබාගනිමින්සිටිති。 සමහරපුද්ගලයින්අරාබියහැරයමින්සිටිති。 ඔවුන්තමන්ගේමව්යාපාරආරම්භකරම්පුමාණවත්මුදල්උපයාගෙනතමරටේව්යාපාරආරම්භඇතඇත。 සමහරපුද්ගලයින්හොඳවශාපාරහැකියාවක්සහිතවසවතපැමිනේපැමිනේ。 ඩුබායිහාඅබුඩාබියනනගරයන්හීකටයුතුපුළුල්ලෙසඉහළයමින්පවතී。

එමතත්ත්වයන්යටතේ කළාපයසංක්රමණිකයින්ගේසිහිනපරාදීසයයි。 ඇත්තඇත්ත,ඩුබායිපදනම්කරගත්බඳවාගැනීමේඔබේරැකියාඅයදුම්පතසඳහාබලාසිටී。 නමුත්ඩුබායිනගරයේඅධිකවියදමනිසාසමහරසංක්රමණිකයින්ඉන්යාමටතීරණයකරඇතිබවමතකතබායුතුයයුතුය。 මේහේතුවනිසාසමහරරැකියාඔවුන්ගේරැකියාසුරක්ෂිතභාවයපිළිබදවකණගාටුවෙන්සිටී。

ශ්රීලංකාවේඋපාධිධාරීන්ටරටරැකියා

ශ්රීලංකාවේඋපාධිධාරීන්ටරටරැකියා 。 ඔවුන්සමහරෙක් ජීවිකාවලෙසගුරුවෘත්තිය තෝරාගැණිමටතරම්බුද්ධිමත්වේ。 එහෙත්ඩුබායිසිටිසමාගම්,සංක්රමණිකයින්විශාලවැටුපකටගෙන්වාගන්නේනැත。 බටහිරසේවකයින්ටපවාආරම්භයේදීගෙවන්නේසුලුවැටුපකි。

අපිදැන්ශ්රීලාංකිකයින්අළුතින්බඳවාපිළිබදවසොයාබලමු。 ඩුබායිසමාගම්සමගගිවිසුම්කීපයක්අපටඇත。 ඔබඋපාධිධාරීශිෂ්යයකුනම්ඔබේඅයදුම්පතඅපඑවන්නඑවන්න。 රැකියාවක්සොයාගැණීමටඅපිඔබටඋදව්කරන්නෙමු。

අපේඅත්දැකීමටඅනුවබඳවාගන්නෙකුකියනවාකියනවා,අළුත්කිරීමේතීරණයගනුලබන්නේවිසින්මිසබඳවාගත්නියෝජිතයින්නොවනබව。 ඔබටඅගතියන්නොවනබවටතහවුරුඇත්නම්නිසැකවමඔබසිටින්නේනිවැරදිස්ථානයකයි。

ශ්රීලාංකීයආගන්තුකයින්ටඩුබායිරැකියා

බොහෝදෙනෙක්ටඅරාබියේදැවැන්තසමාගම්වලරැකියාලැබේ。 නමුත්මෙයඔබටනිතරමසහයවන්නේනැත ඒසඳහාඔබවෙහෙසීමෙන්වැඩකලයුතුය.

ශ්රීලාංකිකඅනගන්තුකයින්ටරැකියාලබාගතතවත්ක්රමයක්ඇත。 නගරමධ්යස්ථානයටගොස්අයදුම්පතක්දමාඋත්සාහකරන්න。 එයරැකියාසෙවීමේපරණක්රමයක්වුවදදැනටත්සාර්ථකවවේවේ 阿布扎比和迪拜市的雇主.

වීසාලබාගන්නාආකාරය? 如何通过访问签证在迪拜找到工作?。 ඩුබාය්හෝඅබුඩාබියේරැකියාකිරීමටවීසාඅවශ්යවේ。 එයරැකියාබලපත්රයක්ලෙසටදසැලකේ。

ඩුබායිසිටිසමාගමේබඳවාගැණීමේකණ්ඩායමඔෟබටඅවශ්යමගපෙන්වීමසිදුකරයි。 මේමගින්ඔබටශ්රිලාංකිකසේවකයකුස්ථානගතකරනආකාරයපිළිබදවයම්අදහසක්ලබාගතහැකිය。

සංක්රමණිකයින්සඳහාවිදේශරැකියා

බොහෝසංක්රමණිකයින්ඩුබායිහෝඅබුඩාබිවලවීමටකැමැත්තක්දක්වයි。 ඩුබායාහිදීඔබටහොඳවෙළදපලක්ඇත ඔබයම්කිසිරැකියාවෙබ්අඩවියක ලියාපදිංචිවූවිටඊමගින්මබටරැකියාසඳහාතෝරාගත්බවදැනුම්ඇතඇත。

අරාබියතුලදීඔබටසම්මතනොවූබඳවාක්රමරාශියක්හමුවනුඇත。 උදාහරණලෙසක්ලික්කිරීමෙන්ඔබටපුරප්පාඩුවක්සඳහාඉල්ලුම්කිරීමටහැකිවේ。 පසුවඔබටබඳවාගැනීමේකළමනාකරුවන්සමගකතාකළහැකිය。 රැකියාසඳහාපුරප්පාඩුවක්සඳහාඉල්ලුම්කිරීමට.

ඔබබඳවාගන්නන්සමාලෝචනයකළයුතුය。 විදේශරැකියාපුරප්පාඩුසඳහාඩුබායිහිකුලියටගන්නේකවුද? එක්සත්අරාබිඑමීර්රාජ්යයේහොඳමරැකියාවන්රැකියාස්ථානයකුමක්ද? ඩුබායිරැකියාසඳහාඅයදුම්කරන්න ඒසියල්ලමඑක්සත්අරාබිඑමීර් රාජ්යයේබදුවිරහිතරැකියාසිහිනයසඳහාමාර්ගයවේගවත්කරයි。

විදෙස්ගතවූවන්සඳහාවිදේශරැකියාපුරප්පාඩුනිර්නයකිරිම

විදේශරැකියාපුරප්පාඩුවිවිධඅංශහාබැදිපවතීඩුබායිහාඅලෙවිකරණරැකියාඅනිත්එවාටවඩාපහසුවෙන්සොයාහැකියිහැකියි。 එබැවින්,නවවිදේශීයශ්රමිකයින්රැකියාසඳහාවිකල්පයවශයෙන්මෙමරැකියාවපිළිබදවසැලකියයුතුය。 ඩුබායිසිටිසමාගමසෑමවිටමඅඛණ්ඩවකිරීමටනවකයන්දිරිමත්කරයි。

ඩුබායිනගරයේරැකියා සොයාගැනීමසඳහාඉගිය。 ඩුබායිහිවිවිධසමාගම්මාසකිහිපයක්මබඳවාගැණීම්කරයිකරයි。 එනිසාඔබඅනිවාර්යයෙන්මඑක්සත්එමීර්රාජ්යයේදිගුකාලීනරැකියාවක්සොයාගතයුතුය。

2020සඳහාඩුබායිහිරැකියා
2020සඳහාඩුබායිහිරැකියා

同时检查:外籍人员的多语言指南

迪拜城市公司现在为迪拜的工作提供良好的指导。 我们的团队决定为我们的每种语言添加信息 迪拜外籍人士。 因此,考虑到这一点,您现在可以用自己的语言获得阿拉伯联合酋长国的指南,提示和就业机会。

迪拜城市公司
迪拜城市公司
欢迎,感谢您访问我们的网站,成为我们惊人服务的新用户。

发表评论

50%的折扣
没有奖品
下一次
几乎!
飞机票
免费简历!
没有奖品
今天没运气
几乎!
假期
发布简历!
住宿
免费! -有机会 在迪拜赢得工作!

几乎每个人都可以申请迪拜工作彩票! 符合阿联酋或卡塔尔就业条件只有两个要求:如果您符合获得就业签证的条件,只需单击几下即可使用迪拜签证彩票。 任何非阿联酋国民的外国移民都需要居留签证才能在迪拜生活和工作。 用我们的彩票,您将赢得 居留/就业签证,允许您在迪拜工作!

如果您赢得了迪拜的工作,则需要注册您的详细信息。